Parenteel van N.N. Thijs

1 N.N. Thijs.
Kinderen van N.N. uit onbekende relatie:
1 Machiel Thijs. Volgt 1.1.
2 Matheus (Theus) Thijs. Volgt 1.2.
1.1 Machiel Thijs, zoon van N.N. Thijs (zie 1). Machiel is overleden vóór donderdag 20 mei 1593.
Transport:
09-03-1587     Samenvatting:
----------------
Machiel Thijs heeft als voogd van Machiel Thijs Theussensoon een stuk erf, het Bosselken verheven na de dood van zijn broer Matheussen Thijs.

Toelichting:
------------
Hoewel de tekst doorgekruist is, geeft de inhoud wel aan dat er 2 keer een Machiel Thijs voorkomt.

Dit geeft wel een oplossing voor het volgende:
in de akten van 20 mei 1593 is Machiel Thijs overleden als vader van Peeter en Anna Thijs (pag. 29 t/m 32).
in de akten van 9 september 1593 verkoopt en verheft Machiel Thijs Matheussen (pag. 23, 24, 33).
De 1e zal de voogd zijn van deze akte, en de 2e de bevoogde.

Dan is er nog de interpretatie van "zijne broeder".
Dit lijkt mij te slaan op de broer van de voogd. Die is overleden en nu neemt broer Machiel de voogdij op zich over de zoon van zijn broer.

Een andere optie is dat het de broer van de bevoogde Machiel is. Deze optie kan ik niet uitsluiten, en dan zou de overledene op pag. 1 vader Mattheus kunnen zijn.

Transcriptie:
--------------

Voor leenmannen ende stathouder, datum voorschreven, is verscheenen Machiel Thijs, als momboir voor Machiel Thijs Theussensoon, hem metten rechte gelevert, ende heeft verheeven, als hem verstorven is van Matheussen Thijs, zijne broeder, een stuck erfve, genoempt het Bosselken.

Renende oost zijns selfs erfve,
west het Straetken,
zuyt het Heenhof
nort de Coppen.

Ende Machiel heeft hulde ende eedt van trouwe gedaen.

<de tekst hierboven is doorgekruist>

<kantlijn>
vetcat hic (hij is hier) want (?)
Machiel Thijs heeft dit voorscreven erfve in persoon verheeven
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 17 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
20-05-1593     Samenvatting:
-----------------
Pag. 28: Peeter Thijs Machielsen verkrijgt een zille bosch, geheten het Huymans bosch, na de dood van zijn moeder Dimna Eshasen.
Pag. 29: Hij verkrijgt ook een eusel van 3 zille groot, geheten het Spiekerken, na de dood van zijn vader Machiel Thijs.
Pag. 30: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, verkrijgt een eusel, een half bunder groot, geheten den Rytmortel, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 31: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, een zille lants, het Schuerblock, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 32: Peeter Thijs Machielsen, verkrijgt na de dood van zijn vader, huis en hof te Makel, met noch een zille lants daaraan gelegen, met nog een eusel, den Maybempt, ook daaraan gelegen.

Toelichting:
------------
Dit is een serie van 5 akten na de dood van de vader van Peeter en Anna, te weten Machiel.


Transcriptie:
--------------
Pag. 28:
Peeter Thijs

Anno 1593 den 20e dach der maent Meij is verschenen voor Merck Scricx leenheer ende Jannen Scricx met Herman van Waenroy leenmannen,
Peeter Thijs Machielssen, heeft verheeven een zille bosch, geheeten Huijmans bosch.

Reenende oost t sHeerenstrate,
zuyet Henrick Swolfes St..,
west het oude eusel Mercx vooscreven erfve,

Ende dat als hem verstorven is nae de doot Dymna Eshasen, zijnder moeder,

Ende dat metten vier naervolgende articelen oft items ter susterlycken ende bruederlycken rechte ende voorscreven Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen.

Aldus gedaen voor leenheer ende leenmannen met Peeter Lanen, leenmannen voorsegd op datum als voor.

Het heergewen ofte jaer schaer ------------------------ 10 stuivers (?)

Pag. 29:
---------

De selve

Voor leenmannen ende leenheer ende op datum voorsegd is verschenen
de voorgenoemde Peeter Tijs Machiels soon,
ende heeft verheeven ende ontfangen nae de doot van Machiel Tijs, zijnen vader
een eusel, geheeten het Spiekerken, groot omtrent een 3 zille.

Reenende ooste het Heij eusel
nort het Gaers eusel
ende heeft hier van den eedt van trouwen ende hulde gedaen, als voor

Het Heergewen --------------------------- 5 st.

Pag. 30:
---------
Anna Thijs

Op datum ende leenheer met leenmannen voorscreven, heeft de voorgenoemde Peeter Thijs, als momboir van Anna Thijs, zijnen zuster,
hier metten rechte van de leenmannen gelevert,
verheeven een half boender eusels,
der maten onbegrepen, genaempt den Rytmortel.

Reenende oost Jan Swolfs,
west Matheus Verdonck,

Ende na der doot van haren vader Machiel Thijs haer verstorven, ende heeft dus van den eedt van hulde ende trouwe gedaen Peeter voorschreven, als momboir voor zijne suster Anna voorschreven.

Het heergewen --------------------------------------------- 10 st.

Pag. 31:
---------
Anna Thijs

De voorscreven Peeter Thijs als momboir van Anna Thijs, ende voor leenheer ende leenmannen voorschreven,
is verscheenen ende heeft verheeven, in den naem van zijner suster Anna Thijs voorschreven,
een zille lants, genoempt het Schuer Block.

Reenende oost Johanna Thijs,
west Matteus van Balle,
zuydt Digna Thijs.

Ende heeft hier van trouwe ende hulde gesworen, als momboir.

Aldus gedaen als voor.

Het heergewen ------------------------------------ 20 st. (doorgestreept)

Pag. 32:
---------

Peeter Thijs

De selve Peeter Thijs Machielssen in susterlycke ende broederlycke deijlinge,
heeft verheeven op datum voorsegd,
nae de doot van zijnen vader voorschreven,
huys ende hof, gelegen te Makel, met noch een zille lans daer aen gelegen,
met noch daer bij een eusel, geheten de n Maybempt, oock daer bij gelegen.

Reenende oost Maria (?) Verdonck
west sijns selfs erfve,
nort Maria (?) Verdonck
ende zuydt

Ende de voorgenoemde Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen,
ende dus alle geschiet voor Merck Scricx leenheer, Jannen Scricxm Herman van Waenroy. Peeter Lanen, leenmannen voorscreven.

Het heergewen ---------------------------------------------------- 30 stuivers
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 28 t/m 32 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-12-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs Machielssen verkoopt aan Engelbert van Lichtenborch, getrouwd met zijn zus Barbara Thijs een sille lant, genaamd het Schuerblock. Dat is op hem verstorven van zijn zus.

Toelichting:
-------------
De naam van de zus is hier niet genoemd. Het is Anna Thijs, zoals beschreven is op 7 juni 1597 (pag. 41)

Transcriptie:
--------------
Peeter Tijs vercoopt Engelen van Lichtenborch

Op heden den 19e december Anno 1597 zijn verscheenen voor Peeter Lanen, stathouder, voor Merck Scricx, leenheer, ende leenmannen ondergeschreven,

Peeter Thijs Machielssen, lijdende ende kennende, dat hij erfelyck vercocht heeft Engelbert van Lichtenborchst een sille lants, genoempt het Schuerblock.

Ende dat staet folio tertio supernis (op het 3e blad erboven),

Ende vercoper voorschreven heeft voor stathouder ende leenmannen verheeven van de voorgenoempde erfe als sij die van zijne suster verstorven is,

ende Ingelbert met Barbara Thijs, zijne suster, zijn daer inne gegoyt ende geerft op alle voorschreven ende ondersproken voorwerden gelovende is,

ende dat is geschiet voer stathouder voorschreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Schricx, .liete Maes, .. ende .estel (?) Lanen.

Den coop .... (niet meer te lezen, de inkt is vervaagd)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 47 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Machiel trouwde met Dimna Eshasen. Dimna is overleden vóór donderdag 20 mei 1593.
Transport:
20-05-1593     Samenvatting:
-----------------
Pag. 28: Peeter Thijs Machielsen verkrijgt een zille bosch, geheten het Huymans bosch, na de dood van zijn moeder Dimna Eshasen.
Pag. 29: Hij verkrijgt ook een eusel van 3 zille groot, geheten het Spiekerken, na de dood van zijn vader Machiel Thijs.
Pag. 30: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, verkrijgt een eusel, een half bunder groot, geheten den Rytmortel, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 31: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, een zille lants, het Schuerblock, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 32: Peeter Thijs Machielsen, verkrijgt na de dood van zijn vader, huis en hof te Makel, met noch een zille lants daaraan gelegen, met nog een eusel, den Maybempt, ook daaraan gelegen.

Toelichting:
------------
Dit is een serie van 5 akten na de dood van de vader van Peeter en Anna, te weten Machiel.


Transcriptie:
--------------
Pag. 28:
Peeter Thijs

Anno 1593 den 20e dach der maent Meij is verschenen voor Merck Scricx leenheer ende Jannen Scricx met Herman van Waenroy leenmannen,
Peeter Thijs Machielssen, heeft verheeven een zille bosch, geheeten Huijmans bosch.

Reenende oost t sHeerenstrate,
zuyet Henrick Swolfes St..,
west het oude eusel Mercx vooscreven erfve,

Ende dat als hem verstorven is nae de doot Dymna Eshasen, zijnder moeder,

Ende dat metten vier naervolgende articelen oft items ter susterlycken ende bruederlycken rechte ende voorscreven Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen.

Aldus gedaen voor leenheer ende leenmannen met Peeter Lanen, leenmannen voorsegd op datum als voor.

Het heergewen ofte jaer schaer ------------------------ 10 stuivers (?)

Pag. 29:
---------

De selve

Voor leenmannen ende leenheer ende op datum voorsegd is verschenen
de voorgenoemde Peeter Tijs Machiels soon,
ende heeft verheeven ende ontfangen nae de doot van Machiel Tijs, zijnen vader
een eusel, geheeten het Spiekerken, groot omtrent een 3 zille.

Reenende ooste het Heij eusel
nort het Gaers eusel
ende heeft hier van den eedt van trouwen ende hulde gedaen, als voor

Het Heergewen --------------------------- 5 st.

Pag. 30:
---------
Anna Thijs

Op datum ende leenheer met leenmannen voorscreven, heeft de voorgenoemde Peeter Thijs, als momboir van Anna Thijs, zijnen zuster,
hier metten rechte van de leenmannen gelevert,
verheeven een half boender eusels,
der maten onbegrepen, genaempt den Rytmortel.

Reenende oost Jan Swolfs,
west Matheus Verdonck,

Ende na der doot van haren vader Machiel Thijs haer verstorven, ende heeft dus van den eedt van hulde ende trouwe gedaen Peeter voorschreven, als momboir voor zijne suster Anna voorschreven.

Het heergewen --------------------------------------------- 10 st.

Pag. 31:
---------
Anna Thijs

De voorscreven Peeter Thijs als momboir van Anna Thijs, ende voor leenheer ende leenmannen voorschreven,
is verscheenen ende heeft verheeven, in den naem van zijner suster Anna Thijs voorschreven,
een zille lants, genoempt het Schuer Block.

Reenende oost Johanna Thijs,
west Matteus van Balle,
zuydt Digna Thijs.

Ende heeft hier van trouwe ende hulde gesworen, als momboir.

Aldus gedaen als voor.

Het heergewen ------------------------------------ 20 st. (doorgestreept)

Pag. 32:
---------

Peeter Thijs

De selve Peeter Thijs Machielssen in susterlycke ende broederlycke deijlinge,
heeft verheeven op datum voorsegd,
nae de doot van zijnen vader voorschreven,
huys ende hof, gelegen te Makel, met noch een zille lans daer aen gelegen,
met noch daer bij een eusel, geheten de n Maybempt, oock daer bij gelegen.

Reenende oost Maria (?) Verdonck
west sijns selfs erfve,
nort Maria (?) Verdonck
ende zuydt

Ende de voorgenoemde Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen,
ende dus alle geschiet voor Merck Scricx leenheer, Jannen Scricxm Herman van Waenroy. Peeter Lanen, leenmannen voorscreven.

Het heergewen ---------------------------------------------------- 30 stuivers
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 28 t/m 32 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Kinderen van Machiel en Dimna:
1 [waarschijnlijk] Elisabeth Thijs. Volgt 1.1.1.
2 Barbara (Berbel) Tijs. Volgt 1.1.2.
3 Michael Thijs. Volgt 1.1.3.
4 Petrus Machiel (Peter) Thijs. Volgt 1.1.4.
thijs_peeter__machielsen__namens_zijn_zus_anna__verkrijgt_een_zille_lants__het_schuerblock__na_de_dood_van_haar_vader_machiel_thijs_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._31.jpg thijs_peeter_nachielsen__namens_zijn_zus_anna__verkrijgt_een_eusel__een_half_bunder__den_rytmortel__na_de_dood_van_haar_vader_machiel_thijs_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._30.jpg
1 Thijs Peeter Machielsen, namens zijn zus Anna, verkrijgt een zille lants, het Schuerblock, na de dood van haar vader Machiel Thijs - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 31
2 Thijs Peeter Nachielsen, namens zijn zus Anna, verkrijgt een eusel, een half bunder, den Rytmortel, na de dood van haar vader Machiel Thijs - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 30
5 Anna Machiel Thijs [1.1.5] (afb. 1 en 2). Anna is overleden vóór zaterdag 7 juni 1597 [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 41 en 42 - RA Oud Archief Veerle inv. 1].
Transport:
20-05-1593     Samenvatting:
-----------------
Pag. 28: Peeter Thijs Machielsen verkrijgt een zille bosch, geheten het Huymans bosch, na de dood van zijn moeder Dimna Eshasen.
Pag. 29: Hij verkrijgt ook een eusel van 3 zille groot, geheten het Spiekerken, na de dood van zijn vader Machiel Thijs.
Pag. 30: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, verkrijgt een eusel, een half bunder groot, geheten den Rytmortel, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 31: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, een zille lants, het Schuerblock, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 32: Peeter Thijs Machielsen, verkrijgt na de dood van zijn vader, huis en hof te Makel, met noch een zille lants daaraan gelegen, met nog een eusel, den Maybempt, ook daaraan gelegen.

Toelichting:
------------
Dit is een serie van 5 akten na de dood van de vader van Peeter en Anna, te weten Machiel.


Transcriptie:
--------------
Pag. 28:
Peeter Thijs

Anno 1593 den 20e dach der maent Meij is verschenen voor Merck Scricx leenheer ende Jannen Scricx met Herman van Waenroy leenmannen,
Peeter Thijs Machielssen, heeft verheeven een zille bosch, geheeten Huijmans bosch.

Reenende oost t sHeerenstrate,
zuyet Henrick Swolfes St..,
west het oude eusel Mercx vooscreven erfve,

Ende dat als hem verstorven is nae de doot Dymna Eshasen, zijnder moeder,

Ende dat metten vier naervolgende articelen oft items ter susterlycken ende bruederlycken rechte ende voorscreven Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen.

Aldus gedaen voor leenheer ende leenmannen met Peeter Lanen, leenmannen voorsegd op datum als voor.

Het heergewen ofte jaer schaer ------------------------ 10 stuivers (?)

Pag. 29:
---------

De selve

Voor leenmannen ende leenheer ende op datum voorsegd is verschenen
de voorgenoemde Peeter Tijs Machiels soon,
ende heeft verheeven ende ontfangen nae de doot van Machiel Tijs, zijnen vader
een eusel, geheeten het Spiekerken, groot omtrent een 3 zille.

Reenende ooste het Heij eusel
nort het Gaers eusel
ende heeft hier van den eedt van trouwen ende hulde gedaen, als voor

Het Heergewen --------------------------- 5 st.

Pag. 30:
---------
Anna Thijs

Op datum ende leenheer met leenmannen voorscreven, heeft de voorgenoemde Peeter Thijs, als momboir van Anna Thijs, zijnen zuster,
hier metten rechte van de leenmannen gelevert,
verheeven een half boender eusels,
der maten onbegrepen, genaempt den Rytmortel.

Reenende oost Jan Swolfs,
west Matheus Verdonck,

Ende na der doot van haren vader Machiel Thijs haer verstorven, ende heeft dus van den eedt van hulde ende trouwe gedaen Peeter voorschreven, als momboir voor zijne suster Anna voorschreven.

Het heergewen --------------------------------------------- 10 st.

Pag. 31:
---------
Anna Thijs

De voorscreven Peeter Thijs als momboir van Anna Thijs, ende voor leenheer ende leenmannen voorschreven,
is verscheenen ende heeft verheeven, in den naem van zijner suster Anna Thijs voorschreven,
een zille lants, genoempt het Schuer Block.

Reenende oost Johanna Thijs,
west Matteus van Balle,
zuydt Digna Thijs.

Ende heeft hier van trouwe ende hulde gesworen, als momboir.

Aldus gedaen als voor.

Het heergewen ------------------------------------ 20 st. (doorgestreept)

Pag. 32:
---------

Peeter Thijs

De selve Peeter Thijs Machielssen in susterlycke ende broederlycke deijlinge,
heeft verheeven op datum voorsegd,
nae de doot van zijnen vader voorschreven,
huys ende hof, gelegen te Makel, met noch een zille lans daer aen gelegen,
met noch daer bij een eusel, geheten de n Maybempt, oock daer bij gelegen.

Reenende oost Maria (?) Verdonck
west sijns selfs erfve,
nort Maria (?) Verdonck
ende zuydt

Ende de voorgenoemde Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen,
ende dus alle geschiet voor Merck Scricx leenheer, Jannen Scricxm Herman van Waenroy. Peeter Lanen, leenmannen voorscreven.

Het heergewen ---------------------------------------------------- 30 stuivers
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 28 t/m 32 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-06-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs verheft een een sille lant, het Schuerblock, op 7 juni 1597, hem aanbestorven van zijn zus voorschreven (Anna Thijs)

Toelichting:
-------------
Dit is de 2e akte van die dag naar aanleiding van het overlijden van zijn zus.

Het Schuerblock komt o.a. terug op 10 mei 1621 als Mathijs en Govaert Hollants namens Barbara Tijs na de dood van haar man Ingel van Lichtenborch het Schuerblock verheffen, ofwel op haar naam zetten. (Pg. 120)
Ingel had dit gekocht van Peeter Thijs op 19 december 1597 (Pg. 47)

Transcriptie:
--------------
Peeter Thijs

Op datum voorscreven voor stadthouder ende leenmannen voorscreven,
is verschenen Peeter Thijs, ende heeft verheeven na de doot van sijn suster voorscreven een zille lants, genaempt het Schuerblock.

Reenende oost Johanna Thijs
west Herman van Wanroy,

Ende heeft den eedt gedaen als voor.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 42 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-06-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs verheft een weiland, de Rytmortel, aanbestorven van zijn zus Anna Thijs, op 7 juni 1597.

Toelichting:
------------
Dit is de 1e akte uit een serie van 2.
Het eusel is 3 bunder groot, ofwel een 3,5 hectare. Best groot.

Transcriptie:
--------------
Peeter Thijs

Op heden, den 7e juni anno 1597, is verscheenen voor stathouder Peeter Lanen ende leenmannen onderscreven,
Peeter Thijs ende heeft een 3 boender eusels, genoempt den Rytmortel.

Reenende oost Jan Swolfs,
west Matheus Verdonck,

verheeven, als hem verstorven is van Anna Thijs, zijn suster.
Heeft den eedt van hulde en trouwe gedaen.

Aldus gedaen voor stadthouder voorscreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Scricx, Jan van Dessel, Pauwels van den Vliet (?), Dyonisys Maes ende Lanen voorscreven.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 41 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-12-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs Machielssen verkoopt aan Engelbert van Lichtenborch, getrouwd met zijn zus Barbara Thijs een sille lant, genaamd het Schuerblock. Dat is op hem verstorven van zijn zus.

Toelichting:
-------------
De naam van de zus is hier niet genoemd. Het is Anna Thijs, zoals beschreven is op 7 juni 1597 (pag. 41)

Transcriptie:
--------------
Peeter Tijs vercoopt Engelen van Lichtenborch

Op heden den 19e december Anno 1597 zijn verscheenen voor Peeter Lanen, stathouder, voor Merck Scricx, leenheer, ende leenmannen ondergeschreven,

Peeter Thijs Machielssen, lijdende ende kennende, dat hij erfelyck vercocht heeft Engelbert van Lichtenborchst een sille lants, genoempt het Schuerblock.

Ende dat staet folio tertio supernis (op het 3e blad erboven),

Ende vercoper voorschreven heeft voor stathouder ende leenmannen verheeven van de voorgenoempde erfe als sij die van zijne suster verstorven is,

ende Ingelbert met Barbara Thijs, zijne suster, zijn daer inne gegoyt ende geerft op alle voorschreven ende ondersproken voorwerden gelovende is,

ende dat is geschiet voer stathouder voorschreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Schricx, .liete Maes, .. ende .estel (?) Lanen.

Den coop .... (niet meer te lezen, de inkt is vervaagd)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 47 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
hollant_mathias__en_cijken_jennen_trouwen_rk_in_tessenderlo_eind_mei_1606_in_de_parochie_van_sint_martinus__getuigen_zijn_jan_jansen_en_maria_aerts_-_tessenderlo_rk_huw._1597-1614_blad_106_scan_57.jpg croeneborchs_mathijs__en_zijn_vrouw_lucia_jennen_verkrijgen_een_slecht_stuk_weiland_in_de_maekel_bij_veerle__van_jan_dens_en_lijncken_jennen_op_27_febr._1607_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._65.jpg croeneborchs_mathijs__en_zijn_vrouw_lucia_jennen_verkrijgen_een_slecht_stuk_weiland_in_de_maekel_bij_veerle__van_jan_dens_en_lijncken_jennen_op_27_febr._1607_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._66.jpg hollanders_matijs__en_zijn_vrouw_lucia_jennen_kopen_een_halve_bunder_weiland__genaamd_de_putten__van_jan_dullarts_op_17_febr._1617_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._106.jpg hollander_matijs__samen_met_goeyvaer_hollants__als_voogd_van_barbara_thijs_verkrijgen_voor_haar_een_stuk_land_in_de_maeckel__het_schuer_bloeck_op_10_mei_1621-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._120.jpg hollaens_maetijs__samen_met_goeyvaer_hollants__als_voogden_van_barbara_thijs_verkrijgen_voor_haar_een_stuk_land_op_10_mei_1621-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._121.jpg
3 Hollant Mathias, en Cijken Jennen trouwen rk in Tessenderlo eind mei 1606 in de parochie van Sint Martinus, getuigen zijn Jan Jansen en Maria Aerts - Tessenderlo rk Huw. 1597-1614 Blad 106 Scan 57
4 Croeneborchs Mathijs, en zijn vrouw Lucia Jennen verkrijgen een slecht stuk weiland in de Maekel bij Veerle, van Jan Dens en Lijncken Jennen op 27 febr. 1607 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 65
5 Croeneborchs Mathijs, en zijn vrouw Lucia Jennen verkrijgen een slecht stuk weiland in de Maekel bij Veerle, van Jan Dens en Lijncken Jennen op 27 febr. 1607 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 66
6 Hollanders Matijs, en zijn vrouw Lucia Jennen kopen een halve bunder weiland, genaamd de Putten, van Jan Dullarts op 17 febr. 1617 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 106
7 Hollander Matijs, samen met Goeyvaer Hollants, als voogd van Barbara Thijs verkrijgen voor haar een stuk land in de Maeckel, het Schuer Bloeck op 10 mei 1621- Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120
8 Hollaens Maetijs, samen met Goeyvaer Hollants, als voogden van Barbara Thijs verkrijgen voor haar een stuk land op 10 mei 1621- Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121
hollants_matheus_alias_croeneborchs__en_anna_troenbeeck_uit_tessenderlo__doen_ondertrouw_in_tessenderlo_en_trouwen_in_de_kerk_van_veerle_op__26_augustus_1632_-_veerle_rk_huw._1625-1643_bl_98_sc._8.jpg cronenburgh__waar_kasteel_cronenburgh_stond_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_google_maps_25_dec._2022.jpg cronenburgherlaan__vanaf_de_dorpsstraat_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_google_street_view_dec._2021.jpg cronenburgherlaan__loenen_aan_de_vecht_-_opname_google_street_view_dec._2021.jpg cronenburgherbrug_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_paul_oldenburg__juni_2022.jpg cronenburgherbrug_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_d._de_wit__april_2021.jpg
9 Hollants Matheus alias Croeneborchs, en Anna Troenbeeck uit Tessenderlo, doen ondertrouw in Tessenderlo en trouwen in de kerk van Veerle op 26 augustus 1632 - Veerle rk Huw. 1625-1643 bl 98 sc. 8
10 Cronenburgh, waar kasteel Cronenburgh stond - Loenen aan de Vecht - Opname Google Maps 25 dec. 2022
11 Cronenburgherlaan, vanaf de Dorpsstraat - Loenen aan de Vecht - Opname Google Street View dec. 2021
12 Cronenburgherlaan, Loenen aan de Vecht - Opname Google Street View dec. 2021
13 Cronenburgherbrug - Loenen aan de Vecht - Opname Paul Oldenburg, juni 2022
14 Cronenburgherbrug - Loenen aan de Vecht - Opname D. de Wit, april 2021
hollants__wapenschild_in_rietstap_-_planches_de_l_armorial_général_de_j._b._rietstap_deel_iii-iv_g-o_p._p1-ccxv_letter_h.jpg hollants__beschrijving_van_het_wapenschild_in_rietstap_-_armorial_général_2ieme_edition_-p._974.jpg
15 Hollants, wapenschild in Rietstap - Planches de l’Armorial Général de J. B. Rietstap deel III-IV G-O p. P1-CCXV letter H
16 Hollants, beschrijving van het wapenschild in Rietstap - Armorial Général 2ieme Edition -p. 974
1.1.1 Elisabeth Thijs, dochter van [waarschijnlijk] Machiel Thijs (zie 1.1) en [waarschijnlijk] Dimna Eshasen.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Elisabeth Matys is haar naam geschreven bij de doop van Goevaert in 1693, in het beknopte overzicht.

Waarom heb ik haar geplaatst in dit gezin?
Haar man Mathias Hollants is voogd over Barbara Tijs op 10 mei 1621, na het overlijden van haar man Engelbertus van Lichtenborch. Mathias zal als momboir via Elisabeth een bloedverwantschap hebben. Dan zal Elisabeth zus of tante zijn.
Barbara heeft met haar man 8 of 9 kinderen gehad, beginnend met de doop van Martina op 25 september 1598.
Elisabeth heeft met Mathias op 25 september 1593 zoon Godefridus gedoopt.

Dit wijst op eenzelfde tijdspanne, en betekent dat zij zussen zullen zijn, en geen nicht-tante.

Helaas is het trouwboek van Veerle van 1580-1624 niet online raadpleegbaar (14 maart 2023).
Kijk ik naar de doopboeken; Barbara en Elisabeth zullen rond 1570 gedoopt zijn. Het oudst beschikbare doopboek is van 1580-1625. Daar is helaas niet verder mee te komen.

De schepenboeken van Veerle zijn door brand verloren gegaan, en kunnen ons niet verder helpen.

Wel hebben André Ververs en Marcel Hollants in het archief van Antwerpen het Leenhof van Veerle 1580-1652 doorzocht in 1993 en kopieën gemaakt. Die heb ik van Marcel ter beschikking gekregen, en doorzocht. (Dit register is tot nu toe niet online raadpleegbaar of als transcriptie beschikbaar).
Daar komt Barbara ofwel Berbel Tijs wel voor, maar niet Elisabeth Tijs.
Het gaat in dit leenhof om overdracht van grond, die onder het Leenhof van Veerle valt. Bij een deling van goederen, hoeft daardoor niet ieder van het gezin betrokken te zijn bij de vastlegging in dit leenhof.

Er staan ook nog heel wat familieleden van Barbara in het Leenhof. Daarvan heb ik zo goed mogelijk een reconstructie gemaakt.
Elisabeth is overleden vóór woensdag 11 december 1596.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aangezien Mathias Hollants hertrouwd is met Dympna Wijnants en hun dochter Anna op 11 december 1596 gedoopt wordt, zal Elisabeth tussen 25 september 1593 en 11 december 1596 overleden zijn.
Transport:
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook duidelijk als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.

De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Elisabeth trouwde met Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (afb. 3 t/m 16). Croeneborchs alias trouwde later met Dympne Wijnants (ovl. na 1606). Croeneborchs alias trouwde later in mei 1606 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo rk Huw. 1597-1614 Blad 106 Scan 57] met Lucia (Cijken,) Jennen (ovl. 1631). Croeneborchs alias trouwde later op donderdag 26 augustus 1632 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 99] met Anna Troenbeeck.
Functies:
van 18-02-1602 tot 28-02-1636     Leenman (Bij het Leenhof van Veerle.

Zo is hj als leenman aanwezig als zijn zoon Goeyvaert en zijn schoondochter Maeyken de Baleman kopen (bl 141, 9 maart 1627).

Hij is vaker in deze functie aanwezig. Het is eigenlijk een getuige, aanwezig bij de overdracht van een stuk land.
Hij is leenman genoemd, omdat hij een stuk land in leen heeft van de leenheer.

Andere keren dat hij als leenman aanwezig als getuige:

Matijs Hollanders op 18 mei 1602 bl. 80-81
Matijs Croeneboerchs op 27 april 1621 op blz. 116 en 118
Matijs Hollans op 27 aug. 1621 bl. 114 en 115
Matijs Hollans op 14 juli 1622 bl. 90
Matijs Hollaens op 14 september 1623 bl. 122
Matijs Hollants op 7 mei 1624 bl. 124
Matijs Hollanders op 3 oktober 1624 bl 127
Mathijs Hollans op 22 december 1626 bl. 140 en 141
Matthijs Croonenborchs op 22 december 1626 bl. 142
Mattijs Hollants op 10 aug. 1635 bl. 152
Mattijs Hollants en Govaert Hollans op 28 febr. 1636 bl. 154
Mathijs Hollants op 7 mei 1637 bijschrift bl. 151 en 152)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
12-01-1612     H. Geestmeester (Keurboek van Veerle, begonnen in 1612, goedgekeurd op 12.01.1612 de 60 artikelen van het keurboek,
Mattheeus Vernijlen, Pauwels vande Vliet, Dionijs Vetters, Henrick Severijns, Henrick Peeters en MAtthijs Verspreet als schepenen,
Peeter Peerters, Jan de Boei, Jan Verdonck en Willem Lanen als gezworenen (= borgemeesters),
Cornelis Machiels en Peeter vande Vliet als kerkmeesters,
Matthijs Croonenborghs en Jan vande Vliet Matthijszoon als H. Geestmeesters.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Met dank aan Marcel Hollants voor deze bron.)
  [bron: Keurboek van Veerle, begonnen 1612]
Transport:
09-09-1593     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs, komt Mathijs Cronenborchs ofwel Hollanders voor het hof.
Is met de beperkte transcriptie niet te bepalen, waarvoor hij voor het hof verschijnt.

Toelcihting:
-------------

helaas heb ik hier geen origineel van, maar vind het ook jammer om de vermelding weg te laten.

Transcripitie (van André Ververs)
--------------
Mathys Cronenborchs alias Hollanders, is voor stadthouder ende leenmannen voorschreven,
momboir gele.... en gestaet van geschreven Barbara Thijs ... deselve .... voe..
haer schade te bega..
presentie .. van alle ..... sijnde.
Heeft eedt van momboir gedaen voor deselve.
De momboir voorsegd.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 26 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
27-02-1607     Samenvatting:
----------------
Jan Dens en Lijncken Jennen dragen via hun gevolmachtigde Lenaert Scricx over aan Matijs Croeneborchs en zijn vrouw Lucia Jennen een eusel, van een halve bunder. Het heet Die Putten, en ligt in de Maekel.

een eusel = een slecht stuk weiland, bron: Christ Buiks: https://www.bndestem.nl/breda/wie-weet-nog-wat-een-eusel-is-christ-buiks~ad4c59fa/)


Toelichting:
------------

Jan van Dijcken en Cattelijn Jennen machtigen in de akte erboven Lenaert Scricx voor de overdracht van een eusel, geheten Die Putten (zoals in de kantlijn geschreven is). Ze zijn daarin ook genoemd als Jan en Lijncken.

In de overdracht zelf staat, dat Jan Scricx gemachtigd is van Jan Dens en Lijncken Jennen. Bijzonder is dat bij de machtiging Jan van Dijcken staat, en bij de overdracht Jan Dens.

Mathijs en Lucia verkrijgen een eusel, een slecht stuk weiland. Het ligt in de Maekel.
Anno 2023 bestaat nog de Maekelhoeve in Veerle: www.maekelhoeve.be, gelegen aan de Makelhoeve 3 in het Laakdal.
De Makelstraat bestaat ook, en loopt van dichtbij de Maekelhoeve tot in het centrum van Veerle, Laakdal.

Mathijs en Lucia zijn in mei 1606 getrouwd In Tessenderlo. Dus deze overdracht gebeurt 9 maanden later.

Hier is een overdracht namens Jan van Dijck, ookwel Jan Dens genoemd, en zijn vrouw Cattelijn ofwel Lijncken Jennen.
Bovenaan pagina 65 staat de machtiging van Lenaert Scricx voor het eusel De Putten, voor Jan van Dijck en Cattelijn Jennen.
Dit is waarschijnlijk een zus van Lucia.

Jan Dens / Van Dijck met zijn vrouw ben ik in het onderzoek naar de familie Dens niet tegengekomen in Geel. In Veerle en Tessenderlo heb ik gezocht, maar ben ze niet tegengekomen.
Ook Lucia en Lijncken Jennen ben ik niet tegengekomen.


Transcryptie:
--------------

Op datum voorstaend (=27 februari 1607) is gecompareert Lenaert Scricx als gemechtigd, mydts blijckende volle procuratie van Jan Dens ende Lijncken Jennen, sijnder huysvrouwe,

voor mij, Nyclaes Vermoelen, als leenheer leenmannen, hier onder geschreven,

draecht op Lenaert voorsegd, tot behoef van Mathijs Croeneborchs ende Lucia Jennen, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen tot Maeckel, geheten Die Putten. groot omtrent een half boender der maten onbegrepen,
renende oost Lenaert Scricx,
suyt Valentijn vander Vlyt,
noort Jan Claes,
west Mathijs voorsegd.

Den eet en hulle gedaen van trouwe gedaen voor leenmannen Valentijn van der Vlyt, Jan van Dessel ende Augustijn Haest.
Is geschiet in t jaer, dage, maent anno 1607 den 27e februari.

Trancriptie akte erboven:
-----------------------------

Op heden, den 27e februari anno 1607 is comen voor Niclaes Vermoelen als leenheer, ende leenmannen, hier onder geschreven,

Lenaert Scricx, gemechtich sijnde, midts blijckende goede procuratie in de naeme van Jan van Dijcken ende Cattelijn Jennen, sijnder huysvrouwe, ende heeft
Lenaert voorschreven, als gemechtich van Jan ende Lijncken voorschreven, den eet ende hulle van trouwe gedaen voor leenmannen Valentijn vander Vlyt, Jan van Dessel, op dagen ende maent voorschreven.

in de kantlijn:
opgedragen een eusel, geheten Die Putten, renende oost Lenaert Scricx, suyt Valentijn vander Vlijt.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 65 en 66 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
17-02-1617     Samenvatting:
----------------
Matijs Hollanders (Croeneboerchs) en zijn vrouw Lucia Jennen hebben voor 111 gulden van Jan Dullarts een stuk weiland gekocht, genaamd de Putten, ter grootte van een half bunder.


Toelichting:
------------
In 1607 hebben zij al een stuk weiland gekocht van ook een half bunder, ook genaamd de Putten, toen ook grenzend in het noorden aan Lenaert Scricx.
Je zou bijna denken dat het om hetzelfde weiland gaat.

Jan Jennen is genoemd. Mogelijk is hij een broer of de vader van Lucia Jennen.

Transcryptie:
---------------

Op heden den 17e februari anno 1617 compareren voor lenher (= lener, leenheer) Nyclaes Vermoelen als momboer (=voogd) voor de kynderen Augustijn Hoefs, leenmannen ondergescreven,

is coomen Jan Dullarts en heeft overgegeven en de getransport mets desen tot behoeve van
Matijs Hollanders (erachter: Croeneboerchs - staat doorgestreept) met Lucia Jennen, sijn wyttige (=wettige) huysvrouwe

een half boender (=bunder) eusels (= een slecht stuk weiland), onbegrepen de maten, genaempt de Putten.

Renende oost Lenaert Scricx,
west, noort, suyt de erfgenamen Jan Jennen en Dionys Maes.

Ende heeft Matijs voorschreven eet en hulle gedaen (=de waarheid bevestigd met een eed),

Ter presentie van Paulus Vander Vlyt, Cornelis Hageberchs, mannen van leen.

Den coop is 111 guldens, het onghelt Herenrechte half en half.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 106 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook duidelijk als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.

De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
21-06-1640     Samenvatting:
----------------
Jan Hollants krijgt de Putten in leen, een eusel, een halve bunder groot.

Hij legt de eed af, zijn vader steunt hem, net als Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs, als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen.


Toelichting:
------------
De vader van Jan Hollants is Matthijs Hollants. Zijn moeder staat niet genoemd. Waarschijnlijk is dit Lucia Jennen.
Jan is dan 28 jaar.

Een andere mogelijkheid is Maeyken Cornelis. Zoon Joannes is bij de doop op 1 november1600 Cronenborchs genoemd, maar dat zegt niet heel veel, kan later Hollants gebruikt hebben.

In de akte staat: bij voorstaende van zijn vader Mattijs Hollants. Bedoeld zal zijn: bij voorstaan van zijn vader en door de eed af te leggen.

Wouter Sels is als leenman erbij aanwezig. Wouter is getrouwd met zijn (half)zus Anna Hollants.
Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen, steunen hem, net als zijn vader.
Jan Vernijlen is getrouwd met Elisabeth Hollants, een zus van Jan Hollants.

De relatie van Jan Hollants en de kinderen van broer Andries Vernijlen ontgaat me.

De Putten is op 27 februari 1607 door zijn vader en Lucia Jennen, zijn moeder, in leenbezit gekomen.

Transcriptie:
--------------
Jan Hollants

Op heden den 22sten dach Juni anno 1640 heeft voorheven aen Jan Hollants een .. voorsegd een stuck leengoets geheten het Putten, eusel, groot omtrent een half bunder, der mate onbegrepen.

Reenende oost Jan Reijnders,
west Peeter Maes,
suyt ende noort Jan Puylen (?).

Bij voorstaende van sijnen vader Mattijs Hollants ende geloven door den eet ende hulle van trouwe, alle mannelyck leenrecht in der waerheijt voor te staen, ende he.. selve geschreven door het toelaten van Jan Vernijlen, als leenheer ende momboir van de kinderen Andries Vernijlen, sijnen broeder, ende oock mede Cornelis Hoefs, als momboir van de voorsegde kinderen.

Ende dit is geschiet ter presentie van leenmannen Jan Vernijlen ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 159 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
21-06-1640     Samenvatting:
---------------
Jan Vernijlen krijgt een weiland in leen overgedragen van zijn vrouw Elisabet Hollants haar vader Mattijs Hollants.


Toelichting:
------------
Deze overdracht gebeurt op dezelfde dag als die van de Putten aan Jan Hollants.


Transcryptie:
---------------
Jan Vernijlen

Jan Vernijlen heeft voorheven een leeneusel, Nyskens Hannenes eusel, groot omtrent een half bunder, der maten onbegrepen

Renende oost Jan Reijnders, komende van Lenaert Scricx,
west Peeter Maes, ende
noort, suyt Jan Hollants

Ende heeft Jan Vernijlen door den eet ende hulle van trouwe, van sijn vrouwe Elisabet Hollants haren vader Mattijs Hollants.

Ende dit is geschiet ten selven dagen ende maent voorschreven, den 21sten juni 1640.
Ende dit is geschiet voor leenmannen ende getuygen als Jan Hollants ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 160 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
08-05-1599     doop Joannes Wijnants (geb. 1599)    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 9 (in beknopt overzicht)]
13-01-1635     kerkelijk huwelijk Joannes Hollants (geb. 1610) en Anna Verspreet (1612-vóór 1649)    [vader bruidegom]   [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 102]
Kind van Elisabeth en Croeneborchs alias:
1 Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants, gedoopt op zaterdag 25 september 1593 in Veerle. Volgt 1.1.1.1.
croenenborchs_goevaert_ofwel_godefridus__rk_gedoopt_op_25_sept._1593_in_veerle__zoon_van_marheus_croenenborchs_en_eisabeth_thys_-_veerle_rk_dopen_1590-1625_blad_2__beknopt_overzicht__fam._search_sc.20.jpg hollant_godefridus_van__en_maria_cornelis_ondertrouwen_28_juni_1615_in_vorst__en_trouwen_de_9e_dag_in_aanw._van_mathia__vader_van_de_bruidegom_en_henr._cornelis_-_vorst_huw.1598-1649_blad_201_scan_201.jpg hollants_goeyvaert__met_maeyken_cornelis_kopen_een_beemd_met_een_bosken__de_baleman_op_9_maart_1627_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._141.jpg hollans_govart__neemt_namens_zijn_vrouw_maria_cornelis_een_weide_over__de_baleman_op_25_mei_1637_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._142.jpg hollanders_godefridus__zoon_van_matheus_hollanders__uit_veerle_doet_ondertrouw_met_margareta_verhoeven__dochter_van_henricus_verhoeven_uit_endert_-_averbode_rk_huw._1626-1683_blad_20_scan_11.jpg hollanders_godefridus__uit_veerle__en_margareta_verhoeven_uit_endert_ofwel_eindhout_doen_ondertrouw_in_averbode_op_27_januari_1638_-_averbode_rk_huw._1626-1683_blad_6_scan_11_fam._search.jpg
17 Croenenborchs Goevaert ofwel Godefridus, rk gedoopt op 25 sept. 1593 in Veerle, zoon van Marheus Croenenborchs en Eisabeth Thys - Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 2 (beknopt overzicht) Fam. Search sc.20
18 Hollant Godefridus van, en Maria Cornelis ondertrouwen 28 juni 1615 in Vorst, en trouwen de 9e dag in aanw. van Mathia, vader van de bruidegom en Henr. Cornelis - Vorst Huw.1598-1649 Blad 201 Scan 201
19 Hollants Goeyvaert, met Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosken, de Baleman op 9 maart 1627 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141
20 Hollans Govart, neemt namens zijn vrouw Maria Cornelis een weide over, de Baleman op 25 mei 1637 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 142
21 Hollanders Godefridus, zoon van Matheus Hollanders, uit Veerle doet ondertrouw met Margareta Verhoeven, dochter van Henricus Verhoeven uit Endert - Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 20 scan 11
22 Hollanders Godefridus, uit Veerle, en Margareta Verhoeven uit Endert ofwel Eindhout doen ondertrouw in Averbode op 27 januari 1638 - Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 6 scan 11 Fam. Search
hollanders_godefridus__zoon_van_matheus_hollanders__uit_veerle_trouwt_in_de_kerk_van_averbode_met_margareta_verhoeven__dochter_van_henr._verhoeven_uit_endert_-_averbode_rk_huw._1626-1683_bl.20_scan_11.jpg hollants_govaert__en_margriet_verhoeven_verkrijgen_op_19_juni_1650_een_half_sillen_land_aan_de_maeckel__van_christina_hermans__getrouwd_met_eilen_van_lichtenborch_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_pg_178.jpg hollants_govaert__draagt_een_wei__het_hoocheusel__over_aan_peeter_goossens__getrouwd_met_elisabet_luyten__op_7_maart_1652_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._192.jpg
23 Hollanders Godefridus, zoon van Matheus Hollanders, uit Veerle trouwt in de kerk van Averbode met Margareta Verhoeven, dochter van Henr. Verhoeven uit Endert - Averbode rk Huw. 1626-1683 Bl.20 scan 11
24 Hollants Govaert, en Margriet Verhoeven verkrijgen op 19 juni 1650 een half sillen land aan de Maeckel, van Christina Hermans, getrouwd met Eilen van Lichtenborch - Leenhof van Veerle 1580-1652 pg 178
25 Hollants Govaert, draagt een wei, het Hoocheusel, over aan Peeter Goossens, getrouwd met Elisabet Luyten, op 7 maart 1652 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 192
1.1.1.1 Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants (afb. 17 t/m 25), zoon van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants en Elisabeth Thijs (zie 1.1.1). Hij is gedoopt op zaterdag 25 september 1593 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 2 (in beknopt overzicht) scan 20 Fam. Search]. Bij de doop van Goevaert was de volgende getuige aanwezig: Petrus van den Croonborch.
Notitie bij de geboorte van Goevaert: Matheus Croenenborchs als vader. Petrus van den Croonborch als peter. Is hij ook een Hollants? Broer of vader van Mathias?
Goevaert is overleden op maandag 2 september 1669 in Veerle, 75 jaar oud [bron: Veerle Overl. 1659-1698 Blad 8b].
Notitie bij overlijden van Goevaert: 2 septembri obiit ex contagio Godefridus Hollants senior, munitus sacramentus: Op 2 september stierf Godefridus Hollants de oude aan besmetting, nadat hij het sacrament had ontvangen.

Vraag me af waarom hier gesproken is over senior. Was er ook een jongere? Of slaat het hier op een oudere man?
Notitie bij Goevaert: Bij zijn trouwen met Maria Cornelis in 1615 is hij Godefridus van Hollant genoemd. Bij de doop van Johannes is hij Goyvaert genoemd. Bij het trouwen met Margareta Verhoeven Godefridus Hollanders.
Transport:
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook duidelijk als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.
De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants koopt namens zijn vrouw Maeyken Cornelis een eusel (een slecht stuk weiland)


Toelichting:
------------
Het weiland ligt achter de hoeve van Geert Luyten. Hij is ook genoemd bij het eerste stuk land, de Baleman. Waarschijnlijk zal het in de buurt van de Baleman liggen.
De grootte van het weiland staat er niet bij.


Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor den stadthouder van leenen, ende leenmannen ondergenoempt,
is comen
Jenneken Bertels met Jochim Exelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen, vercocht ende met alle poncten van rechte overgegeven te hebben

Goeyvaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen achter Geert Luyten hoefve

Renende west, suyt ende noirt Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen oft chijns, soe . vereenigen is.

Actum coram Niclaes Vermeulen, stadthouder, Andries Vernijlen, ende meer andere leenmannen, den 9e maart 1627.

Dit is geschat met den Baleman 672 guldens.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt namens zijn vrouw Maria Cornelis een weide over, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
De Baleman hebben Govart en zijn vrouw gekocht 10 jaar geleden (9 maart 1627).

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans in de naem van sijn huysvrouwe Maria Cornelis,
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

Ende heeft verhenen (of verheven) een weijde, genoempt den Baleman, groot omtrent 3 sylllen, der maten onbegrepen.

Renende oist Machiel Dingenen,
suyt die pale(n) van Loo,
west het klooster van Averbode (?),
nort Geert Luyten

Gewaert los ende vrij op sijnen gerechten heeren oft leene.

Ende heeft Govart voorschreven eedt van trouwe gedaen.

Actum Jaere voorschreven, coram leenheer Jan Van Nijlen ende Wouter Sels.
(laatste regel is niet te zien)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 142 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt zelf, namens zijn vrouw Maria Cornelis een eijschel (weide) over, genaamd de Heij Eischel.


Toelichting:
------------
Govart neemt het stuk grond over van zijn vrouw. Dit is het 2e stuk grond, na de Baleman.
Dit lijken de 2 stukken land die op 9 maart 1627 op haar naam zijn gekomen.

Er staat niet dat zijn vrouw overleden is, maar hij hertrouwt op 9 februari van het volgende jaar, dus een kleine 7 maanden later.
Mogelijk is zij dan al wel overleden, of het zat er aan te komen.

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

is als bij ende kennis ende met alle pointen van recht overgegeven te hebben, Govart Hollans,
in de naem van sijn huysvrouwe Maeyken Cornelis,
een eijschel (eusel, weiland), geheten het Hei eijschel,
gelegen achter Geert Luyten hoeffe,

Renende west, suyt, nort Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijnen rechten heeren oft cijse, soo die gelegen is.

Actum Ardt Belcken als leenheer, Jan Van Nijlen ende Wouter Sels, ende meer anderen op den 25e meij 1637.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 146 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-06-1650     Samenvatting:
----------------
Eilen van Lichtenborch met zijn vrouw Christina Hermans draagt over aan Govaert Hollants met Margriet Verhoeven een stuk land te Maeckel aan de hei van 1/2 sille (ong. 0,15 hectare).

Toelichting:
------------
De grond rondom het stuk land waar het hierover gaat, is al van Govaert Hollants. Nu draagt Christina Hermans, getrouwd met Eilen van Lichtenborch, het kleine stukje over aan Govaert en zijn vrouw Margriet (ze zijn getrouwd op 9 febr. 1638).

Eilen van Lichtenborch zal familie zijn van Engel van Lichtenborch, getrouwd met Barbara Thijs. Van deze laatste waren Govaert en zijn vader voogd.
Balten Thielens heeft het in tocht bezeten. Hij was de 2e man van Martijnken van den Lichtenborch, dochter van Engel van Lichtenborch en Berbel Thijs.

Leenman Jan Hollants zal de halfbroer van Govaert zijn.

Transcriptie:
--------------

erboven: solvit pontgelt (hij betaalde pontgeld, in Vlaamse ponden zal bedoeld zijn)

kantlijn, slechts ten dele zichtbaar:
(Ei)len
(Va(nden
(Lich)tenborch

Competerende voor stathouder ende leenmannen, hieronder genoemt,
op ten 19e juni anno 1650,
is comen Eilen van Lichtenborch met
Christina Hermans, sijn wettige huysvrou,
geven over in volle macht met procuratie van dien
een half sille lants, gelegen tot Maeckel aen die heijde,

reenende oost, west, zuyt ende noort haers selfs erve,
Govaert Hollants toebehoorende,
ende metter tijt van Balten Tielens in tocht beseten woort,

alsoo heeft Christina Hermans met eene procuratie van haren man,

Govaerts Hollants hier inne gegoet,
ende Govaert Hollants met Magriet Verhoeven wesende hier inne nu erfgenamen

ende Eilen van Lichtenborch vertycht hier ende schilt (schuld) quyt nu,
ende ten euwigen dagen hier geen recht meer op te hebben oft sijne nacomelingen.

Ter presentie van Jan Vernijlen, Jan Hollants, Wouter Wellens, mannen van leen.

Den roep hiervan is 20 gul(dens)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 178 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-03-1652     Samenvatting:
----------------

Govaert Hollants draagt over aan Peeter Goossens een wei, het Hoocheusel, 3 sillen groot (ong, 1 hectare)

Toelichting:
------------

Het Hoocheusel komt al eerder voor in het schepenregister. Weet alleen niet meer in elke akte.

Transcriptie:
--------------

Op den 7 den meert 1652 is comen den eersamen Govaert Hollants ende geeft over aen Peeter Gossens met Eisabet Luyten, sijn huysvrouwe,
een stuck weijen, geheeten het Hoocheusel, groot omtrent 3 sillen, der maten onbegrepen,

renende oost den anderen beemt, zuyt ende west haers selfs, noort het Straetken.

ende dese erve is comen bij mangelinge (ruiling) dire om drie.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 192 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
28-07-1614     doop Franciscus vanden Lichtenborch (geb. 1614) [zie 1.1.2.7]    [neef moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 36 (in beknopt overzicht)]
04-06-1657     kerkelijk huwelijk Henricus van de Vliedt (ovl. 1674) en Catharina Hollants (1624-1677) [zie 1.1.1.1.4]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 20 scan 61 Fam. Search]
22-08-1657     ondertrouw Henricus van de Vliedt (ovl. 1674) en Catharina Hollants (1624-1677) [zie 1.1.1.1.4]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 19 scan 61 Fam. Search]
16-05-1660     kerkelijk huwelijk Georgius Luijten (1630-1692) en Elisabeth Hollants (1641-1680) [zie 1.1.1.1.8]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 25 sc. 62 Fam. Search]
21-12-1664     doop Matthias Hollants (1664-1673)    [oudoom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 8]
18-09-1665     doop [waarschijnlijk] Henricus Jansse (Hendrik) Hollants (1665-1733)    [oudoom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 10]
Goevaert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 juli 1615 in Vorst [bron: Vorst rk Huw. 1598-1649 Blad 201 Scan 201] met Maria (Maeyken) Cornelis, nadat zij op zondag 28 juni 1615 in Vorst in ondertrouw zijn gegaan [bron: Vorst rk Huw. 1598-1649 Blad 201 Scan 201]. Bij het kerkelijk huwelijk van Goevaert en Maeyken waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Cornelis en Matheus Hollants.
Notitie bij het huwelijk van Goevaert en Maeyken: item eodem affidati sunt 28 junii Godefridus van Hollant et Maria Cornelis et solemnizatio facta diynsti nona presentiby ibidem, Mathia patre sponsi, Henrico Corneli:

eveneens, op 28 juni, waren Godefridus van Hollant en Maria Cornelis beëdigde verklaringen, en de plechtigheid vond plaats op de negende dag, in aanwezigheid van Mathias, de vader van de bruidegom, Henricus Cornelis (Google translate).

Met de negende dag, staat niet bij de maand juli. Heb aangenomen de negende dag van de volgende maand. Zou ook augustus kunnen zijn.
Maeyken is een dochter van Henricus Cornelis. Maeyken is overleden na zondag 17 december 1634 [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 129 Fam. Search].
Notitie bij overlijden van Maeyken: Gezocht in de overlijdensakten van Veerle vanaf 1631 tot aan 1640 (Een Godefridus heeft met Margareta Verhoeven een kind gedoopt in 1640, mocht hij hertrouwd zijn, dan zal dat voor 1640 zijn. Heb haar niet gevonden. Maar tussen 1635 en 1640 staat niemand als overleden in het boek. Dat lijkt me als niet bijgehouden te zijn, of kwijtgeraakt.
Doorgezocht tot 1690. Haar niet gevonden. Margareta Verhoeven trouwens ook niet.

Als meter is een Maria Cornelis genoemd bij de doop van kleinzoon Mathias op 16 december 1634. Zeer waarschijnlijk is zij dit.
Transport:
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.
De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants koopt namens zijn vrouw Maeyken Cornelis een eusel (een slecht stuk weiland)


Toelichting:
------------
Het weiland ligt achter de hoeve van Geert Luyten. Hij is ook genoemd bij het eerste stuk land, de Baleman. Waarschijnlijk zal het in de buurt van de Baleman liggen.
De grootte van het weiland staat er niet bij.


Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor den stadthouder van leenen, ende leenmannen ondergenoempt,
is comen
Jenneken Bertels met Jochim Exelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen, vercocht ende met alle poncten van rechte overgegeven te hebben

Goeyvaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen achter Geert Luyten hoefve

Renende west, suyt ende noirt Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen oft chijns, soe . vereenigen is.

Actum coram Niclaes Vermeulen, stadthouder, Andries Vernijlen, ende meer andere leenmannen, den 9e maart 1627.

Dit is geschat met den Baleman 672 guldens.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt namens zijn vrouw Maria Cornelis een weide over, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
De Baleman hebben Govart en zijn vrouw gekocht 10 jaar geleden (9 maart 1627).

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans in de naem van sijn huysvrouwe Maria Cornelis,
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

Ende heeft verhenen (of verheven) een weijde, genoempt den Baleman, groot omtrent 3 sylllen, der maten onbegrepen.

Renende oist Machiel Dingenen,
suyt die pale(n) van Loo,
west het klooster van Averbode (?),
nort Geert Luyten

Gewaert los ende vrij op sijnen gerechten heeren oft leene.

Ende heeft Govart voorschreven eedt van trouwe gedaen.

Actum Jaere voorschreven, coram leenheer Jan Van Nijlen ende Wouter Sels.
(laatste regel is niet te zien)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 142 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt zelf, namens zijn vrouw Maria Cornelis een eijschel (weide) over, genaamd de Heij Eischel.


Toelichting:
------------
Govart neemt het stuk grond over van zijn vrouw. Dit is het 2e stuk grond, na de Baleman.
Dit lijken de 2 stukken land die op 9 maart 1627 op haar naam zijn gekomen.

Er staat niet dat zijn vrouw overleden is, maar hij hertrouwt op 9 februari van het volgende jaar, dus een kleine 7 maanden later.
Mogelijk is zij dan al wel overleden, of het zat er aan te komen.

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

is als bij ende kennis ende met alle pointen van recht overgegeven te hebben, Govart Hollans,
in de naem van sijn huysvrouwe Maeyken Cornelis,
een eijschel (eusel, weiland), geheten het Hei eijschel,
gelegen achter Geert Luyten hoeffe,

Renende west, suyt, nort Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijnen rechten heeren oft cijse, soo die gelegen is.

Actum Ardt Belcken als leenheer, Jan Van Nijlen ende Wouter Sels, ende meer anderen op den 25e meij 1637.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 146 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
29-04-1629     doop Petrus Theijs (geb. 1629) [zie 1.1.4.1.2]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 14 scan 117 Fam. Search]
17-12-1634     doop Mathias Vernijlen (geb. 1634)    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 129 Fam. Search]
(2) trouwde, 44 jaar oud, op dinsdag 9 februari 1638 in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België) [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 22 scan 12] met Margareta Verhoeven, nadat zij op woensdag 27 januari 1638 in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 6 scan 11 Fam. Search]. Bij het kerkelijk huwelijk van Goevaert en Margareta waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Vervoortacker en Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [zwager bruidegom]. Bij de ondertrouw van Goevaert en Margareta waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Verhoeven en Joannes Vervoortacker.
Notitie bij het huwelijk van Goevaert en Margareta: De ondertrouw en het trouwen deden zij in de kerk van Averbode, en niet in Veerle of in Eindhout. De oorlog is volop bezig, en mogelijk heeft dat ermee te maken.

De Godefridus die trouwt met Margareta, is waarschijnlijk dezelfde als de Godefridus, die trouwde met Maria Cornelis. In de tijd is dat goed mogelijk: het laatste kind met Maria is Elisabeth van 1631. Het eerste kind van Margareta is van 1640. Een overlijden van Maria Cornelis heb ik niet kunnen vinden.
Een andere optie zou een zoon van Petrus Croonborch kunnen zijn. Die is genoemd bij de doop van Godefridus, maar verder ben ik die niet tegengekomen.
Margareta is een dochter van Henricus Verhoeven. Zij is gedoopt in Eindhout. Margareta is overleden op zaterdag 17 november 1663 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1659-1698 Blad 3b sc. 144 Fam. Search].
Adres:
09-02-1638     Eindhout (In de akte staat Endert. Hiermee zal Eindhout bedoeld zijn.)   [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 20 scan 11]
Transport:
19-06-1650     Samenvatting:
----------------
Eilen van Lichtenborch met zijn vrouw Christina Hermans draagt over aan Govaert Hollants met Margriet Verhoeven een stuk land te Maeckel aan de hei van 1/2 sille (ong. 0,15 hectare).

Toelichting:
------------
De grond rondom het stuk land waar het hierover gaat, is al van Govaert Hollants. Nu draagt Christina Hermans, getrouwd met Eilen van Lichtenborch, het kleine stukje over aan Govaert en zijn vrouw Margriet (ze zijn getrouwd op 9 febr. 1638).

Eilen van Lichtenborch zal familie zijn van Engel van Lichtenborch, getrouwd met Barbara Thijs. Van deze laatste waren Govaert en zijn vader voogd.
Balten Thielens heeft het in tocht bezeten. Hij was de 2e man van Martijnken van den Lichtenborch, dochter van Engel van Lichtenborch en Berbel Thijs.

Leenman Jan Hollants zal de halfbroer van Govaert zijn.

Transcriptie:
--------------

erboven: solvit pontgelt (hij betaalde pontgeld, in Vlaamse ponden zal bedoeld zijn)

kantlijn, slechts ten dele zichtbaar:
(Ei)len
(Va(nden
(Lich)tenborch

Competerende voor stathouder ende leenmannen, hieronder genoemt,
op ten 19e juni anno 1650,
is comen Eilen van Lichtenborch met
Christina Hermans, sijn wettige huysvrou,
geven over in volle macht met procuratie van dien
een half sille lants, gelegen tot Maeckel aen die heijde,

reenende oost, west, zuyt ende noort haers selfs erve,
Govaert Hollants toebehoorende,
ende metter tijt van Balten Tielens in tocht beseten woort,

alsoo heeft Christina Hermans met eene procuratie van haren man,

Govaerts Hollants hier inne gegoet,
ende Govaert Hollants met Magriet Verhoeven wesende hier inne nu erfgenamen

ende Eilen van Lichtenborch vertycht hier ende schilt (schuld) quyt nu,
ende ten euwigen dagen hier geen recht meer op te hebben oft sijne nacomelingen.

Ter presentie van Jan Vernijlen, Jan Hollants, Wouter Wellens, mannen van leen.

Den roep hiervan is 20 gul(dens)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 178 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
01-08-1639     doop Cornelius Hollants (geb. 1639)    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 52]
28-01-1640     doop Lucia Vernijlen (geb. 1640)    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 53 scan 137 Fam. Search]
21-05-1642     doop Catharina Sels (geb. 1642)   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 65 scan 143 Fam. Search]
Kinderen van Goevaert en Maeyken:
hollans_mathias__rk_gedoopt_op_16_mei_1616_in_vorst__zoon_van_godefridus_hollans_en_maria_cornelis_-_vorst_rk_dopen_1598-1641_bl._35_scan_36.jpg
26 Hollans Mathias, rk gedoopt op 16 mei 1616 in Vorst, zoon van Godefridus Hollans en Maria Cornelis - Vorst rk Dopen 1598-1641 Bl. 35 Scan 36
1 Mathias Hollants [1.1.1.1.1] (afb. 26). Hij is gedoopt op maandag 16 mei 1616 in Vorst (Prov. Antwerpen, België) [bron: Vorst rk Dopen 1598-1641 Bl. 35 Scan 36]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Peeters en Maria Smaers. Mathias is overleden vóór donderdag 21 september 1628, ten hoogste 12 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mathias: Aangezien de ouders op 21 september 1628 nog een Mathias laten dopen, is het zeer waarschijnlijk dat hun 1e kind voor die tijd overleden is.
2 Hendricus Hollants [1.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op maandag 12 november 1618 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 59 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Hendricus waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Beijens en Maria Mertes.
Getuige bij:
02-11-1642     doop Lucia Hollants (geb. 1642)    [neef vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 67]
3 Joannes Hollants [1.1.1.1.3]. Hij is gedoopt in 1621 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 59 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joachim Cornelis en Maria Tsas.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doop tussen 26 augustus en 18 oktober. De vader is Goyvaert Hollants genoemd.
4 Catharina Hollants, gedoopt op maandag 1 april 1624 in Veerle (België). Volgt 1.1.1.1.4.
5 Matthias Hollants [1.1.1.1.5]. Hij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1628 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 10]. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Vermeulen en Walterus (Wouter) Sels (ovl. 1662) [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Matthias: Walterus Zels is de peter. Hij is de man van de Maria, de (half) zus van Godefridus.
6 Elisabeth Hollants [1.1.1.1.6]. Hij is gedoopt op woensdag 13 augustus 1631 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 21]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van den Ven en Elisabeth Hollants (1608-1677) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Elisabeth is de halfzus van Godefridus.
Kinderen van Goevaert en Margareta:
7 Johannes Hollants [1.1.1.1.7], geboren op zondag 25 maart 1640 in Veerle. Hij is gedoopt op dinsdag 27 maart 1640 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 54]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Claes en Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: In het beknopte overzicht van het doopboek staat dat Johannes Hollants x Margarete Verhoeven de vader is van Johannes. Bij Elisabeth en Joannes is dat Godefridus Hollants x Margarete Verhoeven.
Het zal of Johannes of Godefridus zijn. Houden het nu op Godefridus.
8 Elisabeth Hollants, gedoopt op dinsdag 3 september 1641 in Veerle. Volgt 1.1.1.1.8.
9 Joannes Hollants [1.1.1.1.9]. Hij is gedoopt op zaterdag 4 juni 1644 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 2]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Marcus Wauters en Elisabeth Hollants (1608-1677) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Gedoopt tussen 4 juni en 10 juli.
1.1.1.1.4 Catharina Hollants, dochter van Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants (zie 1.1.1.1) en Maria (Maeyken) Cornelis. Zij is gedoopt op maandag 1 april 1624 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 69 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Patroos en Dympna Vernijlen. Catharina is overleden op zondag 12 september 1677 in Veerle, 53 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 9 scan 87]. Catharina:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 13 juli 1642 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 120] met Joannis Severijns, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 22 juni 1642 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 120]. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Joannis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriano de Bool en Guielmo Laenen.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Joannis: Aankondigingen in de kerk op 22, 24 en 29 juni. Johannem Severijns is hij genoemd.
Joannis is een zoon van Joannis Severijns en Johanna Lanen. Hij is gedoopt op woensdag 30 oktober 1619 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 51 (in beknopt overzicht) Sc. 69 Fam. Search]. Bij de doop van Joannis waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Meeus en Paulus van de Vliedt. Joannis is overleden op zaterdag 21 april 1657 in Veerle, 37 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 74 sc. 142 Fam. Search].
Getuige bij:
21-11-1642     doop Mathias Vernijlen (geb. 1642)    [aangetrouwde neef moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 67 scan 145 Fam. Search]
(2) trouwde, 33 jaar oud, op maandag 4 juni 1657 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 20 scan 61 Fam. Search] met Henricus van de Vliedt, nadat zij op woensdag 22 augustus 1657 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 19 scan 61 Fam. Search]. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [aangetrouwde oom vaderszijde bruid] en Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1.1.1] [vader bruid]. Bij de ondertrouw van Catharina en Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Goossens en Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1.1.1] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Henricus: Godefridus Hollants zal haar vader zijn. Joannes Vernijlen is getrouwd met Elisabeth Hollants, haar (half) tante. Bij het huwelijk is Govardus Hollants als getuige vermeld. Dat is waarschijnlijk ook haar vader.
Henricus is overleden op woensdag 4 april 1674 in Veerle.
1.1.1.1.8 Elisabeth Hollants, dochter van Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants (zie 1.1.1.1) en Margareta Verhoeven. Zij is gedoopt op dinsdag 3 september 1641 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 61]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Steenberch en Anna Verspreet (1612-vóór 1649) [aangetrouwde tante vaderszijde]. Elisabeth is overleden op dinsdag 17 september 1680 in Veerle, 39 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 15b sc. 153 Fam. Search]. Elisabeth trouwde, 18 jaar oud, op zondag 16 mei 1660 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 25 sc. 62 Fam. Search] met Georgius Luijten, 29 jaar oud, nadat zij op donderdag 8 april 1660 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 24 sc. 62 Fam. Search]. Bij het kerkelijk huwelijk van Elisabeth en Georgius waren de volgende getuigen aanwezig: Gaspar Verhoeven en Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1.1.1] [vader bruid]. Bij de ondertrouw van Elisabeth en Georgius waren de volgende getuigen aanwezig: Symon van Sweeveldt en Gaspar Verhoeven.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Georgius: Govardus Hollants is genoemd als getuige bij hun huwelijk. Dat zal haar vader zijn.
Georgius is een zoon van Gerardus Luijten en Maria van Gelck. Hij is gedoopt op maandag 20 mei 1630 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 17 scan 119 Fam. Search]. Bij de doop van Georgius waren de volgende getuigen aanwezig: Dympna Bruynen en Georgius Hoofs. Georgius is overleden op zondag 29 juni 1692 in Veerle, 62 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 20 sc. 159 Fam. Search]. Georgius trouwde later op zaterdag 26 juni 1683 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 76 Scan 39] met Cecilia Verbist.
Getuige bij:
23-02-1668     doop Georgius Hollants (geb. 1668)   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 18]
Kind van Elisabeth en Georgius:
1 Margarita Luijten [1.1.1.1.8.1]. Zij is gedoopt op donderdag 22 november 1668 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 21]. Bij de doop van Margarita waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Hollants en Egidius Luijten.
tijs_peeter__verkoopt_een_sille_lant__het_schuerblock__na_sterven_van_zijn_zus__op_19_dec._1597_aan_ingelbert_van_lichtenborch_met_zijn_zus_barbara_-_leenhof_van_veerle_1580-16522_bl._47.jpg tijs_barbara__en_engel_van_lichtenborch__deling_op_10_aug._1635_door_dochters_martijnken__met_man_jan_vande_venne__en_margriet_met_man_nijs_marcelis_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._151.jpg tijs_barbara__en_engel_van_lichtenborch__deling_op_10_aug._1635_door_dochters_martijnken__met_man_jan_vande_venne__en_margriet_met_man_nijs_marcelis_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._152.jpg tijs_barbara__en_engel_van_lichtenborch__deling_op_10_aug._1635_door_dochters_martijnken__met_man_jan_vande_venne__en_margriet_met_man_nijs_marcelis_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._153.jpg tijs_barbara__en_engel_van_lichtenborch__deling_op_10_aug._1635_door_dochters_martijnken__met_man_jan_vande_venne__en_margriet_met_man_nijs_marcelis_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._154.jpg
27 Tijs Peeter, verkoopt een sille lant, Het Schuerblock, na sterven van zijn zus, op 19 dec. 1597 aan Ingelbert van Lichtenborch met zijn zus Barbara - Leenhof van Veerle 1580-16522 bl. 47
28 Tijs Barbara, en Engel van Lichtenborch, deling op 10 aug. 1635 door dochters Martijnken, met man Jan Vande Venne, en Margriet met man Nijs Marcelis - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 151
29 Tijs Barbara, en Engel van Lichtenborch, deling op 10 aug. 1635 door dochters Martijnken, met man Jan Vande Venne, en Margriet met man Nijs Marcelis - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 152
30 Tijs Barbara, en Engel van Lichtenborch, deling op 10 aug. 1635 door dochters Martijnken, met man Jan Vande Venne, en Margriet met man Nijs Marcelis - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 153
31 Tijs Barbara, en Engel van Lichtenborch, deling op 10 aug. 1635 door dochters Martijnken, met man Jan Vande Venne, en Margriet met man Nijs Marcelis - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 154
1.1.2 Barbara (Berbel) Tijs (afb. 27 t/m 31), dochter van Machiel Thijs (zie 1.1) en Dimna Eshasen. Berbel is overleden vóór vrijdag 10 augustus 1635.
Transport:
19-12-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs Machielssen verkoopt aan Engelbert van Lichtenborch, getrouwd met zijn zus Barbara Thijs een sille lant, genaamd het Schuerblock. Dat is op hem verstorven van zijn zus.

Toelichting:
-------------
De naam van de zus is hier niet genoemd. Het is Anna Thijs, zoals beschreven is op 7 juni 1597 (pag. 41)

Transcriptie:
--------------
Peeter Tijs vercoopt Engelen van Lichtenborch

Op heden den 19e december Anno 1597 zijn verscheenen voor Peeter Lanen, stathouder, voor Merck Scricx, leenheer, ende leenmannen ondergeschreven,

Peeter Thijs Machielssen, lijdende ende kennende, dat hij erfelyck vercocht heeft Engelbert van Lichtenborchst een sille lants, genoempt het Schuerblock.

Ende dat staet folio tertio supernis (op het 3e blad erboven),

Ende vercoper voorschreven heeft voor stathouder ende leenmannen verheeven van de voorgenoempde erfe als sij die van zijne suster verstorven is,

ende Ingelbert met Barbara Thijs, zijne suster, zijn daer inne gegoyt ende geerft op alle voorschreven ende ondersproken voorwerden gelovende is,

ende dat is geschiet voer stathouder voorschreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Schricx, .liete Maes, .. ende .estel (?) Lanen.

Den coop .... (niet meer te lezen, de inkt is vervaagd)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 47 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
van 10-08-1635 tot 07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Deling van goederen van de ouders Barbara Tijs en Engel van Lichtenborch door de kinderen Martijnken van Lichtenborch, met haar man Jan Vanden Ven, en Margiet van Lichtenborch met haar man Nijs Marcelis, op 10 augustus 1635.

Na het overlijden van Jan Vande Ven staat op 7 mei 1637 dat Balten Thielens de beset man is van de goederen, toegevallen aan Martijnken. Zij is nu zijn vrouw.


Toelichting:
-------------
Beide ouders zijn voor 10 augustus 1635 overleden. Margriet overlijdt op 2 november 1635 aan de pest.
De man van Martijnken overlijdt voor 7 mei 1637 en hertrouwt met Balten (ofwel Balthasar) Thielens. Dit staat in de kantlijn meerdere keren bij de betreffende goederen. Het is ook tussen akte 1 en 2 in geschreven.

Transcriptie:
--------------
Jan Vanden Ven met Martijn Vanden Lichtenborch

Compareerde voor den leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,

Ende sijn verdeijlt tgene haer suster Margriet van Lcihtenborch met Nijs Marcelis, haeren wettigen man,
van seecker erfelyckheijt haerlieden aengestorven van wegen Engel van Lichtenborch ende Barbara Tijs verheven ende hen te deelen gevallen
de parceelen hier .. gesertificeert ten iersten.

<ingevoegd en nog een keer in de kantlijn:>
Nae de doot van den voorsegde Jan Van den Ven is Balten (van Balthasar) Thielens beset (?) man gworden ende heeft den eedt van trouwen gedaen,
coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Hendrick Heeren, leenmannen, den 7e meij 1637

2e akte:
Martijn van Lichtenborch met Jan Vanden Ven

Soo is comen voor leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
de voornoemde Martijn met Jan Vanden Venne, haeren mane ende momboir,

Ende hebben verheven alsulcke stuck lants groot sijnde 1 sille lants gelegen in ’t Schuer Block

Reenende oost ’s Heerenstraet,
west ’t kint Peeter vanden Waentode
suydt de Vlaesch
noort de hofstadt

Met noch een stuck heije ende weijde, liggende ende renende aen de voorscreven sille noort ende oost, comend aen der heijde

Als hen aenbestorven is nae de doot haers moeders Barbara Tijs ende Engels van Lichtenborch ende sijn de voornoemde daer toe comen ende hebben den eedt van trouwen gedaen, anno 1635 den is thien augustus gedaen ter presentie van leenheer Gert (?) Bellicx, stadthouder Nicolaas Vermeulen, leenmannen Mattijs Hollants ende Govaert Hollants. Het segelken van den voorschreven Item (?).

3e akte:

Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch

Op datum voorschreven ende voor deselve voornoemt,
is comen Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,
ende hebben verheven alsulcken hofstadt met sijn eusel daer aen,
gelegen tot Maeckel op den Diesterschen Wech.

Reenende oost de Maesstraet
west het Haver eusel,
suyt de weij voorschreven,
noort Nicolaes Vermeulen.

als haer is verstroven van haerder moeder Barbara Tijs,
ende hebben beijde den eedt van trouwen ende hulde gedaen, op datum voorschreven, ende de voorschreven leenmannen, t segelken vanden voorschreven Item.

In de kantlijn:
Nae de doot van Jan Vande Ven heeft Balten Thielens den eedt van trouwen gedaen ende is beset man geworden van sijne vrouwe Martijn van Lichtenborch, coram Mathijs Hollants, Jan Vernijlen ende Michiel Heeren, leenmannen, den 7e may 1637.

Akte 4:
Martijn van Lichtenborch met Jan Van Ven

Op ten voorscreven daet, soo is comen Martijn van Lichtenborch met haeren man ende momboir Jan Vanden Ven ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer verstorven is van haere ouders.

Gelegen tot Makel, genaemt het Schuer Block,
reenende oost ’s Heerenstraet
west ’t kint Peeter van Waenrode des verheffers (?)
suydt henselfs.

Ende is geschiet als voren, coram leenheer ende leenmannen voorsegd.

In de kantlijn (pag. 152):
Nae de doot als voren, soo heeft Balten Thielens den eedt gedaen, ende is besetsman geworden als voor.
Coram Mattijs Hollants, Jan Vernijlen, Michiel Heeren, leenmannen, den 7e maij 1637.

Akte 5:
Martijn van den Lichtenborch met Jan van Ven

Ten selven dagen sijn comen Martijn vanLichtenborch met haeren mane Jan Vanden Venne ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer is verstorven van haere ouders Barbara Tijs met Engel van Lichtenborch ge...

Renende oost, west, noort, suyt haer selfs erve.

Aldus geschiet ten presentie van leenheer Gert Bellicx, Nicolaes Vermeulen stadthouder, Mattijs Hollants ende Govaert Hollants, leenmannen.
Op datum voorschreven.

Ende hebben den eest van trouwe ende hulde gedaen.

Ende is te deelen gevalen altemael, dat voorschreven is Jan Vande Venne met sijn vrou, Martijn van Lichtenborch met het goet, gelegen in den Lande van Luydick ende het ander dat hier volcht is gevallen ten deelen Margriet van Lichtenborch met Nijs Marcelis, welck oock ten registeren van .. geteekent staet t ..ge.. hie af is bijden anderen gecomprexendelt van de voornoemde ..
t is ondersch..den dat iegelijck sijn lasten moet dragen.

t segelken van den vier Items - 20 guldens
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 151-152-153-154 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
22-11-1604     doop Maria Cronenbrochs alias Hollants (1604-vóór 1638)   [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 16 (in beknopt overzicht) scan 34 Fam. Search]
Berbel trouwde met Ingelbertus (Engel) vanden Lichtenborch. Engel is overleden vóór maandag 10 mei 1621.
Transport:
19-12-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs Machielssen verkoopt aan Engelbert van Lichtenborch, getrouwd met zijn zus Barbara Thijs een sille lant, genaamd het Schuerblock. Dat is op hem verstorven van zijn zus.

Toelichting:
-------------
De naam van de zus is hier niet genoemd. Het is Anna Thijs, zoals beschreven is op 7 juni 1597 (pag. 41)

Transcriptie:
--------------
Peeter Tijs vercoopt Engelen van Lichtenborch

Op heden den 19e december Anno 1597 zijn verscheenen voor Peeter Lanen, stathouder, voor Merck Scricx, leenheer, ende leenmannen ondergeschreven,

Peeter Thijs Machielssen, lijdende ende kennende, dat hij erfelyck vercocht heeft Engelbert van Lichtenborchst een sille lants, genoempt het Schuerblock.

Ende dat staet folio tertio supernis (op het 3e blad erboven),

Ende vercoper voorschreven heeft voor stathouder ende leenmannen verheeven van de voorgenoempde erfe als sij die van zijne suster verstorven is,

ende Ingelbert met Barbara Thijs, zijne suster, zijn daer inne gegoyt ende geerft op alle voorschreven ende ondersproken voorwerden gelovende is,

ende dat is geschiet voer stathouder voorschreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Schricx, .liete Maes, .. ende .estel (?) Lanen.

Den coop .... (niet meer te lezen, de inkt is vervaagd)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 47 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
van 10-08-1635 tot 07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Deling van goederen van de ouders Barbara Tijs en Engel van Lichtenborch door de kinderen Martijnken van Lichtenborch, met haar man Jan Vanden Ven, en Margiet van Lichtenborch met haar man Nijs Marcelis, op 10 augustus 1635.

Na het overlijden van Jan Vande Ven staat op 7 mei 1637 dat Balten Thielens de beset man is van de goederen, toegevallen aan Martijnken. Zij is nu zijn vrouw.


Toelichting:
-------------
Beide ouders zijn voor 10 augustus 1635 overleden. Margriet overlijdt op 2 november 1635 aan de pest.
De man van Martijnken overlijdt voor 7 mei 1637 en hertrouwt met Balten (ofwel Balthasar) Thielens. Dit staat in de kantlijn meerdere keren bij de betreffende goederen. Het is ook tussen akte 1 en 2 in geschreven.

Transcriptie:
--------------
Jan Vanden Ven met Martijn Vanden Lichtenborch

Compareerde voor den leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,

Ende sijn verdeijlt tgene haer suster Margriet van Lcihtenborch met Nijs Marcelis, haeren wettigen man,
van seecker erfelyckheijt haerlieden aengestorven van wegen Engel van Lichtenborch ende Barbara Tijs verheven ende hen te deelen gevallen
de parceelen hier .. gesertificeert ten iersten.

<ingevoegd en nog een keer in de kantlijn:>
Nae de doot van den voorsegde Jan Van den Ven is Balten (van Balthasar) Thielens beset (?) man gworden ende heeft den eedt van trouwen gedaen,
coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Hendrick Heeren, leenmannen, den 7e meij 1637

2e akte:
Martijn van Lichtenborch met Jan Vanden Ven

Soo is comen voor leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
de voornoemde Martijn met Jan Vanden Venne, haeren mane ende momboir,

Ende hebben verheven alsulcke stuck lants groot sijnde 1 sille lants gelegen in ’t Schuer Block

Reenende oost ’s Heerenstraet,
west ’t kint Peeter vanden Waentode
suydt de Vlaesch
noort de hofstadt

Met noch een stuck heije ende weijde, liggende ende renende aen de voorscreven sille noort ende oost, comend aen der heijde

Als hen aenbestorven is nae de doot haers moeders Barbara Tijs ende Engels van Lichtenborch ende sijn de voornoemde daer toe comen ende hebben den eedt van trouwen gedaen, anno 1635 den is thien augustus gedaen ter presentie van leenheer Gert (?) Bellicx, stadthouder Nicolaas Vermeulen, leenmannen Mattijs Hollants ende Govaert Hollants. Het segelken van den voorschreven Item (?).

3e akte:

Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch

Op datum voorschreven ende voor deselve voornoemt,
is comen Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,
ende hebben verheven alsulcken hofstadt met sijn eusel daer aen,
gelegen tot Maeckel op den Diesterschen Wech.

Reenende oost de Maesstraet
west het Haver eusel,
suyt de weij voorschreven,
noort Nicolaes Vermeulen.

als haer is verstroven van haerder moeder Barbara Tijs,
ende hebben beijde den eedt van trouwen ende hulde gedaen, op datum voorschreven, ende de voorschreven leenmannen, t segelken vanden voorschreven Item.

In de kantlijn:
Nae de doot van Jan Vande Ven heeft Balten Thielens den eedt van trouwen gedaen ende is beset man geworden van sijne vrouwe Martijn van Lichtenborch, coram Mathijs Hollants, Jan Vernijlen ende Michiel Heeren, leenmannen, den 7e may 1637.

Akte 4:
Martijn van Lichtenborch met Jan Van Ven

Op ten voorscreven daet, soo is comen Martijn van Lichtenborch met haeren man ende momboir Jan Vanden Ven ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer verstorven is van haere ouders.

Gelegen tot Makel, genaemt het Schuer Block,
reenende oost ’s Heerenstraet
west ’t kint Peeter van Waenrode des verheffers (?)
suydt henselfs.

Ende is geschiet als voren, coram leenheer ende leenmannen voorsegd.

In de kantlijn (pag. 152):
Nae de doot als voren, soo heeft Balten Thielens den eedt gedaen, ende is besetsman geworden als voor.
Coram Mattijs Hollants, Jan Vernijlen, Michiel Heeren, leenmannen, den 7e maij 1637.

Akte 5:
Martijn van den Lichtenborch met Jan van Ven

Ten selven dagen sijn comen Martijn vanLichtenborch met haeren mane Jan Vanden Venne ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer is verstorven van haere ouders Barbara Tijs met Engel van Lichtenborch ge...

Renende oost, west, noort, suyt haer selfs erve.

Aldus geschiet ten presentie van leenheer Gert Bellicx, Nicolaes Vermeulen stadthouder, Mattijs Hollants ende Govaert Hollants, leenmannen.
Op datum voorschreven.

Ende hebben den eest van trouwe ende hulde gedaen.

Ende is te deelen gevalen altemael, dat voorschreven is Jan Vande Venne met sijn vrou, Martijn van Lichtenborch met het goet, gelegen in den Lande van Luydick ende het ander dat hier volcht is gevallen ten deelen Margriet van Lichtenborch met Nijs Marcelis, welck oock ten registeren van .. geteekent staet t ..ge.. hie af is bijden anderen gecomprexendelt van de voornoemde ..
t is ondersch..den dat iegelijck sijn lasten moet dragen.

t segelken van den vier Items - 20 guldens
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 151-152-153-154 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
02-06-1608     doop Michael Thijs (geb. 1608) [zie 1.1.3.5]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 23 (in beknopt overzicht)]
Kinderen van Berbel en Engel:
1 Margriet (Griet) vanden Lichtenborch. Volgt 1.1.2.1.
2 Martina (Martijnken) vanden Lichtenborch, gedoopt op vrijdag 25 september 1598 in Veerle. Volgt 1.1.2.2.
3 Franciscus vanden Lichtenborch [1.1.2.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 19 april 1605 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 17 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius Taroyen en Dympne Wijnants (ovl. na 1606).
4 N.N. vanden Lichtenborch [1.1.2.4]. Hij is gedoopt op zaterdag 17 maart 1607 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 20 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van N.N. waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Geerincx en Apollonia N.N..
Notitie bij de geboorte van N.N.: De voornaam staat er niet bij. Mogelijk is dit Margriet
5 Christianus vanden Lichtenborch [1.1.2.5]. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1609 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 26 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias vanden Lichtenborch en Elisabeth Wolffs.
6 Joannes vanden Lichtenborch [1.1.2.6]. Hij is gedoopt op maandag 20 februari 1612 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 30 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Blampeijns en Petrus Buyens.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Barbara Blapeijns staat er met boven de a het afkortingsstreepje. Aangezien er al een Margareta Blampeijns als getuige is geweest, heb ik hier dezelfde achternaam aangehouden.
7 Franciscus vanden Lichtenborch [1.1.2.7]. Hij is gedoopt op maandag 28 juli 1614 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 36 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1.1.1] [neef moederszijde] en Lucia Thijs (geb. 1595) [zie 1.1.3.2] [nicht moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Franciscus: Godefridus Hollants is getuige. Die is dan 20 jaar oud. Lucia is 18 jaar oud. Zij is de dochter van haar broer Michael.
8 Petrus vanden Lichtenborch [1.1.2.8]. Hij is gedoopt op zaterdag 28 januari 1617 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 42 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Luyten en Michael Thijs [zie 1.1.3] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: De vader is Engelbertus van Lichtenborchs genoemd/
9 Cornelius vanden Lichtenborch [1.1.2.9]. Hij is gedoopt op maandag 25 november 1619 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 52 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Dimna Thijs (geb. 1593) [zie 1.1.4.2] [nicht moederszijde] en Jan Thijs (geb. 1598) [zie 1.1.4.4] [neef moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: De moeder is Barbara Matie genoemd, en dat zal wel bedoeld zal als Mathijs ofwel Thijs.
Getuigen zijn Dympna Matie en Joannes Matie, ofwel Dympna Thijs en Joannes Thijs, dochter en zoon van haar broer Peter. Die zijn dan 26 en 21 jaar oud.
neijs_marselis__en_griet_lichtenborch_trouwen_op_11_mei_1631_in_tessenderlo_voor_de_kerk_-_tessenderlo_sint_martinus_huw._1615-1661_p._23.jpg marcelis_dionisius__zijn_vrouw_griet_is_overleden_aan_de_pest_op_2_november_1635_-_tessenderlo_sint-martinus_overlijdens_1615-1698_bl._154.jpg dionisius_marselis__en_christina_creets_trouwen_voor_de_kerk_van_sint_martinus_in_tessenderlo_op_30_mei_1615_-_tessenderlo_sint_martinus_huw._1615-1661_p._3.jpg
32 Neijs Marselis, en Griet Lichtenborch trouwen op 11 mei 1631 in Tessenderlo voor de kerk - Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 23
33 Marcelis Dionisius, zijn vrouw Griet is overleden aan de pest op 2 november 1635 - Tessenderlo Sint-Martinus Overlijdens 1615-1698 bl. 154
34 Dionisius Marselis, en Christina Creets trouwen voor de kerk van Sint Martinus in Tessenderlo op 30 mei 1615 - Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 3
1.1.2.1 Margriet (Griet) vanden Lichtenborch (afb. 32 en 33), dochter van Ingelbertus (Engel) vanden Lichtenborch en Barbara (Berbel) Tijs (zie 1.1.2).
Notitie bij de geboorte van Griet: Mogelijk is zij degene, die gedoopt is op 17 maart 1607. Dan zou ze bij haar trouwen 24 jaar zijn geweest.
Griet is overleden op vrijdag 2 november 1635 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) (oorzaak: Pest) [bron: Tessenderlo Sint-Martinus Overlijdens 1615-1698 bl. 154].
Transport:
van 10-08-1635 tot 07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Deling van goederen van de ouders Barbara Tijs en Engel van Lichtenborch door de kinderen Martijnken van Lichtenborch, met haar man Jan Vanden Ven, en Margiet van Lichtenborch met haar man Nijs Marcelis, op 10 augustus 1635.

Na het overlijden van Jan Vande Ven staat op 7 mei 1637 dat Balten Thielens de beset man is van de goederen, toegevallen aan Martijnken. Zij is nu zijn vrouw.


Toelichting:
-------------
Beide ouders zijn voor 10 augustus 1635 overleden. Margriet overlijdt op 2 november 1635 aan de pest.
De man van Martijnken overlijdt voor 7 mei 1637 en hertrouwt met Balten (ofwel Balthasar) Thielens. Dit staat in de kantlijn meerdere keren bij de betreffende goederen. Het is ook tussen akte 1 en 2 in geschreven.

Transcriptie:
--------------
Jan Vanden Ven met Martijn Vanden Lichtenborch

Compareerde voor den leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,

Ende sijn verdeijlt tgene haer suster Margriet van Lcihtenborch met Nijs Marcelis, haeren wettigen man,
van seecker erfelyckheijt haerlieden aengestorven van wegen Engel van Lichtenborch ende Barbara Tijs verheven ende hen te deelen gevallen
de parceelen hier .. gesertificeert ten iersten.

<ingevoegd en nog een keer in de kantlijn:>
Nae de doot van den voorsegde Jan Van den Ven is Balten (van Balthasar) Thielens beset (?) man gworden ende heeft den eedt van trouwen gedaen,
coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Hendrick Heeren, leenmannen, den 7e meij 1637

2e akte:
Martijn van Lichtenborch met Jan Vanden Ven

Soo is comen voor leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
de voornoemde Martijn met Jan Vanden Venne, haeren mane ende momboir,

Ende hebben verheven alsulcke stuck lants groot sijnde 1 sille lants gelegen in ’t Schuer Block

Reenende oost ’s Heerenstraet,
west ’t kint Peeter vanden Waentode
suydt de Vlaesch
noort de hofstadt

Met noch een stuck heije ende weijde, liggende ende renende aen de voorscreven sille noort ende oost, comend aen der heijde

Als hen aenbestorven is nae de doot haers moeders Barbara Tijs ende Engels van Lichtenborch ende sijn de voornoemde daer toe comen ende hebben den eedt van trouwen gedaen, anno 1635 den is thien augustus gedaen ter presentie van leenheer Gert (?) Bellicx, stadthouder Nicolaas Vermeulen, leenmannen Mattijs Hollants ende Govaert Hollants. Het segelken van den voorschreven Item (?).

3e akte:

Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch

Op datum voorschreven ende voor deselve voornoemt,
is comen Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,
ende hebben verheven alsulcken hofstadt met sijn eusel daer aen,
gelegen tot Maeckel op den Diesterschen Wech.

Reenende oost de Maesstraet
west het Haver eusel,
suyt de weij voorschreven,
noort Nicolaes Vermeulen.

als haer is verstroven van haerder moeder Barbara Tijs,
ende hebben beijde den eedt van trouwen ende hulde gedaen, op datum voorschreven, ende de voorschreven leenmannen, t segelken vanden voorschreven Item.

In de kantlijn:
Nae de doot van Jan Vande Ven heeft Balten Thielens den eedt van trouwen gedaen ende is beset man geworden van sijne vrouwe Martijn van Lichtenborch, coram Mathijs Hollants, Jan Vernijlen ende Michiel Heeren, leenmannen, den 7e may 1637.

Akte 4:
Martijn van Lichtenborch met Jan Van Ven

Op ten voorscreven daet, soo is comen Martijn van Lichtenborch met haeren man ende momboir Jan Vanden Ven ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer verstorven is van haere ouders.

Gelegen tot Makel, genaemt het Schuer Block,
reenende oost ’s Heerenstraet
west ’t kint Peeter van Waenrode des verheffers (?)
suydt henselfs.

Ende is geschiet als voren, coram leenheer ende leenmannen voorsegd.

In de kantlijn (pag. 152):
Nae de doot als voren, soo heeft Balten Thielens den eedt gedaen, ende is besetsman geworden als voor.
Coram Mattijs Hollants, Jan Vernijlen, Michiel Heeren, leenmannen, den 7e maij 1637.

Akte 5:
Martijn van den Lichtenborch met Jan van Ven

Ten selven dagen sijn comen Martijn vanLichtenborch met haeren mane Jan Vanden Venne ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer is verstorven van haere ouders Barbara Tijs met Engel van Lichtenborch ge...

Renende oost, west, noort, suyt haer selfs erve.

Aldus geschiet ten presentie van leenheer Gert Bellicx, Nicolaes Vermeulen stadthouder, Mattijs Hollants ende Govaert Hollants, leenmannen.
Op datum voorschreven.

Ende hebben den eest van trouwe ende hulde gedaen.

Ende is te deelen gevalen altemael, dat voorschreven is Jan Vande Venne met sijn vrou, Martijn van Lichtenborch met het goet, gelegen in den Lande van Luydick ende het ander dat hier volcht is gevallen ten deelen Margriet van Lichtenborch met Nijs Marcelis, welck oock ten registeren van .. geteekent staet t ..ge.. hie af is bijden anderen gecomprexendelt van de voornoemde ..
t is ondersch..den dat iegelijck sijn lasten moet dragen.

t segelken van den vier Items - 20 guldens
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 151-152-153-154 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Griet trouwde op zondag 11 mei 1631 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 23] met Dionisius (Nijs) Marcelis (afb. 34). Bij het kerkelijk huwelijk van Griet en Nijs waren de volgende getuigen aanwezig: Thielens Lichtenborch en Gerdt Matthewis.
Notitie bij het huwelijk van Griet en Nijs: Hier genoemd Griet Lichtenborch en Neijs Marselis
Nijs is weduwnaar van Christina Creets (ovl. 1630), met wie hij trouwde op zaterdag 30 mei 1615 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 3].
lichtenburch_martina__rk_gedoopt_op_25_september_1598_in_veerle__dochter_van_ingelbertus_lichtenburch_en_barbara_thijs_-_veerle_rk_dopen_olv_van_de_wijngaard_1590-1625_blad_8.jpg venne_jan_vande__en_martina_lichtenborch_trouwen_in_de_parochie_van_sint-martinus_in_tessenderlo_op_4_februari_1624_-_tessenderlo_sint_martinus_huw._1615-1661_p._12.jpg tielens_baltazar__en_martina_van_lichtenburch_trouwen_op_8_januari_1637_in_tessenderlo_in_de_parochie_van_sint-martinus_-_tessenderlo_sint_martinus_huw._1615-1661_p._37.jpg tielens_balten__verheft_na_de_dood_van_zijn_vrouw_martijnken_van_den_lichtenborch_de_hofstad__het_schuerblock_en_nog_een_sille_land_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._163.jpg tielens_balten__verheft_na_de_dood_van_zijn_vrouw_martijnken_van_den_lichtenborch_de_hofstad__het_schuerblock_en_nog_een_sille_land_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._164.jpg
35 Lichtenburch Martina, rk gedoopt op 25 september 1598 in Veerle, dochter van Ingelbertus Lichtenburch en Barbara Thijs - Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 8
36 Venne Jan Vande, en Martina Lichtenborch trouwen in de parochie van Sint-Martinus in Tessenderlo op 4 februari 1624 - Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 12
37 Tielens Baltazar, en Martina van Lichtenburch trouwen op 8 januari 1637 in Tessenderlo in de parochie van Sint-Martinus - Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 37
38 Tielens Balten, verheft na de dood van zijn vrouw Martijnken van den Lichtenborch de hofstad, het Schuerblock en nog een sille land - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 163
39 Tielens Balten, verheft na de dood van zijn vrouw Martijnken van den Lichtenborch de hofstad, het Schuerblock en nog een sille land - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 164
1.1.2.2 Martina (Martijnken) vanden Lichtenborch (afb. 35 t/m 39), dochter van Ingelbertus (Engel) vanden Lichtenborch en Barbara (Berbel) Tijs (zie 1.1.2). Zij is gedoopt op vrijdag 25 september 1598 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 8 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Martijnken waren de volgende getuigen aanwezig: Margareta Blampeys en Adrianus vanden Bosch. Martijnken is overleden vóór vrijdag 6 juli 1640, ten hoogste 41 jaar oud [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 163 en 164 - RA Oud Archief Veerle inv. 1].
Transport:
van 10-08-1635 tot 07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Deling van goederen van de ouders Barbara Tijs en Engel van Lichtenborch door de kinderen Martijnken van Lichtenborch, met haar man Jan Vanden Ven, en Margiet van Lichtenborch met haar man Nijs Marcelis, op 10 augustus 1635.

Na het overlijden van Jan Vande Ven staat op 7 mei 1637 dat Balten Thielens de beset man is van de goederen, toegevallen aan Martijnken. Zij is nu zijn vrouw.


Toelichting:
-------------
Beide ouders zijn voor 10 augustus 1635 overleden. Margriet overlijdt op 2 november 1635 aan de pest.
De man van Martijnken overlijdt voor 7 mei 1637 en hertrouwt met Balten (ofwel Balthasar) Thielens. Dit staat in de kantlijn meerdere keren bij de betreffende goederen. Het is ook tussen akte 1 en 2 in geschreven.

Transcriptie:
--------------
Jan Vanden Ven met Martijn Vanden Lichtenborch

Compareerde voor den leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,

Ende sijn verdeijlt tgene haer suster Margriet van Lcihtenborch met Nijs Marcelis, haeren wettigen man,
van seecker erfelyckheijt haerlieden aengestorven van wegen Engel van Lichtenborch ende Barbara Tijs verheven ende hen te deelen gevallen
de parceelen hier .. gesertificeert ten iersten.

<ingevoegd en nog een keer in de kantlijn:>
Nae de doot van den voorsegde Jan Van den Ven is Balten (van Balthasar) Thielens beset (?) man gworden ende heeft den eedt van trouwen gedaen,
coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Hendrick Heeren, leenmannen, den 7e meij 1637

2e akte:
Martijn van Lichtenborch met Jan Vanden Ven

Soo is comen voor leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
de voornoemde Martijn met Jan Vanden Venne, haeren mane ende momboir,

Ende hebben verheven alsulcke stuck lants groot sijnde 1 sille lants gelegen in ’t Schuer Block

Reenende oost ’s Heerenstraet,
west ’t kint Peeter vanden Waentode
suydt de Vlaesch
noort de hofstadt

Met noch een stuck heije ende weijde, liggende ende renende aen de voorscreven sille noort ende oost, comend aen der heijde

Als hen aenbestorven is nae de doot haers moeders Barbara Tijs ende Engels van Lichtenborch ende sijn de voornoemde daer toe comen ende hebben den eedt van trouwen gedaen, anno 1635 den is thien augustus gedaen ter presentie van leenheer Gert (?) Bellicx, stadthouder Nicolaas Vermeulen, leenmannen Mattijs Hollants ende Govaert Hollants. Het segelken van den voorschreven Item (?).

3e akte:

Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch

Op datum voorschreven ende voor deselve voornoemt,
is comen Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,
ende hebben verheven alsulcken hofstadt met sijn eusel daer aen,
gelegen tot Maeckel op den Diesterschen Wech.

Reenende oost de Maesstraet
west het Haver eusel,
suyt de weij voorschreven,
noort Nicolaes Vermeulen.

als haer is verstroven van haerder moeder Barbara Tijs,
ende hebben beijde den eedt van trouwen ende hulde gedaen, op datum voorschreven, ende de voorschreven leenmannen, t segelken vanden voorschreven Item.

In de kantlijn:
Nae de doot van Jan Vande Ven heeft Balten Thielens den eedt van trouwen gedaen ende is beset man geworden van sijne vrouwe Martijn van Lichtenborch, coram Mathijs Hollants, Jan Vernijlen ende Michiel Heeren, leenmannen, den 7e may 1637.

Akte 4:
Martijn van Lichtenborch met Jan Van Ven

Op ten voorscreven daet, soo is comen Martijn van Lichtenborch met haeren man ende momboir Jan Vanden Ven ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer verstorven is van haere ouders.

Gelegen tot Makel, genaemt het Schuer Block,
reenende oost ’s Heerenstraet
west ’t kint Peeter van Waenrode des verheffers (?)
suydt henselfs.

Ende is geschiet als voren, coram leenheer ende leenmannen voorsegd.

In de kantlijn (pag. 152):
Nae de doot als voren, soo heeft Balten Thielens den eedt gedaen, ende is besetsman geworden als voor.
Coram Mattijs Hollants, Jan Vernijlen, Michiel Heeren, leenmannen, den 7e maij 1637.

Akte 5:
Martijn van den Lichtenborch met Jan van Ven

Ten selven dagen sijn comen Martijn vanLichtenborch met haeren mane Jan Vanden Venne ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer is verstorven van haere ouders Barbara Tijs met Engel van Lichtenborch ge...

Renende oost, west, noort, suyt haer selfs erve.

Aldus geschiet ten presentie van leenheer Gert Bellicx, Nicolaes Vermeulen stadthouder, Mattijs Hollants ende Govaert Hollants, leenmannen.
Op datum voorschreven.

Ende hebben den eest van trouwe ende hulde gedaen.

Ende is te deelen gevalen altemael, dat voorschreven is Jan Vande Venne met sijn vrou, Martijn van Lichtenborch met het goet, gelegen in den Lande van Luydick ende het ander dat hier volcht is gevallen ten deelen Margriet van Lichtenborch met Nijs Marcelis, welck oock ten registeren van .. geteekent staet t ..ge.. hie af is bijden anderen gecomprexendelt van de voornoemde ..
t is ondersch..den dat iegelijck sijn lasten moet dragen.

t segelken van den vier Items - 20 guldens
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 151-152-153-154 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
06-07-1640     Samenvatting:
----------------
Balten Tielens verheft na de dood van zijn vrouw Martijnken van Lichtenborch, een aantal stukken land, die hij in tocht bezeten heeft.

Leenheer is Jan Vernijlen, als momboir van de kinderen van zijn broer Andries Vernijlen.

Het gaat om
- de hofstat, met nog een eusel
- het Schuerblock
- een sille lants, door hem zelf omsloten, verder niet benoemd

Toelichting:
------------
Martijnken moet dan voor die datum overleden zijn.

Transcriptie:
--------------
Baltezaer Tielens

Op heden den sesten dach van juli anno 1640, soo is komen voor leenheren ende leenmannen Balten Tielen,
Ende heeft voorheven als tochtenaer alsulcken leengoet als hem achtergelaten is van Martijnken van Lichtenborch.

Dese stucken:

Item in den verheft Balten Tielens een stuck lants, geheeten de Hofstat met noch een eusel, daeraen gelegen,
reenende oost de Maesstraet,
west het Havereusel
suyt sijnselfs
noort het Laeyken

Item ten selven dache verheft Balten Thielens als tochtenaer een stuck lants, groot omtrent een sille, der maren onbegrepen, gelegen in het Schuerblock.
Reenende oost ’s Heerenstraet
west Jan van .aenrade
suyt de Vlaes
noort de hofstat

ende noch een stuck heijde ende reenende oost de heijde
west Jan van Waenroey,
noort het voorschreven lants.

den selven

item noch verheft Balten ten selven dage noch een stuck lants als tochtenaer, geheeten het Schuerblock
oost ’s Heerenstraete,
<te weinig inkt> de erfgenamen Herman van Wanroey <te weinig inkt>
suyt ende nort Balten Tielens.

Item noch ten selven dage verheft Balten Tielens als tochtenaer noch een stuck lants, groot omtrent een sille, der maten onbegrepen.

Renende oost, west, suyt ende noort sijn selfs erve.


Ende dit is geschiet ter presentie van Jan Vernijlen als leenheer in der momboiren voor de kinderen Andries Vernijlen, sijnen broeder ende oock leenman ende Jan Hollants oock als mannen van leen ende Kornelis Hoefs als momboir ende niet als leenman, tot getuygen, anno 40.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 163 en 164 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Martijnken:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 4 februari 1624 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 12] met Jan vanden Ven. Bij het kerkelijk huwelijk van Martijnken en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Ambrosen en Martinus Oyen. Jan is overleden vóór donderdag 7 mei 1637.
Transport:
van 10-08-1635 tot 07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Deling van goederen van de ouders Barbara Tijs en Engel van Lichtenborch door de kinderen Martijnken van Lichtenborch, met haar man Jan Vanden Ven, en Margiet van Lichtenborch met haar man Nijs Marcelis, op 10 augustus 1635.

Na het overlijden van Jan Vande Ven staat op 7 mei 1637 dat Balten Thielens de beset man is van de goederen, toegevallen aan Martijnken. Zij is nu zijn vrouw.


Toelichting:
-------------
Beide ouders zijn voor 10 augustus 1635 overleden. Margriet overlijdt op 2 november 1635 aan de pest.
De man van Martijnken overlijdt voor 7 mei 1637 en hertrouwt met Balten (ofwel Balthasar) Thielens. Dit staat in de kantlijn meerdere keren bij de betreffende goederen. Het is ook tussen akte 1 en 2 in geschreven.

Transcriptie:
--------------
Jan Vanden Ven met Martijn Vanden Lichtenborch

Compareerde voor den leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,

Ende sijn verdeijlt tgene haer suster Margriet van Lcihtenborch met Nijs Marcelis, haeren wettigen man,
van seecker erfelyckheijt haerlieden aengestorven van wegen Engel van Lichtenborch ende Barbara Tijs verheven ende hen te deelen gevallen
de parceelen hier .. gesertificeert ten iersten.

<ingevoegd en nog een keer in de kantlijn:>
Nae de doot van den voorsegde Jan Van den Ven is Balten (van Balthasar) Thielens beset (?) man gworden ende heeft den eedt van trouwen gedaen,
coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Hendrick Heeren, leenmannen, den 7e meij 1637

2e akte:
Martijn van Lichtenborch met Jan Vanden Ven

Soo is comen voor leenheer ende leenmannen ondergenoemt,
de voornoemde Martijn met Jan Vanden Venne, haeren mane ende momboir,

Ende hebben verheven alsulcke stuck lants groot sijnde 1 sille lants gelegen in ’t Schuer Block

Reenende oost ’s Heerenstraet,
west ’t kint Peeter vanden Waentode
suydt de Vlaesch
noort de hofstadt

Met noch een stuck heije ende weijde, liggende ende renende aen de voorscreven sille noort ende oost, comend aen der heijde

Als hen aenbestorven is nae de doot haers moeders Barbara Tijs ende Engels van Lichtenborch ende sijn de voornoemde daer toe comen ende hebben den eedt van trouwen gedaen, anno 1635 den is thien augustus gedaen ter presentie van leenheer Gert (?) Bellicx, stadthouder Nicolaas Vermeulen, leenmannen Mattijs Hollants ende Govaert Hollants. Het segelken van den voorschreven Item (?).

3e akte:

Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch

Op datum voorschreven ende voor deselve voornoemt,
is comen Jan Vanden Ven met Martijn van Lichtenborch,
ende hebben verheven alsulcken hofstadt met sijn eusel daer aen,
gelegen tot Maeckel op den Diesterschen Wech.

Reenende oost de Maesstraet
west het Haver eusel,
suyt de weij voorschreven,
noort Nicolaes Vermeulen.

als haer is verstroven van haerder moeder Barbara Tijs,
ende hebben beijde den eedt van trouwen ende hulde gedaen, op datum voorschreven, ende de voorschreven leenmannen, t segelken vanden voorschreven Item.

In de kantlijn:
Nae de doot van Jan Vande Ven heeft Balten Thielens den eedt van trouwen gedaen ende is beset man geworden van sijne vrouwe Martijn van Lichtenborch, coram Mathijs Hollants, Jan Vernijlen ende Michiel Heeren, leenmannen, den 7e may 1637.

Akte 4:
Martijn van Lichtenborch met Jan Van Ven

Op ten voorscreven daet, soo is comen Martijn van Lichtenborch met haeren man ende momboir Jan Vanden Ven ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer verstorven is van haere ouders.

Gelegen tot Makel, genaemt het Schuer Block,
reenende oost ’s Heerenstraet
west ’t kint Peeter van Waenrode des verheffers (?)
suydt henselfs.

Ende is geschiet als voren, coram leenheer ende leenmannen voorsegd.

In de kantlijn (pag. 152):
Nae de doot als voren, soo heeft Balten Thielens den eedt gedaen, ende is besetsman geworden als voor.
Coram Mattijs Hollants, Jan Vernijlen, Michiel Heeren, leenmannen, den 7e maij 1637.

Akte 5:
Martijn van den Lichtenborch met Jan van Ven

Ten selven dagen sijn comen Martijn vanLichtenborch met haeren mane Jan Vanden Venne ende hebben verheven alsulcken sille lants als haer is verstorven van haere ouders Barbara Tijs met Engel van Lichtenborch ge...

Renende oost, west, noort, suyt haer selfs erve.

Aldus geschiet ten presentie van leenheer Gert Bellicx, Nicolaes Vermeulen stadthouder, Mattijs Hollants ende Govaert Hollants, leenmannen.
Op datum voorschreven.

Ende hebben den eest van trouwe ende hulde gedaen.

Ende is te deelen gevalen altemael, dat voorschreven is Jan Vande Venne met sijn vrou, Martijn van Lichtenborch met het goet, gelegen in den Lande van Luydick ende het ander dat hier volcht is gevallen ten deelen Margriet van Lichtenborch met Nijs Marcelis, welck oock ten registeren van .. geteekent staet t ..ge.. hie af is bijden anderen gecomprexendelt van de voornoemde ..
t is ondersch..den dat iegelijck sijn lasten moet dragen.

t segelken van den vier Items - 20 guldens
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 151-152-153-154 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 8 januari 1637 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo Sint Martinus Huw. 1615-1661 p. 37] met Balthasar (Balten) Thielens. Bij het kerkelijk huwelijk van Martijnken en Balten waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Maes en A. Maes.
Notitie bij het huwelijk van Martijnken en Balten: Van de 2e Maes kan ik de voornaam niet lezen.
Transport:
06-07-1640     Samenvatting:
----------------
Balten Tielens verheft na de dood van zijn vrouw Martijnken van Lichtenborch, een aantal stukken land, die hij in tocht bezeten heeft.

Leenheer is Jan Vernijlen, als momboir van de kinderen van zijn broer Andries Vernijlen.

Het gaat om
- de hofstat, met nog een eusel
- het Schuerblock
- een sille lants, door hem zelf omsloten, verder niet benoemd

Toelichting:
------------
Martijnken moet dan voor die datum overleden zijn.

Transcriptie:
--------------
Baltezaer Tielens

Op heden den sesten dach van juli anno 1640, soo is komen voor leenheren ende leenmannen Balten Tielen,
Ende heeft voorheven als tochtenaer alsulcken leengoet als hem achtergelaten is van Martijnken van Lichtenborch.

Dese stucken:

Item in den verheft Balten Tielens een stuck lants, geheeten de Hofstat met noch een eusel, daeraen gelegen,
reenende oost de Maesstraet,
west het Havereusel
suyt sijnselfs
noort het Laeyken

Item ten selven dache verheft Balten Thielens als tochtenaer een stuck lants, groot omtrent een sille, der maren onbegrepen, gelegen in het Schuerblock.
Reenende oost ’s Heerenstraet
west Jan van .aenrade
suyt de Vlaes
noort de hofstat

ende noch een stuck heijde ende reenende oost de heijde
west Jan van Waenroey,
noort het voorschreven lants.

den selven

item noch verheft Balten ten selven dage noch een stuck lants als tochtenaer, geheeten het Schuerblock
oost ’s Heerenstraete,
<te weinig inkt> de erfgenamen Herman van Wanroey <te weinig inkt>
suyt ende nort Balten Tielens.

Item noch ten selven dage verheft Balten Tielens als tochtenaer noch een stuck lants, groot omtrent een sille, der maten onbegrepen.

Renende oost, west, suyt ende noort sijn selfs erve.


Ende dit is geschiet ter presentie van Jan Vernijlen als leenheer in der momboiren voor de kinderen Andries Vernijlen, sijnen broeder ende oock leenman ende Jan Hollants oock als mannen van leen ende Kornelis Hoefs als momboir ende niet als leenman, tot getuygen, anno 40.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 163 en 164 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
1.1.3 Michael Thijs, zoon van Machiel Thijs (zie 1.1) en Dimna Eshasen.
Getuige bij:
28-01-1617     doop Petrus vanden Lichtenborch (geb. 1617) [zie 1.1.2.8]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 42 (in beknopt overzicht)]
18-10-1626     kerkelijk huwelijk Matheus Thijs (geb. 1601) en Lucia Smeijers [zie 1.1.3.4]    [vader bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 2 (in beknopt overzicht)]
02-05-1632     kerkelijk huwelijk Henricus Maes en Lucia Thijs (geb. 1595) [zie 1.1.3.2]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 7 (in beknopt overzicht)]
Michael trouwde met Maria Van de Vliet.
Kinderen van Michael en Maria:
1 Elisabeth Thijs [1.1.3.1]. Zij is gedoopt in 1593 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 2 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Paulina Ane.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Gedoopt tussen 25 juli en 25 september. Bij het filmen van deze pagina is een deel weggevallen. Daardoor is ook de 2e getuige niet zichtbaar.
2 Lucia Thijs, gedoopt op donderdag 28 december 1595 in Veerle. Volgt 1.1.3.2.
3 Maria Thijs [1.1.3.3]. Zij is gedoopt op donderdag 29 juli 1599 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 9 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Peeters en Margareta Verdonck.
Notitie bij Maria: Op 20 december 1633 gaan in ondertrouw in Veerle Henricus Rijmen uit Langdorp, en Maria Thijs, en de getuigen zijn Paulus van den Vliet en Georgius van Perck.
Ze trouwen op 15 januari 1634, en de getuigen zijn Matheus Cauwenberchs, koster, en Georgius van Perck.

Maria zou bij haar trouwen dan 33 jaar zijn.
Een andere Maria is de dochter van Petrus Thijs en Gertrudis Heeren. Die zou dan 37 jaar zijn.
Die is echter getrouwd met Gilis t Suys, en kan het niet zijn.
4 Matheus Thijs, gedoopt op donderdag 16 augustus 1601 in Veerle. Volgt 1.1.3.4.
5 Michael Thijs, gedoopt op maandag 2 juni 1608 in Veerle. Volgt 1.1.3.5.
1.1.3.2 Lucia Thijs, dochter van Michael Thijs (zie 1.1.3) en Maria Van de Vliet. Zij is gedoopt op donderdag 28 december 1595 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 5 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Eligius Van de Craen en Lucia Genen.
Notitie bij de geboorte van Lucia: Bij Lucia Genen staat boven de 1e e een afkortingsstreepje, waarschijnlijk is de achternaam Gennen.
Getuige bij:
28-07-1614     doop Franciscus vanden Lichtenborch (geb. 1614) [zie 1.1.2.7]    [nicht moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 36 (in beknopt overzicht)]
Lucia trouwde, 36 jaar oud, op zondag 2 mei 1632 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 7 (in beknopt overzicht)] met Henricus Maes, nadat zij op vrijdag 2 april 1632 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 7 (in beknopt overzicht)]. Bij het kerkelijk huwelijk van Lucia en Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Maes [vader bruidegom] en Michael Thijs [zie 1.1.3] [vader bruid]. Bij de ondertrouw van Lucia en Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Joachim Exelmans en Johanna Maes.
Notitie bij het huwelijk van Lucia en Henricus: Joannes Maes patre sponsi (vader van de bruidegom), Michaelis Thijs patre sponse (vader van de bruid)
Henricus is een zoon van Joannes Maes.
1.1.3.4 Matheus Thijs, zoon van Michael Thijs (zie 1.1.3) en Maria Van de Vliet. Hij is gedoopt op donderdag 16 augustus 1601 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 12 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Matheus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Theeus en Margareta Verhagen. Matheus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 18 oktober 1626 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 2 (in beknopt overzicht)] met Lucia Smeijers, nadat zij op maandag 21 september 1626 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 2 (in beknopt overzicht)]. Bij het kerkelijk huwelijk van Matheus en Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Matheus Caubergh, Michael Thijs [zie 1.1.3] [vader bruidegom] en Matheus Vernijlen. Bij de ondertrouw van Matheus en Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Cuerens, Johanna Peeters en Johanna Vranx.
Notitie bij het huwelijk van Matheus en Lucia: Getuige Michaelis Thijs patre
1.1.3.5 Michael Thijs, zoon van Michael Thijs (zie 1.1.3) en Maria Van de Vliet. Hij is gedoopt op maandag 2 juni 1608 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 23 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Peeters en Engel vanden Lichtenborch (ovl. vóór 1621) [zie 1.1.2] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Michael trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 11 september 1629 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 5 (in beknopt overzicht)] met Barbara van Wesel, nadat zij op zaterdag 28 juli 1629 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 5 (in beknopt overzicht)]. Bij het kerkelijk huwelijk van Michael en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Camerts en Jasparus Geerincx. Bij de ondertrouw van Michael en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Matheus Caubergh en Jasparus Geerincx.
thijs_peeter_machielsen__verkrijgt_op_20_mei_1593_een_zille_bosch__geheten_het_huymans_bosch__na_de_dood_van_zijn_moeder_dimna_eshasen_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._28.jpg thijs_peeter_machielsen__verkrijgt_op_20_mei_1593_een_eusel_van_3_zille__geheten_het_spiekerken__na_de_dood_van_zijn_vader_machiel_thijs_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._29.jpg thijs_peeter_machielsen__verkrijgt_na_de_dood_van_zijn_vader__huis_en_hof_te_makel__met_een_zille_lants_daaraan_gelegen__met_nog_een_eusel__den_maybempt_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._32.jpg thijs_peeter__verheft_een_eusel__de_rytmortel__3_bunder_groot__op_7_juni_1597__aanbestorven_van_zijn_zus_anna_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._41.jpg thijs_peeter__verheft_een_zille_lants__het_schuerblock__op_7_juni_1597__aanbestorven_van_zijn_zus_anna_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._42.jpg tijs_peeter__verkoopt_erfelijk_een_zille_bosch__het_hoyens_bosch__aan_jan_lessens_op_19_dec._1597_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._48.jpg
40 Thijs Peeter Machielsen, verkrijgt op 20 mei 1593 een zille bosch, geheten het Huymans bosch, na de dood van zijn moeder Dimna Eshasen - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 28
41 Thijs Peeter Machielsen, verkrijgt op 20 mei 1593 een eusel van 3 zille, geheten het Spiekerken, na de dood van zijn vader Machiel Thijs - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 29
42 Thijs Peeter Machielsen, verkrijgt na de dood van zijn vader, huis en hof te Makel, met een zille lants daaraan gelegen, met nog een eusel, den Maybempt - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 32
43 Thijs Peeter, verheft een eusel, de Rytmortel, 3 bunder groot, op 7 juni 1597, aanbestorven van zijn zus Anna - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 41
44 Thijs Peeter, verheft een zille lants, het Schuerblock, op 7 juni 1597, aanbestorven van zijn zus Anna - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 42
45 Tijs Peeter, verkoopt erfelijk een zille bosch, het Hoyens Bosch, aan Jan Lessens op 19 dec. 1597 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 48
tijs_peeter__verkoopt_erfelijk_een_half_bunder_eusel_aan_jan_lessens_op_19_dec._1597_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._49.jpg
46 Tijs Peeter, verkoopt erfelijk een half bunder eusel aan Jan Lessens op 19 dec. 1597 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 49
1.1.4 Petrus Machiel (Peter) Thijs (afb. 40, 41, 42, 43, 44, 27, 45 en 46), zoon van Machiel Thijs (zie 1.1) en Dimna Eshasen. Peter is overleden vóór maandag 12 oktober 1626 [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138 - RA Oud Archief Veerle inv. 1].
Transport:
20-05-1593     Samenvatting:
-----------------
Pag. 28: Peeter Thijs Machielsen verkrijgt een zille bosch, geheten het Huymans bosch, na de dood van zijn moeder Dimna Eshasen.
Pag. 29: Hij verkrijgt ook een eusel van 3 zille groot, geheten het Spiekerken, na de dood van zijn vader Machiel Thijs.
Pag. 30: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, verkrijgt een eusel, een half bunder groot, geheten den Rytmortel, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 31: Peeter Thijs, namens zijn zus Anna Thijs, een zille lants, het Schuerblock, na de dood van haar vader Machiel Thijs.
Pag. 32: Peeter Thijs Machielsen, verkrijgt na de dood van zijn vader, huis en hof te Makel, met noch een zille lants daaraan gelegen, met nog een eusel, den Maybempt, ook daaraan gelegen.

Toelichting:
------------
Dit is een serie van 5 akten na de dood van de vader van Peeter en Anna, te weten Machiel.


Transcriptie:
--------------
Pag. 28:
Peeter Thijs

Anno 1593 den 20e dach der maent Meij is verschenen voor Merck Scricx leenheer ende Jannen Scricx met Herman van Waenroy leenmannen,
Peeter Thijs Machielssen, heeft verheeven een zille bosch, geheeten Huijmans bosch.

Reenende oost t sHeerenstrate,
zuyet Henrick Swolfes St..,
west het oude eusel Mercx vooscreven erfve,

Ende dat als hem verstorven is nae de doot Dymna Eshasen, zijnder moeder,

Ende dat metten vier naervolgende articelen oft items ter susterlycken ende bruederlycken rechte ende voorscreven Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen.

Aldus gedaen voor leenheer ende leenmannen met Peeter Lanen, leenmannen voorsegd op datum als voor.

Het heergewen ofte jaer schaer ------------------------ 10 stuivers (?)

Pag. 29:
---------

De selve

Voor leenmannen ende leenheer ende op datum voorsegd is verschenen
de voorgenoemde Peeter Tijs Machiels soon,
ende heeft verheeven ende ontfangen nae de doot van Machiel Tijs, zijnen vader
een eusel, geheeten het Spiekerken, groot omtrent een 3 zille.

Reenende ooste het Heij eusel
nort het Gaers eusel
ende heeft hier van den eedt van trouwen ende hulde gedaen, als voor

Het Heergewen --------------------------- 5 st.

Pag. 30:
---------
Anna Thijs

Op datum ende leenheer met leenmannen voorscreven, heeft de voorgenoemde Peeter Thijs, als momboir van Anna Thijs, zijnen zuster,
hier metten rechte van de leenmannen gelevert,
verheeven een half boender eusels,
der maten onbegrepen, genaempt den Rytmortel.

Reenende oost Jan Swolfs,
west Matheus Verdonck,

Ende na der doot van haren vader Machiel Thijs haer verstorven, ende heeft dus van den eedt van hulde ende trouwe gedaen Peeter voorschreven, als momboir voor zijne suster Anna voorschreven.

Het heergewen --------------------------------------------- 10 st.

Pag. 31:
---------
Anna Thijs

De voorscreven Peeter Thijs als momboir van Anna Thijs, ende voor leenheer ende leenmannen voorschreven,
is verscheenen ende heeft verheeven, in den naem van zijner suster Anna Thijs voorschreven,
een zille lants, genoempt het Schuer Block.

Reenende oost Johanna Thijs,
west Matteus van Balle,
zuydt Digna Thijs.

Ende heeft hier van trouwe ende hulde gesworen, als momboir.

Aldus gedaen als voor.

Het heergewen ------------------------------------ 20 st. (doorgestreept)

Pag. 32:
---------

Peeter Thijs

De selve Peeter Thijs Machielssen in susterlycke ende broederlycke deijlinge,
heeft verheeven op datum voorsegd,
nae de doot van zijnen vader voorschreven,
huys ende hof, gelegen te Makel, met noch een zille lans daer aen gelegen,
met noch daer bij een eusel, geheten de n Maybempt, oock daer bij gelegen.

Reenende oost Maria (?) Verdonck
west sijns selfs erfve,
nort Maria (?) Verdonck
ende zuydt

Ende de voorgenoemde Peeter heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen,
ende dus alle geschiet voor Merck Scricx leenheer, Jannen Scricxm Herman van Waenroy. Peeter Lanen, leenmannen voorscreven.

Het heergewen ---------------------------------------------------- 30 stuivers
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 28 t/m 32 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-06-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs verheft een een sille lant, het Schuerblock, op 7 juni 1597, hem aanbestorven van zijn zus voorschreven (Anna Thijs)

Toelichting:
-------------
Dit is de 2e akte van die dag naar aanleiding van het overlijden van zijn zus.

Het Schuerblock komt o.a. terug op 10 mei 1621 als Mathijs en Govaert Hollants namens Barbara Tijs na de dood van haar man Ingel van Lichtenborch het Schuerblock verheffen, ofwel op haar naam zetten. (Pg. 120)
Ingel had dit gekocht van Peeter Thijs op 19 december 1597 (Pg. 47)

Transcriptie:
--------------
Peeter Thijs

Op datum voorscreven voor stadthouder ende leenmannen voorscreven,
is verschenen Peeter Thijs, ende heeft verheeven na de doot van sijn suster voorscreven een zille lants, genaempt het Schuerblock.

Reenende oost Johanna Thijs
west Herman van Wanroy,

Ende heeft den eedt gedaen als voor.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 42 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-06-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs verheft een weiland, de Rytmortel, aanbestorven van zijn zus Anna Thijs, op 7 juni 1597.

Toelichting:
------------
Dit is de 1e akte uit een serie van 2.
Het eusel is 3 bunder groot, ofwel een 3,5 hectare. Best groot.

Transcriptie:
--------------
Peeter Thijs

Op heden, den 7e juni anno 1597, is verscheenen voor stathouder Peeter Lanen ende leenmannen onderscreven,
Peeter Thijs ende heeft een 3 boender eusels, genoempt den Rytmortel.

Reenende oost Jan Swolfs,
west Matheus Verdonck,

verheeven, als hem verstorven is van Anna Thijs, zijn suster.
Heeft den eedt van hulde en trouwe gedaen.

Aldus gedaen voor stadthouder voorscreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Scricx, Jan van Dessel, Pauwels van den Vliet (?), Dyonisys Maes ende Lanen voorscreven.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 41 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-12-1597     Samenvatting:
----------------

Peeter Thijs Machielssen verkoopt erfelijk aan Jan Lessens een half bunder eusels op 19 december 1597.

Toelichting:
------------
Dit is de 3e akte in een serie van 3.

Transcriptie:
-------------
Jan Lessens

Op heden den 19e december Anno 1597 zijn verscheenen voor Mercx Scricx leenheer, ende leenmannen ondergeschreven,
Peeter Tijs Machielssen, lijdende ende kennende dat hij erfelijck vercocht heeft Janne Lessens een half boender eusels, als dat folio boven staet geschreven quarto tusschen zijnde.

Reenende gespecificeert later primo, ende heeft het selve erfve opgedragen voor leenmannen onderschreven in had des stathouders voorschreven,
ende heeft daer van verstegen ende quytgeschuwen t geen recht, .. aenhoudende .. haer hoefs recht, ende Jan Lessens met Elizabeth Swolffs, zijn daer inne gegoyt ende geerft als in zijn proper ende eijgen erfvens, gelovende ende al hetgeenen voor stadhouder voorschreven, leenmannen Henric van Wanroy, Jan Scricx, Wesemals Verdonck (?), Jan Lanen, Jan Dessel,
heeft de eedt van trouwe gedaen.

Den coop van voorschreven is 22 guldens.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 49 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-12-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs Machielssen verkoopt aan Engelbert van Lichtenborch, getrouwd met zijn zus Barbara Thijs een sille lant, genaamd het Schuerblock. Dat is op hem verstorven van zijn zus.

Toelichting:
-------------
De naam van de zus is hier niet genoemd. Het is Anna Thijs, zoals beschreven is op 7 juni 1597 (pag. 41)

Transcriptie:
--------------
Peeter Tijs vercoopt Engelen van Lichtenborch

Op heden den 19e december Anno 1597 zijn verscheenen voor Peeter Lanen, stathouder, voor Merck Scricx, leenheer, ende leenmannen ondergeschreven,

Peeter Thijs Machielssen, lijdende ende kennende, dat hij erfelyck vercocht heeft Engelbert van Lichtenborchst een sille lants, genoempt het Schuerblock.

Ende dat staet folio tertio supernis (op het 3e blad erboven),

Ende vercoper voorschreven heeft voor stathouder ende leenmannen verheeven van de voorgenoempde erfe als sij die van zijne suster verstorven is,

ende Ingelbert met Barbara Thijs, zijne suster, zijn daer inne gegoyt ende geerft op alle voorschreven ende ondersproken voorwerden gelovende is,

ende dat is geschiet voer stathouder voorschreven, leenmannen Herman van Waenroy, Jan Schricx, .liete Maes, .. ende .estel (?) Lanen.

Den coop .... (niet meer te lezen, de inkt is vervaagd)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 47 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-12-1597     Samenvatting:
----------------
Peeter Thijs Machielssen verkoopt erfelijk een sille bosch, geheten Hoyens Bosch, aan Jan Leskens op 19 december 1597.

Toelichting:
------------
Dit is de 2e akte in een serie van 3, waarin Peeter Thijs Machielssen erfelijk verkoopt. In de 1e akte staat dat het het stuk land aenbestorven is van zijn zus.

Transcriptie:
--------------
Jan Lessens

Op datum voorschreven (19 dec. 1597) voor leenmannen ende stathouder Peeter Lanen voorschreven,
is verschenen Peeter Thijs Machielssen, lijdende en kennende,
dat hij erfelijcken vercocht heeft Jan Leskens een zille bosch, geheeten Hoyens Bosch.

Reenende oost ’s Heerenstrate,
zuydt Henrick Snolfs erfgenamen,
west het oude eusel.

Ende heeft desen bosch opgedragen i stdthouders handen ende heeft daer van met alle poncten des hoefs (?) recht verfeigt (?) ende quytgeschonce,
verkerende .. recht daer mee aen houdende tot is Jan Lessens met Elizabeth ’t Swoefs daer inne vergoyt ende gevest met alle poncten van rechten daer soo behoiren als in h.ne proper erfve,
ende gelovende .. ende Janne Lessens heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen.

Aldus gedaen ten tijde als boven voor stadthouder ende leenmannen voorschreven.

Den coop vande voorschreven erfve is ____________ 23 guldens.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 48 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Wouter Sels ontvangt in leen het Spyckelken, een half sille groot door versterf van Michielen Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637.

Toelichting:
------------
Het Spyckelken is eerder op pag. 138, 139, 140 op 31 oktober 1626 overgedragen aan Machiel Thijs door zijn broer Jan. (Machiel zal Michiel zijn)
Jan heeft het aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs.
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.

Wouter Sels is getrouwd met Maria Hollants. Maria is een zus van Anna Hollants.

Transcriptie:
--------------
Wouter Sels

Comparerende Wouter Sels voor de leenmannen naergenoempt, nae de doot van Michielen Thijs ende Peeter Thijs, sijnen vader,
heeft ter leene ontfangen door verstrerf een eenstekker (?), geheeten het Spyckelken groot omtretn een half sille, die maet onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten,
suyt Goyvaert Hollants.


Gewaert .. goet, los als vrije op zijnen jaers leen.

Actum coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Michiel Heeren ende Balten Thielens, leenmannen ende .. andere ende heeft Wouter voorschreven den eedt van trouwe gedaen coram voorschreven den 7e maij 1637
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Peter trouwde met Gertrudis Heeren.
Transport:
07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Wouter Sels ontvangt in leen het Spyckelken, een half sille groot door versterf van Michielen Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637.

Toelichting:
------------
Het Spyckelken is eerder op pag. 138, 139, 140 op 31 oktober 1626 overgedragen aan Machiel Thijs door zijn broer Jan. (Machiel zal Michiel zijn)
Jan heeft het aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs.
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.

Wouter Sels is getrouwd met Maria Hollants. Maria is een zus van Anna Hollants.

Transcriptie:
--------------
Wouter Sels

Comparerende Wouter Sels voor de leenmannen naergenoempt, nae de doot van Michielen Thijs ende Peeter Thijs, sijnen vader,
heeft ter leene ontfangen door verstrerf een eenstekker (?), geheeten het Spyckelken groot omtretn een half sille, die maet onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten,
suyt Goyvaert Hollants.


Gewaert .. goet, los als vrije op zijnen jaers leen.

Actum coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Michiel Heeren ende Balten Thielens, leenmannen ende .. andere ende heeft Wouter voorschreven den eedt van trouwe gedaen coram voorschreven den 7e maij 1637
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Kinderen van Peter en Gertrudis:
1 Michaelis (Heeren alias) Theijs. Volgt 1.1.4.1.
2 Dympna (Dimna) Thijs, gedoopt op zaterdag 25 september 1593 in Veerle. Volgt 1.1.4.2.
3 Maria (Maike, Marie) Thijs, gedoopt op zaterdag 9 november 1596 in Veerle. Volgt 1.1.4.3.
4 Joannes (Jan) Thijs, gedoopt op donderdag 9 juli 1598 in Veerle. Volgt 1.1.4.4.
5 Petrus Thijs [1.1.4.5]. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1601 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 12 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes ((Junior)) van Bael en Aleijdis Raubosch.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Als moeder is Maria Heeren vermeld, vandaar twijfelachtig of zij dezelfde is als Gertrudis.
sels_wouter__krijgt_een_stuk_land__genaamd_het_spyckelken__overgeerfd_van_michiel_thijs_en_zijn_vader_peeter_thijs_op_7_mei_1637_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._156.jpg
47 Sels Wouter, krijgt een stuk land, genaamd het Spyckelken, overgeerfd van Michiel Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156
1.1.4.1 Michaelis (Heeren alias) Theijs (afb. 47), zoon van Petrus Machiel (Peter) Thijs (zie 1.1.4) en Gertrudis Heeren.
Notitie bij de geboorte van Heeren alias: Hij is genoemd Michaelis Thijs alias Heeren. De laatste naam zal van zijn moeder Gertrudis Heeren afkomstig zijn. Hij zal vernoemd zijn naar zijn opa. Waarschijnlijk is hij geboren voor 1593.
Bovendien is Peeter Thijs genoemd als zijn vader in de akte van 7 mei 1637 in het Leenhof van Veerle (Pag. 156)
Heeren alias is overleden vóór donderdag 7 mei 1637 [bron: Leenhof van Veerle pag. 156, van 7 mei 1637].
Notitie bij overlijden van Heeren alias: Leenhof van Veerle pag. 156, van 7 mei 1637: genoemd als overleden
Notitie bij Heeren alias: Onduidelijk of het uitgesproken en geschreven moet worden als een Theijs of Thys. Beide schrijfwijzen komen voor.
Transport:
10-02-1627     Samenvatting:
----------------
Jan Thijs verkoopt aan zijn broer Machiel een eusel, het Spyckelken, 3 sillen groot.

Toelichting:
------------
Jan heeft het Spyckelken aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs (pag. 138).
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.


Transcriptie:
--------------
Machiel Thijs

Voor Niclaes Vermeulen leenheer ende mannen ondergenoempt is comen Jan Thijs .. ende bekende vercocht ende met alle ponctne van rechte overgegeven te hebben Machielen Thijs, sijnen broeder een eusel, geheeten het Spyckelken, groot omtrent 3 (?) sil, de maten onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten, suyt Laureijs Bertels erfgenamen.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten leen oft chijns.

Actum coram leenheer voorsegd, Jan Vermeulen, Andreis Vernijlen, Jan Vernijlen ende meer andere leenmannen, op ten 10 februari 1627 ende heeft Machiel Thijs voorsegd den eedt van trouwe gedaen.

Den cooper - pond 98
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 140-141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Wouter Sels ontvangt in leen het Spyckelken, een half sille groot door versterf van Michielen Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637.

Toelichting:
------------
Het Spyckelken is eerder op pag. 138, 139, 140 op 31 oktober 1626 overgedragen aan Machiel Thijs door zijn broer Jan. (Machiel zal Michiel zijn)
Jan heeft het aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs.
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.

Wouter Sels is getrouwd met Maria Hollants. Maria is een zus van Anna Hollants.

Transcriptie:
--------------
Wouter Sels

Comparerende Wouter Sels voor de leenmannen naergenoempt, nae de doot van Michielen Thijs ende Peeter Thijs, sijnen vader,
heeft ter leene ontfangen door verstrerf een eenstekker (?), geheeten het Spyckelken groot omtretn een half sille, die maet onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten,
suyt Goyvaert Hollants.


Gewaert .. goet, los als vrije op zijnen jaers leen.

Actum coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Michiel Heeren ende Balten Thielens, leenmannen ende .. andere ende heeft Wouter voorschreven den eedt van trouwe gedaen coram voorschreven den 7e maij 1637
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
25-03-1627     ondertrouw Jan Thijs (geb. 1598) en Lucia Peeters [zie 1.1.4.4]    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 3 (in beknopt overzicht)]
27-04-1627     kerkelijk huwelijk Jan Thijs (geb. 1598) en Lucia Peeters [zie 1.1.4.4]    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 3 (in beknopt overzicht)]
Heeren alias trouwde vóór zaterdag 11 november 1623 met Anna Hollants, ten hoogste 26 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 11 december 1596 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 6 (in beknopt overzicht)], dochter van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants en Dympne Wijnants. Zij is gedoopt op donderdag 12 december 1596 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 6 (in beknopt overzicht) scan 24 Fam. Search]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Margareta Binnemans en Joannes Gijsens.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pridie lucie staat er bij de doop, ofwel de dag voor het licht.
Anna is overleden na zondag 11 maart 1635, minstens 38 jaar oud.
Kinderen van Heeren alias en Anna:
1 Gertrudis Theijs [1.1.4.1.1]. Zij is gedoopt op zaterdag 11 november 1623 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 67 (in beknopt overzicht) scan 89 Fam. Search]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Peeters en Lucia (Cijken,) Jennen (ovl. 1631) [stiefmoeder van moeder].
2 Petrus Theijs [1.1.4.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 29 april 1629 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 14 scan 117 Fam. Search]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Maeyken Cornelis (ovl. na 1634) [zie 1.1.1.1] [aangetrouwde tante moederszijde] en Walterus (Wouter) Sels (ovl. 1662) [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Walterus Seels ofwel Sels is de man van haar zus Maria. Maria Cornelis is de vrouw van haar broer Godefridus.
3 Maria Theijs [1.1.4.1.3]. Zij is gedoopt op vrijdag 25 juli 1631 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 21 scan 121 Fam. Search]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Lucia Peeters [zie 1.1.4.4] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Joannes Hollants (geb. 1610) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Johannes Hollandts is genoemd als peter. Waarschijnlijk is hij de halfbroer van Anna. Mogelijk een broer Johannes, gedoopt 1 november 1600. Van deze laatste heb ik verder niets kunnen vinden. Mogelijk is hij de Joannis Croonenborch, getrouwd met Elisabeth Vermeulen (dopen hun dochter Helena op 11 april 1623 in Veerle, dopen Blad 64 scan 86 Fam. Search)
4 Dympna Theijs [1.1.4.1.4]. Zij is gedoopt op maandag 18 juli 1633 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 29 scan 126 Fam. Search]. Bij de doop van Dympna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Delen en Anna Troenbeeck [stiefmoeder van moeder].
5 Anna Theijs [1.1.4.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1635 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 130 Fam. Search]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Dinghen en Johannes van Troonbeeck.
tijs_dimna__verheft_van_haar_vader_de_hofstat_met_een_sil_land._haar_man_is_troen_aerts_op_12_oktober_1626_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._138.jpg
48 Tijs Dimna, verheft van haar vader de hofstat met een sil land. Haar man is Troen Aerts op 12 oktober 1626 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138
1.1.4.2 Dympna (Dimna) Thijs (afb. 48), dochter van Petrus Machiel (Peter) Thijs (zie 1.1.4) en Gertrudis Heeren. Zij is gedoopt op zaterdag 25 september 1593 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 2 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Dimna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria vanden Bosch en Joannes Elsmans.
Transport:
12-10-1626     Samenvatting:
----------------
Maike Tijs, getrouwd met Troen Aerts, verheft van haar vader de hofstad met een sille land op 12 oktober 1626.

Toelichting:
-------------
Dit is de 1e van 3 akten. Hierna volgen die van Maike en Jan Tijs. Alledrie kinderen van Petrus Tijs en Gertrudis Heeren. Het lijkt een deling te zijn van goederen, die onder het Leenhof van Veerle vallen. Het gaat voor Dimna om de boerderij met het land eromheen. Jan krijgt het Spijkelken (een eusel ofwel een slecht weiland), en Maike het Maeydtbemt (een beemd).

Machiel Heeren, een 4e kind komt hier niet in voor. Wel koopt hij van broer Jan in de akte hierna, van 10 februari 1627, het Spijkelken.

Transcriptie:
--------------
Dimpna Thijs

Anno op heden 1626 den 12e oktober is comen Dimna Tijs met Troen Aerts, haren man ende momboir,
heeft verheeven al sulken ghoedt als haer verstorven is van haren vader,
de hofstat met een sil landts.

Reenende oost, noort, suyt Elisabedt Luyten, west zijn selfven.

Eerste heeft den voorschreven eet ende hulde ende trou ghedaen van leenmannen ondergeschreven Herman van Wanroy, Andries Vernijlen ende meer ander.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
25-11-1619     doop Cornelius vanden Lichtenborch (geb. 1619) [zie 1.1.2.9]    [nicht moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 52 (in beknopt overzicht)]
Dimna trouwde [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138 - RA Oud Archief Veerle inv. 1] met Troen Aerts.
Transport:
12-10-1626     Samenvatting:
----------------
Maike Tijs, getrouwd met Troen Aerts, verheft van haar vader de hofstad met een sille land op 12 oktober 1626.

Toelichting:
-------------
Dit is de 1e van 3 akten. Hierna volgen die van Maike en Jan Tijs. Alledrie kinderen van Petrus Tijs en Gertrudis Heeren. Het lijkt een deling te zijn van goederen, die onder het Leenhof van Veerle vallen. Het gaat voor Dimna om de boerderij met het land eromheen. Jan krijgt het Spijkelken (een eusel ofwel een slecht weiland), en Maike het Maeydtbemt (een beemd).

Machiel Heeren, een 4e kind komt hier niet in voor. Wel koopt hij van broer Jan in de akte hierna, van 10 februari 1627, het Spijkelken.

Transcriptie:
--------------
Dimpna Thijs

Anno op heden 1626 den 12e oktober is comen Dimna Tijs met Troen Aerts, haren man ende momboir,
heeft verheeven al sulken ghoedt als haer verstorven is van haren vader,
de hofstat met een sil landts.

Reenende oost, noort, suyt Elisabedt Luyten, west zijn selfven.

Eerste heeft den voorschreven eet ende hulde ende trou ghedaen van leenmannen ondergeschreven Herman van Wanroy, Andries Vernijlen ende meer ander.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
tijs_maike__verheft_van_haar_vader_een_stuk_land__geheten_den_maeydtbemt._haar_man_is_ghile_t_suys_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._139.jpg suys_gilis__t__verkoopt_namens_zijn_vrouw_marie_thijs_een_stuk_erf__gelegen_bij_de_rimortel_op_8_april_1627_aan_marcelsi_celen_junior_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._143.jpg
49 Tijs Maike, verheft van haar vader een stuk land, geheten den Maeydtbemt. Haar man is Ghile t Suys - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 139
50 Suys Gilis ’t, verkoopt namens zijn vrouw Marie Thijs een stuk erf, gelegen bij de Rimortel op 8 april 1627 aan Marcelsi Celen junior - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143
1.1.4.3 Maria (Maike, Marie) Thijs (afb. 49 en 50), dochter van Petrus Machiel (Peter) Thijs (zie 1.1.4) en Gertrudis Heeren. Zij is gedoopt op zaterdag 9 november 1596 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 6 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Maike, Marie waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Peeters en Eustacia Slaus.
Transport:
12-10-1626     Samenvatting:
----------------
Maike Tijs krijgt verheven op 12 oktober 1626 van haar vader een stuk land, den Maeydtbemt. Haar man is Ghile t Suys.

Toelichting:
------------

De akte volgt op die van Jan Thijs en daarna volgt Machiel Thijs. Dit zal een serie van 3 akten zijn, naar aanleiding van het overlijden van hun vader.
Op pag. 156 staat bij Jan de naam van zijn vader: Peeter Thijs.

Transcriptie:
--------------

Maike Tijs

Anno op datom voorschreven, 1626 den 12en oktober, heeft verheven alsulcke ghoedt als haer aenbestorven is van haren vader, maken sij .. haeren man Ghile t Suys, al sulken goedt, geheeten den Maeydtbemt.

Reenende oost Lysbet Luyten,
ende west, noort het straeytken van Eliesbet Luyten,
suyt Machiel Dinnen erve.

Heeft den selven den eedt van hulde ende trouw ghedaen voor leenmannen, ondergeschreven, Herman van Wanroy, Andries Vernijlen, Machiel Dinnen en meer andere.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 139 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
08-04-1627     Samenvatting:
----------------
Op 8 april 1627 verkoopt Gilis ’t Suys voor Marie Thijs, zijn huisvrouw, een stuk erf aan Marcelis Celen junior.

Toelichting:
------------

De procuratie heb ik gezocht, maar van die tijd zijn geen schepenakten in Vorst beschikbaar.

Transcriptie:
--------------
Voor den stadthouder van Leenen ende mannen ondergenoempt is comen Gilis t Suys als last ende procuratie hebbende van Marie Thijs, sijn huysvrouwe, gepasseert voor schepenen in Vorst, op ten 15e maart 1627, onderteekent L. van Hamme loco patris,

bekennen in dyer qualiteijt vercocht ende met alle poncten van rechte overgegeven te hebben Marcelis Celen junior een stuck erfs een susel gelgen bij de Rimortel, geheeten den Moikel (?),

Renende oist, west ende noirt Geert Luyten, suyt den loop oft ....

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten leen oft chijns.

Actum coram Niclaes Vermeulen stadthouder, ende Geert Luyten, Jan Vermeulen, Andreis Vernijlen ende andere leenmannen, 8 april 1627

Den coop is sonder heeren - 20 gulden
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Maike, Marie trouwde, 26 jaar oud, op zondag 3 september 1623 in Vorst [bron: Vorst rk Huwelijken Sint-Gertrudis 1598-1649 Blad 208] met Gilis ’t Suys, nadat zij op vrijdag 11 augustus 1623 in Vorst in ondertrouw zijn gegaan [bron: Vorst rk Huwelijken Sint-Gertrudis 1598-1649 Blad 208]. Bij het kerkelijk huwelijk van Maike, Marie en Gilis waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Patroons en Antonie Suys.
Notitie bij het huwelijk van Maike, Marie en Gilis: Op 11 of 17 augustus 1623 gaan in ondertrouw in Vorst Gilis Suys en Maria Thijs. Er staat bij de datum Item. Dit kan op zowel 11 als op 17 augustus slaan bij de voorstaande huwelijk.
Transport:
12-10-1626     Samenvatting:
----------------
Maike Tijs krijgt verheven op 12 oktober 1626 van haar vader een stuk land, den Maeydtbemt. Haar man is Ghile t Suys.

Toelichting:
------------

De akte volgt op die van Jan Thijs en daarna volgt Machiel Thijs. Dit zal een serie van 3 akten zijn, naar aanleiding van het overlijden van hun vader.
Op pag. 156 staat bij Jan de naam van zijn vader: Peeter Thijs.

Transcriptie:
--------------

Maike Tijs

Anno op datom voorschreven, 1626 den 12en oktober, heeft verheven alsulcke ghoedt als haer aenbestorven is van haren vader, maken sij .. haeren man Ghile t Suys, al sulken goedt, geheeten den Maeydtbemt.

Reenende oost Lysbet Luyten,
ende west, noort het straeytken van Eliesbet Luyten,
suyt Machiel Dinnen erve.

Heeft den selven den eedt van hulde ende trouw ghedaen voor leenmannen, ondergeschreven, Herman van Wanroy, Andries Vernijlen, Machiel Dinnen en meer andere.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 139 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
08-04-1627     Samenvatting:
----------------
Op 8 april 1627 verkoopt Gilis ’t Suys voor Marie Thijs, zijn huisvrouw, een stuk erf aan Marcelis Celen junior.

Toelichting:
------------

De procuratie heb ik gezocht, maar van die tijd zijn geen schepenakten in Vorst beschikbaar.

Transcriptie:
--------------
Voor den stadthouder van Leenen ende mannen ondergenoempt is comen Gilis t Suys als last ende procuratie hebbende van Marie Thijs, sijn huysvrouwe, gepasseert voor schepenen in Vorst, op ten 15e maart 1627, onderteekent L. van Hamme loco patris,

bekennen in dyer qualiteijt vercocht ende met alle poncten van rechte overgegeven te hebben Marcelis Celen junior een stuck erfs een susel gelgen bij de Rimortel, geheeten den Moikel (?),

Renende oist, west ende noirt Geert Luyten, suyt den loop oft ....

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten leen oft chijns.

Actum coram Niclaes Vermeulen stadthouder, ende Geert Luyten, Jan Vermeulen, Andreis Vernijlen ende andere leenmannen, 8 april 1627

Den coop is sonder heeren - 20 gulden
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
tijs_jan__verheft_van_zijn_vader_een_stuk_land__geheten_het_spijkelken_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._138.jpg thijs_machiel__koopt_van_zijn_broer_jan_een_eusel__het_spyckelken_op_10_februari_1627_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._140.jpg thijs_machiel__koopt_van_zijn_broer_jan_een_eusel__het_spyckelken_op_10_februari_1627_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._141.jpg
51 Tijs Jan, verheft van zijn vader een stuk land, geheten het Spijkelken - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138
52 Thijs Machiel, koopt van zijn broer Jan een eusel, het Spyckelken op 10 februari 1627 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 140
53 Thijs Machiel, koopt van zijn broer Jan een eusel, het Spyckelken op 10 februari 1627 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141
1.1.4.4 Joannes (Jan) Thijs (afb. 51 t/m 53), zoon van Petrus Machiel (Peter) Thijs (zie 1.1.4) en Gertrudis Heeren. Hij is gedoopt op donderdag 9 juli 1598 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 8 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Ingelberta Heeren en Jacob Smets.
Transport:
12-10-1626     Samenvatting:
----------------
Jan Tijs verheft van zijn vader het Spijkelken op 12 oktober 1626

Toelichting:
-------------

Aan deze akte gaat vooraf, die van Dimna Tijs, en wordt gevolgd door Maike Tijs. Alledrie kinderen van Petrus Thijs en Gertrudis Heeren.

Transcriptie:
--------------
Jan Tijs

Anno op heden 1626 den 12e oktober is comen Jan Tijsvoor Niclaes Vermeulen leenheer,
heeft verheeven alsuclken ghoedt, dat hem verstorven is van zijnen vader, geheeten het Spijkelken.

Reenende oost, west Liesbet Luyten,
suydt kinderen Sneys Bertels erfgenamen.

Heeft de voorschrevenen eedt, hulde van trouwe ghedaen, van leenmannen onder Herman van Wanroy, Andreis VErnijlen, Machiel Dinnen en meer ander.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 138 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-02-1627     Samenvatting:
----------------
Jan Thijs verkoopt aan zijn broer Machiel een eusel, het Spyckelken, 3 sillen groot.

Toelichting:
------------
Jan heeft het Spyckelken aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs (pag. 138).
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.


Transcriptie:
--------------
Machiel Thijs

Voor Niclaes Vermeulen leenheer ende mannen ondergenoempt is comen Jan Thijs .. ende bekende vercocht ende met alle ponctne van rechte overgegeven te hebben Machielen Thijs, sijnen broeder een eusel, geheeten het Spyckelken, groot omtrent 3 (?) sil, de maten onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten, suyt Laureijs Bertels erfgenamen.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten leen oft chijns.

Actum coram leenheer voorsegd, Jan Vermeulen, Andreis Vernijlen, Jan Vernijlen ende meer andere leenmannen, op ten 10 februari 1627 ende heeft Machiel Thijs voorsegd den eedt van trouwe gedaen.

Den cooper - pond 98
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 140-141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
25-11-1619     doop Cornelius vanden Lichtenborch (geb. 1619) [zie 1.1.2.9]    [neef moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 52 (in beknopt overzicht)]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 27 april 1627 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 3 (in beknopt overzicht)] met Lucia Peeters, nadat zij op donderdag 25 maart 1627 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 3 (in beknopt overzicht)]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Matheus Caubergh en Heeren alias Theijs (ovl. vóór 1637) [zie 1.1.4.1] [broer bruidegom]. Bij de ondertrouw van Jan en Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Walterus vanden Poeyl en Heeren alias Theijs (ovl. vóór 1637) [zie 1.1.4.1] [broer bruidegom].
Getuige bij:
25-07-1631     doop Maria Theijs (geb. 1631) [zie 1.1.4.1.3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 21 scan 121 Fam. Search]
1.2 Matheus (Theus) Thijs, zoon van N.N. Thijs (zie 1). Theus is overleden vóór zaterdag 12 november 1580.
Transport:
12-07-1580     Samenvatting:
----------------

Machiel Tijs ontvangt op 12 juli 1580 een 3 bunder dries na de dood van zijn vader Matuees Tijs. Hij legt de eed van trouw af, en mag de dries levenslang in tocht blijven gebruiken.

Toelichting:
-------------


Transcriptie:
--------------
Machiel Tijs

Op heden den 12e julius anno 1580 is comen voor Merck Scricx leenheer, ende leenmannen hieronder gescreven
Machiel Tijs, ende heeft ontfangen na de doodt van sijnen vader een suster ende broeder rechte, een 3 boender dries, dat hem verstuerven (verstorven) is van sijnen vader Matuees Tijs.

Rengenot (Reenende) aen de Mastraete,
zuyt Nijs Maes.

Hier af heft lane tijs overzijt hulde ende eedt van truwen (trouwen) gedaen, enerzijt hier thochte houden haer leefdage lanck.

Testis Jan Swolfs, Art in Cae. (?), Jan Scricx, leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 1 onder en 2 boven - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
12-07-1580     Samenvatting:
----------------
Nijs Tijs heeft op 12 juli 1580 een stuk veen Het Busselken ontvangen na de dood van zijn vader Matuees Tijs.

Toelichting:
------------
Het Busselken komt na de dood van Nijs op 9 september 1593 in handen van zijn broer Machiel (pag. 23).

De naam van de vader is geschreven als Matuees en niet als Mateeus. Dat zien we wel vaker, bijvoorbeeld bij Vermuelen en Vermeulen.


Transcriptie:
--------------
Dyonys Tijs

Op den selven dach is comen Nijs Tijs ende heeft ontfangen na de doot van sijnen vader Matuees Tijs ten suster ende broederlijcke recht een stuecken venen, geheten het Busselken.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 2 onder - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1587     ----------------
Machiel Thijs heeft als voogd van Machiel Thijs Theussensoon een stuk erf, het Bosselken verheven na de dood van zijn broer Matheussen Thijs.

Toelichting:
------------
Hoewel de tekst doorgekruist is, geeft de inhoud wel aan dat er 2 keer een Machiel Thijs voorkomt.

Dit geeft wel een oplossing voor het volgende:
in de akten van 20 mei 1593 is Machiel Thijs overleden als vader van Peeter en Anna Thijs (pag. 29 t/m 32).
in de akten van 9 september 1593 verkoopt en verheft Machiel Thijs Matheussen (pag. 23, 24, 33).
De 1e zal de voogd zijn van deze akte, en de 2e de bevoogde.

Dan is er nog de interpretatie van "zijne broeder".

Een optie is dat het de broer van de bevoogde Machiel is. De overledene op pag. 1 zal vader Mattheus kunnen zijn. Dit past wel bij pag. 2, waar op dezelfde dag Nijs Tijs een stuk grond verkrijgt.
Een bijkomend argument: op deze pagina 2 verkrijgt Nijs Tijs het Busselken van zijn vader Mateeus. In de huidige akte gaat het over het Bosselken, waarbij ik ervanuit ga, dat dit hetzelfde stuk veen betreft.
Wel mis ik dan het overgaan van dit stuk veen van Nijs Tijs op Matheussen Tijs.
Gezien de voogdij is mijn aanname, dat voogd Machiel een broer had, die Matheeus heette.
Deze optie sluit daar verder goed bij aan, en heb ik zo verwerkt.

Een andere optie: het slaat op de broer van de voogd. Die is overleden en nu neemt broer Machiel de voogdij op zich over de zoon van zijn broer.


Transcriptie:
--------------

Voor leenmannen ende stathouder, datum voorschreven, is verscheenen Machiel Thijs, als momboir voor Machiel Thijs Theussensoon, hem metten rechte gelevert, ende heeft verheeven, als hem verstorven is van Matheussen Thijs, zijne broeder, een stuck erfve, genoempt het Bosselken.

Renende oost zijns selfs erfve,
west het Straetken,
zuyt het Heenhof
nort de Coppen.

Ende Machiel heeft hulde ende eedt van trouwe gedaen.

<de tekst hierboven is doorgekruist>

<kantlijn>
vetcat hic (hij is hier) want (?)
Machiel Thijs heeft dit voorscreven erfve in persoon verheeven
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 17 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Kinderen van Theus uit onbekende relatie:
tijs_machiel_matueesen__ontvangt_na_de_dood_van_zijn_vader_3_bunder_dries_op_12_juli_1580_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._1_onder.jpg tijs_machiel_matueesen__ontvangt_na_de_dood_van_zijn_vader_3_bunder_dries_op_12_juli_1580_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._2_boven.jpg thijs_machiel__als_momboir_van_machiel_thijs_theussensoon__verheft_op_9_maart_1587_een_erf__het_bosselken__aanbestorven_van_zijn_broer_matheussen_thijs_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._17.jpg thijs_machiel_matheussen__verheft_van_zijn_broer_dyonis_thijs_een_zille_bosch_op_9_september_1593_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._23.jpg thijs_machiel_matheussen__verkoopt_erfelijk_een_half_bunder_erf_op_9_september_1593_aan_dyonys_maes_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._24.jpg thijs_machiel_matheussen__verkoopt_erfelijk_een_busselken_op_9_september_1593_aan_dyonys_maes_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._33.jpg
54 Tijs Machiel Matueesen, ontvangt na de dood van zijn vader 3 bunder dries op 12 juli 1580 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 1 onder
55 Tijs Machiel Matueesen, ontvangt na de dood van zijn vader 3 bunder dries op 12 juli 1580 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 2 boven
56 Thijs Machiel, als momboir van Machiel Thijs Theussensoon, verheft op 9 maart 1587 een erf, het Bosselken, aanbestorven van zijn broer Matheussen Thijs - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 17
57 Thijs Machiel Matheussen, verheft van zijn broer Dyonis Thijs een zille bosch op 9 september 1593 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 23
58 Thijs Machiel Matheussen, verkoopt erfelijk een half bunder erf op 9 september 1593 aan Dyonys Maes - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 24
59 Thijs Machiel Matheussen, verkoopt erfelijk een busselken op 9 september 1593 aan Dyonys Maes - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 33
1 Machiel Matheussen Thijs [1.2.1] (afb. 54 t/m 59).
Transport:
12-07-1580     Samenvatting:
----------------

Machiel Tijs ontvangt op 12 juli 1580 een 3 bunder dries na de dood van zijn vader Matuees Tijs. Hij legt de eed van trouw af, en mag de dries levenslang in tocht blijven gebruiken.

Toelichting:
-------------


Transcriptie:
--------------
Machiel Tijs

Op heden den 12e julius anno 1580 is comen voor Merck Scricx leenheer, ende leenmannen hieronder gescreven
Machiel Tijs, ende heeft ontfangen na de doodt van sijnen vader een suster ende broeder rechte, een 3 boender dries, dat hem verstuerven (verstorven) is van sijnen vader Matuees Tijs.

Rengenot (Reenende) aen de Mastraete,
zuyt Nijs Maes.

Hier af heft lane tijs overzijt hulde ende eedt van truwen (trouwen) gedaen, enerzijt hier thochte houden haer leefdage lanck.

Testis Jan Swolfs, Art in Cae. (?), Jan Scricx, leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 1 onder en 2 boven - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1587     ----------------
Machiel Thijs heeft als voogd van Machiel Thijs Theussensoon een stuk erf, het Bosselken verheven na de dood van zijn broer Matheussen Thijs.

Toelichting:
------------
Hoewel de tekst doorgekruist is, geeft de inhoud wel aan dat er 2 keer een Machiel Thijs voorkomt.

Dit geeft wel een oplossing voor het volgende:
in de akten van 20 mei 1593 is Machiel Thijs overleden als vader van Peeter en Anna Thijs (pag. 29 t/m 32).
in de akten van 9 september 1593 verkoopt en verheft Machiel Thijs Matheussen (pag. 23, 24, 33).
De 1e zal de voogd zijn van deze akte, en de 2e de bevoogde.

Dan is er nog de interpretatie van "zijne broeder".

Een optie is dat het de broer van de bevoogde Machiel is. De overledene op pag. 1 zal vader Mattheus kunnen zijn. Dit past wel bij pag. 2, waar op dezelfde dag Nijs Tijs een stuk grond verkrijgt.
Een bijkomend argument: op deze pagina 2 verkrijgt Nijs Tijs het Busselken van zijn vader Mateeus. In de huidige akte gaat het over het Bosselken, waarbij ik ervanuit ga, dat dit hetzelfde stuk veen betreft.
Wel mis ik dan het overgaan van dit stuk veen van Nijs Tijs op Matheussen Tijs.
Gezien de voogdij is mijn aanname, dat voogd Machiel een broer had, die Matheeus heette.
Deze optie sluit daar verder goed bij aan, en heb ik zo verwerkt.

Een andere optie: het slaat op de broer van de voogd. Die is overleden en nu neemt broer Machiel de voogdij op zich over de zoon van zijn broer.


Transcriptie:
--------------

Voor leenmannen ende stathouder, datum voorschreven, is verscheenen Machiel Thijs, als momboir voor Machiel Thijs Theussensoon, hem metten rechte gelevert, ende heeft verheeven, als hem verstorven is van Matheussen Thijs, zijne broeder, een stuck erfve, genoempt het Bosselken.

Renende oost zijns selfs erfve,
west het Straetken,
zuyt het Heenhof
nort de Coppen.

Ende Machiel heeft hulde ende eedt van trouwe gedaen.

<de tekst hierboven is doorgekruist>

<kantlijn>
vetcat hic (hij is hier) want (?)
Machiel Thijs heeft dit voorscreven erfve in persoon verheeven
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 17 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-09-1593     Samenvatting:
----------------

Machiel Thijs Matheussen verkoopt Dyonys Maes op 9 september 1593 een half bunder dries.

Transcriptie:
--------------
Dyonys Maes

Op datum voorscreven zijn gecomen voor stathouder ende leenmannen voorsegd,
Machiel Thijs Matheussen soon, lijdende ende kennende, dat hij erfelycken vercocht heeft Dyonys Maes een half boender dries.

Reenende oost de Maes strate
west het Busselken, int verheeve voorsegd,
zuydt Dyonys voorsegd
oost Catharina Wellens

Met het zilleken bosch oorsegd ende heeft daer van verlegen naer leenhaefs recht Dyonys Maes met Hendriana (?) Wellens zijn huysvrouwe, zijn hier toe komen ende met alle poncten van rechte dees hoefs gegoet ende gelost ende Dyonus voorsegd heeft den eedt van hulde ende van trouwe gedaen als voor

het heergewen ------------------------------------- 20 st.

<kantlijn>
Den dries ende het Bosselken dat zijn twee items weest,
dat zij bij erven hier bij een gestelt zijn in eendeer item,
maer volget hier nae int vuster (?) blat in ..
Item alleene.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 24 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-09-1593     Samenvatting:
----------------
Machiel Thijs Matheussen heeft verheven van zijn broer Dyonis Thijs een zille bosch op 9 september 1593.

Toelichting:
------------
Pag. 24 en 33 zijn van 9 september 1593. De paginanummering is niet altijd chronologisch.

Transcryptie:
---------------
Machiel Thijs

Op ten datum voorsegd is komen voor stathouder ende leenmannen voorsegd,
Machiel Thijs Matheussen ende heeft verheeven nae de doot van zijne broeder Dyonys Thijs een zille bosch, der maten onbegrepen.

als dit gelegen is aen erfve oost Machiel voorsegd,
west het straetken naer huner eusel
zuydt het leenhof
nort de coppen (?)

Ende heeft den eedt van trouwe end hulde gedaen.
Aldus gedaen vor leenmannen voorsegd met Wouter Balemans voorsegd.

De Jaerschaer ------------------------ 8 st.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 23 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-09-1593     Samenvatting:
----------------
Machiel Thijs Matheussen verkoopt erfelijk aan Dyonis Maes een busselken op 9 september 1593.


Toelichting:
------------
Machiel Thijs Matheussen, ofwel Machiel Thijs, zoon van Matheus verkoopt een busselken.
Peeter Thijs is genoemd als leenman, om getuige te zijn. Het is zijn neef.

Transcryptie:
---------------

Dyonys MAes

Den 9e september anno 1593 is verscheenen voor Peeter Lanen als stathouder, voor Merck Scricx leenheer van deser,
Machiel Thijs Matheussen, kennende dat hij erfelycken vercocht heeft Dyonysken Maes een busselken als dat gelegen is onder desen leenhoof.
Reenende als dat blijckt folio quintoe pagina prima superius.

Ende de voorsegde Dyonys Maes is daer toe gecomen ende met halle behoirlycken poincten dese hove der inne gegoet ende geerft ende heeft den eedt van trouwe ende hulde gedaen doer manisse des stadthouder voorsegd ende wijken van Pauwelsen van Vliet, Jan Scricx, Herman van Waenroy, Peeter Thijs, Aerdt Coppens ende meer andere leenmannen.

Het heergewin is gecopiehendret (?) superen folio quinto pagina secunda metten est.... van den dries.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 33 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
tijs_nijs_matueesen__ontvangt_na_de_dood_van_zijn_vader_een_stuk_veen_het_busselken_op_12_november_1580_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._2.jpg
60 Tijs Nijs Matueesen, ontvangt na de dood van zijn vader een stuk veen Het Busselken op 12 november 1580 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 2
2 Dyonys (Nijs) Thijs [1.2.2] (afb. 60). Nijs is overleden vóór donderdag 9 september 1593.
Transport:
12-07-1580     Samenvatting:
----------------
Nijs Tijs heeft op 12 juli 1580 een stuk veen Het Busselken ontvangen na de dood van zijn vader Matuees Tijs.

Toelichting:
------------
Het Busselken komt na de dood van Nijs op 9 september 1593 in handen van zijn broer Machiel (pag. 23).

De naam van de vader is geschreven als Matuees en niet als Mateeus. Dat zien we wel vaker, bijvoorbeeld bij Vermuelen en Vermeulen.


Transcriptie:
--------------
Dyonys Tijs

Op den selven dach is comen Nijs Tijs ende heeft ontfangen na de doot van sijnen vader Matuees Tijs ten suster ende broederlijcke recht een stuecken venen, geheten het Busselken.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 2 onder - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-09-1593     Samenvatting:
----------------
Machiel Thijs Matheussen heeft verheven van zijn broer Dyonis Thijs een zille bosch op 9 september 1593.

Toelichting:
------------
Pag. 24 en 33 zijn van 9 september 1593. De paginanummering is niet altijd chronologisch.

Transcryptie:
---------------
Machiel Thijs

Op ten datum voorsegd is komen voor stathouder ende leenmannen voorsegd,
Machiel Thijs Matheussen ende heeft verheeven nae de doot van zijne broeder Dyonys Thijs een zille bosch, der maten onbegrepen.

als dit gelegen is aen erfve oost Machiel voorsegd,
west het straetken naer huner eusel
zuydt het leenhof
nort de coppen (?)

Ende heeft den eedt van trouwe end hulde gedaen.
Aldus gedaen vor leenmannen voorsegd met Wouter Balemans voorsegd.

De Jaerschaer ------------------------ 8 st.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 23 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
3 Matheeus Thijs [1.2.3]. Matheeus is overleden vóór maandag 9 maart 1587.
Transport:
09-03-1587     ----------------
Machiel Thijs heeft als voogd van Machiel Thijs Theussensoon een stuk erf, het Bosselken verheven na de dood van zijn broer Matheussen Thijs.

Toelichting:
------------
Hoewel de tekst doorgekruist is, geeft de inhoud wel aan dat er 2 keer een Machiel Thijs voorkomt.

Dit geeft wel een oplossing voor het volgende:
in de akten van 20 mei 1593 is Machiel Thijs overleden als vader van Peeter en Anna Thijs (pag. 29 t/m 32).
in de akten van 9 september 1593 verkoopt en verheft Machiel Thijs Matheussen (pag. 23, 24, 33).
De 1e zal de voogd zijn van deze akte, en de 2e de bevoogde.

Dan is er nog de interpretatie van "zijne broeder".

Een optie is dat het de broer van de bevoogde Machiel is. De overledene op pag. 1 zal vader Mattheus kunnen zijn. Dit past wel bij pag. 2, waar op dezelfde dag Nijs Tijs een stuk grond verkrijgt.
Een bijkomend argument: op deze pagina 2 verkrijgt Nijs Tijs het Busselken van zijn vader Mateeus. In de huidige akte gaat het over het Bosselken, waarbij ik ervanuit ga, dat dit hetzelfde stuk veen betreft.
Wel mis ik dan het overgaan van dit stuk veen van Nijs Tijs op Matheussen Tijs.
Gezien de voogdij is mijn aanname, dat voogd Machiel een broer had, die Matheeus heette.
Deze optie sluit daar verder goed bij aan, en heb ik zo verwerkt.

Een andere optie: het slaat op de broer van de voogd. Die is overleden en nu neemt broer Machiel de voogdij op zich over de zoon van zijn broer.


Transcriptie:
--------------

Voor leenmannen ende stathouder, datum voorschreven, is verscheenen Machiel Thijs, als momboir voor Machiel Thijs Theussensoon, hem metten rechte gelevert, ende heeft verheeven, als hem verstorven is van Matheussen Thijs, zijne broeder, een stuck erfve, genoempt het Bosselken.

Renende oost zijns selfs erfve,
west het Straetken,
zuyt het Heenhof
nort de Coppen.

Ende Machiel heeft hulde ende eedt van trouwe gedaen.

<de tekst hierboven is doorgekruist>

<kantlijn>
vetcat hic (hij is hier) want (?)
Machiel Thijs heeft dit voorscreven erfve in persoon verheeven
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 17 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]

Index (173 personen)

Aerts, Troen [Partner van 1.1.4.2]  1.1.4.2
Ambrosen, Gerard [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Ane, Paulina [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3]  1.1.3.1
Bael, Joannes ((Junior)) van [Getuige bij doop van zoon van 1.1.4]  1.1.4.5
Beijens, Andreas [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.2
Binnemans, Margareta [Getuige bij doop van partner van 1.1.4.1]  1.1.4.1
Blampeijns, Barbara [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.6
Blampeys, Margareta [Getuige bij doop van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Bool, Adriano de [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Bosch, Adrianus vanden [Getuige bij doop van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Bosch, Maria vanden [Getuige bij doop van 1.1.4.2]  1.1.4.2
Bruynen, Dympna [Getuige bij doop van partner van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8
Buyens, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.6
Camerts, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Caubergh, Matheus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.3.4] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.4.4] [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.5]  1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.4.4
Claes, Magdalena [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.7
Cornelis, Henricus [Schoonvader van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Cornelis, Henricus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Cornelis, Joachim [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.3
Cornelis, Maria (Maeyken) (†>17-12-1634) [Partner van 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.4; 1.1.4.1.2
Craen, Eligius Van de [Getuige bij doop van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Creets, Christina (†08-04-1630)  1.1.2.1
Croonborch, Petrus van den [Getuige bij doop van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Cuerens, Theodorus [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Delen, Joannes [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.4
Dinghen, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.5
Elsmans, Joannes [Getuige bij doop van 1.1.4.2]  1.1.4.2
Eshasen, Dimna (†<20-05-1593) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4
Exelmans, Joachim [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Geerincx, Jasparus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.3.5] [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.5]  1.1.3.5; 1.1.3.5
Geerincx, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.4
Gelck, Maria van [Schoonmoeder van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8
Genen, Lucia [Getuige bij doop van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Gijsens, Joannes [Getuige bij doop van partner van 1.1.4.1]  1.1.4.1
Goossens, Petrus [Getuige bij ondertrouw van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Heeren, Gertrudis [Partner van 1.1.4]  1.1.4; 1.1.4.1; 1.1.4.2; 1.1.4.3; 1.1.4.4
Heeren, Ingelberta [Getuige bij doop van 1.1.4.4]  1.1.4.4
Hollants, Anna (*11-12-1596, †>11-03-1635) [Partner van 1.1.4.1]  1.1.4.1
Hollants, Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8.1
Hollants, Catharina (~01-04-1624, †12-09-1677) [Nummer 1.1.1.1.4]  1.1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.1.4
Hollants, Cornelius (~01-08-1639)  1.1.1.1
Hollants, Elisabeth (~15-03-1608, †25-05-1677) [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1] [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.6; 1.1.1.1.9
Hollants, Elisabeth (~13-08-1631) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.6
Hollants, Elisabeth (~03-09-1641, †17-09-1680) [Nummer 1.1.1.1.8]  1.1.1.1; 1.1.1.1.8
Hollants, Georgius (~23-02-1668)  1.1.1.1.8
Hollants, Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias (~25-09-1593, †02-09-1669) [Nummer 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.4; 1.1.1.1.4; 1.1.1.1.4; 1.1.1.1.8; 1.1.1.1.8; 1.1.2.7
Hollants, Hendricus (~12-11-1618) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.2
Hollants, Henricus Jansse (Hendrik) (~18-09-1665, †18-10-1733)  1.1.1.1
Hollants, Joannes (~12-07-1610) [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.1; 1.1.4.1.3
Hollants, Joannes (~1621) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.3
Hollants, Joannes (~04-06-1644) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.9
Hollants, Johannes (*25-03-1640) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.7
Hollants, Lucia (*31-10-1642)  1.1.1.1.2
Hollants, Maria Cronenbrochs alias (~22-11-1604, †<04-05-1638)  1.1.2
Hollants, Matheus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Hollants, Mathias (Croeneborchs alias) [Partner van 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.4.1
Hollants, Mathias (~16-05-1616, †<21-09-1628) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Hollants, Matthias (~21-10-1628) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.5
Hollants, Matthias (~21-12-1664, †20-05-1673)  1.1.1.1
Hoofs, Georgius [Getuige bij doop van partner van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8
Jennen, Lucia (Cijken,) (†03-03-1631) [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.1; 1.1.4.1.1
Laenen, Guielmo [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Lanen, Johanna [Schoonmoeder van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Lichtenborch, Christianus vanden (~27-12-1609) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.5
Lichtenborch, Cornelius vanden (~25-11-1619) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.9; 1.1.4.2; 1.1.4.4
Lichtenborch, Franciscus vanden (~19-04-1605) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.3
Lichtenborch, Franciscus vanden (~28-07-1614) [Zoon van 1.1.2]  1.1.1.1; 1.1.2.7; 1.1.3.2
Lichtenborch, Ingelbertus (Engel) vanden (†<10-05-1621) [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3.5
Lichtenborch, Joannes vanden (~20-02-1612) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.6
Lichtenborch, Margriet (Griet) vanden (†02-11-1635) [Nummer 1.1.2.1]  1.1.2.1
Lichtenborch, Martina (Martijnken) vanden (~25-09-1598, †<06-07-1640) [Nummer 1.1.2.2]  1.1.2.2
Lichtenborch, Mathias vanden [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.5
Lichtenborch, N.N. vanden (~17-03-1607) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.4
Lichtenborch, Petrus vanden (~28-01-1617) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.8; 1.1.3
Lichtenborch, Thielens [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Luijten, Egidius [Getuige bij doop van dochter van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8.1
Luijten, Georgius (~20-05-1630, †29-06-1692) [Partner van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1; 1.1.1.1.8
Luijten, Gerardus [Schoonvader van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8
Luijten, Margarita (~22-11-1668) [Dochter van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8.1
Luyten, Anna [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.8
Maes, A. [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Maes, Henricus [Partner van 1.1.3.2]  1.1.3; 1.1.3.2
Maes, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Maes, Joannes [Schoonvader van 1.1.3.2]  1.1.3.2; 1.1.3.2
Maes, Johanna [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Marcelis, Dionisius (Nijs) [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Matthewis, Gerdt [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Meeus, Catharina [Getuige bij doop van partner van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Mertes, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.2
N.N., Apollonia [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.4
Oyen, Martinus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Patroons, Leonardus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Patroos, Hendrikus [Getuige bij doop van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Peeters, Hendrikus [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3]  1.1.3.3
Peeters, Henricus [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Peeters, Henricus [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.1
Peeters, Johanna [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Peeters, Lucia [Partner van 1.1.4.4]  1.1.4.1; 1.1.4.1; 1.1.4.1.3; 1.1.4.4
Peeters, Maria [Getuige bij doop van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Peeters, Petrus [Getuige bij doop van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Poeyl, Walterus vanden [Getuige bij ondertrouw van 1.1.4.4]  1.1.4.4
Raubosch, Aleijdis [Getuige bij doop van zoon van 1.1.4]  1.1.4.5
Sels, Catharina (~21-05-1642)  1.1.1.1
Sels, Walterus (Wouter) (†24-02-1662) [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1] [Getuige bij doop van zoon van 1.1.4.1]  1.1.1.1.5; 1.1.4.1.2
Severijns, Joannis [Schoonvader van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Severijns, Joannis (~30-10-1619, †21-04-1657) [Partner van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Slaus, Eustacia [Getuige bij doop van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Smaers, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Smeijers, Lucia [Partner van 1.1.3.4]  1.1.3; 1.1.3.4
Smets, Jacob [Getuige bij doop van 1.1.4.4]  1.1.4.4
Steenberch, Adrianus [Getuige bij doop van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8
Suys, Antonie [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Suys, Gilis ’t [Partner van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Sweeveldt, Symon van [Getuige bij ondertrouw van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8
Taroyen, Laurentius [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.3
Theeus, Joannes [Getuige bij doop van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Theijs, Anna (~11-03-1635) [Dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.5
Theijs, Dympna (~18-07-1633) [Dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.4
Theijs, Gertrudis (~11-11-1623) [Dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.1
Theijs, Maria (~25-07-1631) [Dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.3; 1.1.4.4
Theijs, Michaelis (Heeren alias) (†<07-05-1637) [Nummer 1.1.4.1]  1.1.4.1; 1.1.4.4; 1.1.4.4
Theijs, Petrus (~29-04-1629) [Zoon van 1.1.4.1]  1.1.1.1; 1.1.4.1.2
Thielens, Balthasar (Balten) [Partner van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Thijs, Anna Machiel (†<07-06-1597) [Dochter van 1.1]  1.1.5
Thijs, Dympna (Dimna) (~25-09-1593) [Nummer 1.1.4.2]  1.1.2.9; 1.1.4.2
Thijs, Dyonys (Nijs) (†<09-09-1593) [Zoon van 1.2]  1.2.2
Thijs, Elisabeth (†<11-12-1596) [Nummer 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.1
Thijs, Elisabeth (~1593) [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.1
Thijs, Joannes (Jan) (~09-07-1598) [Nummer 1.1.4.4]  1.1.2.9; 1.1.4.1; 1.1.4.1; 1.1.4.4
Thijs, Lucia (~28-12-1595) [Nummer 1.1.3.2]  1.1.2.7; 1.1.3; 1.1.3.2
Thijs, Machiel (†<20-05-1593) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4
Thijs, Machiel Matheussen [Zoon van 1.2]  1.2.1
Thijs, Maria (Maike, Marie) (~09-11-1596) [Nummer 1.1.4.3]  1.1.4.3
Thijs, Maria (~29-07-1599) [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.3
Thijs, Matheeus (†<09-03-1587) [Zoon van 1.2]  1.2.3
Thijs, Matheus (Theus) (†<12-11-1580) [Nummer 1.2]  1.2
Thijs, Matheus (~16-08-1601) [Nummer 1.1.3.4]  1.1.3; 1.1.3.4
Thijs, Michael [Nummer 1.1.3]  1.1.2.8; 1.1.3; 1.1.3.2; 1.1.3.2; 1.1.3.4; 1.1.3.4; 1.1.3.5
Thijs, Michael (~02-06-1608) [Nummer 1.1.3.5]  1.1.2; 1.1.3.5
Thijs, N.N. [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2
Thijs, Petrus (~20-05-1601) [Zoon van 1.1.4]  1.1.4.5
Thijs, Petrus Machiel (Peter) (†<12-10-1626) [Nummer 1.1.4]  1.1.4; 1.1.4.1; 1.1.4.2; 1.1.4.3; 1.1.4.4
Tijs, Barbara (Berbel) (†<10-08-1635) [Nummer 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2
Troenbeeck, Anna [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.1; 1.1.4.1.4
Troonbeeck, Johannes van [Getuige bij doop van dochter van 1.1.4.1]  1.1.4.1.5
Tsas, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.3
Ven, Jan vanden (†<07-05-1637) [Partner van 1.1.2.2]  1.1.2.2
Ven, Johannes van den [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.6
Verbist, Cecilia  1.1.1.1.8
Verdonck, Margareta [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3]  1.1.3.3
Verhagen, Margareta [Getuige bij doop van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Verhoeven, Arnoldus [Getuige bij ondertrouw van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Verhoeven, Gaspar [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1.8] [Getuige bij ondertrouw van 1.1.1.1.8]  1.1.1.1.8; 1.1.1.1.8
Verhoeven, Henricus [Schoonvader van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Verhoeven, Margareta (†17-11-1663) [Partner van 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.8
Vermeulen, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.5
Vernijlen, Dympna [Getuige bij doop van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Vernijlen, Joannes Matheus (†06-12-1668) [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1; 1.1.1.1.7; 1.1.1.1.4
Vernijlen, Lucia (*28-01-1640)  1.1.1.1
Vernijlen, Matheus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Vernijlen, Mathias (~17-12-1634)  1.1.1.1
Vernijlen, Mathias (*19-11-1642)  1.1.1.1.4
Verspreet, Anna (~12-03-1612, †<07-03-1649) [Getuige bij doop van 1.1.1.1.8]  1.1.1; 1.1.1.1.8
Vervoortacker, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.1.1] [Getuige bij ondertrouw van 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1
Vliedt, Henricus van de (†04-04-1674) [Partner van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.1.4
Vliedt, Paulus van de [Getuige bij doop van partner van 1.1.1.1.4]  1.1.1.1.4
Vliet, Maria Van de [Partner van 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.2; 1.1.3.4; 1.1.3.5
Vranx, Johanna [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Wauters, Marcus [Getuige bij doop van zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.9
Wesel, Barbara van [Partner van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Wijnants, Dympne (†>?-05-1606) [Schoonmoeder van 1.1.4.1]  1.1.1; 1.1.2.3; 1.1.4.1
Wijnants, Joannes (~08-05-1599)  1.1.1
Wolffs, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2]  1.1.2.5
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 23-04-2023 21:35:04 door Jac Meeren