Parenteel van Jan Jan Meren

ginneken_inv_677_-_vestbrieven_1532-1537_met_daarin_o.a._jan_jan_meren__cornelis_jan_jan_meren_de_oude_en_de_jonge_-_stede_te_hoodonc_bij_strijbeek_-_f._135v_en_136r.jpg meren_cornelis_jan_jan_de_oude_en_de_jonge__delen_met_hun_4_halfbroers_wrijters_en_moeder_margriet_aert_ghijsels_op_15_juni_1535_het_huis_te_hoodonck_bij_strijbeek_en_hei__-_ginneken_inv_677_f_135v.jpg meren_cornelis_jan_jan_de_oude_en_de_jonge__delen_met_hun_4_halfbroers_wrijters_en_moeder_margriet_aert_ghijsels_op_15_juni_1535_het_huis_te_hoodonck_bij_strijbeek_en_hei__-_ginneken_inv_677_f_136r.jpg
1 Ginneken inv 677 - Vestbrieven 1532-1537 met daarin o.a. Jan Jan Meren, Cornelis Jan Jan Meren de oude en de jonge - stede te Hoodonc bij Strijbeek - f. 135v en 136r
2 Meren Cornelis Jan Jan de oude en de jonge, delen met hun 4 halfbroers Wrijters en moeder Margriet Aert Ghijsels op 15 juni 1535 het huis te Hoodonck bij Strijbeek en hei - Ginneken inv 677 f 135v
3 Meren Cornelis Jan Jan de oude en de jonge, delen met hun 4 halfbroers Wrijters en moeder Margriet Aert Ghijsels op 15 juni 1535 het huis te Hoodonck bij Strijbeek en hei - Ginneken inv 677 f 136r
1 Jan Jan Meren (afb. 1 t/m 3). Jan is overleden vóór dinsdag 15 juni 1535.
Vestbrief:
15-06-1535     Cornelis de oude en Cornelis de jonge zjn de 2 kinderen van t huwelijk van Jan Jan Meren en Margriet Aert Ghijsels.
Jan, Ghijsel (of Ghysel), Aert en Matheeus zijn de 4 kinderen uit het huwelijk van Andries Wrijters met Margriet Ghijsels.

Zowel Jan Jan Meren als Andries Wrijters zijn overleden. Hun moeder Margriet leeft nog.

Cornelis de oude en Cornelis de jonge krijgen de helft van de stede te Hoodonc bij Strijbeek, die in t geheel 6 a 7 bunder groot is.
Ook de helft van een stuk hei te Cleijn IJssel bij Hoogstraten, 4 tot 4 /2 bunder groot.

Cornelis en Cornelis dragen de helft over aan de kinderen Wrijters. Met de voorwaarde dat bij de dood van hun (gezamenlijke) moeder, de andere helft ook bij hun terechtkomt. (Ik maak er uit op dat de kinderen Wrijters daar gebruik van mogen maken, ze hoeven er niet weg)

Zolang hun moeder nog in leven is, mag zij een halster rogs erfpacht heffen (= de helft van een sester = 172,8 liter). De erfpacht is oud goed van Jan Jan Meren.
Als zij dood is, komt de erfpacht weer bij Cornelis de oude en Cornelis de oude.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Wie is nu eerst overleden: Jan Jan Meren of Andries Wrijters? Wie is de reden dat nu de scheiding gemaakt wordt?

Ieder van de kinderen is blijkbaar mondig, ofwel ouder dan 25 jaar, anders had dat er wel bij gestaan. Anders had dat namelijk een indicatie kunnen zijn van welke partij de oudste was. Dat geldt dus niet.

De erfpacht van de stede hoort in ieder geval bij het oud goed van Jan Jan Meren. Dat lijkt ook te gelden voor de boerderij en het land.
Dan zou het logisch zijn dat Jan Jan Meren er samen met Margriet woonde, en dat zij na zijn dood hertrouwd is.
En dat de kinderen van Jan Jan Meren het goed vinden dat de kinderen van Andries, hun halfbroers, de boerderij gebruiken.


Een andere optie is, dat Margriet eerst getrouwd was met Andries, 4 kinderen kreeg, en daarna hertrouwde met Jan en op zijn boerderij ging wonen, en nog 2 kinderen kreeg.
Deze optie sluit minder goed aan op de vestbrief.

Maar misschien als ik beter leer om de vestbrief te vertalen en te begrijpen, of als ik andere informatie vind, dat ik dan meer duidelijkheid vind.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cornelis Godschalx sone van de Hoelt ende Wouter Cornelis Scholtens sone, schepenen in t Ghinneken.

Quamen
Cornelis de oude ende Cornelis de jonghe, gebruederen, wijlen Jan Jan Meren sonen, kende ende lijde,
dat Jan Andries Wrijters zone, hon brueder, voir hem selven ende in den name van Ghyselen, Aerden, ende Matheeus, sijn gebruederen, wijlen Andries Wrijters sonen.

Hon sijden al nu wel ende deugdelic vermecht ende te vreden gestelt hebben van alsulcken . ende gedeelt.

Te weten van de helft van de stede ende erfenisse nabeschreven, die wijlen Jan Jan Meren ende Margriet Aert Ghijsels, zijn huijsfrou, bynne erfelijke vercregen hebben, soo sij seijden.

Te weten van de ene helft van de huysinge, schuer so koye, hovinge ende erfenisse met hunne toebehoort ende alle erve, daeraan liggende hoven, in t geheel omtrent 6 of 7 buynder of alsoo groot ende cleijn, als gestaen ende gelegen zijn te Hoodonc bij Strijbeek.

Noortwaerts aen Adriaen Cornelis Dijks zone erve, ende
Suytwaerts aen Henric Godert Thijs zone erve.

Ende noch van de helft van een stuck heijvelts houdende in t geheel omtrent 4 buynder of vyrdalf buynder,
gelegen tot Cleijn Eijssel over Hoochstraten

Met al sulcken . als . helft van de huysinge ende erfenisse en van de ander erve voirscheven, schuldich is uut te gaen,
.de den welcken de voirschreven Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zoons sonen de helft ende alle t recht dat hen aen de huysinge ende aen de andere erven voirschreven,
na hons vader sijn doot aenbestorven was, ende . aen . opgedragen ende overgegeven hebben, drouge op ende gaven over met behoirlicken .rthij. den voirschreven Jan Andries Wrijters zone tot behoef van de voirschreven Ghijselen, Aerden, ende Matheeus, zijne brueders, ende honne nacomelingen sone . . . aen te beloven.

Wel verst. dat de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen behouden hon recht . ende versterft na hons moeders doot van de wederhelft van de stede ende erfenisse voirschreven, die de voirschreven Margriet Aet Ghijsels ende heurde (?) moeder toebehoirt.

Dus is het wet, dat deselve Margriet Aert Ghijsels op te gehele stede ende erfenisse voirschreven, heffende is een halfter rogs (=172, 8l) jaerlicx in tochten, welc des voirschreven Jan Jan Meren zone out goet was, van welcken halfster erfpacht voirschreven, de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen hen oic bekenden wel vermecht ende voldaen te sijn, soo dat t selve een halfster rogs erfpacht op te gehele stede ende erfenisse voirschreven den kynderen Andries Wrijters voirschreven, volgen na hons moeders doot volgen ende bliven sal.

Voort bedancten hen de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren sone voir de goede sceijdinge ende deijlinge van alle goeden hen na de doot hons vaders aenbestorven van de have ende erve.

Actum 1535 vijftien dagen in Juni.
  [bron: Ginneken inv 677 f 135v en 136r]
Jan trouwde met Margriet Aert Ghijsels. Margriet is overleden na dinsdag 15 juni 1535. Margriet trouwde later met Andries Wrijters (ovl. vóór 1535).
Vestbrief:
15-06-1535     Cornelis de oude en Cornelis de jonge zjn de 2 kinderen van t huwelijk van Jan Jan Meren en Margriet Aert Ghijsels.
Jan, Ghijsel (of Ghysel), Aert en Matheeus zijn de 4 kinderen uit het huwelijk van Andries Wrijters met Margriet Ghijsels.

Zowel Jan Jan Meren als Andries Wrijters zijn overleden. Hun moeder Margriet leeft nog.

Cornelis de oude en Cornelis de jonge krijgen de helft van de stede te Hoodonc bij Strijbeek, die in t geheel 6 a 7 bunder groot is.
Ook de helft van een stuk hei te Cleijn IJssel bij Hoogstraten, 4 tot 4 /2 bunder groot.

Cornelis en Cornelis dragen de helft over aan de kinderen Wrijters. Met de voorwaarde dat bij de dood van hun (gezamenlijke) moeder, de andere helft ook bij hun terechtkomt. (Ik maak er uit op dat de kinderen Wrijters daar gebruik van mogen maken, ze hoeven er niet weg)

Zolang hun moeder nog in leven is, mag zij een halster rogs erfpacht heffen (= de helft van een sester = 172,8 liter). De erfpacht is oud goed van Jan Jan Meren.
Als zij dood is, komt de erfpacht weer bij Cornelis de oude en Cornelis de oude.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Wie is nu eerst overleden: Jan Jan Meren of Andries Wrijters? Wie is de reden dat nu de scheiding gemaakt wordt?

Ieder van de kinderen is blijkbaar mondig, ofwel ouder dan 25 jaar, anders had dat er wel bij gestaan. Anders had dat namelijk een indicatie kunnen zijn van welke partij de oudste was. Dat geldt dus niet.

De erfpacht van de stede hoort in ieder geval bij het oud goed van Jan Jan Meren. Dat lijkt ook te gelden voor de boerderij en het land.
Dan zou het logisch zijn dat Jan Jan Meren er samen met Margriet woonde, en dat zij na zijn dood hertrouwd is.
En dat de kinderen van Jan Jan Meren het goed vinden dat de kinderen van Andries, hun halfbroers, de boerderij gebruiken.


Een andere optie is, dat Margriet eerst getrouwd was met Andries, 4 kinderen kreeg, en daarna hertrouwde met Jan en op zijn boerderij ging wonen, en nog 2 kinderen kreeg.
Deze optie sluit minder goed aan op de vestbrief.

Maar misschien als ik beter leer om de vestbrief te vertalen en te begrijpen, of als ik andere informatie vind, dat ik dan meer duidelijkheid vind.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cornelis Godschalx sone van de Hoelt ende Wouter Cornelis Scholtens sone, schepenen in t Ghinneken.

Quamen
Cornelis de oude ende Cornelis de jonghe, gebruederen, wijlen Jan Jan Meren sonen, kende ende lijde,
dat Jan Andries Wrijters zone, hon brueder, voir hem selven ende in den name van Ghyselen, Aerden, ende Matheeus, sijn gebruederen, wijlen Andries Wrijters sonen.

Hon sijden al nu wel ende deugdelic vermecht ende te vreden gestelt hebben van alsulcken . ende gedeelt.

Te weten van de helft van de stede ende erfenisse nabeschreven, die wijlen Jan Jan Meren ende Margriet Aert Ghijsels, zijn huijsfrou, bynne erfelijke vercregen hebben, soo sij seijden.

Te weten van de ene helft van de huysinge, schuer so koye, hovinge ende erfenisse met hunne toebehoort ende alle erve, daeraan liggende hoven, in t geheel omtrent 6 of 7 buynder of alsoo groot ende cleijn, als gestaen ende gelegen zijn te Hoodonc bij Strijbeek.

Noortwaerts aen Adriaen Cornelis Dijks zone erve, ende
Suytwaerts aen Henric Godert Thijs zone erve.

Ende noch van de helft van een stuck heijvelts houdende in t geheel omtrent 4 buynder of vyrdalf buynder,
gelegen tot Cleijn Eijssel over Hoochstraten

Met al sulcken . als . helft van de huysinge ende erfenisse en van de ander erve voirscheven, schuldich is uut te gaen,
.de den welcken de voirschreven Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zoons sonen de helft ende alle t recht dat hen aen de huysinge ende aen de andere erven voirschreven,
na hons vader sijn doot aenbestorven was, ende . aen . opgedragen ende overgegeven hebben, drouge op ende gaven over met behoirlicken .rthij. den voirschreven Jan Andries Wrijters zone tot behoef van de voirschreven Ghijselen, Aerden, ende Matheeus, zijne brueders, ende honne nacomelingen sone . . . aen te beloven.

Wel verst. dat de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen behouden hon recht . ende versterft na hons moeders doot van de wederhelft van de stede ende erfenisse voirschreven, die de voirschreven Margriet Aet Ghijsels ende heurde (?) moeder toebehoirt.

Dus is het wet, dat deselve Margriet Aert Ghijsels op te gehele stede ende erfenisse voirschreven, heffende is een halfter rogs (=172, 8l) jaerlicx in tochten, welc des voirschreven Jan Jan Meren zone out goet was, van welcken halfster erfpacht voirschreven, de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen hen oic bekenden wel vermecht ende voldaen te sijn, soo dat t selve een halfster rogs erfpacht op te gehele stede ende erfenisse voirschreven den kynderen Andries Wrijters voirschreven, volgen na hons moeders doot volgen ende bliven sal.

Voort bedancten hen de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren sone voir de goede sceijdinge ende deijlinge van alle goeden hen na de doot hons vaders aenbestorven van de have ende erve.

Actum 1535 vijftien dagen in Juni.
  [bron: Ginneken inv 677 f 135v en 136r]
Kinderen van Jan en Margriet:
1 Cornelis Jan Jan "de oude" Meren. Volgt 1.1.
2 Cornelis Jan Jan "de jonge" Meren [1.2].
Vestbrief:
15-06-1535     Cornelis de oude en Cornelis de jonge zjn de 2 kinderen van t huwelijk van Jan Jan Meren en Margriet Aert Ghijsels.
Jan, Ghijsel (of Ghysel), Aert en Matheeus zijn de 4 kinderen uit het huwelijk van Andries Wrijters met Margriet Ghijsels.

Zowel Jan Jan Meren als Andries Wrijters zijn overleden. Hun moeder Margriet leeft nog.

Cornelis de oude en Cornelis de jonge krijgen de helft van de stede te Hoodonc bij Strijbeek, die in t geheel 6 a 7 bunder groot is.
Ook de helft van een stuk hei te Cleijn IJssel bij Hoogstraten, 4 tot 4 /2 bunder groot.

Cornelis en Cornelis dragen de helft over aan de kinderen Wrijters. Met de voorwaarde dat bij de dood van hun (gezamenlijke) moeder, de andere helft ook bij hun terechtkomt. (Ik maak er uit op dat de kinderen Wrijters daar gebruik van mogen maken, ze hoeven er niet weg)

Zolang hun moeder nog in leven is, mag zij een halster rogs erfpacht heffen (= de helft van een sester = 172,8 liter). De erfpacht is oud goed van Jan Jan Meren.
Als zij dood is, komt de erfpacht weer bij Cornelis de oude en Cornelis de oude.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Wie is nu eerst overleden: Jan Jan Meren of Andries Wrijters? Wie is de reden dat nu de scheiding gemaakt wordt?

Ieder van de kinderen is blijkbaar mondig, ofwel ouder dan 25 jaar, anders had dat er wel bij gestaan. Anders had dat namelijk een indicatie kunnen zijn van welke partij de oudste was. Dat geldt dus niet.

De erfpacht van de stede hoort in ieder geval bij het oud goed van Jan Jan Meren. Dat lijkt ook te gelden voor de boerderij en het land.
Dan zou het logisch zijn dat Jan Jan Meren er samen met Margriet woonde, en dat zij na zijn dood hertrouwd is.
En dat de kinderen van Jan Jan Meren het goed vinden dat de kinderen van Andries, hun halfbroers, de boerderij gebruiken.


Een andere optie is, dat Margriet eerst getrouwd was met Andries, 4 kinderen kreeg, en daarna hertrouwde met Jan en op zijn boerderij ging wonen, en nog 2 kinderen kreeg.
Deze optie sluit minder goed aan op de vestbrief.

Maar misschien als ik beter leer om de vestbrief te vertalen en te begrijpen, of als ik andere informatie vind, dat ik dan meer duidelijkheid vind.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cornelis Godschalx sone van de Hoelt ende Wouter Cornelis Scholtens sone, schepenen in t Ghinneken.

Quamen
Cornelis de oude ende Cornelis de jonghe, gebruederen, wijlen Jan Jan Meren sonen, kende ende lijde,
dat Jan Andries Wrijters zone, hon brueder, voir hem selven ende in den name van Ghyselen, Aerden, ende Matheeus, sijn gebruederen, wijlen Andries Wrijters sonen.

Hon sijden al nu wel ende deugdelic vermecht ende te vreden gestelt hebben van alsulcken . ende gedeelt.

Te weten van de helft van de stede ende erfenisse nabeschreven, die wijlen Jan Jan Meren ende Margriet Aert Ghijsels, zijn huijsfrou, bynne erfelijke vercregen hebben, soo sij seijden.

Te weten van de ene helft van de huysinge, schuer so koye, hovinge ende erfenisse met hunne toebehoort ende alle erve, daeraan liggende hoven, in t geheel omtrent 6 of 7 buynder of alsoo groot ende cleijn, als gestaen ende gelegen zijn te Hoodonc bij Strijbeek.

Noortwaerts aen Adriaen Cornelis Dijks zone erve, ende
Suytwaerts aen Henric Godert Thijs zone erve.

Ende noch van de helft van een stuck heijvelts houdende in t geheel omtrent 4 buynder of vyrdalf buynder,
gelegen tot Cleijn Eijssel over Hoochstraten

Met al sulcken . als . helft van de huysinge ende erfenisse en van de ander erve voirscheven, schuldich is uut te gaen,
.de den welcken de voirschreven Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zoons sonen de helft ende alle t recht dat hen aen de huysinge ende aen de andere erven voirschreven,
na hons vader sijn doot aenbestorven was, ende . aen . opgedragen ende overgegeven hebben, drouge op ende gaven over met behoirlicken .rthij. den voirschreven Jan Andries Wrijters zone tot behoef van de voirschreven Ghijselen, Aerden, ende Matheeus, zijne brueders, ende honne nacomelingen sone . . . aen te beloven.

Wel verst. dat de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen behouden hon recht . ende versterft na hons moeders doot van de wederhelft van de stede ende erfenisse voirschreven, die de voirschreven Margriet Aet Ghijsels ende heurde (?) moeder toebehoirt.

Dus is het wet, dat deselve Margriet Aert Ghijsels op te gehele stede ende erfenisse voirschreven, heffende is een halfter rogs (=172, 8l) jaerlicx in tochten, welc des voirschreven Jan Jan Meren zone out goet was, van welcken halfster erfpacht voirschreven, de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen hen oic bekenden wel vermecht ende voldaen te sijn, soo dat t selve een halfster rogs erfpacht op te gehele stede ende erfenisse voirschreven den kynderen Andries Wrijters voirschreven, volgen na hons moeders doot volgen ende bliven sal.

Voort bedancten hen de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren sone voir de goede sceijdinge ende deijlinge van alle goeden hen na de doot hons vaders aenbestorven van de have ende erve.

Actum 1535 vijftien dagen in Juni.
  [bron: Ginneken inv 677 f 135v en 136r]
1.1 Cornelis Jan Jan "de oude" Meren, zoon van Jan Jan Meren (zie 1) en Margriet Aert Ghijsels.
Vestbrief:
15-06-1535     Cornelis de oude en Cornelis de jonge zjn de 2 kinderen van t huwelijk van Jan Jan Meren en Margriet Aert Ghijsels.
Jan, Ghijsel (of Ghysel), Aert en Matheeus zijn de 4 kinderen uit het huwelijk van Andries Wrijters met Margriet Ghijsels.

Zowel Jan Jan Meren als Andries Wrijters zijn overleden. Hun moeder Margriet leeft nog.

Cornelis de oude en Cornelis de jonge krijgen de helft van de stede te Hoodonc bij Strijbeek, die in t geheel 6 a 7 bunder groot is.
Ook de helft van een stuk hei te Cleijn IJssel bij Hoogstraten, 4 tot 4 /2 bunder groot.

Cornelis en Cornelis dragen de helft over aan de kinderen Wrijters. Met de voorwaarde dat bij de dood van hun (gezamenlijke) moeder, de andere helft ook bij hun terechtkomt. (Ik maak er uit op dat de kinderen Wrijters daar gebruik van mogen maken, ze hoeven er niet weg)

Zolang hun moeder nog in leven is, mag zij een halster rogs erfpacht heffen (= de helft van een sester = 172,8 liter). De erfpacht is oud goed van Jan Jan Meren.
Als zij dood is, komt de erfpacht weer bij Cornelis de oude en Cornelis de oude.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Wie is nu eerst overleden: Jan Jan Meren of Andries Wrijters? Wie is de reden dat nu de scheiding gemaakt wordt?

Ieder van de kinderen is blijkbaar mondig, ofwel ouder dan 25 jaar, anders had dat er wel bij gestaan. Anders had dat namelijk een indicatie kunnen zijn van welke partij de oudste was. Dat geldt dus niet.

De erfpacht van de stede hoort in ieder geval bij het oud goed van Jan Jan Meren. Dat lijkt ook te gelden voor de boerderij en het land.
Dan zou het logisch zijn dat Jan Jan Meren er samen met Margriet woonde, en dat zij na zijn dood hertrouwd is.
En dat de kinderen van Jan Jan Meren het goed vinden dat de kinderen van Andries, hun halfbroers, de boerderij gebruiken.


Een andere optie is, dat Margriet eerst getrouwd was met Andries, 4 kinderen kreeg, en daarna hertrouwde met Jan en op zijn boerderij ging wonen, en nog 2 kinderen kreeg.
Deze optie sluit minder goed aan op de vestbrief.

Maar misschien als ik beter leer om de vestbrief te vertalen en te begrijpen, of als ik andere informatie vind, dat ik dan meer duidelijkheid vind.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cornelis Godschalx sone van de Hoelt ende Wouter Cornelis Scholtens sone, schepenen in t Ghinneken.

Quamen
Cornelis de oude ende Cornelis de jonghe, gebruederen, wijlen Jan Jan Meren sonen, kende ende lijde,
dat Jan Andries Wrijters zone, hon brueder, voir hem selven ende in den name van Ghyselen, Aerden, ende Matheeus, sijn gebruederen, wijlen Andries Wrijters sonen.

Hon sijden al nu wel ende deugdelic vermecht ende te vreden gestelt hebben van alsulcken . ende gedeelt.

Te weten van de helft van de stede ende erfenisse nabeschreven, die wijlen Jan Jan Meren ende Margriet Aert Ghijsels, zijn huijsfrou, bynne erfelijke vercregen hebben, soo sij seijden.

Te weten van de ene helft van de huysinge, schuer so koye, hovinge ende erfenisse met hunne toebehoort ende alle erve, daeraan liggende hoven, in t geheel omtrent 6 of 7 buynder of alsoo groot ende cleijn, als gestaen ende gelegen zijn te Hoodonc bij Strijbeek.

Noortwaerts aen Adriaen Cornelis Dijks zone erve, ende
Suytwaerts aen Henric Godert Thijs zone erve.

Ende noch van de helft van een stuck heijvelts houdende in t geheel omtrent 4 buynder of vyrdalf buynder,
gelegen tot Cleijn Eijssel over Hoochstraten

Met al sulcken . als . helft van de huysinge ende erfenisse en van de ander erve voirscheven, schuldich is uut te gaen,
.de den welcken de voirschreven Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zoons sonen de helft ende alle t recht dat hen aen de huysinge ende aen de andere erven voirschreven,
na hons vader sijn doot aenbestorven was, ende . aen . opgedragen ende overgegeven hebben, drouge op ende gaven over met behoirlicken .rthij. den voirschreven Jan Andries Wrijters zone tot behoef van de voirschreven Ghijselen, Aerden, ende Matheeus, zijne brueders, ende honne nacomelingen sone . . . aen te beloven.

Wel verst. dat de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen behouden hon recht . ende versterft na hons moeders doot van de wederhelft van de stede ende erfenisse voirschreven, die de voirschreven Margriet Aet Ghijsels ende heurde (?) moeder toebehoirt.

Dus is het wet, dat deselve Margriet Aert Ghijsels op te gehele stede ende erfenisse voirschreven, heffende is een halfter rogs (=172, 8l) jaerlicx in tochten, welc des voirschreven Jan Jan Meren zone out goet was, van welcken halfster erfpacht voirschreven, de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren zonen hen oic bekenden wel vermecht ende voldaen te sijn, soo dat t selve een halfster rogs erfpacht op te gehele stede ende erfenisse voirschreven den kynderen Andries Wrijters voirschreven, volgen na hons moeders doot volgen ende bliven sal.

Voort bedancten hen de voirgenoemde Cornelis ende Cornelis Jan Jan Meren sone voir de goede sceijdinge ende deijlinge van alle goeden hen na de doot hons vaders aenbestorven van de have ende erve.

Actum 1535 vijftien dagen in Juni.
  [bron: Ginneken inv 677 f 135v en 136r]
Cornelis trouwde met N.N..
Kinderen van Cornelis en N.N.:
1 Peter Cornelis Jan Meren. Volgt 1.1.1.
2 Marie Cornelis Jan Meren. Volgt 1.1.2.
3 Cornelie Cornelis Jan Meren. Volgt 1.1.3.
4 Margriet Cornelis Jan Meren. Volgt 1.1.4.
5 Marie Cornelis Jan Meren. Volgt 1.1.5.
meren_peter_cornelis_jan__en_zus_marie_als_erfgenamen_van_jaspare_jan_henricx_smoleneren_op_17_juni_1539_over_de_verkoop_van_2_veertelen_rogs_erfpacht_aan_peter_cornelis_meren_-_ginneken_inv_676_f_56v.jpg meren_peter_cornelis_jan__en_zus_marie_als_erfgenamen_van_jaspare_jan_henricx_smoleneren_op_17_juni_1539_over_de_verkoop_van_2_veertelen_rogs_erfpacht_aan_peter_cornelis_meren_-_ginneken_inv_676_f_56r.jpg meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_april_1539_als_mede-erfgenamen_bij_de_verkoop_van_het_huis_van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f93v_scan_207.jpg meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_april_1539_als_mede-erfgenamen_bij_de_verkoop_van_het_huis_van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f94r_scan_208.jpg meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_april_1539_als_mede-erfgenamen_bij_de_verkoop_van_het_huis_van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f94v_scan_209.jpg meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_juni_1539_als_mede-erfgenamen_over_erfpacht_en_schulden_van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f94r_scan_209.jpg
4 Meren Peter Cornelis Jan, en zus Marie als erfgenamen van Jaspare Jan Henricx Smoleneren op 17 juni 1539 over de verkoop van 2 veertelen rogs erfpacht aan Peter Cornelis Meren - Ginneken inv 676 f 56v
5 Meren Peter Cornelis Jan, en zus Marie als erfgenamen van Jaspare Jan Henricx Smoleneren op 17 juni 1539 over de verkoop van 2 veertelen rogs erfpacht aan Peter Cornelis Meren - Ginneken inv 676 f 56r
6 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 april 1539 als mede-erfgenamen bij de verkoop van het huis van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f93v scan 207
7 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 april 1539 als mede-erfgenamen bij de verkoop van het huis van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f94r scan 208
8 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 april 1539 als mede-erfgenamen bij de verkoop van het huis van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f94v scan 209
9 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 juni 1539 als mede-erfgenamen over erfpacht en schulden van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f94r scan 209
meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_juni_1539_als_mede-erfgenamen_over_erfchijns_van_2_rijns_gl_en_15st._van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f94v_scan_209.jpg meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_juni_1539_als_mede-erfgenamen_over_erfchijns_van_2_rijns_gl_en_15st._van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f95r_scan_209.jpg moleneren_jaspare_jan_henricx__los_briefje_bijgevoegd_bij_de_schepenbrieven_over_haar_erfenis_op_18_juni_1539_-_breda_inv_444_f94a-r_scan_210.jpg moleneren_jaspare_jan_henricx__los_briefje_bij_de_schepenbrieven_over_haar_erfenis_op_18_juni_1539_over_vesten_van_hei_en_wei_bij_teteringen_door_joos_peters_van_gils_-_breda_inv_444_f94a-v_scan_211.jpg meren_marie_cornelis_jan__zussen_cornelie__margriet__marie_en_broer_peter_op_18_juni_1539_als_mede-erfgenamen_over_erfpenning_3_rijns_gl_van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f95r_scan_212.jpg meren_marie_cornelis_jan__haar_man_claes_janssen_van_der_molen_koopt_op_10_dec._1539_de_erfpenning_van_3_rijns_gl_van_de_erfgenamen_van_jaspare_moleneren_-_breda_inv_444_f95r_scan_212_bijschrift.jpg
10 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 juni 1539 als mede-erfgenamen over erfchijns van 2 Rijns gl en 15st. van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f94v scan 209
11 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 juni 1539 als mede-erfgenamen over erfchijns van 2 Rijns gl en 15st. van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f95r scan 209
12 Moleneren Jaspare Jan Henricx, los briefje bijgevoegd bij de schepenbrieven over haar erfenis op 18 juni 1539 - Breda inv 444 f94a-r scan 210
13 Moleneren Jaspare Jan Henricx, los briefje bij de schepenbrieven over haar erfenis op 18 juni 1539 over vesten van hei en wei bij Teteringen door Joos Peters van Gils - Breda inv 444 f94a-v scan 211
14 Meren Marie Cornelis Jan, zussen Cornelie, Margriet, Marie en broer Peter op 18 juni 1539 als mede-erfgenamen over erfpenning 3 Rijns gl van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f95r scan 212
15 Meren Marie Cornelis Jan, haar man Claes Janssen van der Molen koopt op 10 dec. 1539 de erfpenning van 3 Rijns gl van de erfgenamen van Jaspare Moleneren - Breda inv 444 f95r scan 212 bijschrift
vestbrieven_ginneken_1569-1578_-_inv.684_-_bezoek_aan_stadsarchief_op_21_mei_2022_na_corona_en_tijdens_de_verbouwing_-_met_de_vondst_van_de_akte_op_f._212_van_peter_cornelis_jan_meeren.jpg meren_peter_cornelis_jan__op_14_januari_1575_verklaart_hij_erfpacht_schuldig_te_zijn_en_heeft_de_erfpacht_van_de_schepenbrief_van_25_sept._1455_gelost_-_ginneken_r684_f192v.jpg meren_peter_cornelis_jan__op_14_januari_1575_verklaart_hij_erfpacht_schuldig_te_zijn_en_heeft_die_van_de_schepenbrief_van_25_sept._1455_gelost_-_ginneken_r684_f193r.jpg meren_bastiaen_peter_cornelis_jan__lost_op_13_april_1584_de_erfpacht_af_die_zijn_vader_op_14_januari_1575_aangegaan_is_-_ginneken_r684_f192v_bijschrift_linkse_deel.jpg vestbrieven_ginneken_1601-1604_-_inv.686_-_bezoek_aan_stadsarchief_op_21_mei_2022_na_corona_en_tijdens_de_verbouwing_-_met_de_vondst_van_de_akte_op_f._214_van_peter_cornelis_jan_meeren_en_zijn_zonen.jpg vestbrieven_ginneken_1601-1604_-_inv.686_-_bezoek_aan_stadsarchief_op_21_mei_2022_na_corona_en_tijdens_de_verbouwing_-_met_de_vondst_van_de_akte_op_f._214_van_peter_cornelis_jan_meeren_en_de_zonen.jpg
16 Vestbrieven Ginneken 1569-1578 - inv.684 - bezoek aan Stadsarchief op 21 mei 2022 na corona en tijdens de verbouwing - met de vondst van de akte op f. 212 van Peter Cornelis Jan Meeren
17 Meren Peter Cornelis Jan, op 14 januari 1575 verklaart hij erfpacht schuldig te zijn en heeft de erfpacht van de schepenbrief van 25 sept. 1455 gelost - Ginneken R684 f192v
18 Meren Peter Cornelis Jan, op 14 januari 1575 verklaart hij erfpacht schuldig te zijn en heeft die van de schepenbrief van 25 sept. 1455 gelost - Ginneken R684 f193r
19 Meren Bastiaen Peter Cornelis Jan, lost op 13 april 1584 de erfpacht af die zijn vader op 14 januari 1575 aangegaan is - Ginneken R684 f192v bijschrift linkse deel
20 Vestbrieven Ginneken 1601-1604 - inv.686 - bezoek aan Stadsarchief op 21 mei 2022 na corona en tijdens de verbouwing - met de vondst van de akte op f. 214 van Peter Cornelis Jan Meeren en zijn zonen
21 Vestbrieven Ginneken 1601-1604 - inv.686 - bezoek aan Stadsarchief op 21 mei 2022 na corona en tijdens de verbouwing - met de vondst van de akte op f. 214 van Peter Cornelis Jan Meeren en de zonen
meren_peter_cornelis__zijn_kinderen_bastiaen__cornelis__laureijs__jan_en_maeyken_verkopen_o.a._de_stede_aan_de_regtestraat_aan_cornelie__wed._henrick_peeter_meren_op_2_jan._1601_-_ginneken_r686_f_214r.jpg meren_peter_cornelis__zijn_kinderen_bastiaen__cornelis__laureijs__jan_en_maeyken_verkopen_o.a._de_stede_aan_de_regtestraat_aan_cornelie__wed._henrick_peeter_meren_op_2_jan._1601_-_ginneken_r686_f_214v.jpg meren_peter_cornelis__zijn_kinderen_bastiaen__cornelis__laureijs__jan_en_maeyken_verkopen_o.a._de_stede_aan_de_regtestraat_aan_cornelie__wed._henrick_peeter_meren_op_2_jan._1601_-_ginneken_r686_f_215r.jpg meren_denys_cornelis_peter_cornelis__en_gijsbrechts_geerts__zoon_van_maeyken_peter_cornelis_meren_verklaren_dat_cornelie__wed._henrick_peeter_meren_op_2_mei_1602_betaald_heeft_-_ginneken_r686_f_215r.jpg ghijben_lysbeth_anthonis_wijlen__erfgenamen_verkopen_2_huysen_tot_ginneken_bij_de_watermolen_op_9_november_1560_-_ginneken_r682_f_117v_en_118r.jpg ghijben_lysbeth_anthonis_wijlen__erfgenamen_verkopen_2_huysen_tot_ginneken_bij_de_watermolen_op_9_november_1560_-_ginneken_r682_f_117v.jpg
22 Meren Peter Cornelis, zijn kinderen Bastiaen, Cornelis, Laureijs, Jan en Maeyken verkopen o.a. de stede aan de Regtestraat aan Cornelie, wed. Henrick Peeter Meren op 2 jan. 1601 - Ginneken R686 f 214r
23 Meren Peter Cornelis, zijn kinderen Bastiaen, Cornelis, Laureijs, Jan en Maeyken verkopen o.a. de stede aan de Regtestraat aan Cornelie, wed. Henrick Peeter Meren op 2 jan. 1601 - Ginneken R686 f 214v
24 Meren Peter Cornelis, zijn kinderen Bastiaen, Cornelis, Laureijs, Jan en Maeyken verkopen o.a. de stede aan de Regtestraat aan Cornelie, wed. Henrick Peeter Meren op 2 jan. 1601 - Ginneken R686 f 215r
25 Meren Denys Cornelis Peter Cornelis, en Gijsbrechts Geerts, zoon van Maeyken Peter Cornelis Meren verklaren dat Cornelie, wed. Henrick Peeter Meren op 2 mei 1602 betaald heeft - Ginneken R686 f 215r
26 Ghijben Lysbeth Anthonis wijlen, erfgenamen verkopen 2 huysen tot Ginneken bij de watermolen op 9 november 1560 - Ginneken R682 f 117v en 118r
27 Ghijben Lysbeth Anthonis wijlen, erfgenamen verkopen 2 huysen tot Ginneken bij de watermolen op 9 november 1560 - Ginneken R682 f 117v
ghijben_lysbeth_anthonis_wijlen__erfgenamen_verkopen_2_huysen_tot_ginneken_bij_de_watermolen_op_9_november_1560_-_ginneken_r682_f_118r.jpg ghijben_lysbeth_anthonis_wijlen__erfgenamen_verkopen_2_huysen_tot_ginneken_bij_de_watermolen_op_9_november_1560_-_ginneken_r682_f_118v.jpg
28 Ghijben Lysbeth Anthonis wijlen, erfgenamen verkopen 2 huysen tot Ginneken bij de watermolen op 9 november 1560 - Ginneken R682 f 118r
29 Ghijben Lysbeth Anthonis wijlen, erfgenamen verkopen 2 huysen tot Ginneken bij de watermolen op 9 november 1560 - Ginneken R682 f 118v
1.1.1 Peter Cornelis Jan Meren (afb. 4 t/m 25), zoon van Cornelis Jan Jan "de oude" Meren (zie 1.1) en N.N.. Peter is overleden vóór vrijdag 13 april 1584 [bron: Ginneken Vestbrieven R682 f117v, f118r en v - 9 november 1560; Ginneken 1569-1578 R684 f212v en 213r].
Notitie bij overlijden van Peter: Op 9 november 1560 is hij aanwezig bij de opmaak van de akte namens zijn kinderen voor hun moeders erfgenamen. Dan leeft hij dus nog.
Op 13 april 1584 lost zijn zoon de schuld van zijn vader af. Dan mag ik aannemen dat hij overleden is.
Vestbrief:
17-06-1539     De (directe) erfgenamen van wijlen Jaspare Jan Henricx Smoleners (in andere brieven Moleners en Moleneren gebruikt), Jan Andries Willems huisvrouw:

- Godert Aert Stevens uit ten Hout (Den Hout)
- Yde Willem Smoleners, huisvrouw van wijlen Henrick Jan Stevens kinderen
- wijlen Adriaen Willem Smoleners kinderen, door Peter Adriaen Stevens uit Made
- Yde Severijn Wilbraecx, huisvrouw van Peter Henricx Wagemaekers uit Hoesenout (Heusdenhout?)
- Peter Cornelis Jan Meren uit Ulvenhout, ook voor:
- Jan Jan Snijders erfgenamen, en
- Claes Godertsen huisvrouw
- Marie Cornelis Jan Meren, door haar man Claes Jans van der Molen

(hoe zij familie zijn van Jaspere, is mij niet duidelijk)

hebben verkocht aan Peter Cornelis Meren 2 veertelen rogs erfpacht, hun aanbestorven van Jaspere.
(Dit is mogelijk Peter Cornelis Peter Meren, maar helaas is zijn opa niet genoemd)
Hij reikte jaarlijks 3 veertelen uit, blijft over nog 1 veertel (=86,4l)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Wouter Cornelis Schelckens sone ende Jacop Jan Lips zone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Goodert Aert Steves zone, woonend ten Hout voor hem selven, ende
in de name van wijlen Henrick Jan Stevens soons kynderen, daer moeder af was Yde Willem Smoleners, die hij hier inne vervinck.

Peter Ariaen Merten sone, woonende op de Made, voor hem selven ende in den name van Adriaen Willem Smoleners zoon kynderen, die hij vervinck.

Peter Henrick Wagemaeckers sone, te Hoesenout, als man ende voight van Yde Wilbraecx dochter, zijn huysfrou, die hij vervinck.

Peter Cornelis Jan Meren zone, te Ulvenhout woonende, voor hem selven, ende oock in den name van
Adriaen Nijs Adriaens soons kynderen.
Noch in den name van Jan Jan Snijders erfgenaemen.
Noch in den name van Claes Godertsen huysfrou, die hij alle hier inne vervinck.

Ende Claes Jans van der Molen sone, als man ende voight ende in den name van Marie Cornelis Jan Meren dochter, sijn huysfrou, die hij vervinck.


Kenden ende lijden, dat in den name als voir wel ende wettelic vercoft hebben, ende laten lossen

Peteren Cornelis Merensone, ende dat deselven Peter Cornelis Meren afgecoft met sijne gerede penningen, vol ende al betaelt sijne, hen gelost heeft 2 veertelen rogs erfpacht,
die hen na de doot van wijlen Jaspare Jan henric Smoleneren dochter, Jan Andries Willems huysfrou, wat aenbestorven sijn ende hen competeren alsoo sij seijden,

in mindernisse van den 3 veertelen rogs erfpacht, in desen doorstoken schepenbrieve begrepen, die de voirschreven Peter Cornelis Meren sone selve jaerlicx uytreijckt.
Daer af dan de veertel rogs efpacht den anderen erfgenamen wijlen Jaspare Jan Henrick Smoleneren den voirschreven toebehoort, soo sij seijden.

Ende de vercooperen voorgenoemd, elck in den name vals voir, bedancken hen goeder lossinge ende afroep ende goeder betalingen van de cooppenningen of lospenningen de 2 veertelen rogs erfpacht voirschreven.

Geldende (?) daer af gelycelic ende al quyt den voorschreven Peter Cornelis Meren sone sijne nacomelingen ende alle andere dit quiten behoevende.

Ende zij geloofden oick de 2 veertelen rogs erfpacht voirschreven, den voirschreven Peteren Cornelis Meren sone te vrijen ende te waeren vrij ende onbelast van alle commer ende calaengie.

Actum Anno 1539, 17 dagen in juni.
  [bron: Ginneken inv 678 f 56v en 57r]
18-06-1539     Het gaat over 4 vestbrieven, 2 bijschriften en 2 losse strookjes.

Ze hebben allemaal te maken met het overlijden van Jaspare Moleneren.
Alleen voor wat de strookjes betreft: ze zijn bij het scannen genummerd als 94a-R en 94a-V, maar een relatie met de vestbrieven of bijschriften heb ik niet kunnen leggen.
De afbeeldingen van alle documenten zijn te zien bij Peter Cornelis Jan Meren.

De 1e vestbrief is opgemaakt door de schepenen van Breda op zondag18 juni 1539, en gaat over de verkoop van huijs en goeden te Ginneken van wijlen Jaspare Jan Henricx Moleneren door haar erfgenamen.
De helft was al aenbestorven bij de dood van haar zus Marie.

Ze verkopen het huis en de goeden aan Jan Andries Willems, de man van Jaspare.
Het huis staat in Breda aan t Ghinnekens Eijndt.

Een dag eerder, op de zaterdag, is door de schepenen van Ginneken een vestbrief opgemaakt over de erfpacht van 2 veertelen rogs die zij verkopen aan Peter Cornelis Meren. Er staat niet bij waar de erfpacht over geheven wordt. Het zal wel in Ginneken zijn, aangezien de vestbrief daar opgemaakt wordt. Het gezelschap was die dag een stuk kleiner. Gisteren waren ze met 5 en nog 2 schepenen, met 7 dus.

Vandaag zijn er van vaders zijde 4 erfgenamen en van moeders zijde 5, samen met de man Jan Andries Willems. Dus met 10 met nog 2 schepenen, in het betreffende huis. Een flinke club.

De 5 kinderen van Cornelis Jan Meren zijn erfgenamen van de zijde van vaders kant, dus van Jan Henricx Moleneren. Hoe de kinderen familie zijn? Dat zou dan zijn vader/moeder moeten zijn. Henrick Moleneren, getrouwd met een Meren, of zoon van een moeder Meren?

Het zijn in totaal 4 vestbrieven, met dezelfde datum. De 3e heeft een bijschrift van 22 juni 1550. De 4e heeft een bijschrift van 10 december 1539.

De 1e vestbrief is door mij nog goed te lezen, en hoe verder t gaat, hoe moeilijker ze te lezen zijn. De hand van de schrijvende schepen zal vermoeid geraakt zijn, of onzeker door het nuttigen van wat drank.

De datum bij de 2e brief is 18 april, en is een verschrijving.

Misschien later met wat meer vertaal-ervaring van mijn kant, dat ik meer open stukken kan invullen en vraagtekens weghalen.


----------------------------------------------------------------------------------------------
1e Vestbrief
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoelten (=Meester Jan van Hoelten), Byestraten (=Jacop van de Byestraten, zoals op de 1e pagina van het register staat), scepenen in Breda, doen condt, dat op te 18e dach in april 1939 voor ons gecomen sijn:

Peter Henricx Wagmaekers, als man ende voight ende met name van Yde Severijn Wilbraecx, sijn huysfrou, die hij hier verving.
Noch met name van Henrick Willem Moleneren sone, wonende ten Hout, ende vandesselven Henricx bruederen, susteren, brueder ende susters kynderen, die hij over alle hier inne vervinck.

Claes Jans sone van der Molen, als man ende voight van Marie Cornelis Jan Meren dochter, sijn huysfrou, die hij vervinc.

Adriaen Nijs Adriaens sone, in den name van sijne kynder, daer moeder af was wijlen Cornelie Cornelis Jan Meren dochter, die hij vervinc.

Jan Jan Snijders de Jonge, wonende op Koekelberch, in den name van sijn kynderen, daer moeder af was wijlen Margriet Cornelis Jan Meren dochter, die hij vervinc.

De voirschreven Claes Janse van der Molen ende Jan Jan Snijders sone de Jonge over in de name van Marie Cornelis Jan Meren dochter, Claes Aert Goderts huysfrou, die van pas (?) oic tegenwoordich stont ende welcke sij bij haeren consent hen inne vervinc.

Noch met name van Peteren Cornelis Jan Meren sone, die beijde oic hier inne vervingen.

Alle als erfgenaemen van wijlen Jaspare Jan Henricx Moleneren dochter, wettige huysfrou van Jan Andries Willems van heurs vaders zijde.


Adriaen Jan Gheryts sone van Langdonc voor hem selve

Denys Aert Fraeys (?) sone voir hem selven, ende oic in den name van Berthelmeus Aert Fraeys sone, sijn brueder, die hij vervinc.

De voirscheven Adriaen Jan Gheryts sone oock met name van Cornelis, Marie ende Jenneken, sijne susteren,
noch mede in name van de kynderen wijlen Henrick Gheryts Adriaen, ende Kathelijn (?) ende Engele sijnre kinderen ende suster waren, die de voirschreven Adriaen hier inne vervinc.

Marie Meus Adriaenssen dochter, weduwe wijlen Matheus Jan Aertssen, metten voirschreven Adriaen Jan Gheryts zone, voight, voor heur selven en oock met name van Engele, wijlen Bartholomeus Meus Adriaenssen dochter,
van den kynder ende kyntskinderen wijlen Gherit Meurs Adriaenssen, van de kyntskinderen wijlen Mathijs Meus Adriaenssen, van wijlen Adriaen Meus Adriaenssen desselfs kynderen, die sij hier in alle vervinc.

Cornelis Peter Naessens, woonende ten Rijen, voor hem selven, ende oic in de name van Lisbeth ende Marie, sijn susteren ende van wijlen Gherit Peter Naessens, zijns broeders kynderen, die hij hier inne vervinc.

De voirschreven Cornelis Peter Naessens ende met hem Henric Gielis sone van Vlymme,
beijde tesamen ooc in den name van Pauwelsch Anhonis Peter Naessens sone, woonende op Standtdaerbuyten, daer de voirschreven Henric van Vlijmen macht ende consent af heeft, so hij seijde, ende welcke Pauwelsch de voirschreven Cornelis Peter Naessens ende Henric van Vlymme hier inne vervinc.

Henrick ende Joost, gebruederen wijlen Gielis van Vlymen sone voir hen selven.

Adriaen Mertens sone van de Perre (?), als man ende voight en met name van Jenneken Gielis dochter van Vlijmen, sijn huysfrou, die hij vervinc.

De voirschreven Henrick en de Joost van Vlymmen beijde ooc met name van Lysbeth Wouters Goverts dochter, daer moeder af was wijlen Lysbeth Gielis dochter van Vlijmen, die sij vervingen.

Adriaen Peter Oerlemans sone, woonende op te Swaluw, voor hem selven.

Pieter Anthonis Gheryts sone ooc op te Swaluw woonende, als man ende voight van Lysbeth Peter Oerlemans dochter, sijn huysfrou, die hij vervinc.

Alle als erfgenaemne van wijlen Jaspare Jan Henricx Moleneren dochter van heurs moeders zijde.


Ende lijden, dat sij in den name als voir, vercoft hebben Jannes Andries Willems sone voirgenoemd,
huys ende erve met sijne toebehoirte, geh. (?) de karscorf (of storf) ende met den hove daer achter aen liggend,

daer af den helft den vercooperen, met honne mede-erfgenaemen voirschreven na de doot van wijlen Marie Jan Henricx Moleners dochter aenbestorven is,
ende de andere helft na de doot van de voirschreven Jaspare Jan Henricx Moleneren dochter, soo sij seijden.

Behoudens dat de voirschreven Jan Andries Willems sone aen de selve leste een helft zijn tocht competeerde uut machte van derselve Jaspare, sijne huysfrou, estamente, nae verwijsen des schepensbriefs daer af.

Ende gestaen ende gelegen tot Breda op t Ghinnekens Eijndt,
neven Kathelijn Cornelis Betten dochter, Jaspar Willems huysfrou huys ende erve op te noortsijde, ende
Jan Harmans zone van Rijswijc juys ende erve op te suytsijde,
achter comende aen Har Jans van de Wijngaerde.
Verders soo tot binnen hovinge ende erfenisse.

Te vrijen met alsulcken commer als daer met recht schuldich is, uut te gaen welck huys ende erve voirschreven, de vercooperen voirschreven ten dage vorengeschreven voir ons, schepenen ende borchemeester opgedragen ende overgegeven hebben.

Drongen op en gaven over, daer op geloven ende al voirschreven met vonnissen ende met Recht tot behoef van de voirschreven Jan Andries Willems sone ende sijne noch d.ter welck deselver Jan Andries Willemsen na dien hier af 3 sondachen ter proclamatie gedaen in t .

Alsoo ons bij .clatie (?) ende gesweren, sorgdragen is gebleken op ten dach der Jaer o.de gister gevest is in t huys, hof ende erve voirschreven.

Actum Anno 1539, 18 dagen in Juni.

--------------------------------------------------------------------------------------------
2e Vestbrief
--------------------------------------------------------------------------------------------
Deze vestbrief gaat over de jaarlijkse ontvangsten van 4 veertelen rogs en 3 Rijns guldens, en over de schulden en wederschulden die achtergebleven zullen zijn. De man van Jaspare zal die voldoen.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoelten, Byestraten.

Anwezig alle de erfgenamen wijlen Jaspare Jan Henricx Moleneren dochter van s vaders ende s moeders zijde,
elck in den name pront (? nabescreven in p.en ende bekenden

dat metten pacht van 4 veertelen rogs eerstgenoemde te Lichtmisse anno 39 (ofwel 2 februari 1539) lestlich daer af
Peter Cornelis Meren sone 3 veertelen ende Henric Peters sone tot Notselt, een veertel rogs jaerlicx uutreicken, die hen Jan Andries Willemsen voirschreven, heeft laten volgen.

. . . Jan Hendricsen wel voldaen heeft van de 3 Rijns gulden t stuck ter 40 groten Vlaems eens. die hen de voirgenoemde Jaspare Jan Hendricx den bij testament te b. hadden ende hebben.

Voorst de erfgenaemen Jaspare voirgenoemd elck in den name als voir getemdoneert (?) ende vertogen ende mede in den . met de achter volgende testamente van de selve Jaspare op alle haeffelick ende gereede goeden sculdich ende weder sculdich die de voirgenoemde Jaspare achtergelaten heeft soo de en noch . daer aen te behouden ende so de hen enichsins daer af . ter .
Dus soo geloofden de voirschreven Jan Andries Willems alle de uutsculden die hij ende wijlen Jaspare, sijn huijsfrou sculdich sijn geweest ende sculdich sijn wel ende daerselver uutrichten voldoen.

Soo der erfgenamen voirschreven cost ende last al volgende de . van de testamente van Jaspare voirschreven W. van de . Anno 1539 2 dage in .

Actum 1539 18 dage in april (lijkt me een verschrijving)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
3e Vestbrief (met helaas nogal wat onleesbaars voor mij)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

De weduwnaar van Jaspare zal jaarlijks 2 Rijns gulden en 15 stuivers uitreiken aan de erfgenamen op Sint Jansdag (24 juni) vanuit zijn huis.
Daarna volgt een gedeelte over de chijns en perceel te Valkenberg dat ik niet begrijp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoelten, Byestraten.

Quam Jan Andries Willems sone kende ende lijde dat hij in recht erf.ier waerde is jaerlicx te Gelden ende Ontvangsten den erfgenaemen Jaspare Jan Henricx Moleneren, sijnre huysfrou, ende honne nacomelingen
2 Rijns gulden ende 15 stuyvers, elck tegen tot 40 Groten Vlaems t stuck erfchijns.

Desen alle uut op Sint Jansdach Baptisten in Junio (= Johannes de Doper op 24 juni) ende de yerste Sint Jansdach sal zijn op anno 1540 uut ende op sijn huys.

Ende nu met Sinte . ende v te houden als in liggende t welc hij van den erfgenaemen voirschreven vercregen heeft, gestaen ende gelegen . . perceel . . houden.

Te vrijen met chijns d erfgenaemen die de voirschreven Jaspare daer op vercregen heeft den . ter Valckenberge tot Breda met 2 Rijns gulden erfchijns die Rasmus (?) Henric Peters sone nu eerst ende metter weerden van 10 stuyvers erfchijns daer jaerlicx uutgaen met voorwaerde dat men de 2 Rijns gulden ende 15 stuyvers de erfgenaemen voirschreven altijt lossen sal moeten elcken penninc met 16 gel.ck penningen eens te gaen op ten chijnsen voirschreven ende metten voirschreven chijnsen.

Actum Anno 1539 18 dage in Junio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Het bijschrift van deze akte is van 29 januari (of juni) 1550. Hierin verklaart Marie Cornelis Jan Meren dat Jan Andries Willemen de 2 Rijns gulden en 15 stuivers goed betaald heeft en de erfchijns gelost heeft. Haar wijlen man had de erfchijns op 10 december 1539 gekocht.
Het bijschrift is opgenomen bij de beschrijving van Marie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4e Vestbrief
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan zal de 3 Rijns gulden erfrecht, den penning 16 betalen op Bamisse (St. Bavo, 1e zaterdag na 1 oktober)

----------------------------------------------------------------------------------------------
Quamen Jan Andries Willemsen sone,
ende geloofden den erfgenaemen wijlen Jaspare Jan Hendricx Moleneren, sijnre huysfrou was,

de erfpenning van 3 Rijns gulden erfrecht, de penning 16, te betalen in penningen op Bamisse op 1539 naestcomende.

Soo de oirconde (?) of p. ter schepenbrieve.
Actum 18 dagen in junio

----------------------------------------------------------------------------------------------
In het bijschrift verkopen de erfgenamen dit recht aan Claes Janssen van der Molen, de man van Marie Cornelis Jan Meren op 10 december 1539.
Hierdoor is deze vestbrief doot ende teniet verklaard.
  [bron: Breda Vestbrieven 444 f 93v, 94r, 94v, 95r van 18 juni 1539]
14-01-1575     -
Quam Peter Cornelis Jan Meren zone,
kende ende lijde dat hij alnu schuldich is jaerlicx ende erffelick te gelde ende uit te reyken

Laurensen Nout Wouters zone, als oom ende voight tot behoef van Marie ende Adrianie Anthonis Wout Aerts zoons dochteren,
daer moeder af was Lysbeth Nout Wouters dochter,

3 loopensaets rogs sjaers erfpachts
goet ende onstbaer(?) van de 5 veertelen rogs die hij Peter Cornelis Jan Meren zone tot noch toe schuyldich is geweest jaerlicx uit te reyken
ende daer af hij de andere 17 loopensaets rogs erfpachts, die Frans Wouter Nouts zone te heffen plach.
de selven Frans aen gelost oft afgecoft heeft/

De 3 loopensaets rogs erfpachts voorschreven, den 2 dochteren Anthonis Jan Aerts zoons voorschreven en honnen nacomelingen
erfelick ende alle jaer tot alsulcke stede met alsulcke mate op alsulcken pachtdach te leveren uit alsulcke onderpande met alsulcke waernisse.

Ende voirt ende gelijck de originale schepenenbrief luydende van de 5 veertelen rogs erfpachts voorschreven, den welcken wij, schepenen voorgenoemd, aengesien hebben ende hoiren lesen breeder inhoudt ende verclaert daer af teneur h. naebescreven volcht luydende van woorde tot woorde aldus
Wij, Henrik Jans Zone van den Vlaspoel ende Lambrecht Rombouts zone van den Eijssel, schepenen in Ghinneken,
Connis date est 1455, 25 dagen in september.
Gevest, actum ut supra (=14 januari 1575)

-----------------------------------------------------------------------------------------
25 september 1455 zal de datum van de genoemde vervallen vestbrief zijn.

In 1584 zal zoon Bastiaen de nieuwe vestbrief aflossen.
  [bron: Ginneken 1569-1578 inv684 f212v en 213r]
13-04-1584     Bijschrift op f212v (Links van de schepenbrief en eronder):

Adrianie Anthonis Jan Aerts zoons dochtere, Joris Anssems heeft bekent dat

Bastiaen Peteren Cornelis Jan Meren in 3 lossen Rg erfrechts in desen brief begrepen

heur Adrianie voorgenoemd, mits de doot ende af einigt van Marie heur zuster, was alles Peteren voorgenoemd dat de lospenningen of de cooppenningen ende daer af met alle verschenen pichten heur volcomen voldaen ende betalet zijn, zoo dat dese brief aen rechten doot ende te nyet is.

Actum 13 april 1584 Cornelis Joossen ende Jan Cornelissen als getuygen.
  [bron: Ginneken 1569-1578 inv 684 f212v en 213r]
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, A. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken inv 686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
05-04-1604     Doen condt eenenygelijcken alsoo

Andries ende Peeter Cornelis Meren sonen
op ten 3e juni 1598 gecoft hebben uyt ’s heeren hant alzulcke 50 Rijns gulden t stuck ets. eens als
der weduwe ende kynderen of erfgenaemen van wijlen Laureijs Peeter Meren aengecomen ende verstorven zijn
nae de doot van wijlen Gijsbrecht Jan Pauwels,
de weelcke schuldich is Matheeus Gabriels
ter zaecken van den coop van den stede
bij hem gecoft van Adriaen Geeryts zone ende sijne kynderen

als deselve 50 Rijns gulden
uyt de voorschreven stede ende erfenissen den voogenoemden Jan Pauwels schuldich geweest hebbende

ende voorts het gerechtich contingent den voorschreven erfgenaemen competerende in de stede ende erfenissen daer wijlen Peeter Jan Meren sone uytgestorven is (zal bedoeld zijn opa Peeter Cornelis Jan Meren of oom Peeter Cornelis Peeter Meren),

midtsgaders de goeden die den selven noch aencomen ende versterven sullen na de doot van Bastiaen Peeter Jan Meren zone, heurlieden oom,
ende voorts alle honne goeden onder Ginneken gelegen

Ende voorts dat voor de somme van gelijcke 50 Rijns gulden met noch 40 Rijns gulden ter saecken van intrest,
die de voorschreven Andries ende Peeter Cornelis Meren en de honne ouders voor den voorgenoemden Laureijs Peeter Meren aen Peter Gabriels hebben verschoten ende betaelt,
ende voor de costen van recht, schaeden ende intresten gelijck dit al blijckt bij de acte daer van zijnde.

Ende dat de voorgenoemden Andries ende Peeter hebben doen doen alle publicatien ende solemniteijten tot dese volgende de 4e ende 5e ordonnantie van zijne .. op t stuck van de opwinnen der goederen in de Stadt ende Lande van Breda gelegen en .ceforteren gemaeckt ende gepubliceerd van daye den 25e februari anno 1597 gerequireert ende vereijscht.

Soo bij ons wettich bescheit is gebleken dat dyen achtervolgende de voorgenoemde Andries voor hem selven ende Denys Cornelis Meren zone, als oom ende voight in den naeme ende tot behoef van voorschreven Peeter Cornelis Meren kynderen in t opgenomen contingent der stede ende erfenissen ende andere erfelijcke goeden voorschreven.

Gevest is, Actum ut supra.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 686 f 278]
Peter trouwde met Agneese Anthonis Ghijben (afb. 26 t/m 29). Agneese is een dochter van Anthonis Ghijben en Hillegonde N.N.. Agneese is overleden vóór zaterdag 9 november 1560 [bron: Ginneken Vestbrieven R682 f117v, f118r en v - 9 november 1560].
Verkoop:
09-11-1560     -
Henrick van Etten ende Henrick Ghijsbrechts Broxcx, schepenen in Ghinneken.

Quam Cornelis, wijlen Gherit Gherits sone van Keessel,
Margriet, des voorschreven wijlen Gherit Gherits van Keessel dochter, sijn suster, met Joost Joos van Coudelaer, heuen man ende voight voor hen zelven.
De voorgenoemde Cornelis Gherit Gherits sone van Keessel, als oom ende voight ende Jan Cornelis Pauwels als toesienders, samentlyck in den naeme van Gheritken ende Mariken, wijlen Jacob Gherit Gherits zoons van Keessel, onbejaerde kynderen,
Als erfgenamen van den voorgenoemde Gherit Gherits zone van Keessel, honnen vader ende der kynderen voorschreven oudevader was.

Ende Henrick Henricx zone de Hoen, als man ende voight in den naeme van Laureijse Anthonis Ghijben dochter, zijn huysfrou, voir de welcke hij hem sterck maect ende dese verving.

Willem, wijlen Cornelis Anthonis Ghijben zoons, voir hem selven, ende oock in den name van
Quirijn Cornelis Anthonis Ghijben zoon, zijnen brueder, voir den welcken hij hem sterck maecte en deselven verving.

Aert, wijlen Jan Anthonis Ghijben zone, voor hem selven, ende oock in den name van
Adriane Jan Anthonis Ghijben dochter, sijn suster voor de welcke hij hem sterk maecte ende deselve verving.

Peter Cornelis Jan Meren sone, als vader ende voight in den name van Cornelisen, Bastiaenen, Laureijsen, Jannen, sijn onbejaerde sonen, daer moeder af was, wijlen Agneese Anthonis Ghijben, voor welcke sijn kynderen voorschreven, de voornoemde Peter Cornelis Jan Meren sone hem sterck maecte ende deselve verving.

Jan Peter Adriaens zone van den Broeck als man en de voight in den name van Heijlwygen, Adriaen Jan de Hoens dochte, zijn huisfrou, daer moeder af was, wijlen Cathelijn Anthonis Ghjben dochter, voir welcke hij hem steck maecte ende deselve verving, ende

Cornelis Henrick Henricx sone de Hoen, als voight ende Adriaen Jan Noyten sone, als vader ende toesiender samente in den naem van Adriaenken ende Jacopken des voorschreven Adriaen Jan Noyten zoon onbejaerde kynderen, daer moeder af was wijlen Cornelie Adriaens dochte an Ghilze, van welcke wijlen Cornelie Adriaens dochter van Ghilze moeder was, wijlen Adriane Anthonis Ghijben dochter.


Alle als erfgenaemen van wijlen Lysbeth Anthonis Ghijen, desvoorschreven Gherit Gherits zone van Keessel zijn huijsfrou was, hebben samentlyck vercoft
Jannen Anthonis Jan Haerden zone ende Quirijne Peter Willems dochter, sijne huysfrou,
2 huysen, hovinge, bogaert ende erfenisse met alle heure toebehoorte, houdende 2 loopensaet oft alsoo groot ende cleijn, als gestaen ende gelegen sijn to Ghinneken omtrent de Watermolen,
oostwaert aen ’s heerenstrate,
suytwaert aen wijlen Mr. Willem Montens kynder erve,
westwaert aen de Molenvloet, ende
noortwaert aen Harman Henrick Aerts zone van Beek erve.

Te vrijen met 28 stuyvers ende 3 oirstuyvers elcken stuyver tot 3 grooten Brabants erfchijns den nonnen clooster van Vredenberch tot Boeymer.
Met noch 2 stuyvers en de 2 oirstuyvers erfchijns den Hoogen Altaer in de kercke van Ghinneken.
Met noch een 3 Rijns gulden ende 5 stuyvers, elcken Rijns gulden tot 40 grooten Vlaems efchijns.
Ter quytinge tot 2 malen de penning 16, die de voorschrevenHenrick Henricx sone de hoen daer op heffende ende blijft heffende, daer jaerlicx uytgaende sonner eenigen anderen commer.

Behoudelyck dat se medepant ende bijpant blijven sullen. daer ie met recht schuldich sijn.

Ende de voorgenoemde Henrick Henricx sone de Hoen heeft voor de waer insse van de vercofte huysen, hovinge, bovaert ende efenisse voirst verbonden en te waerborge ende te verhalen, geset ende set met desen, namelick ende perceel sin 3 Rijns gulden ende 5 stuyvers efchijns ter quitinge die hij daer op heffende is voorschreven.

Dus geloofden de andere vercooperen voornoemd elck voir sijn quote ende aandeel, den voorgenoemde HenrickHenricx sone de Hoen ende sijn nacomelingen aen sijn 3 Rijns gulden ende 5 stuyvers erfchijns ter quitinge bij hem hier af te waerborgen, geset sijnde voorschreven, van de selve waerborchschap, altijt schadeloos, vrij ende onbelast te houden.

Verbyndende daervoor ende settende deselve Henrick Henricx zone de Hoen ende sijne nacomelingen daer af te waerborgen ende te verjhale elck voir sijn quote ende aendeel hem selven ende allevsijn goeden ruerende ende onruerende, presentia et futura,

Voirt soo hebben de voighden ende toesienders van de onbejaerde kynderen voorschreven, bij honnen eede voorsfirmeert, dat in hier in gedaen ende gescoht hebben den moesten oirbaer ende profijt van deselve kynderen nae honnen besten sinnen ende verstande.

Gevest, de voorgenoemde Quirijne Jan Anthonis Jan Haerden zone huysfrouw, hem selven ende tot behoef van den selve Jannen, heuren man.

Actum anno 1560, negen dagen in meerte.
  [bron: Ginneken Vestbrieven R682 f117v, f118r en v - 9 november 1560]
Kinderen van Peter en Agneese:
1 Maeijken Peter Cornelis Jan Meren. Volgt 1.1.1.1.
2 Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren, geboren na dinsdag 9 november 1535. Volgt 1.1.1.2.
meren_bastiaen_peter_cornelis__en_broer_jan_kopen_het_goed_van_wijlen_broer_laureijs__die_gevangen_zat_in_herenthals__en_stede_huurde_op_couwelaer_-_ginneken_r686_f11r-1_juli_1587.jpg meren_bastiaen_peter_cornelis__en_broer_jan_kopen_het_goed_van_wijlen_broer_laureijs__die_gevangen_zat_in_herenthals__en_stede_huurde_op_couwelaer_-_ginneken_r686_f11v-1_juli_1587.jpg
30 Meren Bastiaen Peter Cornelis, en broer Jan kopen het goed van wijlen broer Laureijs, die gevangen zat in Herenthals, en stede huurde op Couwelaer - Ginneken R686 f11r-1 juli 1587
31 Meren Bastiaen Peter Cornelis, en broer Jan kopen het goed van wijlen broer Laureijs, die gevangen zat in Herenthals, en stede huurde op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
3 Bastiaen Peter Cornelis Jan Meren [1.1.1.3] (afb. 19, 30 en 31), geboren na dinsdag 9 november 1535.
Notitie bij de geboorte van Bastiaen: Op 9 november 1560 was hij nog onbejaerd. Dan was hij nog geen 25 jaar. Teruggerekend moet hij geboren zijn na 1535 en voor 9 november 1560
Bastiaen is overleden na woensdag 1 juli 1587.
Notitie bij Bastiaen: In de vestbrief van 1587 ook wel in de 1e regel Sebastiaen genoemd, daarna steeds Bastiaen. in alle andere akten Bastiaen.
Vestbrief:
14-01-1575     -
Quam Peter Cornelis Jan Meren zone,
kende ende lijde dat hij alnu schuldich is jaerlicx ende erffelick te gelde ende uit te reyken

Laurensen Nout Wouters zone, als oom ende voight tot behoef van Marie ende Adrianie Anthonis Wout Aerts zoons dochteren,
daer moeder af was Lysbeth Nout Wouters dochter,

3 loopensaets rogs sjaers erfpachts
goet ende onstbaer(?) van de 5 veertelen rogs die hij Peter Cornelis Jan Meren zone tot noch toe schuyldich is geweest jaerlicx uit te reyken
ende daer af hij de andere 17 loopensaets rogs erfpachts, die Frans Wouter Nouts zone te heffen plach.
de selven Frans aen gelost oft afgecoft heeft/

De 3 loopensaets rogs erfpachts voorschreven, den 2 dochteren Anthonis Jan Aerts zoons voorschreven en honnen nacomelingen
erfelick ende alle jaer tot alsulcke stede met alsulcke mate op alsulcken pachtdach te leveren uit alsulcke onderpande met alsulcke waernisse.

Ende voirt ende gelijck de originale schepenenbrief luydende van de 5 veertelen rogs erfpachts voorschreven, den welcken wij, schepenen voorgenoemd, aengesien hebben ende hoiren lesen breeder inhoudt ende verclaert daer af teneur h. naebescreven volcht luydende van woorde tot woorde aldus
Wij, Henrik Jans Zone van den Vlaspoel ende Lambrecht Rombouts zone van den Eijssel, schepenen in Ghinneken,
Connis date est 1455, 25 dagen in september.
Gevest, actum ut supra (=14 januari 1575)

-----------------------------------------------------------------------------------------
25 september 1455 zal de datum van de genoemde vervallen vestbrief zijn.

In 1584 zal zoon Bastiaen de nieuwe vestbrief aflossen.
  [bron: Ginneken 1569-1578 inv684 f212v en 213r]
13-04-1584     Bijschrift op f212v (Links van de schepenbrief en eronder):

Adrianie Anthonis Jan Aerts zoons dochtere, Joris Anssems heeft bekent dat

Bastiaen Peteren Cornelis Jan Meren in 3 lossen Rg erfrechts in desen brief begrepen

heur Adrianie voorgenoemd, mits de doot ende af einigt van Marie heur zuster, was alles Peteren voorgenoemd dat de lospenningen of de cooppenningen ende daer af met alle verschenen pichten heur volcomen voldaen ende betalet zijn, zoo dat dese brief aen rechten doot ende te nyet is.

Actum 13 april 1584 Cornelis Joossen ende Jan Cornelissen als getuygen.
  [bron: Ginneken 1569-1578 inv 684 f212v en 213r]
01-07-1587     Jan Jan Lips sone ende Adriaen Aertsse van Heel, schepenen in Ghinneken, doen condt, dat

Bastiaen ende Jan, gebroederen Peter Cornelis Meren sonen,
en hon medeconsorten bij besettinge recht,
bedingt, opgewonnen en gecoft hebben uit ’s heeren hant alle de goeden,
haefelijcke ende erfelick, die

de weduwe ende de kynderen van wijlen Laureijs Peter Cornelis Meren sijn hebbende ende besittende onder de Vierschaer van Ghinneken,

ende speciaelyck hen gerechtich aenpaert in ofte van de stede ende erfenisse met alle heure toebehoorte als hon nae de aflijvigheijt van wijlen Peter Cornelis aengecomen ende verstorven sijn,

Eerstens voor de somme van 82 karolus gulden eens, wesende verschoten penningen voor het rantsoen van wijlen Laureijs Peter Cornelis Meren, de voorsegde weduwe ende kynderen man, ene vader respective was.
In sijn gevangenisse tot Herentals,

Andersins voor de ontlastinge van de borchtochte ende restitutie van de penningen bij den voorgenoemde Bastiaen gedaen ende verschoten.

Ende noch te verschieten aen Cornelis Joos zoon, de leemsteker, aengaende de hueringe van de stede op Couwelaer.

Ende derdesins voor 40 karolus gulden eens, die de voorschreen Bastiaen voor de voornoemde weduwe ende kynderen in verscheijden manieren verschoten ende gedevoorfeert heeft, al volgende de obligatie, specifiatie ende ander bescheet daeraf zijnde, soo wij verstonden,
ende voor de costen van recht ende op gewoonlijcke protestatie, in de dat dyen achtervolgende, de voorgenoemde Bastiaen Peter Cornelis Meren soon, soo voor hem selven, soo in den name ende tot behoef van den voorgenoemde Jannen, sijnen broeder, ende medeconsorten in de opgewonnen erfelijcke goeden, ende spetialyck in t gerechtich aenpaert in ofte van de stede ende erfenisse met alle heure toebehoorte voorschreven geest is .

Actum anno 1587 op een eersten dach van Juli
  [bron: Ginneken R686 f11r en v]
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, A. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken inv 686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
05-04-1604     Doen condt eenenygelijcken alsoo

Andries ende Peeter Cornelis Meren sonen
op ten 3e juni 1598 gecoft hebben uyt ’s heeren hant alzulcke 50 Rijns gulden t stuck ets. eens als
der weduwe ende kynderen of erfgenaemen van wijlen Laureijs Peeter Meren aengecomen ende verstorven zijn
nae de doot van wijlen Gijsbrecht Jan Pauwels,
de weelcke schuldich is Matheeus Gabriels
ter zaecken van den coop van den stede
bij hem gecoft van Adriaen Geeryts zone ende sijne kynderen

als deselve 50 Rijns gulden
uyt de voorschreven stede ende erfenissen den voogenoemden Jan Pauwels schuldich geweest hebbende

ende voorts het gerechtich contingent den voorschreven erfgenaemen competerende in de stede ende erfenissen daer wijlen Peeter Jan Meren sone uytgestorven is (zal bedoeld zijn opa Peeter Cornelis Jan Meren of oom Peeter Cornelis Peeter Meren),

midtsgaders de goeden die den selven noch aencomen ende versterven sullen na de doot van Bastiaen Peeter Jan Meren zone, heurlieden oom,
ende voorts alle honne goeden onder Ginneken gelegen

Ende voorts dat voor de somme van gelijcke 50 Rijns gulden met noch 40 Rijns gulden ter saecken van intrest,
die de voorschreven Andries ende Peeter Cornelis Meren en de honne ouders voor den voorgenoemden Laureijs Peeter Meren aen Peter Gabriels hebben verschoten ende betaelt,
ende voor de costen van recht, schaeden ende intresten gelijck dit al blijckt bij de acte daer van zijnde.

Ende dat de voorgenoemden Andries ende Peeter hebben doen doen alle publicatien ende solemniteijten tot dese volgende de 4e ende 5e ordonnantie van zijne .. op t stuck van de opwinnen der goederen in de Stadt ende Lande van Breda gelegen en .ceforteren gemaeckt ende gepubliceerd van daye den 25e februari anno 1597 gerequireert ende vereijscht.

Soo bij ons wettich bescheit is gebleken dat dyen achtervolgende de voorgenoemde Andries voor hem selven ende Denys Cornelis Meren zone, als oom ende voight in den naeme ende tot behoef van voorschreven Peeter Cornelis Meren kynderen in t opgenomen contingent der stede ende erfenissen ende andere erfelijcke goeden voorschreven.

Gevest is, Actum ut supra.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 686 f 278]
4 Laureijs Peter Cornelis Jan Meren, geboren na dinsdag 9 november 1535. Volgt 1.1.1.4.
5 Jan Peter Cornelis Jan Meren [1.1.1.5], geboren na dinsdag 9 november 1535.
Notitie bij de geboorte van Jan: Op 9 november 1560 was hij nog onbejaerd. Dan was hij nog geen 25 jaar. Teruggerekend moet hij geboren zijn na 1535 en voor 9 november 1560
Jan is overleden na woensdag 1 juli 1587.
Vestbrief:
01-07-1587     Jan Jan Lips sone ende Adriaen Aertsse van Heel, schepenen in Ghinneken, doen condt, dat

Bastiaen ende Jan, gebroederen Peter Cornelis Meren sonen,
en hon medeconsorten bij besettinge recht,
bedingt, opgewonnen en gecoft hebben uit ’s heeren hant alle de goeden,
haefelijcke ende erfelick, die

de weduwe ende de kynderen van wijlen Laureijs Peter Cornelis Meren sijn hebbende ende besittende onder de Vierschaer van Ghinneken,

ende speciaelyck hen gerechtich aenpaert in ofte van de stede ende erfenisse met alle heure toebehoorte als hon nae de aflijvigheijt van wijlen Peter Cornelis aengecomen ende verstorven sijn,

Eerstens voor de somme van 82 karolus gulden eens, wesende verschoten penningen voor het rantsoen van wijlen Laureijs Peter Cornelis Meren, de voorsegde weduwe ende kynderen man, ene vader respective was.
In sijn gevangenisse tot Herentals,

Andersins voor de ontlastinge van de borchtochte ende restitutie van de penningen bij den voorgenoemde Bastiaen gedaen ende verschoten.

Ende noch te verschieten aen Cornelis Joos zoon, de leemsteker, aengaende de hueringe van de stede op Couwelaer.

Ende derdesins voor 40 karolus gulden eens, die de voorschreen Bastiaen voor de voornoemde weduwe ende kynderen in verscheijden manieren verschoten ende gedevoorfeert heeft, al volgende de obligatie, specifiatie ende ander bescheet daeraf zijnde, soo wij verstonden,
ende voor de costen van recht ende op gewoonlijcke protestatie, in de dat dyen achtervolgende, de voorgenoemde Bastiaen Peter Cornelis Meren soon, soo voor hem selven, soo in den name ende tot behoef van den voorgenoemde Jannen, sijnen broeder, ende medeconsorten in de opgewonnen erfelijcke goeden, ende spetialyck in t gerechtich aenpaert in ofte van de stede ende erfenisse met alle heure toebehoorte voorschreven geest is .

Actum anno 1587 op een eersten dach van Juli
  [bron: Ginneken R686 f11r en v]
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, A. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken inv 686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
1.1.1.1 Maeijken Peter Cornelis Jan Meren, dochter van Peter Cornelis Jan Meren (zie 1.1.1) en Agneese Anthonis Ghijben.
Notitie bij de geboorte van Maeijken: Zij is niet genoemd in de akte van 9 november 1560. De andere 4 broers wel, die waren toen onbejaerd. Misschien was zij al wel bejaerd, ofwel volwassen. Waarom zou zij dna niet genoemd zijn als erfgename?
Een andere mogelijkheid is dat zij toen nog niet geboren was.

In de acte van 1601 zijn haar 3 kinderen genoemd, en dat zij overleden is.
Maeijken is overleden vóór dinsdag 2 januari 1601.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, A. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken inv 686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
Maeijken trouwde met Cornelis Geerts. Cornelis is overleden op dinsdag 2 januari 1601.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f 214 r en v, f215r - 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
Kinderen van Maeijken en Cornelis:
1 Cornelis Cornelis Geerts [1.1.1.1.1]. Cornelis is overleden na dinsdag 2 januari 1601.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f 214 r en v, f215r - 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
2 Ghijsbrecht Cornelis Geerts [1.1.1.1.2]. Ghijsbrecht is overleden na donderdag 2 mei 1602.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f 214 r en v, f215r - 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
3 Adriaen Cornelis Geerts [1.1.1.1.3]. Adriaen is overleden na dinsdag 2 januari 1601.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f 214 r en v, f215r - 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
4 Agneese Cornelis Geerts. Volgt 1.1.1.1.4.
1.1.1.1.4 Agneese Cornelis Geerts, zoon van Cornelis Geerts en Maeijken Peter Cornelis Jan Meren (zie 1.1.1.1). Agneese is overleden na dinsdag 2 januari 1601.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f 214 r en v, f215r - 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
Agneese trouwde met Peeter Jan Floris. Peeter is overleden na dinsdag 2 januari 1601.
Vestbrief:
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f 214 r en v, f215r - 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
meeren_cornelis_peeter_cornelis_jan__verklaart_op_12_aug._1567__schuldig_te_zijn_4_guldens_erfchijns_aan_wouter_en_peteren__broers_van_wijlen_peter_peter_wagemaeckers__-_ginneken_r683_f192.jpg meeren_cornelis_peeter_cornelis_jan__verklaart_op_12_aug._1567__schuldig_te_zijn_4_guldens_erfchijns_aan_wouter_en_peteren__broers_van_wijlen_peter_peter_wagemaeckers__-_ginneken_r683_f193.jpg
32 Meeren Cornelis Peeter Cornelis Jan, verklaart op 12 aug. 1567, schuldig te zijn 4 guldens erfchijns aan Wouter en Peteren, broers van wijlen Peter Peter Wagemaeckers - Ginneken R683 f192
33 Meeren Cornelis Peeter Cornelis Jan, verklaart op 12 aug. 1567, schuldig te zijn 4 guldens erfchijns aan Wouter en Peteren, broers van wijlen Peter Peter Wagemaeckers - Ginneken R683 f193
1.1.1.2 Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren (afb. 32 en 33) is geboren na dinsdag 9 november 1535, zoon van Peter Cornelis Jan Meren (zie 1.1.1) en Agneese Anthonis Ghijben.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Op 9 november 1560 was hij nog onbejaerd. Dan was hij nog geen 25 jaar. Teruggerekend moet hij geboren zijn na 1535 en voor 9 november 1560
Cornelis is overleden na dinsdag 12 augustus 1567 [bron: Ginneken 1564-1568 R683 f192].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Cornelis is aanwezig bij de akte van 1567. Op 16 april 1610 lossen zijn kinderen de vestbrief af. Voor die tijd is hij overleden.
Vestbrief:
12-08-1567     De acte is geschreven in een zeer smal en schuin handschrift, en voor mij lastig te lezen.
Hier het eerste stukje:

Ghijsbrecht Jan Jacops zone ende Jan Jan Lips zone, schepenen in Ghinneken.

Quam Cornelis Peter Cornelis Jan Meren kende ende lijdt dat hij R.. erf.. schuldich is jaerlycx in gelden ende uijt te reijcken Wouteren ende Peteren, gebroederen wijlen Peter Peters Wagemaeckers zoons zone
tot behoef van


--------------------------------------------------------------------------
Cornelis zal elk jaar 4 karolus guldens betalen. Het zal om land of huijs gaan. Dat moet ik nog verder zien uit te spitten.

Het ligt zuid en westwaarts aan land genaamd Laarbos, van Cornelis
Oostwaerts aan Leijken Cornelis Laureijs Meren (Cathalijn Cornelis Laureijs Peeter Cornelis Jan Meren?)
Noordwaarts aan de Heerenstraat.
  [bron: Ginneken 1564-1568 R683 f192]
02-01-1601     Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, A. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken inv 686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
05-04-1604     Doen condt eenenygelijcken alsoo

Andries ende Peeter Cornelis Meren sonen
op ten 3e juni 1598 gecoft hebben uyt ’s heeren hant alzulcke 50 Rijns gulden t stuck ets. eens als
der weduwe ende kynderen of erfgenaemen van wijlen Laureijs Peeter Meren aengecomen ende verstorven zijn
nae de doot van wijlen Gijsbrecht Jan Pauwels,
de weelcke schuldich is Matheeus Gabriels
ter zaecken van den coop van den stede
bij hem gecoft van Adriaen Geeryts zone ende sijne kynderen

als deselve 50 Rijns gulden
uyt de voorschreven stede ende erfenissen den voogenoemden Jan Pauwels schuldich geweest hebbende

ende voorts het gerechtich contingent den voorschreven erfgenaemen competerende in de stede ende erfenissen daer wjlen Peeter Jan Meren sone uytgestorven is (zal bedoeld zijn opa Peeter Cornelis Jan Meren of oom Peeter Cornelis Peeter Meren),

midtsgaders de goeden die den selven noch aencomen ende versterven sullen na de doot van Bastiaen Peeter Jan Meren zone, heurlieden oom,
ende voorts alle honne goeden onder Ginneken gelegen

Ende voorts dat voor de somme van gelijcke 50 Rijns gulden met noch 40 Rijns gulden ter saecken van intrest,
die de voorschreven Andries ende Peeter Cornelis Meren en de honne ouders voor den voorgenoemden Laureijs Peeter Meren aen Peter Gabriels hebben verschoten ende betaelt,
ende voor de costen van recht, schaeden ende intresten gelijck dit al blijckt bij de acte daer van zijnde.

Ende dat de voorgenoemden Andries ende Peeter hebben doen doen alle publicatien ende solemniteijten tot dese volgende de 4 ende 5e ordonnantie van zijne .. op t stuck van de opwinnen der goederen in de Stadt ende Lande van Breda gelegen en .ceforteren gemaeckt ende gepubliceerd van daye den 25e februari anno 1597 gerequireert ende vereijscht.

Soo bij ons wettich bescheit is gebleken dat dyen achtervolgende de voorgenoemde Andries voor hem selven ende Denys Cornelis Meren zone, als oom ende voight in den naeme ende tot behoef van voorschreven Peeter Cornelis Meren kynderen in t opgenomen contingent der stede ende erfenissen ende andere erfelijcke goeden voorschreven.

Gevest is, Actum ut supra.
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f 278]
16-04-1610     Bijschrift bij vestbrief van 12 augustus 1567 van Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren:

Peeter Wouter Peeter Wagemaeckers zone heeft verclaert ende bekent dat

Andries Cornelis Peeter Meeren zone voor hem selven, ende
Denys Cornelis Peeter Meeren zone als voicht ende in den name van achtergebleven kynderen wijlen Peeter Cornelis Peeter Meeren, sijnen broeder,
was hem wettelijck afgelost ende gequeten hebben de 4 karolus guldens t jaers erfchijns in desen brieve begrepen,
ende dat hem de lospenningen met alle verschenen chijnsen der selver 4 karolus guldens deugdelijck voldaen ende betaelt zijn.

Alsoo dat desen brieve . geheel doot ende te niet is.

Actum den 16e april 1610 in presentie van Niclaes Williaerts ende Daniel Buycx, clercken in de Secretarye tot Breda als getuygen ende van mij, J. Dyrven.

---------------------------------------------------------------------------------------
In de secretarie van Breda komen Andries en Denys. De laatste uit naam van de kinderen van zijn overleden broer Peter.
Ze verklaren de jaarlijkse erfchijns betaald te hebben en lospenningen om de vestbrief dood te kunnen verklaren.

Het land waar het om gaat moet ik nog ontcijferen uit de lastig te lezen vestbrief van 1567.
  [bron: Ginneken 1564-1568 R683 f192 bijschrift op 16 april 1610]
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Andries Cornelis Peeter Meeren [1.1.1.2.1].
Vestbrief:
05-04-1604     Doen condt eenenygelijcken alsoo

Andries ende Peeter Cornelis Meren sonen
op ten 3e juni 1598 gecoft hebben uyt ’s heeren hant alzulcke 50 Rijns gulden t stuck ets. eens als
der weduwe ende kynderen of erfgenaemen van wijlen Laureijs Peeter Meren aengecomen ende verstorven zijn
nae de doot van wijlen Gijsbrecht Jan Pauwels,
de weelcke schuldich is Matheeus Gabriels
ter zaecken van den coop van den stede
bij hem gecoft van Adriaen Geeryts zone ende sijne kynderen

als deselve 50 Rijns gulden
uyt de voorschreven stede ende erfenissen den voogenoemden Jan Pauwels schuldich geweest hebbende

ende voorts het gerechtich contingent den voorschreven erfgenaemen competerende in de stede ende erfenissen daer wijlen Peeter Jan Meren sone uytgestorven is (zal bedoeld zijn opa Peeter Cornelis Jan Meren of oom Peeter Cornelis Peeter Meren),

midtsgaders de goeden die den selven noch aencomen ende versterven sullen na de doot van Bastiaen Peeter Jan Meren zone, heurlieden oom,
ende voorts alle honne goeden onder Ginneken gelegen

Ende voorts dat voor de somme van gelijcke 50 Rijns gulden met noch 40 Rijns gulden ter saecken van intrest,
die de voorschreven Andries ende Peeter Cornelis Meren en de honne ouders voor den voorgenoemden Laureijs Peeter Meren aen Peter Gabriels hebben verschoten ende betaelt,
ende voor de costen van recht, schaeden ende intresten gelijck dit al blijckt bij de acte daer van zijnde.

Ende dat de voorgenoemden Andries ende Peeter hebben doen doen alle publicatien ende solemniteijten tot dese volgende de 4e ende 5e ordonnantie van zijne .. op t stuck van de opwinnen der goederen in de Stadt ende Lande van Breda gelegen en .ceforteren gemaeckt ende gepubliceerd van daye den 25e februari anno 1597 gerequireert ende vereijscht.

Soo bij ons wettich bescheit is gebleken dat dyen achtervolgende de voorgenoemde Andries voor hem selven ende Denys Cornelis Meren zone, als oom ende voight in den naeme ende tot behoef van voorschreven Peeter Cornelis Meren kynderen in t opgenomen contingent der stede ende erfenissen ende andere erfelijcke goeden voorschreven.

Gevest is, Actum ut supra.
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f 278]
16-04-1610     Bijschrift bij vestbrief van 12 augustus 1567 van Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren:

Peeter Wouter Peeter Wagemaeckers zone heeft verclaert ende bekent dat

Andries Cornelis Peeter Meeren zone voor hem selven, ende
Denys Cornelis Peeter Meeren zone als voicht ende in den name van achtergebleven kynderen wijlen Peeter Cornelis Peeter Meeren, sijnen broeder,
was hem wettelijck afgelost ende gequeten hebben de 4 karolus guldens t jaers erfchijns in desen brieve begrepen,
ende dat hem de lospenningen met alle verschenen chijnsen der selver 4 karolus guldens deugdelijck voldaen ende betaelt zijn.

Alsoo dat desen brieve . geheel doot ende te niet is.

Actum den 16e april 1610 in presentie van Niclaes Williaerts ende Daniel Buycx, clercken in de Secretarye tot Breda als getuygen ende van mij, J. Dyrven.

---------------------------------------------------------------------------------------
In de secretarie van Breda komen Andries en Denys. De laatste uit naam van de kinderen van zijn overleden broer Peter.
Ze verklaren de jaarlijkse erfchijns betaald te hebben en lospenningen om de vestbrief dood te kunnen verklaren.

Het land waar het om gaat moet ik nog ontcijferen uit de lastig te lezen vestbrief van 1567.
  [bron: Ginneken 1564-1568 R683 f192 bijschrift op 16 april 1610]
2 Peeter Cornelis Peeter Meeren [1.1.1.2.2]. Peeter is overleden vóór maandag 5 april 1604.
Vestbrief:
05-04-1604     Doen condt eenenygelijcken alsoo

Andries ende Peeter Cornelis Meren sonen
op ten 3e juni 1598 gecoft hebben uyt ’s heeren hant alzulcke 50 Rijns gulden t stuck ets. eens als
der weduwe ende kynderen of erfgenaemen van wijlen Laureijs Peeter Meren aengecomen ende verstorven zijn
nae de doot van wijlen Gijsbrecht Jan Pauwels,
de weelcke schuldich is Matheeus Gabriels
ter zaecken van den coop van den stede
bij hem gecoft van Adriaen Geeryts zone ende sijne kynderen

als deselve 50 Rijns gulden
uyt de voorschreven stede ende erfenissen den voogenoemden Jan Pauwels schuldich geweest hebbende

ende voorts het gerechtich contingent den voorschreven erfgenaemen competerende in de stede ende erfenissen daer wijlen Peeter Jan Meren sone uytgestorven is (zal bedoeld zijn opa Peeter Cornelis Jan Meren of oom Peeter Cornelis Peeter Meren),

midtsgaders de goeden die den selven noch aencomen ende versterven sullen na de doot van Bastiaen Peeter Jan Meren zone, heurlieden oom,
ende voorts alle honne goeden onder Ginneken gelegen

Ende voorts dat voor de somme van gelijcke 50 Rijns gulden met noch 40 Rijns gulden ter saecken van intrest,
die de voorschreven Andries ende Peeter Cornelis Meren en de honne ouders voor den voorgenoemden Laureijs Peeter Meren aen Peter Gabriels hebben verschoten ende betaelt,
ende voor de costen van recht, schaeden ende intresten gelijck dit al blijckt bij de acte daer van zijnde.

Ende dat de voorgenoemden Andries ende Peeter hebben doen doen alle publicatien ende solemniteijten tot dese volgende de 4e ende 5e ordonnantie van zijne .. op t stuck van de opwinnen der goederen in de Stadt ende Lande van Breda gelegen en .ceforteren gemaeckt ende gepubliceerd van daye den 25e februari anno 1597 gerequireert ende vereijscht.

Soo bij ons wettich bescheit is gebleken dat dyen achtervolgende de voorgenoemde Andries voor hem selven ende Denys Cornelis Meren zone, als oom ende voight in den naeme ende tot behoef van voorschreven Peeter Cornelis Meren kynderen in t opgenomen contingent der stede ende erfenissen ende andere erfelijcke goeden voorschreven.

Gevest is, Actum ut supra.
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f 278]
16-04-1610     Bijschrift bij vestbrief van 12 augustus 1567 van Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren:

Peeter Wouter Peeter Wagemaeckers zone heeft verclaert ende bekent dat

Andries Cornelis Peeter Meeren zone voor hem selven, ende
Denys Cornelis Peeter Meeren zone als voicht ende in den name van achtergebleven kynderen wijlen Peeter Cornelis Peeter Meeren, sijnen broeder,
was hem wettelijck afgelost ende gequeten hebben de 4 karolus guldens t jaers erfchijns in desen brieve begrepen,
ende dat hem de lospenningen met alle verschenen chijnsen der selver 4 karolus guldens deugdelijck voldaen ende betaelt zijn.

Alsoo dat desen brieve . geheel doot ende te niet is.

Actum den 16e april 1610 in presentie van Niclaes Williaerts ende Daniel Buycx, clercken in de Secretarye tot Breda als getuygen ende van mij, J. Dyrven.

---------------------------------------------------------------------------------------
In de secretarie van Breda komen Andries en Denys. De laatste uit naam van de kinderen van zijn overleden broer Peter.
Ze verklaren de jaarlijkse erfchijns betaald te hebben en lospenningen om de vestbrief dood te kunnen verklaren.

Het land waar het om gaat moet ik nog ontcijferen uit de lastig te lezen vestbrief van 1567.
  [bron: Ginneken 1564-1568 R683 f192 bijschrift op 16 april 1610]
3 Denis Cornelis Peter Meeren, gedoopt in 1555. Volgt 1.1.1.2.3.
meren_denijs_cornelis__genoemd_in_vestbrief_in_breda_als_borg_samen_met_anderen_op_29_maart_1602_voor_de_lening_van_260_gulden_door_marten_cornelis_nuijts__wonend_tot_bavel.jpg meren_denijs_cornelis__staat_borg_samen_met_anderen_op_29_maart_1602_voor_de_lening_van_260_gulden_door_marten_cornelis_nuijts__wonend_tot_bavel_-_1.jpg meren_denijs_cornelis__staat_borg_samen_met_anderen_op_29_maart_1602_voor_de_lening_van_260_gulden_door_marten_cornelis_nuijts__wonend_tot_bavel_-_2.jpg meren_andries_cornelis__en_denys_als_oom_en_voogd_van_de_kinderen_van_wijlen_zijn_broer_peeter__komen_op_voor_hun_gerechtigd_deel_en_vergoeding_van_gemaakte_kosten_-_5_april_1604_ginneken_r686_f278r.jpg meren_andries_cornelis__en_denys_als_oom_en_voogd_van_de_kinderen_van_wijlen_zijn_broer_peeter__komen_op_voor_hun_gerechtigd_deel_en_vergoeding_van_gemaakte_kosten_-_5_april_1604_ginneken_r686_f278v.jpg meren_denys_cornelis_peter__koopt_een_stuk_land__den_bygaert_tot_bavel__van_henrick_peeter_adriaens_op_6_april_1604__die_in_de_vestbrief_daarvoor_meerdere_percelen_gekocht_heeft_-_ginneken_r686_f276.jpg
34 Meren Denijs Cornelis, genoemd in vestbrief in Breda als borg samen met anderen op 29 maart 1602 voor de lening van 260 gulden door Marten Cornelis Nuijts, wonend tot Bavel
35 Meren Denijs Cornelis, staat borg samen met anderen op 29 maart 1602 voor de lening van 260 gulden door Marten Cornelis Nuijts, wonend tot Bavel - 1
36 Meren Denijs Cornelis, staat borg samen met anderen op 29 maart 1602 voor de lening van 260 gulden door Marten Cornelis Nuijts, wonend tot Bavel - 2
37 Meren Andries Cornelis, en Denys als oom en voogd van de kinderen van wijlen zijn broer Peeter, komen op voor hun gerechtigd deel en vergoeding van gemaakte kosten - 5 april 1604 Ginneken R686 f278r
38 Meren Andries Cornelis, en Denys als oom en voogd van de kinderen van wijlen zijn broer Peeter, komen op voor hun gerechtigd deel en vergoeding van gemaakte kosten - 5 april 1604 Ginneken R686 f278v
39 Meren Denys Cornelis Peter, koopt een stuk land, Den Bygaert tot Bavel, van Henrick Peeter Adriaens op 6 april 1604, die in de vestbrief daarvoor meerdere percelen gekocht heeft - Ginneken R686 f276
meren_denys_cornelis_peter__koopt_een_stuk_land__den_bygaert_tot_bavel__van_henrick_peeter_adriaens_op_6_april_1604__die_in_de_vestbrief_daarvoor_meerdere_percelen_gekocht_heeft_-_ginneken_r686_f277v.jpg meren_denys_cornelis_peter__koopt_een_stuk_land__den_bygaert_tot_bavel__van_henrick_peeter_adriaens_op_6_april_1604__die_in_de_vestbrief_daarvoor_meerdere_percelen_gekocht_heeft-ginneken_r686_f277vzij.jpg meren_denijs_cornelis__woont_te__bavel__en_is_vernoemd_als_borg_voor_rombout_jan_jan_lips_op_3_augustus_1604.jpg meren_denijs_cornelis__is_vernoemd_als_borg_samen_met_anderen_voor_de_schuld_van_324_guldens_van_rombout_jan_jan_lips_op_3_augustus_1604_-_1.jpg meren_denijs_cornelis__is_vernoemd_als_borg_samen_met_anderen_voor_de_schuld_van_324_guldens_van_rombout_jan_jan_lips_op_3_augustus_1604_-_2.jpg meeren_andries_cornelis_peeter__en_broer_denys_voor_kinderen_van_broer_peter_betalen_de_4_guldens_chijns_en_lossen_de_vestbrief_van_1567_van_hun_vader_af_op_16_april_1610_-_breda_r683_f192_bijschrift.jpg
40 Meren Denys Cornelis Peter, koopt een stuk land, Den Bygaert tot Bavel, van Henrick Peeter Adriaens op 6 april 1604, die in de vestbrief daarvoor meerdere percelen gekocht heeft - Ginneken R686 f277v
41 Meren Denys Cornelis Peter, koopt een stuk land, Den Bygaert tot Bavel, van Henrick Peeter Adriaens op 6 april 1604, die in de vestbrief daarvoor meerdere percelen gekocht heeft-Ginneken R686 f277vzij
42 Meren Denijs Cornelis, woont te Bavel, en is vernoemd als borg voor Rombout Jan Jan Lips op 3 augustus 1604
43 Meren Denijs Cornelis, is vernoemd als borg samen met anderen voor de schuld van 324 guldens van Rombout Jan Jan Lips op 3 augustus 1604 - 1
44 Meren Denijs Cornelis, is vernoemd als borg samen met anderen voor de schuld van 324 guldens van Rombout Jan Jan Lips op 3 augustus 1604 - 2
45 Meeren Andries Cornelis Peeter, en broer Denys voor kinderen van broer Peter betalen de 4 guldens chijns en lossen de vestbrief van 1567 van hun vader af op 16 april 1610 - Breda R683 f192 bijschrift
breda_archiefkaartje__met_denijs_cornelis_meeren__27_november_1612___formaat_8_cm_bij_12cm.jpg meeren_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1130_inventaris_0023_f45_1612_-_allerhande_acten.jpg meijren_dionysius_cornelii__overleden_op_7_december_1618_in_bavel.jpg breda_archiefkaartje__met_denijs_cornelis_meeren__odelia_martens_en_zoon_peter__21_juni_1622__formaat_8cm_bij_12cm.jpg meeren_denijs_cornelis_en_odelia_cornelis_jan_martens_en_zoon_peeter_notaris_adriaen_dirven_n1133_f89_21_juni_1622-1.jpg meeren_denijs_cornelis_en_odelia_cornelis_jan_martens_en_zoon_peeter_notaris_adriaen_dirven_n1133_f89_21_juni_1622-2.jpg
46 Breda archiefkaartje, met Denijs Cornelis Meeren, 27 november 1612, formaat 8 cm bij 12cm
47 Meeren Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1130 Inventaris 0023 f45 1612 - Allerhande Acten
48 Meijren Dionysius Cornelii, overleden op 7 december 1618 in Bavel
49 Breda archiefkaartje, met Denijs Cornelis Meeren, Odelia Martens en zoon Peter, 21 juni 1622, formaat 8cm bij 12cm
50 Odelia Cornelis Jan Martens, weduwe van wijlen Denijs Cornelis Meiren, en zoon Peeter voor Notaris Adriaen Dirven N1133 f89 21 juni 1622-1
51 Odelia Cornelis Jan Martens, weduwe van wijlen Denijs Cornelis Meiren, en zoon Peeter voor Notaris Adriaen Dirven N1133 f89 21 juni 1622-2
meren_denis_cornelis__odelia_huisvr._van_denis___zoon_jacob__erf_en_huis_te_bavel_aan_de_lege_eikberg_aan_de_kerk_-_bhic_legger_van_cijnzen_ginneken_en_bavel_1634-1698_inv_91_-_118_blad_39_scanpag.50.jpg mertens_delie_cornelis_jan__met_haar_man_denys_cornelis_peeter_meren_en_haar_zus_jacopmijntken_met_haar_man_gijsbrecht_henricx_verstrijp_verdelen_de_goederen_op_15_sept._1602_in_ginneken_-_r686_f_246v.jpg mertens_delie_cornelis_jan__met_haar_man_denys_cornelis_peeter_meren_en_haar_zus_jacopmijntken_met_haar_man_gijsbrecht_henricx_verstrijp_verdelen_de_goederen_op_15_sept._1602_in_ginneken_-_r686_f_247r.jpg
52 Meren Denis Cornelis, Odelia huisvr. van Denis, zoon Jacob, erf en huis te Bavel aan de lege Eikberg aan de kerk - BHIC Legger van cijnzen Ginneken en Bavel 1634-1698 inv 91 - 118 blad 39 scanpag.50
53 Mertens Delie Cornelis Jan, met haar man Denys Cornelis Peeter Meren en haar zus Jacopmijntken met haar man Gijsbrecht Henricx Verstrijp verdelen de goederen op 15 sept. 1602 in Ginneken - R686 f 246v
54 Mertens Delie Cornelis Jan, met haar man Denys Cornelis Peeter Meren en haar zus Jacopmijntken met haar man Gijsbrecht Henricx Verstrijp verdelen de goederen op 15 sept. 1602 in Ginneken - R686 f 247r
1.1.1.2.3 Denis Cornelis Peter Meeren (afb. 34, 35, 36, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 16, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 en 52), zoon van Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren (zie 1.1.1.2). Hij is gedoopt in 1555. Denis is overleden op vrijdag 7 december 1618 in Bavel, 62 of 63 jaar oud [bron: Overlijden rk Bavel 1614-1632; DTB 1d folio 41v].
Notitie bij overlijden van Denis: Vastgelegd in het rk overlijden van Bavel.
Notitie bij Denis: Namen:

29-03-1602: Denijs Cornelis Merenzone:
Vestbrief van Breda: Denijs staat samen met anderen borg voor de lening van Marten Cornelis Nuijts, die in Bavel woont. Waar Denijs woont is niet vermeld. De andere borgen en schuldeisers wonen wel allemaal in Bavel. Het is wel voor de hand liggend dat Denijs ook in Bavel woont.

02-05-1602: Denys Cornelis Peeter Meren zone:
Vestbrief van Ginneken: Denys verklaart dat het geld voor de stede aan de Rechte Strate, en voor de andere erfenissen betaald is

05-04-1604: Denys Cornelis Meren zone:
Vestbrief van Ginneken: als oom en voogd van de kinderen van zijn broer Peeter komt hij op voor hun erfdeel en vergoeding van kosten, samen met boer Andries.

06-04-1604: Denys Cornelis Peeter Meren sone:
Vestbrief van Ginneken: Denys koopt een stuk land te Bavel, genaamd Den Byegaert
-
03-08-1604: Denijs Cornelis Merenzone:
Vestbrief van Breda: Denijs staat samen met anderen borg voor de lening die Rombout Jan Jan Lipszone doet van Jan Michiel Rombout Lipszone. Alle borgen en de schuldeiser wonen in Bavel. Het geld is op 22 maart 1609 verklaard als terugbetaald.
-
16-04-1610: Denys Cornelis Peeter Meeren sone:
Vestbrief bijschrift: namens de kinderen van overleden broer Peeter, en samen met broer Andries lost hij de vestbrief af van hun vader van 4 carolus guldens van 12 augustus 1567. De vestbrief is van hun vader Cornelis Peeter Cornelis Jan Meren. Hiermee komen we meteen een aantal generaties verder.

27-11-1612: Denijs Cornelis Meiren:
Notariele akte: Niclaes Janssen van Heusden (zwaardveger=wapensmid) legt een verklaring af als man/voogd van Geertruijt Anth. Denijs Oirlmans en namens haar mede-erfgenamen. Aflossing door Denijs Corn. Meiren en Maeijken Math. Janssen van 2 veertelen rogge per jaar. In een kopie brief van de erfpacht van 28 oktober 1380 van Steven van Wijck staat dat het 4 veertelen rogge moet zijn per jaar. Het gaat om gronden op de lage Eikberg onder Bavel.
-
07-12-1618: Dionysius Cornelii Meijren (overlijden)
-
21-06-1622: Denijs Cornelis Meiren:
Notariele akte): zijn weduwe en zijn zoon Peeter moeten nog zestig Rijns guldens landhuur betalen aan Jacomijntken Cornelis Jan Martens, weduwe van Ghijsbrecht Henricx van Strijp
-
1634: Denis Cornelis Meren:
Legger van cijnzen: Odelia (Cornelis Jan Martens), huisvrouw van Denis Cornelis Meren betaalt voor 2 bunder erf em 13 roeden buitbanckx, met het huis daarop staand, te Bavel, achter de Leegen Eickbergh aen de kerk van wijlen Cornelis Jan Cornelis Martens (was eerst van haar vader)
-
Adres:
03-08-1604     Bavel (In de vestbrief staat dat hij net als alle andere borgen in Bavel woont)   [bron: Vestbrieven 1604, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 503, blad 139v]
Cijns:
van 1634 tot 1698     Odelia, de huisvrouw van Denis Cornelis Meren,
van omtrent 2 bunder erf ende 23 roeden buitbancx, metten huijsinge daerop staende, te Bavel, achter de Leeggen Eijckbergh aen de kercke,

oost Maria Mathijs Godtschalckx dochter,
west Adriaen Peeter Cornelis Lips,
noort haerselfs erve, ende
suijtwaert s heerenstraete,

Wijlen Cornelis Jan Cornelis Martens ex anno regro folio .87. Is (of: in) drie parcheelen.

------------------------------------------------------------------------------------------
Erboven, ofwel de volgende cijnsplichtige: Jacob Denis Cornelis Meeren tot Bavel weeskynderen
-------------------------------------------------------------------------------------------
Erboven, ofwel de volgende cijnsplichtige: Peter Adriaen Lips op den Eijckbergh cum suis (met de zijnen) (waarschijnlijk de zoon van de Adriaen Peeter Cornelis Lips, die west ervan woonde)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rechts ervan: Voorschreven Meus (of mens) Peter Meren tot Bavel tot Molenschot
-:120-art:2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Links ervan: Bethaald 1634 noch tot 1643
inclus door (of voor) den Eickbergh
Bethaald tot 1648 inclus door Peter voornoemd,
noch 1649, 1650 noch 1654, 1655, 1656, 1657 (en zo door tot 1687)
  [bron: BHIC Legger van cijnzen Ginneken en Bavel 1634-1698 inv 91 - 118 blad 39 scanpag.50]
Deling van goederen:
15-09-1602     -
Quam Delie Cornelis Jan Mertens dochter,
met Denys Cornelis Peeter Meren, heuren man ende voight in den parthye,
ende Jacopmijne Cornelis Jan Mertens dochter, met Gijsbrecht Henricx zone Verstrijp, heuren man ende voight in de andere.

Verclaerden ende bekenden midts desen van ende aengaende de stede ende erfenissen bij hen ouders achtergelaten ten geschijden ende gedeelt te sijn in manieren naebeschreven.

Dat is te weten dat de voorgenoemde Delie Cornelis Jan Mertens dochter metten voorschreven Denysen, heuren man ende voight, bevallen en de gedeelt is op te

huysinge, schuere, backhuys, hovinge ende alle erfenisse met alle hare toebehoorte ende metten erven daer aen liggende , soo onder lants als weijde houdende, tesamen omtrent anderhalft buynder oft seven quaert buynders, gestaen ende gelegen op ten Leegen Eijckberch tot Bavel.

Item noch op t heijvelt genaempt Schoutethsheijninge, groot omtrent een buynder, gelegen tusschen Chaem ende den Aert,
Daer op de voorschreven Delie jaerlicx uijtreijcken sal moeten 6 karolus gulden t stuck . t jaers den erfgenamen Adriaen Aertsen van Heel.
Noch eener karolus gulden ende 15 stuyvers t sjaers Matheeus Matheeus Claessen erfgenamen.
Noch 30 stuyvers t sjaers Geert Cornelissen.

Item noch is de voorgenoemde Delie gedeelt op te helft aen de westzijde naest de Bavelse Kercke van een stuck lants, groot in t geheel 5 loopensaet, gelegen tot Bavel op de acker aen Leegen Wech.
Daer op jaerlycx uijt gaat de helft van 3 veertelen rogs erfpachts de Tafele Heijliche Geests tot Bavel.

Ende noch op te helft aen de westzijde van de Bosschen ende de helft van de stuck lants daer neven liggende, oock aen de westzjde daer van den zijde 20 voeten langs door den acker.
Mede sal moeten wesen van deze helft daer op dese parthije jaerlicx uijtreijcken 2 veertelen erfpachts der Tafele Heiliche Geests bynnen Breda.

Item noch is de voornoemde Delie bevallen ende gedeelt op t stuck genaempt Deeschot, groot 2 buynder, tusschen Lijndonck ende den Bolberch gelegen.
Daer op zij jaerlicx zal moeten uijtreijcken 3 veertelen rogs erfpachts der Tafele Geiliche Geests van Bavel.
Ende noch 5 Rijns gulden ende 14 stuyvers die Adriaen Jan Naggers heffende is.


Ende hier tegens is de voorgenoemde Jacopmijne metten voorschreven Gijsbrecht, heuren man ende voight, bevallen ende gedeelt op te 3 parcheelen erfs, soo onder lant als weijde, houdende te samen omtrent anderhalft buynder oft zeven quaert, gelegen tegen de huysinghe voorschreven, aen de oostzijde over de waterlaet aldaer, welcken waterlaet de voorschreven parthijen halft ende halft sullen onderhouden.

De 3 voorschreven parcheelen, genamept de Vilbraeck, vrij wesende.

Item is de voorschreven Jacopmijne noch gedeelt op te helft aen de oostzijde in ende van t stuck lants groot in t geheel omtrent 5 loopensaet bovengeruert.
Daer op de voorschreven Jacopmijne jaerlycx uytreijcken sal moeten de wederhelft der 3 veertelen rogs erfpachts die de Tafele Heiliche Geests tot Bavel heffende, gelegen tot Bavel op de acker aen den Leegen Wech voorschreven.

Ende noch is sij gedeelt op te helft aen de oostzijde in ende van een stuck bosch ende lants, groot in t geheel omtrent 5 loopensaet met 20 voeten breeder oft meede als de wederhelft van den voorschreven stuck lants is soo bovengeschreven staet.
Belast wesende met 2 veertelen rogs erfpachts in mindernisse van de 4 veertelen rogs erfpachts die de Tafele Heiliche Geests tot Breda daerop is heffende, ende
elck metten gerechten heeren chijns.

Ende het is voorwaert dat enichlyck van de voorschreven parthijen sijn cavel sal aenvaerden 8 daegen nae Bamisse nu naestcomende anno 1602 sonder enige huere, alsoo de hueren van voorschreven goeden als dan vervallen tusschen de voorschreven parthijen afgerekent zijn (ofwel Delie huurde de stede en misschien ook ander percelen).

Is noch voorwaert dat de voorschreven goeden pant medepandt ende bijpant blijven sullen daer se met recht schuldich sijn etc.

Ende het is voorwaert dat eenyegel van de voorschreven parthijen van de rogpachten ende renten hen aengenoempt, sijnde voorschreven, sal moeten betalen de pachten ende chijnsen die daer af alnu tegenwoordelen sijn loopende sonder meer.

Ende gelovende voorschreven parthijen elck den commer hem aengenoempt zijnde voorschreven, jaerlycs vuegen ende manieren dat de een voor des anders commers nyet gemaent, gemaeyt, belast noch beschadicht en sal worden in eniger manieren.

Verbyndende daer voor de naementlyck ende speciael de erfgoeden daer elck op gedeelt is voorschreven ende voorts generael hen selven ende alle honne goeden, ruerende ende onruerende putra et futura.

Ende in der manieren bovengeschreven bedanckten hen de parthijen voorgenoemd goede scheijdinghe ende der deelinghe van de goeden voorschreven.

Vennichurende (?) ende verthyende midts desen de een op des anders gedeelt zoo dat behoort zonder argelist.

Actum ut supra (15 september 1602)
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f246v en 247r]
Vestbrief:
29-03-1602     Marten Cornelis Nuijts, wonende te Bavel, debet aan Jannen Michiel Rombout Lips, als voght in den naeme ende tot behoeft van Rombout Michiel Rombouts Lips natuurlijke zone de somme van 260 karolus guldens t stuck in eens.
Toecomende ter zaecken van goeden geleenden gelde te betaelen den voorgenoemden Jannen Michiel Rombout Lips zone, in den naeme en tot behoeft als voor oft zijn actie hebbende thoonder van desen op ten 29e meerte anno 1603 naestcomende verbynden hem daarvoor hem zelven ende alle zijne goeden, roerende ende onroerende putra et futura met pande ras en op heerlijcke ende parate executie ten tijde ende termijne voornoemd.
Borgen als principael, pariter et insolidum,
Jan Jan Lips zone,
Marten Rombout Lips zone,
Stoffel Wijtman Peeter Vleemincx zone,
Jan Goossen Ansems zone,
Denijs Cornelis Merenzone,
verbyndende daer voor oock hen zelven alle hunne goeden roerende ende onroerende putra et futura, oock met pande .. ende op heerlijcke ende parate executie op termijne voornoemd.
Dyes gelooftcle de voorgenoemde Marten Cornelis Nuijts zone, principael schuldenaar onder de verbyntenisse van hem en van alle zijne goeden voornoemde, zijne borgen bovengenoemt ende elcken van hen van dese borchtochte altijt schadeloos, vrij en onbelast te houden sonder argelist.
Actum et supra.

Hyer af extract

-------------------
(In de kantlijn links is geschreven:)
Jan Michiel Rombout Lips, in de qualiteijt als in desen, heeft verclaert en bekent, data Marten Cornelis Nuijts zone hem deughdelijck voldaen en betaelt heeft de 260 karolus guldens in eens. In desen schuldbrieve begrepen alsoo dat deselve schuldbrief alnu geheel doot en te niet is.
Actum den 29e meerte anno 1605.
In presentie van Jan Naggers binnen Breda en Adriaen
Geerit Cornelissen tot Chaem respectieve woonende als getuigen ende van mij A. Dirven

----------------------------
Marten is getrouwd met Cornelia Rombout Lips,en dat zal de relatie zijn met de degenen die borg staan, en ook van wie geld geleend wordt.
(zoals vermeld in een vestbrief van 29 maart 1602 (Vestbrieven 1602, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 501, blad 48v ), en in een vestbrief van 25 april 1606 (Vestbrieven 1606, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 505, blad 66r).
Marten is ongeveer 36 jaar op 9 mei 1597 (A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1597, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0014, blad 24r), en zal bij deze akte ongeveer 41 jaar geweest zijn.
De relatie met Stoffel Vleemincx, Jan Ansems en met Denijs Meijren is niet duidelijk.
Stoffel Wijtman Peeter Vlemincx: woonplaats in 1600 Bavel. Gehuwd met Maeijken Geerit Meeussen (19 januari 1600, Vestbrieven 1599 - 1600, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 499, blad 138r).
Jan Goossen Ansems is timmerman in Bavel.
  [bron: Vestbrieven 1602, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 501, blad 49r]
05-04-1604     Doen condt eenenygelijcken alsoo

Andries ende Peeter Cornelis Meren sonen
op ten 3e juni 1598 gecoft hebben uyt ’s heeren hant alzulcke 50 Rijns gulden t stuck ets. eens als
der weduwe ende kynderen of erfgenaemen van wijlen Laureijs Peeter Meren aengecomen ende verstorven zijn
nae de doot van wijlen Gijsbrecht Jan Pauwels,
de weelcke schuldich is Matheeus Gabriels
ter zaecken van den coop van den stede
bij hem gecoft van Adriaen Geeryts zone ende sijne kynderen

als deselve 50 Rijns gulden
uyt de voorschreven stede ende erfenissen den voogenoemden Jan Pauwels schuldich geweest hebbende

ende voorts het gerechtich contingent den voorschreven erfgenaemen competerende in de stede ende erfenissen daer wijlen Peeter Jan Meren sone uytgestorven is (zal bedoeld zijn opa Peeter Cornelis Jan Meren of oom Peeter Cornelis Peeter Meren),

midtsgaders de goeden die den selven noch aencomen ende versterven sullen na de doot van Bastiaen Peeter Jan Meren zone, heurlieden oom,
ende voorts alle honne goeden onder Ginneken gelegen

Ende voorts dat voor de somme van gelijcke 50 Rijns gulden met noch 40 Rijns gulden ter saecken van intrest,
die de voorschreven Andries ende Peeter Cornelis Meren en de honne ouders voor den voorgenoemden Laureijs Peeter Meren aen Peter Gabriels hebben verschoten ende betaelt,
ende voor de costen van recht, schaeden ende intresten gelijck dit al blijckt bij de acte daer van zijnde.

Ende dat de voorgenoemden Andries ende Peeter hebben doen doen alle publicatien ende solemniteijten tot dese volgende de 4e ende 5e ordonnantie van zijne .. op t stuck van de opwinnen der goederen in de Stadt ende Lande van Breda gelegen en .ceforteren gemaeckt ende gepubliceerd van daye den 25e februari anno 1597 gerequireert ende vereijscht.

Soo bij ons wettich bescheit is gebleken dat dyen achtervolgende de voorgenoemde Andries voor hem selven ende Denys Cornelis Meren zone, als oom ende voight in den naeme ende tot behoef van voorschreven Peeter Cornelis Meren kynderen in t opgenomen contingent der stede ende erfenissen ende andere erfelijcke goeden voorschreven.

Gevest is, Actum ut supra.
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f 278]
06-04-1604     Op de eerste vestbrief:

Henrick Peeter Adriaens koopt op 6 april 1604
van Cornelis Jan Cornelissen:

een stede, huysinge, schuere, hovinge ende erfenisse met heure toebehoorte ende van erve daeraen liggende,
midtsgaders van noch vyer andere parcheelen van erfnen tesamen omtrent 5 buynderen

tot Bavel op ten Hoogen Eijckberch ende elders gelegen

De volgende vestbrief:

Quam Henrick Peeter Adriaens zone,
heeft vercoft Denysen Cornelis Peeter Meren sone

een stuck lants, genaempt Den Bygaert (kan ook Den Bijgaert zijn),
groot omtrent anderhalft quartier buynders,

hem Henricken, vercooper, bij de erfgenamen van Cornelis Jan Cornelissen vercoft,
ende voor ons schepenen voorschreven alnu overgevest zijnde.

Al soo groot ende cleijn, onbegrepen der maten alst, gelegen is tot Bavel de Acker,
oostwaert aen Jan Jan Lips erfgenamen erve,
suytwaert aen de kerck oft Gebuurwech,
westwaert aen Cornelis Jan Mertens erfgenamen erve (=de vrouw van Denis en zijn schoonzus Jacopmijne)
noortwaert aen Jacob Rombout Lips erve.

Te vrijen ende te waeren commerloos.

Gevest actum ut supra (= 6 april 1604)

------------------------------------------------------------------------------------------
Henrick koopt eerst de stede op de Hoge Eijkberg en nog 4 percelen. Daarvan verkoopt hij er 1 van aan Denys
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f 276 en 277v]
03-08-1604     Quam Rombout Jan Jan Lipszone, debet Jannen Michiel Rombout Lipszone de somme van 324 gulden t stuck eens, toecomende van goeden geleenden gelden hem comparant den lesten penning metten necsten deugdelijck ondergedaen ende vuergetelt sijnde soo en bekende te betaelen den voorsegden Jan Michiel Rombout Lips of zijn actie hebbende thoonder van desen op ten iersten dach van meije 1605 naestcomende verbynden daar voorhem selven ende alle zijne goeden roerende ende onroerende tegenwoordige ende toecomende met pande etc. ende op heerlijcke ende parate executie ten tijde ende termijne voornoemd.
Voorts zijn mede voor de schepenen voornoemd gecomen
Robbrecht Jan Anthon Lipszone
Cornelis Cornelis Gheijtszone
Jan Goossen Anssemszone ende
Denijs Cornelis Merenzone,
alle onder Bavel woonende.
Ende geloofden hier af voor den voornoemden Rombout Jan Jan Lipszone te doen als goede borgen ende oock als principaele schuldenaeren gesaemenderhant ongesundert een voor al ende elck van hen als principael verbynden daer voor oock hen selven ende alle hon goeden roerende ende onroerende putra et futura oock met pande etc. ende op heerlijcke ende parate executie ten tijde ende termijne voornoemd
St... celatione actum et supra
Hyer af extract

----------------------------------------------------------------
Kantlijn:

Jan Michiel Rombout Lipszone verclaert en bekent dat Rombout Jan Jan Lipszone hem deugedelijck voldaen ende betaelt heeft de 324 karolus guldens eens in dezen schultbrieve begrepen alsoo dat deselve schuldbrieve al in gheel doot en te niet is.
Actum den 20e meert anno 1609 in presentie van Jan Naggers en Mr Niclaes Wiliaerts als getuygen ende van mij A. Dyrven.

------------------------------------------------------------------
Jan Michiel Rombout Lips is schepen te Ginneken en Bavel, en overlijdt op 14 januari 1625 te Bavel.
  [bron: Vestbrieven 1604, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 503, blad 139v]
16-04-1610     Bijschrift bij vestbrief van 12 augustus 1567 van Cornelis Peeter Cornelis Jan Meeren:

Peeter Wouter Peeter Wagemaeckers zone heeft verclaert ende bekent dat

Andries Cornelis Peeter Meeren zone voor hem selven, ende
Denys Cornelis Peeter Meeren zone als voicht ende in den name van achtergebleven kynderen wijlen Peeter Cornelis Peeter Meeren, sijnen broeder,
was hem wettelijck afgelost ende gequeten hebben de 4 karolus guldens t jaers erfchijns in desen brieve begrepen,
ende dat hem de lospenningen met alle verschenen chijnsen der selver 4 karolus guldens deugdelijck voldaen ende betaelt zijn.

Alsoo dat desen brieve . geheel doot ende te niet is.

Actum den 16e april 1610 in presentie van Niclaes Williaerts ende Daniel Buycx, clercken in de Secretarye tot Breda als getuygen ende van mij, J. Dyrven.

---------------------------------------------------------------------------------------
In de secretarie van Breda komen Andries en Denys. De laatste uit naam van de kinderen van zijn overleden broer Peter.
Ze verklaren de jaarlijkse erfchijns betaald te hebben en lospenningen om de vestbrief dood te kunnen verklaren.

Het land waar het om gaat moet ik nog ontcijferen uit de lastig te lezen vestbrief van 1567.
  [bron: Ginneken 1564-1568 R683 f192 bijschrift op 16 april 1610]
Denis trouwde met Odelia Cornelis Jan (Delie) Mertens (afb. 52 t/m 54). Delie is een dochter van Cornelis Jan Cornelis Mertens. Delie is overleden na 1634.
Notitie bij overlijden van Delie: Odelia is belast voor de chijns in ieder geval in 1634. Tot hoelang zij betaald heeft, en daarna haar zoon jacob staat er niet bij.
Notitie bij Delie: Zowel Martens als Mertens komt voor.
Cijns:
van 1634 tot 1698     Odelia, de huisvrouw van Denis Cornelis Meren,
van omtrent 2 bunder erf ende 23 roeden buitbancx, metten huijsinge daerop staende, te Bavel, achter de Leeggen Eijckbergh aen de kercke,

oost Maria Mathijs Godtschalckx dochter,
west Adriaen Peeter Cornelis Lips,
noort haerselfs erve, ende
suijtwaert s heerenstraete,

Wijlen Cornelis Jan Cornelis Martens ex anno regro folio .87. Is (of: in) drie parcheelen.

------------------------------------------------------------------------------------------
Erboven, ofwel de volgende cijnsplichtige: Jacob Denis Cornelis Meeren tot Bavel weeskynderen
-------------------------------------------------------------------------------------------
Erboven, ofwel de volgende cijnsplichtige: Peter Adriaen Lips op den Eijckbergh cum suis (met de zijnen) (waarschijnlijk de zoon van de Adriaen Peeter Cornelis Lips, die west ervan woonde)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rechts ervan: Voorschreven Meus (of mens) Peter Meren tot Bavel tot Molenschot
-:120-art:2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Links ervan: Bethaald 1634 noch tot 1643
inclus door (of voor) den Eickbergh
Bethaald tot 1648 inclus door Peter voornoemd,
noch 1649, 1650 noch 1654, 1655, 1656, 1657 (en zo door tot 1687)
  [bron: BHIC Legger van cijnzen Ginneken en Bavel 1634-1698 inv 91 - 118 blad 39 scanpag.50]
Deling van goederen:
15-09-1602     -
Quam Delie Cornelis Jan Mertens dochter,
met Denys Cornelis Peeter Meren, heuren man ende voight in den parthye,
ende Jacopmijne Cornelis Jan Mertens dochter, met Gijsbrecht Henricx zone Verstrijp, heuren man ende voight in de andere.

Verclaerden ende bekenden midts desen van ende aengaende de stede ende erfenissen bij hen ouders achtergelaten ten geschijden ende gedeelt te sijn in manieren naebeschreven.

Dat is te weten dat de voorgenoemde Delie Cornelis Jan Mertens dochter metten voorschreven Denysen, heuren man ende voight, bevallen en de gedeelt is op te

huysinge, schuere, backhuys, hovinge ende alle erfenisse met alle hare toebehoorte ende metten erven daer aen liggende , soo onder lants als weijde houdende, tesamen omtrent anderhalft buynder oft seven quaert buynders, gestaen ende gelegen op ten Leegen Eijckberch tot Bavel.

Item noch op t heijvelt genaempt Schoutethsheijninge, groot omtrent een buynder, gelegen tusschen Chaem ende den Aert,
Daer op de voorschreven Delie jaerlicx uijtreijcken sal moeten 6 karolus gulden t stuck . t jaers den erfgenamen Adriaen Aertsen van Heel.
Noch eener karolus gulden ende 15 stuyvers t sjaers Matheeus Matheeus Claessen erfgenamen.
Noch 30 stuyvers t sjaers Geert Cornelissen.

Item noch is de voorgenoemde Delie gedeelt op te helft aen de westzijde naest de Bavelse Kercke van een stuck lants, groot in t geheel 5 loopensaet, gelegen tot Bavel op de acker aen Leegen Wech.
Daer op jaerlycx uijt gaat de helft van 3 veertelen rogs erfpachts de Tafele Heijliche Geests tot Bavel.

Ende noch op te helft aen de westzijde van de Bosschen ende de helft van de stuck lants daer neven liggende, oock aen de westzjde daer van den zijde 20 voeten langs door den acker.
Mede sal moeten wesen van deze helft daer op dese parthije jaerlicx uijtreijcken 2 veertelen erfpachts der Tafele Heiliche Geests bynnen Breda.

Item noch is de voornoemde Delie bevallen ende gedeelt op t stuck genaempt Deeschot, groot 2 buynder, tusschen Lijndonck ende den Bolberch gelegen.
Daer op zij jaerlicx zal moeten uijtreijcken 3 veertelen rogs erfpachts der Tafele Geiliche Geests van Bavel.
Ende noch 5 Rijns gulden ende 14 stuyvers die Adriaen Jan Naggers heffende is.


Ende hier tegens is de voorgenoemde Jacopmijne metten voorschreven Gijsbrecht, heuren man ende voight, bevallen ende gedeelt op te 3 parcheelen erfs, soo onder lant als weijde, houdende te samen omtrent anderhalft buynder oft zeven quaert, gelegen tegen de huysinghe voorschreven, aen de oostzijde over de waterlaet aldaer, welcken waterlaet de voorschreven parthijen halft ende halft sullen onderhouden.

De 3 voorschreven parcheelen, genamept de Vilbraeck, vrij wesende.

Item is de voorschreven Jacopmijne noch gedeelt op te helft aen de oostzijde in ende van t stuck lants groot in t geheel omtrent 5 loopensaet bovengeruert.
Daer op de voorschreven Jacopmijne jaerlycx uytreijcken sal moeten de wederhelft der 3 veertelen rogs erfpachts die de Tafele Heiliche Geests tot Bavel heffende, gelegen tot Bavel op de acker aen den Leegen Wech voorschreven.

Ende noch is sij gedeelt op te helft aen de oostzijde in ende van een stuck bosch ende lants, groot in t geheel omtrent 5 loopensaet met 20 voeten breeder oft meede als de wederhelft van den voorschreven stuck lants is soo bovengeschreven staet.
Belast wesende met 2 veertelen rogs erfpachts in mindernisse van de 4 veertelen rogs erfpachts die de Tafele Heiliche Geests tot Breda daerop is heffende, ende
elck metten gerechten heeren chijns.

Ende het is voorwaert dat enichlyck van de voorschreven parthijen sijn cavel sal aenvaerden 8 daegen nae Bamisse nu naestcomende anno 1602 sonder enige huere, alsoo de hueren van voorschreven goeden als dan vervallen tusschen de voorschreven parthijen afgerekent zijn (ofwel Delie huurde de stede en misschien ook ander percelen).

Is noch voorwaert dat de voorschreven goeden pant medepandt ende bijpant blijven sullen daer se met recht schuldich sijn etc.

Ende het is voorwaert dat eenyegel van de voorschreven parthijen van de rogpachten ende renten hen aengenoempt, sijnde voorschreven, sal moeten betalen de pachten ende chijnsen die daer af alnu tegenwoordelen sijn loopende sonder meer.

Ende gelovende voorschreven parthijen elck den commer hem aengenoempt zijnde voorschreven, jaerlycs vuegen ende manieren dat de een voor des anders commers nyet gemaent, gemaeyt, belast noch beschadicht en sal worden in eniger manieren.

Verbyndende daer voor de naementlyck ende speciael de erfgoeden daer elck op gedeelt is voorschreven ende voorts generael hen selven ende alle honne goeden, ruerende ende onruerende putra et futura.

Ende in der manieren bovengeschreven bedanckten hen de parthijen voorgenoemd goede scheijdinghe ende der deelinghe van de goeden voorschreven.

Vennichurende (?) ende verthyende midts desen de een op des anders gedeelt zoo dat behoort zonder argelist.

Actum ut supra (15 september 1602)
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f246v en 247r]
Kinderen van Denis en Delie:
1 Cornelis Denis Cornelis Meeren. Volgt 1.1.1.2.3.1.
2 Jacobus Denis Cornelis (Jacob) Meeren, gedoopt in 1590. Volgt 1.1.1.2.3.2.
3 Petrus Denis Cornelis Meeren, gedoopt in 1590. Volgt 1.1.1.2.3.3.
1.1.1.2.3.1 Cornelis Denis Cornelis Meeren, zoon van Denis Cornelis Peter Meeren (zie 1.1.1.2.3) en Odelia Cornelis Jan (Delie) Mertens. Cornelis is overleden vóór 1630.
Rekest:
19-05-1642     Als Cornelis Denijs Meeren en zijn echtgenote overlijden, zijn 2 kinderen onmondig: Peeter en Martijntken. Twee voogden (Peeter Peetersen Pierman, broer van de moeder en voogd Peeter Diercken) hebben erfgoed beheerd sinds 12 a 14 jaren. De kinderen eisen hun rechten hiervoor op.
Dit betekent dat de ouders tussen 1628 en 1630 overleden zijn.
  [bron: Ginneken en Bavel Schepenbank 1635-1810 Nr 10 akte 2]
Cornelis trouwde met ... Peetersen Pierman. ... is een dochter van Peeter Pierman.
Notitie bij de geboorte van ...: Peeter Peeterssen Pierman is de broer van de moeder van de 2 onmondige kinderen.
... is overleden vóór 1630.
Notitie bij ...: -
19 mei 1642: haar broer is Peeter Peeterssen Pierman (in het onderschrift staat een andere laatste naam: Peer___ ) (Request Schepenbank)
Kinderen van Cornelis en ...:
1 Peeter Cornelis Denis Meeren. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.
2 Martijntken Cornelis Denis Meeren [1.1.1.2.3.1.2], geboren [bron: schepenbank Ginneken en Bavel 1635-1810 Nr 10 akte 2].
Notitie bij de geboorte van Martijntken: Martijntken is genoemd in de genoemde akte. De naam komt vaker voor, en is dan een meisjesnaam.
meeren_peeter_cornelis_denis__handtekening_als_gesworene_van_het_catholicq_corpus_van_ginneken_op_20_februari_1652.jpg meeren_peeter_cornelis_denijs_en_martijntken_request_schepenbank_ginneken_en_bavel_19_mei_1642_voorkant_v2.jpg meeren_peeter_cornelis_denijs_en_martijntken_request_schepenbank_ginneken_en_bavel_19_mei_1642.jpg lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-1.jpg lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-2.jpg lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-3.jpg
55 Peeter Cornelis Denis Meeren, handtekening als gesworene van het Catholicq Corpus van Ginneken op 20 februari 1652 in de steun voor pastoor Aldericus Lemmens
56 Meeren Peeter Cornelis Denijs en Martijntken request Schepenbank Ginneken en Bavel 19 mei 1642 voorkant v2
57 Meeren Peeter Cornelis Denijs en Martijntken request Schepenbank Ginneken en Bavel 19 mei 1642
58 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-1
59 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-2
60 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-3
lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-4.jpg lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-5.jpg lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-6.jpg lidmaten_van_het_catholicq_corpus_van_de_kerk_van_ginneken_verklaren_hun_steun_aan_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1651-7.jpg mieren_hendrick_laureijs__smid_in_ginneken__getuigt_voor_pastoor_aldericus_lemmens_op_20_februari_1652_over_de_waarde_van_ijzerwerk_uit_de_kerk.jpg
61 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-4
62 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-5
63 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-6
64 Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1651-7
65 Mieren Hendrick Laureijs, smid in Ginneken, getuigt voor pastoor Aldericus Lemmens op 20 februari 1652 over de waarde van ijzerwerk uit de kerk
1.1.1.2.3.1.1 Peeter Cornelis Denis Meeren (afb. 55 t/m 65), zoon van Cornelis Denis Cornelis Meeren (zie 1.1.1.2.3.1) en ... Peetersen Pierman.
Notitie bij overlijden van Peeter: -
Bij het rekest van de kinderen zijn al 12 tot 14 jaar de voogden in beheer van de penningen. Dit betekent dat beide ouders voor 1630 overleden zijn.
Notitie bij Peeter: -
1634: Peter Cornelis Denis Meeren (cijnsboek)
25-02-1641: Petrus Cornelii
19-05-1642: Peeter Cornelis Denijs Meeren (Request Schepenbank)
07-09-1642: Petrus Cornelii
13-05-1645: Petrus Cornelii
26-04-1648: Petrus Cornelii
22-11-1650: Petrus Cornelii
20-02-1652: Peeter Cornelis Denis Meeren (gesworene; Lidmaten van het Catholicq Corpus van de kerk van Ginneken verklaren hun steun aan pastoor Aldericus Lemmens)
14-12-1653: Petrus Cornelii

In de doopboeken staat geen achternaam vermeld.
Bij het huwelijk van zijn dochter Joanna met Corstiaan de Haen staat zij vernoemd als Joanna Peeter Cornelis Denis Meeren.

De meter Walterus Cornely Meeren bij de doop van Joannes in 1648 is zo niet te plaatsen.
Allerhande acte, protocol:
20-02-1652     In de notariële akte hierna heeft Hendrik Laureijs Mieren, smid te Ginneken getuigt op verzoek van pastoor Aldericus Lemmens, dat het ijzerwerk uit de kerk, dat als rommel voor10 rijns guldens was gekocht, niet meer waard was.
Sommigen beweerden dat het 100 guldens waard was en belasterden de pastoor.
De getuigen zijn Jan Anthonis Martens Brockx en Peeter Jansen. De geregistreerden zijn Adriaan Cornelis Maes en Lambracht Peeter Gijsels. (Invn r 0151 blad 076v)

We zijn enkele jaren na de Vrede van Munster in 1648. De katholieke kerken moeten overgedragen worden aan de protestanten, zo ook de kerk van Ginneken (zo ook de kerk van Bavel en de kapellen van Galder , Heusdenhout en Strijbeek).
-
De pastoor nam de wijk naar de Luciakapel in Meersel, keerde terug naar het goed Grimhuysen, en enkele jaren later definitief naar Meersel. In 1666 keert pastoor Mutsaers terug naar Ginneken. Tussen 1666 en 1690 woonde de Ginnekense pastoor op de oude hoeve van Koekelberg, eigendom van de kinderen van Adriaen Michiels van der Avoirt.
Daarna werden de plakkaten verzacht en werd een schuurkerk toegestaan. Rond 1740 ging de pastoor wonen op goed Grimhuijsen. De schuur werd verbouwd tot schuurkerk en later kon de pastoor het huis kopen als pastorie.
Tot 1837 bleef de parochie van Ginneken gehuisvest in Ulvenhout. (Bron: Brieven van Paulus, nummer 130, maart 2000, Heemkundekring Paulus van Daesdonck, Ulvenhout tijdens het tweede millennium door Ad Jansen, en vermelding in brieven van Paulus, no 134, Heemkundekring Paulus van Daesdonck).
De gebeurtenissen rond het ijzerwerk uit de kerk zal mogelijk te plaatsen zijn binnen deze overdracht. Daar zou ik of iemand anders dan nog eens in kunnen duiken.

In deze akte staat dat een groep mensen de pastoor belasterd heeft, en dat zij vinden dat hij moet vertrekken, ofwel de herder moet verdwijnen uit de schaapskooi. Het bestuur van de kerk, ofwel de lidmaten van het Catholicq Corpus laat optekenen dat ze het daarmee niet eens zijn.

De akte is ondertekend door 33 personen, onder andere:
Henrick Cornelis Meeren, oud kerkmeester
Peeter Cornelis Denis Meeren, gezworene
Peeter Cornelis Meijren, oud kerkmeester of zoals op de fiche staat: meester metselaar
Anthonis Peeter Monden, oud burgemeester
Cornelis Mertens Oomen
Adriaen Michielsen van der Avort

Het bijzondere van deze akte is het grote aantal handtekeningen en merktekens. De met name genoemden hierboven hebben een plaats in de stamboom.
------------------------------------------------------------------------------
Transcriptie van een deel van de akte:

Hoochweerdichste heer,
het was een groot en selsaem geluck voor die godtminnende weduwe Judich, dat sij door haar onberispelijck leven soo vast geloovs (?) heeft, de nijdiche monden, ende gebonden de verschende tongen dat volgens het getuigen van den H. Geest (?) niemant gebonden wiert, die van haar een quaat woordt sprack daer nochtans tegen de eerbaere getrouwen .. even heilich door de monden van die twee ouwden boeven soo veel quade woorden sijn vuijtgespogen dat het groot en selsaem is geweest voor Judich geen opspraeck te lijden quade menschen beweent men dagelijcx,
want daer en is niemant soo onbevleckt van leven of soo hoogh van staet daeer enen aftgunstigen mont niet en compt aen knabbelen, om die te scheuren ende sijnen nijdighen aessem daerover laet vliegen om die te bevlecken: maar oft het geluck is gheen leughenachtighe tegenspraeck den menschen te hooren doen ons twijfelen de woorden ons salichmaeckers:
salich sijt ghij als de menschen vermaledijden ene vervolchen ende alle quaet tegen liegende om mijnentwil verblijt en verheucht is, want uwen loon is overvloedich in de hemelen, Christus heeft het saelichste verkooren, die oock door het pijnelijck sweert van den schuimende tongen den Joden is gecruijst geweest. Het deel dat onsen salichmaecker heeft vercosen, heeft hij oock gelovt aen sijnen getrouwen dienaren, onsen seer aengenaemen herder, den eerwaarden heer Aldericus Lemmens. wier lanckmoedigh stilswijgen sonder sijn selven te verschoenen aen sijn hoochweerdigheit in soo veel opspraecke en leugentael, ons beweeghe ende praencxt (?) in onse conscientie, sijn onnooselheijt voor te staen, ende met de getuigenisse den waerheijt, te stoppen de monden dergheene, die hem onsen oprechten herder soeken te verdwijnen uijt de schaepskoije tot groot achterdeel der Catholique siele ende droeftheijt van de gemeijnte tot Ghinneken bij Breda. derciende oock ertoe versoecke met weenende oogen en bedriechelijke tranen de hulpe en bijstandt van sijn hoochweirdichheit. Soo ist dan hoochweerdichsgte heer, dat wij hier ondergeteeckenten oprechte lidmaten van het Catholicq Corpus tot Ghinneken met eenen eerbiedende kus van uwe hoochweirdichste handen versoecken instantien dat uwe hoochweirdicheit geen geloof en gelieft te geven aen valsche getuigenissen ende schandaleuse pasquillen van een klein en oproerich hoopken bestaende in drijen of vieren pertiusbateurse van dese gemeijnte..

<volgen nog 2 en een halve pagina met redenen waarom de pastoor zo’n goede herder is....>

als is gedaen en geteekent binnen de stadt Breda voor mij Jan van den Couwenberch, openbaar notaris geadmiteert bij den edele Raede van Brabant en sGravenhage, resideerende binnen Breda.

<hierna volgen de handtekeningen of merktekens van de steunbetuigers>
  [bron: J. van den Couwenbergh, Allerhande acten (Protocollen), 1647 / 08-10-1652, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0151, blad 075v]
Cijns:
van na 1634 tot voor 1698     Laurens Joosten van den Couwelaer (laatst genoemde cijnsplichtige)
Peeter Cornelis Denis Meeren sone cum suis (2e cijnsplichtige, geen begindatum of jaar te bepalen)
De kinderen van Peeter Adriaen Peeter Jan Jacopssen (eerste cijnsplichtige)

van omtrent 3 buijnder, 3 quartier, 46 roeden erfs metten huijsinghe daer op staende t’Ulvenhout, oost ende west ’s Heerenstraete, zuijt de Nieuwendijck, noort Cornelis Hendrick Peeter Meeren zone | Wijlen deseve kynderen, ex anno registro in twee parcheelen fol. 223

In de zijlijn: de jaartallen van (16)35 t/m (16)98
  [bron: BHIC inv 91.118 1634-1698 f.41 scan 53]
Peeter trouwde met Maria Adriani.
Kinderen van Peeter en Maria:
1 Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren, gedoopt op maandag 25 februari 1641 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.1.
meeren_adrianus_petri_cornelii_denis__rk_gedoopt_op_7_september_1642_in_ginneken.jpg
66 Meeren Adrianus Petri Cornelii Denis, rk gedoopt op 7 september 1642 in Ginneken
2 Adrianus Peeter Meeren [1.1.1.2.3.1.1.2] (afb. 66). Hij is gedoopt op zondag 7 september 1642 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 201 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Joannis en Maria Joannis.
Vestbrief:
01-12-1701     Adriaen Peter Meeren is vooght over ’t weeskindt, Petrus Jacobs Meeren.   [bron: Register van contracten Ginneken en Bavel 71, 179-180; Contract van afscheijt; ook akte 8, Staet en Inventaris van Goederen gemeen en onverdeelt]
meeren_henricus_petri_cornelii_denis__rk_gedoopt_op_13_mei_1645_in_ginneken.jpg
67 Meeren Henricus Petri Cornelii Denis, rk gedoopt op 13 mei 1645 in Ginneken
3 Henricus Peeter Meeren [1.1.1.2.3.1.1.3] (afb. 67). Hij is gedoopt op zaterdag 13 mei 1645 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 272 r]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Maria Peerens.
4 Joannes Peeter (Jan) Meeren, gedoopt op zondag 26 april 1648 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.4.
meeren_henrica_petri_cornelii_denis_meeren__rk_gedoopt_op_22_november_1650_in_ginneken.jpg
68 Meeren Henrica Petri Cornelii Denis Meeren, rk gedoopt op 22 november 1650 in Ginneken
5 Henrica Peeter Meeren [1.1.1.2.3.1.1.5] (afb. 68). Zij is gedoopt op dinsdag 22 november 1650 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 20 r]. Bij de doop van Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Anthonii en Cornelia Walteri.
6 Laurentius Peeter (Ary) Meeren, gedoopt op zondag 14 december 1653 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.
7 Jacobus Peeter (Jacob) Meeren, gedoopt in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.
meeren_joanna_petri_cornelii_denis__rk_gedoopt_op_25_februari_1641_in_ginneken.jpg meiren_jenneken_peeter_cornelis_denis__en_haar_man_corstiaen_anthoissen_de_haen_uit_ginneken_testament_met_vermelding_van_haar_natuurlijke_zoon_peeter_laureijssen_op_7_maart_1676_-_1.jpg meiren_jenneken_peeter_cornelis_denis__en_haar_man_corstiaen_anthoissen_de_haen_uit_ginneken_testament_met_vermelding_van_haar_natuurlijke_zoon_peeter_laureijssen_op_7_maart_1676_-_2.jpg meiren_jenneken_peeter_cornelis_denis__en_haar_man_corstiaen_anthoissen_de_haen_uit_ginneken_testament_met_vermelding_van_haar_natuurlijke_zoon_peeter_laureijssen_op_7_maart_1676_-_3.jpg meiren_jenneken_peeter_cornelis_denis__handtekening_in_et_testament_met_haar_man_corstiaen_anthoissen_de_haen_uit_ginneken_met_vermelding_van_haar_natuurlijke_zoon_peeter_laureijssen_op_7_maart_1676.jpg
69 Meeren Joanna Petri Cornelii Denis, rk gedoopt op 25 februari 1641 in Ginneken
70 Meiren Jenneken Peeter Cornelis Denis, en haar man Corstiaen Anthoissen de Haen uit Ginneken testament met vermelding van haar natuurlijke zoon Peeter Laureijssen op 7 maart 1676 - 1
71 Meiren Jenneken Peeter Cornelis Denis, en haar man Corstiaen Anthoissen de Haen uit Ginneken testament met vermelding van haar natuurlijke zoon Peeter Laureijssen op 7 maart 1676 - 2
72 Meiren Jenneken Peeter Cornelis Denis, en haar man Corstiaen Anthoissen de Haen uit Ginneken testament met vermelding van haar natuurlijke zoon Peeter Laureijssen op 7 maart 1676 - 3
73 Meiren Jenneken Peeter Cornelis Denis, handtekening in et testament met haar man Corstiaen Anthoissen de Haen uit Ginneken met vermelding van haar natuurlijke zoon Peeter Laureijssen op 7 maart 1676
1.1.1.2.3.1.1.1 Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren (afb. 69 t/m 73), dochter van Peeter Cornelis Denis Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1) en Maria Adriani. Zij is gedoopt op maandag 25 februari 1641 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 156 r]. Bij de doop van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Adriani en Jacoba Jacobi.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Bij de doop was ook Jacoba Jacobi. Zij zou de nicht van Peeter Cornelis Denijs kunnen zijn: Jacoba dochter van Jacob Denijs Cornelis Meeren, en zou dan 21 jaar zijn.; de vader en moeder van Peeter zijn al overleden (voor 1630), van broer Martijntken is niets terug te vinden, oom Jacobus en oom Petrus waren ook al overleden, met andere woorden: er was niet veel directe familie in leven.
Notitie bij Jenneken: -
25-11-1674: Joanna Peeter Cornelis Denis Meeren (Schepenbank - ondertrouw en trouw) ;
25-11-1674: Joanna Petri ( In RK trouwboek staat achternaam van de vrouw vermeld als Petri.)
07-03-1676: Jenneken Cornelis Peeter Denis Meiren (testament met vermelding van Peeter Laureijsse als natuurlijke zoon van Jenneke); hier Cornelis Peeter vermeld, wel getekend met Jenneken Peeters
Adres:
07-03-1676     Ginneken   [bron: H. Buysen, Allerhande acten (Protocollen), 1676, inventarisnummer 0242, blad 23]
Testament:
07-03-1676     Jenneken en Corstiaen vermelden in hun testament haar natuurlijke zoon Peeter Laureijsse.   [bron: H. Buysen, Allerhande acten (Protocollen), 1676, inventarisnummer 0242, blad 23]
Jenneken trouwde, 33 jaar oud, op zondag 25 november 1674 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124, 128 en N-G 40 nr.1, folio: 235, 75-77 en 021 v] met Christianus Anthonissen (Corstiaan) de Haan, nadat zij op zaterdag 10 november 1674 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124, 128 en N-G 40 nr.1, folio: 235, 75-77 en 021 v]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jenneken en Corstiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Nicolaa Lamberti. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 10 november 1674 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124, 128 en N-G 40 nr.1, folio: 235, 75-77 en 021 v].
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Corstiaan: -
Corstiaan is een zoon van Anthonis de Haan en Catharina Janssen. Corstiaan trouwde voorheen met Anneken Jan Jansen.
Adres:
07-03-1676     Ginneken   [bron: H. Buysen, Allerhande acten (Protocollen), 1676, inventarisnummer 0242, blad 23]
Getuige bij:
24-01-1704     doop Antonia Donckers (geb. 1704) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.2.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747;DTB-nr: 21, fol: 1]
02-06-1709     doop Helena Petrus de Haen (geb. 1709) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 109]
13-11-1709     doop Joanna Donckers (geb. 1709) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.2.4]    [grootvader moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 35]
Kind van Jenneken uit onbekende relatie:
1 Peeter Laureijsse [1.1.1.2.3.1.1.1.1].
Kinderen van Jenneken en Corstiaan:
2 Joanna Christiaensse (Jenneke) de Haen, gedoopt op donderdag 29 augustus 1675 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.1.2.
3 Petrus Christianus de Haan [1.1.1.2.3.1.1.1.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 12 januari 1677 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 127 r]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina Petri Mieren en Maria Petri.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Hendrina Petri Mieren is waarschijnlijk de zus van Joanna.
4 Gertrudis Christianus de Haen [1.1.1.2.3.1.1.1.4]. Zij is gedoopt op donderdag 15 september 1678 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 136 r]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Petri en Joanna Petri.
Getuige bij:
06-03-1716     doop Christianus Petrus de Haen (1716-vóór 1717) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5.4]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 71]
02-03-1717     doop Christianus Petrus de Haen (geb. 1717) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5.5]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 76]
5 Petrus Christianus (Pieter) de Haen, gedoopt op vrijdag 2 mei 1681 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.1.5.
1.1.1.2.3.1.1.1.2 Joanna Christiaensse (Jenneke) de Haen, dochter van Christianus Anthonissen (Corstiaan) de Haan en Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.1). Zij is gedoopt op donderdag 29 augustus 1675 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 150 r]. Bij de doop van Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Adriani. Jenneke is overleden op donderdag 1 oktober 1744 in Breda, 69 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 oktober 1744 in Breda [bron: Begraafboeken Breda Grote Kerk 1693-1745 5x geluid; DTB-nr: afd. III-8 nr. 157 folio 104v].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Vermeld is dat zij de weduwe van Hendrick Donkers is.
Notitie bij Jenneke: [Johanna]
Vestbrief:
11-05-1736     Bij de verkoop van het huis ’’de luijcxen boer" van Jan Peeter Meeren (haar oom) wordt zij als een erfgename genoemd.
Zij is dan weduwe.
  [bron: Vestkamer Breda, R589 folio 46]
Getuige bij:
09-03-1699     doop Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.7]    [nicht vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 208 r]
Jenneke trouwde met Henricus Donckers. Henricus is overleden vóór 1736.
Kinderen van Jenneke en Henricus:
1 Antonia Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.1]. Zij is gedoopt op donderdag 24 januari 1704 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747;DTB-nr: 21, fol: 1]. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Corstiaan de Haan [zie 1.1.1.2.3.1.1.1] [grootvader moederszijde] en Joanna (Jenneke) Hendrix.
2 Catharina Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.2]. Zij is gedoopt op zondag 13 september 1705 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 11]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia van der Avort en Jan Meeren (1648-1716) [zie 1.1.1.2.3.1.1.4] [oudoom moederszijde].
3 Antonius Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.3]. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1706 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 17]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna (Jenneke) Hendrix en Pieter de Haen (1681-1719) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5] [oom moederszijde].
4 Joanna Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.4]. Zij is gedoopt op woensdag 13 november 1709 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 35]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Corstiaan de Haan [zie 1.1.1.2.3.1.1.1] [grootvader moederszijde] en Joanna (Jenneke) Hendrix.
5 Jacomina Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.5]. Zij is gedoopt op vrijdag 6 november 1711 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 45]. Bij de doop van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Gode en Pieter de Haen (1681-1719) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5] [oom moederszijde].
6 Hendrina Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.6]. Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1713 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 55]. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Aert en Maria Bouwens.
7 Christina Donckers [1.1.1.2.3.1.1.1.2.7]. Zij is gedoopt op donderdag 27 augustus 1716 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 73]. Bij de doop van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert de Boy en Jacomijna van Gils.
1.1.1.2.3.1.1.1.5 Petrus Christianus (Pieter) de Haen, zoon van Christianus Anthonissen (Corstiaan) de Haan en Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.1). Hij is gedoopt op vrijdag 2 mei 1681 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 150 r]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Antonii. Pieter is overleden op vrijdag 25 augustus 1719 in Breda, 38 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 augustus 1719 in Breda [bron: Begraafboeken Breda Grote Kerk 1693-1745 2x geluid en 2 poos; DTB-nr: III-8 nr. 144 folio 131v].
Notitie bij Pieter: [Peter] [Pieter]
Adres:
02-09-1708     Ginneken
Getuige bij:
31-10-1706     doop Antonius Donckers (geb. 1706) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.2.3]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 17]
06-11-1711     doop Jacomina Donckers (geb. 1711) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.2.5]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 45]
09-03-1717     doop Hendrina van Ham (geb. 1717)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 76]
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zondag 2 september 1708 in Breda [bron: Trouwen nh Kleine Kerk 1699-1711; DTB-nr: III-GA Breda nr. 167, folio: 179; Trouwboeken Breda Grote Kerk 1675-1711;DTB-nr: IV-9 nr. 41, folio: 229] met Margaretha Anthonii Claessens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 1 september 1708 in Breda [bron: RK Waterstraatkerk 1694-1713; DTB-nr: 20, folio: 349]. Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Diessem [Diessen] en Joanna Stoops.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Margaretha: Zowel op 1 als op 2 september vermeld; welke het kerkelijk en welke het wetttelijk huwelijk is, is me niet duidelijk.
Margaretha trouwde later op zondag 2 november 1721 in Breda [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130] met Joannes Laureijs Meiren (geb. 1696), zie 1.1.1.2.3.1.1.6.6.
Notitie bij Margaretha: -
Margrieta, Margarita
Claes, Klaesen, Claessen
Adressen:
02-09-1708     Waterstraat, Breda
1721     Nieuweweg, Breda   [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]
Getuige bij:
05-05-1724     doop Petrus van Ham (geb. 1724)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 107]
24-04-1732     doop Joannes Joannes Vermeulen (geb. 1732) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8.1]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 162]
Kinderen van Pieter en Margaretha:
1 Helena Petrus de Haen [1.1.1.2.3.1.1.1.5.1]. Zij is gedoopt op zondag 2 juni 1709 in Breda [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 109]. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Besters en Corstiaan de Haan [zie 1.1.1.2.3.1.1.1] [grootvader vaderszijde].
2 Henricus de Haen [1.1.1.2.3.1.1.1.5.2]. Hij is gedoopt op zaterdag 6 februari 1712 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 48]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anthonis Claessens en Adrianus Willemse (Adriaan) van Ham.
3 Cornelis de Haen [1.1.1.2.3.1.1.1.5.3]. Hij is gedoopt op maandag 5 maart 1714 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 60]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Gils en Petrus Spagniaers.
4 Christianus Petrus de Haen [1.1.1.2.3.1.1.1.5.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 6 maart 1716 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 71]. Bij de doop van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Willemse (Adriaan) van Ham en Gertrudis Christianus de Haen (geb. 1678) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.4] [tante vaderszijde]. Christianus is overleden vóór dinsdag 2 maart 1717, ten hoogste 11 maanden oud.
5 Christianus Petrus de Haen [1.1.1.2.3.1.1.1.5.5]. Hij is gedoopt op dinsdag 2 maart 1717 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 76]. Bij de doop van Christianus was de volgende getuige aanwezig: Gertrudis Christianus de Haen (geb. 1678) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.4] [tante vaderszijde].
meeren_joannes_petri_cornelii_denis_meeren__rk_gedoopt_op_26_april_1648_in_ginneken.jpg
74 Meeren Joannes Petri Cornelii Denis Meeren, rk gedoopt op 26 april 1648 in Ginneken
1.1.1.2.3.1.1.4 Joannes Peeter (Jan) Meeren (afb. 74), zoon van Peeter Cornelis Denis Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1) en Maria Adriani. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1648 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 6 r]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Adriani en Walterus Cornelii Meeren.
Notitie bij de geboorte van Jan: Walterus Cornelii Meeren waar is die te plaatsen? Een broer van Peter Cornelii Meeren zou je zo zeggen, maar daar kennen we alleen een Martijntken als broer.
Jan is overleden in 1716, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: -
Op 19 januari 1710 is Rijnsburgh als meter aanwezig
Notitie bij Jan: -
04 mei 1677: Jan Peter Meer (trouwt met Rijnborght de Haen in nh Grote Kerk)
14 mei 1692: Jan Peeter Meiren (hij en Rijnsburg de Haen erven den luycxen boer van Adriana van Zanten)
12 aug 1697: Jan Pieter Meeren (aanstelling als zout en korenmeter)
13 sep 1705: Joannes Piters Mere (doop van zijn nichtje)
Adres:
vanaf 14-05-1692     Op den Luijksen boer, gestaen binnen Breda den oostzijde van de haven omtrent de tolbrugge achter aan de huizinge toebehoorende Jellis Verkade op ’t zuiden, de weduwe jacques parquin op ’t noorden, Breda (Op den 14e mei 1692 gevest en geerft Jan Peeter Meeren)
Beroep:
vanaf 15-08-1697     Haeckschipper, sout- en coorenmeeter (Op deze datum beëdigd:

Naam: Jan Pieter Meeren
Beroep/Functie: zout en korenmeter
Datum aanstelling: 1697-08-12
Datum eed: 1697-08-15
Opmerkingen: Commissieboeken Breda)
  [bron: Commissieboeken Breda 1637-1830; OA Breda (1-1a) nr.402, folio: 51]
Contract van afscheid:
01-12-1701     Beheert penningen van Peeter Jacobs Meeren. Die zijn het weeskind van zijn broer aanbestorven van de halve zus van het weeskind.   [bron: Contract van Afscheid Register Ginneken en Bavel 71, 179-180]
Vestbrief:
11-05-1736     Op 11 mei 1736 Vestkamer Breda R589 folio 46 worden Petronella Meeren en Pieter van Dongen erfgenamen van Jan Peeter Meeren, die getrouwd was met Antonetta Huijgens. Het gaat over de verkoop van het huis. Jan Peeter was de oom van Petronella.   [bron: Vestkamer Breda R589 folio 46]
Getuige bij:
13-09-1705     doop Catharina Donckers (geb. 1705) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.2.2]    [oudoom moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 11]
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 4 mei 1677 in Breda [bron: Trouwboeken Breda nh Grote Kerk 1672-1680; DTB-nr: IV-9 nr. 38, folio: 218] met Rijnsburgh de Haen. Rijnsburgh is overleden na zondag 19 januari 1710.
Notitie bij Rijnsburgh: -
04-05-1677: Rijnborgt de Haen (trouwt met Jan Peeter Meer)
Religie:
25-12-1675     Lidmaat NG (doet belijdenis)   [bron: Lidmaten nh Breda 1656-1809; DTB-nr: Afd.III-116,nr.140, fol: 599]
Getuige bij:
19-01-1710     doop Rijnsburgh Swemers (geb. 1710)   [bron: Dopen nh Breda 1704-1722; NG Grote Kerk 1704-1722;]
Het huwelijk van Jan en Rijnsburgh bleef kinderloos.
(2) trouwde, minstens 61 jaar oud, na zondag 19 januari 1710 met Anthonette Huygens.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anthonette: Op 31 maart 1708 (R564 f116) lenen Jan Peeter Meeren en Rijnsburgh de Haen geld. Dan is Rijnsburgh dus nog in leven. Het huwelijk zal met Anthonetta zal dus ergens tussen 1710 en 1716 zijn geweest.
Op 19 januari 1710 is Rijnsburgh als meter aanwezig
Anthonette trouwde later na 1716 met Willem Willemsen Philipsen. Het huwelijk van Jan en Anthonette bleef kinderloos.
meeren_laurentius_petri_cornelii_denis_meeren__rk_gedoopt_op_14_december_1653_in_ginneken.jpg
75 Meeren Laurentius Petri Cornelii Denis Meeren, rk gedoopt op 14 december 1653 in Ginneken
1.1.1.2.3.1.1.6 Laurentius Peeter (Ary) Meeren (afb. 75), zoon van Peeter Cornelis Denis Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1) en Maria Adriani. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1653 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 38 r]. Bij de doop van Ary waren de volgende getuigen aanwezig: Clara Joannis en Elisabeth Laurentii. Ary is overleden op maandag 13 december 1723 in Breda, 69 jaar oud. Hij is begraven op maandag 13 december 1723 in Breda [bron: Begraven nh Kleine Kerk 1722-1725; DTB-nr: III-8 nr. 867].
Notitie bij overlijden van Ary: 1x Geluid
Notitie bij Ary: -
26-01-1686: Ary Peter Meeren (ondertrouw NG) met Mary Jansen Sibs
26-02-1687: Laurentius Petri (vader) en Maria Joannis (moeder)
15-02-1689: Laurentius Peter Meiren (vader) en Maria Joannis Sips (moeder)
20-09-1691: Laurentius Peter Meiren (vader) en Maria Joannis Sips (moeder)
29-12-1693: Laureijs Peter Martens (vader) en Maria Jan Sips (moeder) bij geboorte van een tweeling, alleen Cornelia met name genoemd.
24-09-1696: niet gevonden
09-03-1699: Laurentius Peter Meiren (vader) en Maria Jansse Sips (moeder)
11-02-1703: Laurentius Peeter Meiren (vader) en Maria Jan Sips (moeder)
03-05-1706: Laurentius Peeter Meiren (vader) en Maria Jan Sips (moeder)
14-04-1708: Laurentius Petri Meiren (peter) en Maria Jan Sips (2e getuige)
22-02-1713: Laurentius Meiren (peter)
19-10-1713: Laurentius Petrus Meeren (peter)
26-11-1714: Laurentius Meres (peter)
13-12-1723: Laureijs Meeren (begravene in Breda)

Zijn kinderen worden geboren in Ginneken. Ze trouwen allemaal in Breda, en hijzelf overlijdt en wordt begraven in Breda. Het lijkt erop dat hij naar Breda verhuisd is.
Getuige bij:
14-04-1708     doop Cornelia Sips (geb. 1708)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 246 r]
22-02-1713     doop [waarschijnlijk] Joannes van Beeck (geb. 1713) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.3.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 269 r]
19-10-1713     doop Adrianus van Donghen (geb. 1713) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Waterstraat, 1704-1747; GA Breda - DTB-nr. : 21, fol. 057]
26-11-1714     doop Elisabeth van Dongen (geb. 1714) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.2]    [grootvader moederszijde]
Ary trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1686 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: 118, folio: 30] met Maria Jan (Mary) Sips, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 januari 1686 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: 118, folio: 30].
Notitie bij het huwelijk van Ary en Mary: Bij het huwelijk wordt hij Ary genoemd
Mary is een dochter van Joannes Cornelii (Jan) Sips en Maria Adriani. Zij is gedoopt op maandag 13 september 1660 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken, 1647-1738; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 71r]. Bij de doop van Mary waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Brosen en Jacoba Nicolai.
Notitie bij Mary: 26-01-1686: Mary Jansen Sibs
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna van Alphen (geb. 1715) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.1.3]    [grootmoeder moederszijde]
14-04-1708     doop Cornelia Sips (geb. 1708)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 246 r]
Kinderen van Ary en Mary:
1 Maria Laureijs Meiren, gedoopt op woensdag 26 februari 1687 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.1.
2 Petronella Laureijs (Pietronella) Meeren, gedoopt op dinsdag 15 februari 1689 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.2.
3 Joanna Laureijs (Jenneke) Meiren, gedoopt op donderdag 20 september 1691 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.3.
4 Cornelia Meeren [1.1.1.2.3.1.1.6.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 29 december 1693 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; dtb 113 fol 191r]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Antonia Jan Donkers [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Laureijs Peter Martens is als vader genoemd; Martens moet haast wel een verschrijving zijn
5 NN Meeren [1.1.1.2.3.1.1.6.5]. Hij of zij is gedoopt op dinsdag 29 december 1693 in Ginneken [bron: Dopen rk Gnneken 1647-1738; dtb 113 fol 191r].
Notitie bij de geboorte van NN: Cornelia is tweeling, 2e kind is niet genoemd
6 Joannes Laureijs Meiren, gedoopt op maandag 24 september 1696 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.6.
7 Adriana Laureijs Meiren, gedoopt op maandag 9 maart 1699 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.7.
8 Cornelia Laureijs Meeren, gedoopt op zondag 11 februari 1703 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.8.
9 Petrus Laureijs Meeren [1.1.1.2.3.1.1.6.9]. Hij is gedoopt op maandag 3 mei 1706 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 235 r]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Adriaensse Baxs, Gertrudis Verbrugghe en Elisabeth Jan Sips (geb. 1664) [tante moederszijde]. Petrus is overleden, minstens 22 jaar oud. Hij is begraven na 1728.
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriana van Beeck (geb. 1728) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.3.5]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Laurentius van Donghen (geb. 1724) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.4]    [oom moederszijde]
09-05-1724     doop Laurentius Joannes Meiren (geb. 1724) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.6.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 167]
1.1.1.2.3.1.1.6.1 Maria Laureijs Meiren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6) en [waarschijnlijk] Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op woensdag 26 februari 1687 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 167 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Joannis en Maria Petri.
Notitie bij de geboorte van Maria: Zij was getuige in 1698 (11 jaar), 1702(14 jaar) en 1712 (25jr). Op het platteland waren broers en zussen al op vroege leeftijd peter of meter van jongere kinderen uit het gezin; ze hielpen al vroeg mee op het stukje grond of bij de verpachter, ook werd hen de verzorging van broertjes of zusjes soms al vroeg toevertrouwd.
Doop: geen achternaam vermeld
Maria is overleden op zaterdag 18 oktober 1727 in Breda, 40 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria Sips (geb. 1702)
geboorteaangifte Maria van Alphen (geb. 1712)
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Johanna Mulders (geb. 1698)
Maria trouwde, 24 jaar oud, op zondag 31 januari 1712 in Ginneken en Bavel met Matthias Jacobs Matthijsse van Alphen, nadat zij op zaterdag 16 januari 1712 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Matthias is overleden op woensdag 3 november 1751.
Getuige bij:
11-09-1727     doop [waarschijnlijk] Hendricus van Donghen (geb. 1727) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.5]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 176]
Kinderen van Maria en Matthias:
1 Joannis van Alphen. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.6.1.1.
2 Maria van Alphen [1.1.1.2.3.1.1.6.1.2]. Zij is gedoopt op donderdag 25 augustus 1712 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen 1625-1810 compleet; GA- Breda -dtbnr 113 fol 285r].
Getuige bij:
30-06-1725     doop Maria Joanna Lodders (geb. 1725)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 113]
3 Johanna van Alphen [1.1.1.2.3.1.1.6.1.3]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Mary Sips (geb. 1660) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op maandag 4 maart 1715 in Ginneken. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Henrica Sips.
4 Adrianus van Alphen [1.1.1.2.3.1.1.6.1.4]. Hij is gedoopt op maandag 27 september 1717 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 291 r].
5 Petrus van Alphen [1.1.1.2.3.1.1.6.1.5]. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.7] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op maandag 20 november 1719 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA - Breda - DTB-nr: 113, fol: 299 r].
6 Laurentius van Alphen [1.1.1.2.3.1.1.6.1.6]. Bij de geboorteaangifte van Laurentius was de volgende getuige aanwezig: Jenneke Meiren (1691-1761) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.3] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1722 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 310 r].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Laurentius tweeling met Jacobus
7 Jacobus van Alphen [1.1.1.2.3.1.1.6.1.7]. Hij is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1722 in Ginneken. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Matthijsse van Alphen en Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Jacobus tweeling
1.1.1.2.3.1.1.6.1.1 Joannis van Alphen, zoon van Matthias Jacobs Matthijsse van Alphen en Maria Laureijs Meiren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6.1). Joannis is overleden op vrijdag 2 augustus 1771 in Breda. Joannis trouwde met Adriaentje Adriaensdochter Schrauwen. Zij is gedoopt in Princenhage. Adriaentje is overleden op maandag 4 maart 1754 in Breda.
1.1.1.2.3.1.1.6.2 Petronella Laureijs (Pietronella) Meeren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op dinsdag 15 februari 1689 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 174 r]. Bij de doop van Pietronella waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Hoijdonck en Henrica Sips. Pietronella is overleden op dinsdag 12 oktober 1756 in Breda, 67 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14 oktober 1756 in Breda.
Notitie bij overlijden van Pietronella: Pietronella Vermeere, weduwe van Pieter van Dongen
Notitie bij Pietronella: Meiren [Meeren] [Vermeeren] [Meere] [Meeres] [Meres]
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriana van Beeck (geb. 1728) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.3.5]    [tante moederszijde]
01-01-1722     doop Petrus Joannes Meiren (geb. 1722) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.6.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 160]
Pietronella trouwde, 24 jaar oud, op zondag 10 september 1713 in Breda [bron: Breda RK trouwen Waterstraat, 1713-1810; GA Breda - DTB-nr: III-95 nr. 194, folio: 046 &s] met Petrus (Pieter) van Donghen [Donge]. Bij het kerkelijk huwelijk van Pietronella en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Diessen en Joanna Stoops.
Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Pieter: Achternaam bij het trouwen was Meere. Bij Petrus was het Donge.
Pieter is overleden vóór dinsdag 12 oktober 1756 in Breda.
Kinderen van Pietronella en Pieter:
1 Adrianus van Donghen [1.1.1.2.3.1.1.6.2.1]. Hij is gedoopt op donderdag 19 oktober 1713 in Breda [bron: Breda RK dopen Waterstraat, 1704-1747; GA Breda - DTB-nr.: 21, fol. 057]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Henderina van Donghen en Ary Meeren (1653-1723) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6] [grootvader moederszijde].
2 Elisabeth van Dongen [1.1.1.2.3.1.1.6.2.2]. Zij is gedoopt op maandag 26 november 1714 in Breda. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Ary Meeren (1653-1723) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6] [grootvader moederszijde].
3 Adrianus van Dongen [1.1.1.2.3.1.1.6.2.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1718 in Breda.
4 Laurentius van Donghen [1.1.1.2.3.1.1.6.2.4]. Bij de geboorteaangifte van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.7] [tante moederszijde] en Petrus Laureijs Meeren (1706-na 1728) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.9] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1724 in Breda [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 169].
5 Hendricus van Donghen [1.1.1.2.3.1.1.6.2.5]. Hij is gedoopt op donderdag 11 september 1727 in Breda [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 176]. Bij de doop van Hendricus waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Matthias Jacobs Matthijsse van Alphen (ovl. 1751) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.1] [aangetrouwde oom moederszijde] en Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8] [tante moederszijde].
6 Maria Elisabeth van Donghen [1.1.1.2.3.1.1.6.2.6]. Zij is gedoopt op woensdag 29 september 1728 in Breda [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 179]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Antonissen en [waarschijnlijk] Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8] [tante moederszijde].
1.1.1.2.3.1.1.6.3 Joanna Laureijs (Jenneke) Meiren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op donderdag 20 september 1691 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 183 r]. Bij de doop van Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Jan Sips (geb. 1664) [tante moederszijde]. Jenneke is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 21 juli 1761 in Ginneken.
Notitie bij overlijden van Jenneke: Begraafdatum is aanvechtbaar: vermelding is NN van Beek, huisvrouw van Jan van Beek
Getuige bij:
geboorteaangifte Laurentius van Alphen (geb. 1722) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.1.6]    [tante moederszijde]
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 8 mei 1712 in Breda met Adrianus Jansse (Jan) van Beeck, nadat zij op zaterdag 16 april 1712 in Breda in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Jenneke en Jan:
1 Joannes van Beeck [1.1.1.2.3.1.1.6.3.1]. Hij is gedoopt op woensdag 22 februari 1713 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 269 r]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Ary Meeren (1653-1723) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6] [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Alleen Laurentius Meiren vermeld als peter
2 Antonia van Beeck [1.1.1.2.3.1.1.6.3.2]. Bij de geboorteaangifte van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.7] [tante moederszijde]. Zij is gedoopt op donderdag 21 april 1718 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 293 r].
3 Maria van Beeck [1.1.1.2.3.1.1.6.3.3]. Hij is gedoopt op donderdag 24 juli 1721 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 305 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Matthiae Broxs en Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8] [tante moederszijde].
4 Petronilla van Beeck [1.1.1.2.3.1.1.6.3.4]. Zij is gedoopt op zaterdag 17 november 1725 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 322 r].
5 Adriana van Beeck [1.1.1.2.3.1.1.6.3.5]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Pietronella Meeren (1689-1756) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2] [tante moederszijde] en Petrus Laureijs Meeren (1706-na 1728) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.9] [oom moederszijde]. Zij is gedoopt op vrijdag 27 februari 1728 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 329 r].
1.1.1.2.3.1.1.6.6 Joannes Laureijs Meiren, zoon van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Hij is gedoopt op maandag 24 september 1696 in Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Joannes: De geboortedatum kan ik niet terugvinden in ISIS.
Notitie bij Joannes: -
27-09-1721: Jan Laurens Meeren (bruidegom) en Margrieta Hindriks (bruid)
Adres:
1721     Ginneken   [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]
Joannes trouwde, 25 jaar oud, op zondag 2 november 1721 in Breda [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130] met Margaretha Anthonii Claessens, nadat zij op zaterdag 27 september 1721 in Breda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130].
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Margaretha: Attestatie naar Ginneken op 2 november 1721. Het huwelijk zal kort daarvoor voltrokken zijn. Zij was weduwe van Petrus de Haen. Petrus is de neef van Joannes.
Hun eerste kind wordt geboren op 1 januari 1722.
Margaretha is weduwe van Petrus Christianus (Pieter) de Haen (1681-1719), met wie zij trouwde op zondag 2 september 1708 in Breda [bron: Trouwen nh Kleine Kerk 1699-1711; DTB-nr: III-GA Breda nr. 167, folio: 179; Trouwboeken Breda Grote Kerk 1675-1711;DTB-nr: IV-9 nr. 41, folio: 229], zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5.
Notitie bij Margaretha: -
Margrieta, Margarita
Claes, Klaesen, Claessen
Adressen:
02-09-1708     Waterstraat, Breda
1721     Nieuweweg, Breda   [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]
Getuige bij:
05-05-1724     doop Petrus van Ham (geb. 1724)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 107]
24-04-1732     doop Joannes Joannes Vermeulen (geb. 1732) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8.1]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 162]
Kinderen van Joannes en Margaretha:
1 Petrus Joannes Meiren [1.1.1.2.3.1.1.6.6.1]. Hij is gedoopt op donderdag 1 januari 1722 in Breda [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 160]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Willemse (Adriaan) van Ham en Pietronella Meeren (1689-1756) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2] [tante vaderszijde].
2 Laurentius Joannes Meiren [1.1.1.2.3.1.1.6.6.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 9 mei 1724 in Breda [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 167]. Bij de doop van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Claese en Petrus Laureijs Meeren (1706-na 1728) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.9] [oom vaderszijde].
Notitie bij Laurentius: [Meire]
1.1.1.2.3.1.1.6.7 Adriana Laureijs Meiren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op maandag 9 maart 1699 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 208 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaus Hendericks en Jenneke de Haen (1675-1744) [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.2] [nicht vaderszijde].
Notitie bij overlijden van Adriana: In 1739 Adriana Laureijssen Mire
In 1740 Adriana Laurijsse Miere
In 1742 Adriana Laureijsse Miere
In 1745 Adriana Laurijsse Miere
Notitie bij Adriana: [Mire] [Miere]
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonia van Beeck (geb. 1718) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.3.2]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Petrus van Alphen (geb. 1719) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.1.5]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Laurentius van Donghen (geb. 1724) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.4]    [tante moederszijde]
Adriana trouwde, 39 jaar oud, op zondag 9 november 1738 in Zevenbergen [bron: Zevenbergen trouwen RK, 1643-1810;] met Antonius van der Horst, nadat zij op vrijdag 24 oktober 1738 in Zevenbergen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Zevenbergen trouwen RK, 1643-1810;]. Bij het kerkelijk huwelijk van Adriana en Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Arenbergh, Joanna Ciermans en Antonia de Kock.
Kinderen van Adriana en Antonius:
1 Antonia van der Horst [1.1.1.2.3.1.1.6.7.1]. Zij is gedoopt op woensdag 4 februari 1739 in Zevenbergen. Bij de doop van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Bij de doop staat Cornelius Laureijssen Meiren vermeld. Dit lijkt een verschrijving
2 Antonius van der Horst [1.1.1.2.3.1.1.6.7.2]. Hij is gedoopt op donderdag 4 februari 1740 in Zevenbergen.
3 Adriana van der Horst [1.1.1.2.3.1.1.6.7.3]. Zij is gedoopt op donderdag 18 oktober 1742 in Zevenbergen. Bij de doop van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.8] [tante moederszijde].
4 Maria van der Horst [1.1.1.2.3.1.1.6.7.4]. Zij is gedoopt op maandag 14 juni 1745 in Zevenbergen.
1.1.1.2.3.1.1.6.8 Cornelia Laureijs Meeren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1703 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 222 r]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Anna Cornelii (Anneke) Schellekens (geb. 1654).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: De naam van de getuige is identiek aan die waarin zij als moeder van Anna voorkomt, en valt in dezelfde periode. Waarschijnlijk is hier sprake van dezelfde persoon.
Cornelia is overleden, minstens 39 jaar oud. Zij is begraven na 1742.
Notitie bij Cornelia: Meiren [Meeren] [ Vermeeren] [Vermeer]
Getuige bij:
24-07-1721     doop Maria van Beeck (geb. 1721) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.3.3]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 305 r]
30-10-1722     doop Jacobus van Alphen (geb. 1722) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.1.7]    [tante moederszijde]
11-09-1727     doop Hendricus van Donghen (geb. 1727) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.5]    [tante moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 176]
29-09-1728     doop [waarschijnlijk] Maria Elisabeth van Donghen (geb. 1728) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.2.6]    [tante moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 179]
04-02-1739     doop Antonia van der Horst (geb. 1739) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.7.1]    [tante moederszijde]
18-10-1742     doop Adriana van der Horst (geb. 1742) [zie 1.1.1.2.3.1.1.6.7.3]    [tante moederszijde]
Cornelia:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 26 maart 1730 in Breda [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 261] met Joannes Vermeulen. Hij is gedoopt in Breda.
Beroep:
26-03-1730     Militair
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 8 mei 1735 in Breda [bron: Trouwen nh Grote Kerk 1731-1748; DTB-nr: 43, folio: 95] met Jan Doojewaard, nadat zij op zaterdag 23 april 1735 in Breda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Grote Kerk 1731-1748; DTB-nr: 43, folio: 95].
Beroep:
08-05-1735     Soldaat
Kind van Cornelia en Joannes:
1 Joannes Joannes Vermeulen [1.1.1.2.3.1.1.6.8.1]. Hij is gedoopt op donderdag 24 april 1732 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 162]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Anthonii Claessens [zie 1.1.1.2.3.1.1.1.5] [aangetrouwde tante moederszijde] en Adrianus Vermeulen.
meeren_jacobus_peeter_trouwakte_ginneken_detail_1695.jpg meeren_jacobus_peeter_trouwakte_ginneken_ng_1695.jpg meeren_jacob_peter_-_contract_van_afscheid_-_na_overlijden_1_dec_1701_pag_1.jpg meeren_jacob_peter_-_contract_van_afscheid_-_na_overlijden_1_dec_1701_pag_2.jpg meeren_jacob_peter_-_contract_van_afscheid_-_na_overlijden_1_dec_1701_pag_3.jpg meeren_jacob_peter_-_contract_van_afscheid_-_na_overlijden_1_dec_1701_pag_4.jpg
76 Meeren Jacobus Peeter trouwakte Ginneken detail 1695
77 Meeren Jacobus Peeter trouwakte Ginneken NG 1695
78 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 1
79 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 2
80 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 3
81 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 4
meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_1__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_2__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_3__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_4__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_5__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_6__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg
82 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 1 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
83 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 2 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
84 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 3 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
85 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 4 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
86 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 5 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
87 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 6 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
meeren_jacob_peter_-_staet_en_inventaris__-_na_overlijden_-_1_dec_1701_pag_7__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg
88 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 7 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
1.1.1.2.3.1.1.7 Jacobus Peeter (Jacob) Meeren (afb. 76 t/m 88), zoon van Peeter Cornelis Denis Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1) en Maria Adriani. Hij is gedoopt in Ginneken. Jacob is overleden vóór zaterdag 6 november 1700 in Galder te Keerssel.
Notitie bij Jacob: Jacob pieter
Adres:
22-05-1695     Ginneken   [bron: trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente van Ginneken]
Onbekend:
vanaf 08-05-1696     leende 200 gulden van Cornelius Wouter van Hoydonck
Jacob trouwde op maandag 23 mei 1695 in Ginneken [bron: Huwelijken Ginneken Nederduits-Gereformeerd - akte 13] met Cornelia Wouters van Hoydonck, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 mei 1695 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Ginneken Nederduits-Gereformeerd - akte 13].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: In het contract van afscheid van 1 december 1701 staat dat de oom van het onmondig weeskind (Peter Jacob Meeren) geld voor hem beheerd, dat hij geerfd heeft van zijn halfzus.
Dan zou Jacob al een keer eerder getrouwd geweest zijn, een dochter hebben gekregen, en dat zijn vrouw en kind overleden zijn. Daar heb ik niets van kunnen vinden.

Bij het trouwen van Jacob met Cornelia staat er jongeman, en geen weduwnaar.
Cornelia is een dochter van Wouter Adriaensen Thomae van Hoydonck en Maria Jan Jan (Maeijken) Gijben. Zij is gedoopt op zondag 8 juni 1664 in Galder [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 83 r]. Cornelia trouwde later op zondag 21 november 1700 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen,rk,nh,schepenen Ginneken-Bavel,1614-1810;trb.131 akte 13.] met Marijnus Joost Peter Rovers.
Onbekend:
20-12-1675     Na het overlijden van de vader van Cornelia wordt na zijn hertrouwen de Staat opgemaakt. Op dat moment staat beschreven: 4 kinderen zijn nog in leven: Joannes 15 jaar, Cornelia 11 jaar, Adrianus 7 jaar, Cornelius 4 jaar.   [bron: Staat en accoord R18 21]
Getuige bij:
03-08-1711     doop Laurentius Cornelii van Hoydonck (geb. 1711)    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 260]
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Petrus Jacob Meeren, gedoopt op woensdag 7 maart 1696 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.
2 Jacobus Jacob Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.2]. Hij is gedoopt op vrijdag 2 januari 1699 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 208 r]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Hendericks en Catharina Janssens van Hoijdonck.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Catharina ipv meter Gertrudis.
De achternaam van Cornelia is vermeld als Hoijdinck. Waarschijnlijk een leesfout.
Haar voornaam is vermeld als Cornela.
Jacobus is overleden vóór december 1701, ten hoogste 2 jaar oud.
meeren_petrus_jacob_doopakte_detail2_ginneken_rk_1696.jpg meeren_petrus_jacob_doopakte_ginneken_rk_1696.jpg
89 Meeren Petrus Jacob doopakte detail2 Ginneken RK 1696
90 Meeren Petrus Jacob doopakte Ginneken RK 1696
1.1.1.2.3.1.1.7.1 Petrus Jacob Meeren (afb. 89 en 90), zoon van Jacobus Peeter (Jacob) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7) en Cornelia Wouters van Hoydonck. Hij is gedoopt op woensdag 7 maart 1696 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 196 r]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Janssen Roey en Adriana Wauters.
Notitie bij de geboorte van Petrus: In de vermelding is alleen sprake van Cornelia Wouters. Als vader staat Jacob Wouters vermeld.
Adres:
1729     Galder
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus Gilsemans (geb. 1746)
geboorteaangifte Stephanus Gilsemans (geb. 1736)
09-09-1747     doop [waarschijnlijk] Petrus Gilsemans (geb. 1747)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 65 r]
Petrus trouwde, 33 jaar oud, op zondag 8 mei 1729 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen nh Ginneken; dtb nr 119 folio 11r] met Catharina Cornelii Gilsemans [Hesemans], 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 23 april 1729 in Ginneken-Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken; dtb nr 119 folio 11r]. Catharina is geboren in Galder, dochter van Cornelius Cornelisse Gilsemans en Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers]. Zij is gedoopt op vrijdag 7 januari 1707 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen 1616-1810 compleet; DTB 113 folio 239r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Antonii Gijps en Sepherinus Speeck. Catharina is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 12 december 1748 in Ginneken en Bavel.
Adres:
1729     Galder
Kinderen van Petrus en Catharina:
1 Jacobus Petri Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.1]. Hij is gedoopt op maandag 6 februari 1730 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 335 r]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde] en Adrianus Adriani Wagemaeckers [Wagemakers]. Jacobus is overleden vóór 1735, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: In 1735 dopen zij een tweede Jacobus.
2 Cornelius Petri Meeren, gedoopt op dinsdag 30 oktober 1731 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.
3 Maria Petri Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.3]. Zij is gedoopt op woensdag 13 mei 1733 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 346 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Cornelii Gilsemans en Anna Judoci Wagemaeckers.
4 Jacobus Petri (Jaques) Meeren, gedoopt op zondag 20 maart 1735 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.
5 Marinus Petri Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.5]. Hij is gedoopt op maandag 17 december 1736 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 358 r]. Bij de doop van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Marini Roovers en Adrianus Adriani Wagemaeckers [Wagemakers]. Marinus is overleden vóór 1744, ten hoogste 8 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marinus: Een tweede Marinus dopen zij in 1744.
6 Adrianus Petri Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.6]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 16 september 1738 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 369 r].
Notitie bij Adrianus: [Vermeeren]
Getuige bij:
geboorteaangifte [misschien] Maria Meeren (1784-1829) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7]    [oom vaderszijde]
02-10-1764     doop [waarschijnlijk] Maria Cornelii Vermeeren (geb. 1764) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 185 r]
7 Joannes Petri Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.7]. Bij de geboorteaangifte van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op woensdag 26 oktober 1740 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 14 r].
8 Marinus Petri Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.8]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1744 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 35 r].
9 Catharina Petri Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.9]. Zij is gedoopt op maandag 4 juli 1746 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 57 r].
Getuige bij:
geboorteaangifte [misschien] Adrianus Meeren (1778-1849) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.4]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Maria Meeren (1784-1829) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7]    [tante vaderszijde]
meeren_cornelius_petri_jacob__rk_gedoopt_op_30_oktober_1731_in_ginneken.jpg
91 Meeren Cornelius Petri Jacob, rk gedoopt op 30 oktober 1731 in Ginneken
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2 Cornelius Petri Meeren (afb. 91), zoon van Petrus Jacob Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1) en Catharina Cornelii Gilsemans [Hesemans]. Hij is gedoopt op dinsdag 30 oktober 1731 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 341 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Antonii Gijps en Cornelius Wouter Adriaan van Hoydonck (1671-na 1731) [oudoom vaderszijde].
Notitie bij Cornelius: Meiren [[Vermeeren]
Cornelius trouwde, 29 jaar oud, op zondag 1 februari 1761 in Ginneken met Dympna [Digna] Adriani van Boxel [Boxtel], 24 jaar oud. Dympna is een dochter van Adrianus Petri [Peeters] van Boxel en Joanna [Johanna] Adriani [Adriaensse] van der Avoirt [Avort] [Avert] [Havert]. Zij is gedoopt op vrijdag 23 november 1736 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 358 r].
Kinderen van Cornelius en Dympna:
1 Catharina Cornelii Meeren, gedoopt op woensdag 6 januari 1762 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1.
2 Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren, gedoopt op zaterdag 9 april 1763 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.
3 Maria Cornelii Vermeeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 2 oktober 1764 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 185 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Adriani van Boxel (geb. 1733) [tante moederszijde] en [waarschijnlijk] Adrianus Petri Meiren (geb. 1738) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.6] [oom vaderszijde].
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1 Catharina Cornelii Meeren, dochter van Cornelius Petri Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2) en Dympna [Digna] Adriani van Boxel [Boxtel]. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jacobus Petri Meeren [Vermeeren]. Zij is gedoopt op woensdag 6 januari 1762 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 164 r].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Jacobus Vermeeren is genoemd. Waarschijnlijk is het de oom van Catharina.
Catharina is overleden op vrijdag 27 juni 1800 in Ginneken, 38 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Vermeeren
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Catharina Mertens (geb. 1795)
04-11-1789     doop Cornelius Adriani Meeren (1789-1815) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 32 r]
Catharina trouwde, 21 jaar oud, op zondag 18 mei 1783 met Henricus Joannis Mertens [Meertens]. Hij is gedoopt in Hoogstraten.
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Catharina Mertens (geb. 1795)
geboorteaangifte Joanna Meeren (1785-1787) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.8]    [aangetrouwde neef vaderszijde]
28-02-1796     doop Adriana Adriani Meeren (1796-1804) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 192 r]
Kinderen van Catharina en Henricus:
1 Adrianus Mertens [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1.1]. Hij is gedoopt op donderdag 21 april 1785 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 12 r].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Joannes Mertens is waarschijnlijk de opa, maar ook een broer van Henricus heet Joannes. Die zou het ook kunnen zijn.
2 Dympna Mertens [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1.2]. Bij de geboorteaangifte van Dympna was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jacobus Petri Meeren [Vermeeren]. Zij is gedoopt op zaterdag 6 mei 1786 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 17 r].
Notitie bij de geboorte van Dympna: Jacobus Meeren is de oom van Catharina.
3 Joanna Mertens [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1.3]. Zij is gedoopt op vrijdag 8 maart 1793 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 34 r]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Joannis Mertens en Catharina Cornelis van Wesel (1764-vóór 1852) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2] [aangetrouwde tante moederszijde].
vermeeren_adrianus_cornellii_petri_doopakte_detail_ginneken_.jpg ginneken_en_bavel__releve_of_staat_der_eigendommen_en_van_de_deuren_en_vensters_1816_-_archief_arc0708_inv._557_blad_70.jpg meeren_adriaan_cornelis_pieter__vernoeming_bij_koop_van_zaailand_te_strijbeek__op_21_juni_1817_in_bredasche_courant.jpg vermeeren_adrianus_cornellii_petri_doopakte_ginneken_rk_1763.jpg galder_kadaster_1811-1832_minuutplan_g02_met_hoyedonk.jpg strijbeek__strijbeekseweg_42__hondenpension_hoogendonck_-_google_maps_-_opname_sept._2021.jpg
92 Vermeeren Adrianus Cornellii Petri doopakte detail Ginneken
93 Ginneken en Bavel, Releve of staat der eigendommen en van de deuren en vensters 1816 - Archief ARC0708 Inv. 557 Blad 70
94 Meeren Adriaan Cornelis Pieter, vernoeming bij koop van zaailand te Strijbeek, op 21 juni 1817 in Bredasche Courant
95 Vermeeren Adrianus Cornellii Petri doopakte Ginneken RK 1763
96 Galder Kadaster 1811-1832 Minuutplan G02 met Hoyedonk
97 Strijbeek, Strijbeekseweg 42, Hondenpension Hoogendonck - Google Maps - opname sept. 2021
strijbeek__strijbeekseweg_42__hondenpension_hoogendonck_-_google_maps_-_opname_van_sept._2021.jpg strijbeek__strijbeekseweg_42__hondenpension_hoogendonck_met_windvaan_van_de_boer_met_paard_en_ploeg_-_google_maps_-_opname_sept._2021.jpg
98 Strijbeek, Strijbeekseweg 42, Hondenpension Hoogendonck - Google Maps - opname van sept. 2021
99 Strijbeek, Strijbeekseweg 42, Hondenpension Hoogendonck met windvaan van de boer met paard en ploeg - Google Maps - opname sept. 2021
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2 Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (afb. 92 t/m 99), zoon van Cornelius Petri Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2) en Dympna [Digna] Adriani van Boxel [Boxtel]. Hij is gedoopt op zaterdag 9 april 1763 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 172 r]. Bij de doop van Adriaan (Corneel) waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Adrianus Petri [Peeters] van Boxel (geb. 1704) [grootvader moederszijde] en Anna van Boxel (geb. 1734) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriaan (Corneel): Adrianus kan zowel de broer als de vader zijn van Digna. Anna is waarschijnlijk haar zus.
Adriaan (Corneel) is overleden op zaterdag 10 september 1831 in Minderhout, 68 jaar oud.
Notitie bij Adriaan (Corneel): 09-04-1763: Adrianus Cornelij Petri Vermeeren
Adressen:
Meerle (1816 of 1826)
26-10-1788     Ginneken
1816     Strijbeek (Het huis heeft 5 deuren en 3 vensters. In de lijst is hij doorgestreept.

Op de index op perceelnummer staat hij met perceelnummer 246 en 247 met husnummer ofwel artikelnummer 190. Er staat bij dat hij gaat naar nr 128 in Overacker, waar Anna Adr. Hoppenbrouwers, de weduwe van Henr. Planken, particulier, gewoond heeft.
En zij gaat wonen op huisnr 190, ofwel: ze hebben van woning geruild.

Aangezien er in het krantenbericht van 1817 land verkocht wordt te Strijbeek, grenzend aan dat van Adriaan Cornelis Peter Meeren, zal de verhuizing daarna hebben plaatsgevonden.

Als we willen weten, waar Adriaan gewoond heeft, kunnen we zoeken in het kadaster van 1811-1832 naar huis en erf van de weduwe Hoppenbrouwers.)
  [bron: Ginneken en Bavel, Releve of staat der eigendommen en van de deuren en vensters 1816 - Archief ARC0708 Inv. 557 Blad 70 en concordans blad met perceel 246-266]
Beroep:
Bouwman
Obligatie:
24-06-1811     Vermeld in de akte zijn:

Corneel Meeren, woonplaats Ginneken, echtgenoot van Van Wesel
Catharina Cornelii van Wezel, woonplaats Ginneken
Jan Lauwerijssen, woonplaats Meer
  [bron: Rijksarchief Belgie - Notariaat Antwerpen 08926 -Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer, akte 44]
Getuige bij:
13-06-1803     doop Cornelius Sweep (geb. 1803)    [aangetrouwde oom moederszijde]
Adriaan (Corneel) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 26 oktober 1788 in Ginneken [bron: GA Breda; DTB-nr: 120 en N-G 40 nr.1, folio: 114 en 068 r] met Catharina Cornelis van Wesel, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 11 oktober 1788 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: GA Breda; DTB-nr: 120 en N-G 40 nr.1, folio: 114 en 068 r].
Notitie bij het huwelijk van Adriaan (Corneel) en Catharina: Gezindte bij wettelijk huwelijk: NG en RK
Datum ondertrouw: 1788-10-11 NG
Datum huwelijk: 1788-10-26 RK
Ze zijn getrouwd op de laatste zondag van oktober, de 300e dag van het schrikkeljaar 1788
Catharina is een dochter van Cornelius Joannis Gerardi van Wesel en Anna Maria Pauli Vermeulen. Zij is gedoopt op zaterdag 17 november 1764 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 86 r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Antonia [Anthonet] Joannes van Wesel en Joannes van Wesel.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Vermelding bij haar kind Cornelius dat zij uit Dongen afkomstig zou zijn. Bij andere kinderen staat steeds Bavel vermeld.
Catharina is overleden vóór vrijdag 2 april 1852, ten hoogste 87 jaar oud [bron: Vermelding bij het overlijden van haar zoon Johannes].
Notitie bij Catharina: 26-10-1788: Catharina Cornelis van Wezel (Wesel)
Adressen:
26-10-1788     Ginneken   [bron: DTB-nr: 120 en N-G 40 nr.1, folio: 114 en 068 r]
vanaf 1835     Chaam (Ten tijde van huwelijk van zoon Johannes)
Beroep:
vanaf 1835     Arbeidster (Vermelding bij huwelijk van zoon Johannes)
Obligatie:
24-06-1811     Vermeld in de akte zijn:

Corneel Meeren, woonplaats Ginneken, echtgenoot van Van Wesel
Catharina Cornelii van Wezel, woonplaats Ginneken
Jan Lauwerijssen, woonplaats Meer
  [bron: Rijksarchief Belgie - Notariaat Antwerpen 08926 -Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer, akte 44]
Getuige bij:
08-03-1793     doop Joanna Mertens (geb. 1793) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1.3]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 34 r]
Kinderen van Adriaan (Corneel) en Catharina:
1 Cornelius Adriani Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.1]. Hij is gedoopt op woensdag 4 november 1789 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 32 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius van Wesel en Catharina Cornelii Meeren (1762-1800) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1] [tante vaderszijde]. Cornelius is overleden op woensdag 24 mei 1815 in Ginneken, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: Volgens De Vet overleden op 24-05-1814 te Nantes (Frankrijk). Iets te maken met dragonder zijn in de Franse tijd?
Cornelius bleef ongehuwd.
Beroep:
Dragonder in het 12e Regiment
2 Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren, gedoopt op maandag 16 juli 1792 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.
3 Maria Adriani Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.3]. Zij is gedoopt op zondag 18 mei 1794 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 72 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Jacobs en Maria van Wesel. Maria is overleden op maandag 21 augustus 1797 in Ginneken, 3 jaar oud.
4 Adriana Adriani Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.4]. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1796 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 192 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Joannis Mertens [Meertens] [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Elisabeth van Wesel. Adriana is overleden op maandag 27 februari 1804 in Ginneken, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: In 1805 dopen zij een tweede Adriana.
5 Joannes Adriani Meeren, gedoopt op zondag 6 mei 1798 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.
6 Adrianus Adriani Meeren, gedoopt op maandag 7 april 1800 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.
7 Henricus Adriani Meeren, gedoopt op donderdag 15 juli 1802 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.
8 Adriana Adriani Meeren [Meeren [Meiren], gedoopt op zaterdag 20 juli 1805 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.8.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2 Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren, dochter van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Zij is gedoopt op maandag 16 juli 1792 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 45 r]. Bij de doop van Dingena [Dimphna] waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Vermeulen en Gerardus van Wesel. Dingena [Dimphna] is overleden op vrijdag 12 augustus 1853 in Chaam, 61 jaar oud [bron: Chaam Overlijdensregister 1853 akte 28; Memorie van Successie vanaf 1806: Inventarisnummer: 61, kantoor: Breda, memorienummer: 46].
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Dingena [Dimphna] trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 27 april 1816 in Ginneken en Bavel met Hendrik van Oers, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op maandag 24 januari 1791 in Princenhage. Hendrik is overleden op woensdag 3 oktober 1855 in Chaam, 64 jaar oud [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 64, kantoor: Breda, memorienummer: 86].
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)   [bron: Baarle Nassau Geboorteregister 1821 ]
Kinderen van Dingena [Dimphna] en Hendrik:
1 Cornelis van Oers, geboren op donderdag 4 september 1817 in Chaam. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.1.
2 Adriaan van Oers, geboren op zaterdag 9 oktober 1819 in Chaam. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.2.
3 Catharina van Oers [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.3], geboren op zaterdag 3 november 1821 in Baarle Nassau.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
4 Jacobus van Oers, geboren op zaterdag 2 oktober 1824 in Baarle Nassau. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.4.
5 Lucia van Oers [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.5], geboren op vrijdag 26 oktober 1827 in Chaam.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
6 Johannes van Oers [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.6], geboren op zondag 4 augustus 1833 in Chaam. Johannes is overleden op zaterdag 21 juli 1849 in Chaam, 15 jaar oud.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Beroep:
1849     Landbouwer
7 Anna Maria van Oers [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.7], geboren op donderdag 15 september 1836 in Chaam. Anna is overleden op vrijdag 21 augustus 1863 in Chaam, 26 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.1 Cornelis van Oers is geboren op donderdag 4 september 1817 in Chaam, zoon van Hendrik van Oers en Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2).
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1855 in Chaam met Cornelia Voeten, 28 of 29 jaar oud. Cornelia is geboren in 1826 in Chaam, dochter van Johannes Voeten en Johanna Laurijssen.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.2 Adriaan van Oers is geboren op zaterdag 9 oktober 1819 in Chaam, zoon van Hendrik van Oers en Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2). Adriaan is overleden op zondag 3 september 1871 in Chaam, 51 jaar oud.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Adriaan trouwde, 38 jaar oud, op zondag 19 september 1858 in Chaam met Anna van den Broek, 42 of 43 jaar oud. Anna is geboren in 1815 in Gilze-Rijen.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2.4 Jacobus van Oers is geboren op zaterdag 2 oktober 1824 in Baarle Nassau, zoon van Hendrik van Oers en Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.2). Jacobus is overleden op maandag 5 januari 1891 in Terheijden, 66 jaar oud. Jacobus trouwde met Cornelia van Oosterhout.
meeren_johannes_en_johanna_van_ginneken_trouwakte_pag._2_oosterhout_1835.jpg oosterhout_kadaster_1811-1832__minuutplan_sectie_s__centrum_met_de_wijken_-_fragment_met_wijken_g__h_en_i_-_beeldbank_cultureel_erfgoed.jpg oosterhout__kadaster_1811-1832_minuutplan_s__centrum_met_wijkletters_-_beeldbank_cultureel_erfgoed.jpg meeren_johannes__met_johanna_van_ginneken_en_zoons_jan_baptist_en_adriaan_in_wijk_g526_no_618_br_oosterhout_1850-1860.jpg ginneken_johanna_van_ginneken__met_haar_zoons_adriaan_en_johannes__jan_baptist__in_wijk_g526_br_oosterhout_1861-1870.jpg ginneken_johanna_van_ginneken__met_haar_zoon_adriaan_meeren__en_zijn_gezin_in_wijk_h894_br_oosterhout_1870-1880.jpg
100 Meeren Johannes en Johanna van Ginneken trouwakte pag. 2 Oosterhout 1835
101 Oosterhout kadaster 1811-1832, minuutplan sectie S, centrum met de wijken - fragment met wijken G, H en I - Beeldbank Cultureel Erfgoed
102 Oosterhout, Kadaster 1811-1832 Minuutplan S, centrum met wijkletters - Beeldbank Cultureel Erfgoed
103 Meeren Johannes, met Johanna van Ginneken en zoons Jan Baptist en Adriaan in Wijk G526 no 618 BR Oosterhout 1850-1860
104 Ginneken Johanna van Ginneken, met haar zoons Adriaan en Johannes (Jan Baptist) in wijk G526 BR Oosterhout 1861-1870
105 Ginneken Johanna van Ginneken, met haar zoon Adriaan Meeren, en zijn gezin in wijk H894 BR Oosterhout 1870-1880
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5 Joannes Adriani Meeren (afb. 100 t/m 103), zoon van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1798 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 126 r]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Mertens en Gerardus van Wesel. Joannes is overleden op zondag 2 mei 1852 in Oosterhout, 53 jaar oud.
Notitie bij Joannes: 25-08-1835: Johannes
Adressen:
tot 1835     Galder - Ginneken (Ten tijde van huwelijk)
van 03-10-1835 tot voor 24-02-1838     H 613, Oosterhout
van na 22-06-1836 tot voor 30-08-1839     J 722, Oosterhout (Staat bij de geboorte van Jan Baptist: J 722, op 24 februari 1838)   [bron: Ambtenaar van de burgerlijke stand Oosterhout: Geboorteregister 1838 , akte 35]
vanaf voor 30-08-1839     J 616, Oosterhout
Beroep:
vanaf 1835     Arbeider (Vermelding bij huwelijk)
Joannes trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 25 augustus 1835 in Oosterhout [bron: BS huwelijk N-Br - Oosterhout inventaris 5890 nr 52] met Joanna van Ginneken (afb. 104 en 105), 24 jaar oud. Joanna is geboren op donderdag 22 november 1810 in Oosterhout, dochter van Johannes [Jan] Baptist van Ginneken en Elisabeth Scherders. Zij is gedoopt op donderdag 22 november 1810 in Oosterhout [bron: Inv.nr. 17 - Oosterhout - doopboek 1796-1811 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 2002, Doop-, trouw- en begraafboeken van Oosterhout, 1610-1810, inventarisnummer 17, blad 253]. Joanna is overleden op zondag 3 juli 1887 in Oosterhout, 76 jaar oud [bron: BS - Aanwezig bij huwelijk van Jan Baptist].
Beroep:
Zonder beroep (Vermelding bij huwelijk)
Alfabet:
Ondertekent de huwelijksakte niet   [bron: Huwelijk van zoon Jan Baptist]
Kinderen van Joannes en Joanna:
1 Adriaan Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.1], geboren op woensdag 15 juni 1836 in Oosterhout.
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Adriaan zal genoemd zijn naar opa Adriaen Cornelis Meeren
Adriaan is overleden op woensdag 22 juni 1836 in Oosterhout, 7 dagen oud.
2 Jan Baptist (Jan) Meeren, geboren op zaterdag 24 februari 1838 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.
3 Adriaan Meeren, geboren op vrijdag 30 augustus 1839 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.
4 Hendrik Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.4], geboren op vrijdag 12 maart 1841 in Oosterhout. Hendrik is overleden op zaterdag 11 juni 1842 in Oosterhout, 1 jaar oud.
5 Hendrik Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.5], geboren op dinsdag 20 september 1842 in Oosterhout. Hendrik is overleden op dinsdag 23 juli 1844 in Oosterhout, 1 jaar oud.
6 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.6], levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 4 oktober 1844 in Oosterhout.
7 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.7], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 16 juli 1846 in Oosterhout.
meeren_jan_baptist_geboorteakte_oosterhout_1838.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_teteringen_1867.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_teteringen_20_mei_1867_1e_blad.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_teteringen_20_mei_1867.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_br_teteringen_1860-1870.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_br_rechts_teteringen_1860-1870.jpg
106 Meeren Jan Baptist geboorteakte Oosterhout 1838
107 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte Teteringen 1867
108 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte Teteringen 20 mei 1867 1e blad
109 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte Teteringen 20 mei 1867
110 Meeren Jan Baptist en Maria Smits BR Teteringen 1860-1870
111 Meeren Jan Baptist en Maria Smits BR rechts Teteringen 1860-1870
meeren_jan_baptist__en_gezin_wonen_in_teteringen_tot_13_januari_1873_en_vertrekt_hij_naar_dongen_br_1870-1879.jpg meeren_jan_baptist__verkoping_van_de_inventaris_in_het_sterfhuis_van_zijn_vrouw_maria_smits_te_teteringen_op_dinsdag_21_januari_1873_om_10_uur_vermeld_in_het_repertoire_van_de_notatis_de_roij.jpg meeren_jan_baptist__verkoping_van_de_inventaris_in_het_sterfhuis_van_zijn_vrouw_maria_smits_op_dinsdag_21_januari_1873_om_10_uur_aan_de_meerberg_te_teteringen_-_1.jpg meeren_jan_baptist__verkoping_van_de_inventaris_in_het_sterfhuis_van_zijn_vrouw_maria_smits_op_dinsdag_21_januari_1873_om_10_uur_aan_de_meerberg_te_teteringen_-_2.jpg meeren_jan_baptist__verkoping_van_de_inventaris_in_het_sterfhuis_van_zijn_vrouw_maria_smits_op_dinsdag_21_januari_1873_om_10_uur_aan_de_meerberg_te_teteringen_-_3.jpg ginneken_johannes_van__woont_met_anna_pols_en_kinderen_en_ook_jan_baptist_meeren__zijn_neefje__met_zijn_2_kleine_kinderen_op_de_vaart_in_dongen_bs_1870-1879.jpg
112 Meeren Jan Baptist, en gezin wonen in Teteringen tot 13 januari 1873 en vertrekt hij naar Dongen BR 1870-1879
113 Meeren Jan Baptist, verkoping van de inventaris in het sterfhuis van zijn vrouw Maria Smits te Teteringen op dinsdag 21 januari 1873 om 10 uur vermeld in het repertoire van de notatis De Roij
114 Meeren Jan Baptist, verkoping van de inventaris in het sterfhuis van zijn vrouw Maria Smits op dinsdag 21 januari 1873 om 10 uur aan de Meerberg te Teteringen - 1
115 Meeren Jan Baptist, verkoping van de inventaris in het sterfhuis van zijn vrouw Maria Smits op dinsdag 21 januari 1873 om 10 uur aan de Meerberg te Teteringen - 2
116 Meeren Jan Baptist, verkoping van de inventaris in het sterfhuis van zijn vrouw Maria Smits op dinsdag 21 januari 1873 om 10 uur aan de Meerberg te Teteringen - 3
117 Ginneken Johannes van, woont met Anna Pols en kinderen en ook Jan Baptist Meeren (zijn neefje) met zijn 2 kleine kinderen op de Vaart in Dongen BS 1870-1879
meeren_jan_baptist__woont_met_zijn_gezin_aan_de_baan_in_loon_op_zand__bs1860-1890_.jpg meeren_jan_baptist__met_pietje_raaijmakers_en_hun_kinderen_wonen_aan_de_baan_in_loon_op_zand__bs1890-1920_.jpg meeren_jan_baptist_-_boerderij_baan_16_loon_op_zand_1920.jpg meeren_jan_baptist_-_boerderij_baan_16_loon_op_zand_1920-my_heritage_verbeterd_27-01-2022.jpg meeren_jan_baptist_-_boerderij_baan_16_loon_op_zand_1920-my_heritage_ingekleurd_27-01-2022.jpg meeren_jan_baptist_-_boerderij_baan_16__loon_op_zand_vooraanzicht_herbouwd_in_1953.jpg
118 Meeren Jan Baptist, woont met zijn gezin aan de Baan in Loon op Zand (BS1860-1890)
119 Meeren Jan Baptist, met Pietje Raaijmakers en hun kinderen wonen aan de Baan in Loon op Zand (BS1890-1920)
120 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand 1920
121 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand 1920-My Heritage verbeterd 27-01-2022
122 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand 1920-My Heritage ingekleurd 27-01-2022
123 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand vooraanzicht herbouwd in 1953
meeren_jan_baptist_-_boerderij_baan_16__loon_op_zand_herbouwd_in_1953.jpg meeren_jan_baptist_-_boerderij_baan_16__kaatsheuvel_familie_in__t_groen_2013.jpg meeren_jan_baptist_-_kaart_van_de_baan_te__loon_op_zand.gif kadastrale_kaarten_1811-1832_loon_op_zand_sectie_g_minuutplan_blad_01_-_de_baan_tussen_zijstraat_en_moerse_dreef_richting_paalstraat_-_perceel_60.jpg loon_op_zand__kadaster_1811-1832__sectie_g_blad_01_-_percelen_op_15_mei_1931_verkocht_door_pieter_meeren_aan_toon_in_t_groen.jpg kadastrale_kaarten_1811-1832_loon_op_zand_sectie_g_aanwijzende_tafel_blad_002_-_de_baan_tussen_zijstraat_en_moerse_dreef_richting_paalstraat_-_perceel_60.jpg
124 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand herbouwd in 1953
125 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Kaatsheuvel Familie in ’t Groen 2013
126 Meeren Jan Baptist - Kaart van de Baan te Loon op Zand
127 Kadastrale kaarten 1811-1832 Loon op Zand sectie G minuutplan blad 01 - De Baan tussen Zijstraat en Moerse Dreef richting Paalstraat - perceel 60
128 Loon op Zand, kadaster 1811-1832, sectie G blad 01 - percelen op 15 mei 1931 verkocht door Pieter Meeren aan Toon in t Groen
129 Kadastrale kaarten 1811-1832 Loon op Zand sectie G aanwijzende tafel blad 002 - De Baan tussen Zijstraat en Moerse Dreef richting Paalstraat - perceel 60
kadastrale_kaarten_1811-1832_loon_op_zand_sectie_f_minuutplan_blad_04_-_omgeving_de_oude_of_hoooe_baan.jpg loon_op_zand__kadaster_1811-1832__sectie_g_blad_01_-_percelen_op_15_mei_1931_verkocht_door_pieter_meeren_aan_toon_in_t_groen_-_zonder_perceel_60__waar_de_boerderij_op_staat__hernummerd_misschien.jpg kadastrale_kaarten_1811-1832_loon_op_zand_sectie_f_aanwijzende_tafel__blad_28_-_omgeving_de_oude_of_hoooe_baan_-.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._1_-_29_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._2_-_29_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._3_-_29_maart_1912.jpg
130 Kadastrale kaarten 1811-1832 Loon op Zand sectie F minuutplan blad 04 - omgeving De oude of hoooe Baan
131 Loon op Zand, kadaster 1811-1832, sectie G blad 01 - percelen op 15 mei 1931 verkocht door Pieter Meeren aan Toon in t Groen - zonder perceel 60, waar de boerderij op staat, hernummerd misschien
132 Kadastrale kaarten 1811-1832 Loon op Zand sectie F aanwijzende tafel blad 28 - omgeving De oude of hoooe Baan -
133 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 1 - 29 maart 1912
134 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 2 - 29 maart 1912
135 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 3 - 29 maart 1912
meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._4_-_29_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._5_-_29_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._6_-_29_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_akte_pag._7_-_29_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_machtiging_maart_1912.jpg meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_uittreksel_overgeschreven_19_april_1912.jpg
136 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 4 - 29 maart 1912
137 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 5 - 29 maart 1912
138 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 6 - 29 maart 1912
139 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - akte pag. 7 - 29 maart 1912
140 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - machtiging maart 1912
141 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - uittreksel overgeschreven 19 april 1912
meeren_jan_baptist_-_scheiding_en_verdeeling_-_waardering_van_goederen_maart_1912.jpg smits_maria__geboren_op_18_oktober_1837_in_teteringen.jpg smits_jacobus__en_jan_baptist_meeren_in_de_verdeling_van_de_nalatenschap_van_johannis_smits_voor_notaris_roij_in_teteringen_op_10_december_1867_-_1.jpg smits_jacobus__en_jan_baptist_meeren_in_de_verdeling_van_de_nalatenschap_van_johannis_smits_voor_notaris_roij_in_teteringen_op_10_december_1867_-_2.jpg smits_jacobus__en_jan_baptist_meeren_in_de_verdeling_van_de_nalatenschap_van_johannis_smits_voor_notaris_roij_in_teteringen_op_10_december_1867_-_3.jpg smits_maria__testament_van_12_januari_1868_voor_notaris_de_roij_in_teteringen_-_1.jpg
142 Meeren Jan Baptist - Scheiding en verdeeling - waardering van goederen maart 1912
143 Smits Maria, geboren op 18 oktober 1837 in Teteringen
144 Smits Jacobus, en Jan Baptist Meeren in de verdeling van de nalatenschap van Johannis Smits voor notaris Roij in Teteringen op 10 december 1867 - 1
145 Smits Jacobus, en Jan Baptist Meeren in de verdeling van de nalatenschap van Johannis Smits voor notaris Roij in Teteringen op 10 december 1867 - 2
146 Smits Jacobus, en Jan Baptist Meeren in de verdeling van de nalatenschap van Johannis Smits voor notaris Roij in Teteringen op 10 december 1867 - 3
147 Smits Maria, testament van 12 januari 1868 voor notaris de Roij in Teteringen - 1
meeren_jan_baptist__en_maria_smits__testament_van_12_januari_1868_in_repertoire_voor_notaris_de_roij_in_teteringen.jpg meeren_jan_baptist__testament_van_12_januari_1868_voor_notaris_de_roij_in_teteringen.jpg smits_maria__testament_van_12_januari_1868_voor_notaris_de_roij_in_teteringen_-_2.jpg smits_johannis__woont_met_petronella_adriaansen_en_gezin_in_teteringen._later_wonen_daar_ook_schoonzoon_jan_baptist_meeren_en_kleinkinderen_in_teteringen_br_1861-1869.jpg smits_maria__overleden_na_de_geboorte_van_haar_levenloze_dochter_in_teteringen_op_19_november_1872.jpg raaijmakers_petronella__woonde_met_haar_vader_en_moeder_en_broer_en_zus_op_de_vaart_bs_1850-1859.jpg
148 Meeren Jan Baptist, en Maria Smits, testament van 12 januari 1868 in repertoire voor notaris de Roij in Teteringen
149 Meeren Jan Baptist, testament van 12 januari 1868 voor notaris de Roij in Teteringen
150 Smits Maria, testament van 12 januari 1868 voor notaris de Roij in Teteringen - 2
151 Smits Johannis, woont met Petronella Adriaansen en gezin in Teteringen. Later wonen daar ook schoonzoon Jan Baptist Meeren en kleinkinderen op nr 92 in Teteringen BR 1861-1869
152 Smits Maria, overleden 2 dagen na de geboorte van haar levenloze dochter in Teteringen op 19 november 1872
153 Raaijmakers Petronella, woonde met haar vader en moeder en broer en zus op de Vaart no 50 (BS 1850-1859)
raaijmakers_petronella__woonde_met_haar_vader_en_moeder__broer_en_zussen_overdevaart_a_no_50__bs_dongen_1860-1869_.jpg raaijmakers_petronella__en_andries_van_kuijk_trouwen_op_15_april_1913_in_loon_op_zand_-_handtekeningen.jpg raaijmakers_petronella__en_andries_van_kuijk_trouwen_op_15_april_1913_in_loon_op_zand_-_1.jpg raaijmakers_petronella__en_andries_van_kuijk_trouwen_op_15_april_1913_in_loon_op_zand_-_2.jpg
154 Raaijmakers Petronella, woonde met haar vader en moeder, broer en zussen OverdeVaart A no 50 (BS Dongen 1860-1869)
155 Raaijmakers Petronella, en Andries van Kuijk trouwen op 15 april 1913 in Loon op Zand - handtekeningen
156 Raaijmakers Petronella, en Andries van Kuijk trouwen op 15 april 1913 in Loon op Zand - 1
157 Raaijmakers Petronella, en Andries van Kuijk trouwen op 15 april 1913 in Loon op Zand - 2
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2 Jan Baptist (Jan) Meeren (afb. 106 t/m 142) is geboren op zaterdag 24 februari 1838 in Oosterhout [bron: Ambtenaar van de burgerlijke stand Oosterhout: Geboorteregister 1838 , akte 35], zoon van Joannes Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5) en Joanna van Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Baptist zal genoemd zijn naar opa Jan Baptist van Ginneken
Jan is overleden op maandag 30 december 1907 om 12:30 in Loon op Zand, 69 jaar oud (oorzaak: Darmkanker) [bron: Bert van Onzenoort]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1907 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Overlijdensregister 1907, nummer 188]. Hij is begraven in Berndijk - Loon op Zand.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Baptist werd door dokter Bot thuis geopereerd op de keukentafel. Uit een grote wond kwam heel veel aangetaste darm. Na de operatie bleef de wond open (men kende toen nog geen stoma). In huiswas de stank van de wond alleen met wierook een beetje draaglijk te krijgen. 6 Weken lang is met wierook gestookt, totdat Jan Baptist overleed.
Notitie bij Jan: In de bevolkingsregisters in Oosterhout staat hij vermeld als Johannes Meeren. Hij ondertekent op zijn trouwakte met J. B. Meeren. op andere akten met J. Meeren.

Bij zijn trouwen wonen haar moeder en broer op huis A nummer 91, en zij en Jan Baptist op A nummer 92. Zie ook het bevolkingsregister 1860-1869 bij Maria Smits. in de akte van 19 maart 1887 staan 2 huizen met erf beschreven. Lijken 2 aparte woningen te zijn, het gaat niet over inwonen.
Na zijn vertrek gaat op huisnr 92 Adrianus Snoek wonen met zijn vrouw Clasina Johanna Rovers. Die zijn getrouwd op 17 februari 1873, en zijn toen op A nummer 92 gaan wonen. De opa van Adrianus was Adrianus Snoek, en van Maria was dat Jacobus Smits. Die woonden op de Meerberg naast elkaar. Aan de overkant van wat nu de Abtshoeve is. (kadaster 1832, Meerberg, Eerste Blad, kavelnummers A 34 en A 28). Ofwel: het zullen bekenden van elkaar geweest zijn.

De Baan 834 (nu 16):
------------------------
Ik heb gekeken op het kadaster, toen de percelen en eigenaren vastgelegd werden om beter belasting te kunnen heffen (1811-1832). Zie het minuutplan en de lijst. Het is perceel 60. Toen was het eigendom van Wouter Adriaan Span uit Kaatsheuvel. Erachter lagen perceeltjes bouwland, weiland en hakhout. Die liepen door tot De Moerse Loop.
Ten noorden, richting Kaatsheuvel was het allemaal hei, ook voorbij de Zijstraat.

De kwekerij van in ’t Groen was toen perceel 8 en perceel 12. Erachter lag allemaal hei.

Aan de overkant van de baan, de weg: aan t begin stond daar tegenover 1 huis en erf. Daarna kleine stukjes bouwland, tot de hoogte waar Jan Baptist woonde. Daarna hei. Ook acher de perceeltje tot aan de Dreefse weg (heette toen De Post Pad) was het hei.

Als ik het zo overzie, waren er langs De Baan aan t begin links en rechts 3 huizen, verderop nog het huis waar Jan Baptist ging wonen. Kort langs de weg stukjes akker en weiland. Verder eromheen hei.
Adressen:
tot 22-02-1867     Terheijden
van 22-02-1867 tot 02-07-1867     Oosterhout (Bij moeder thuis nog een 5 maanden ingewoond, samen met zijn broer Adriaan)
van 02-07-1867 tot 13-08-1873     Heistraat 92, Teteringen (Tegenwoordig is dit het verlengde van de Heistraat, genaamd Meerberg no. 7. Dit ligt in het buitengebied van Teteringen, Hoeveneind. Het adres Meerberg 7 bestaat nu niet meer, nog wel no. 5 en 9,)
van 23-01-1873 tot 07-05-1875     Op de Vaart A109, Dongen (Amper 2 maanden na het overlijden van zijn vrouw Maria Smits vertrekt Jan Baptist uit Teteringen. Samen met zijn 2 kinderen Jan van 3 en Koos van 1,5 jaar oud gaat hij wonen bij akkerbouwer Johannes van Ginneken (Uit Oosterhout afkomstig, geboren op 8 augustus 1815, oom van moeders kant) en Johanna Pols (Uit Raamsdonk afkomstig, geboren op 30 november 1812). Jan Baptist was toen 34 jaar.)   [bron: BS Dongen 1870-1879]
van 07-05-1875 tot 30-12-1907     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand (Bij het huwelijk met Pietje Raaijmakers gaan ze hier wonen met Jan (bijna 6) en Koos (3). De Baan valt op door het slingerende karakter er van. Anders dan alle andere wegen in de buurt. Vraag me af waar dat door gekomen is.)   [bron: BS Loon op Zand 1860-1890]
Beroepen:
van voor 02-07-1867 tot 02-07-1867     Arbeider   [bron: BS Huwelijk]
van 02-07-1867 tot 13-01-1873     Landbouwer   [bron: BR Teteringen]
van 23-01-1873 tot 07-05-1875     Bouwman   [bron: BS Dongen 1870-1879]
vanaf 07-05-1875     Bouwman   [bron: BS Loon op Zand 1860-1890]
vanaf 1897     Landbouwer   [bron: Loon op Zand / BS / geboorten; bij Maria Meeren]
Militie:
vanaf ca. 1858     Loon op Zand. Pligten ten aanzien der Militie vervuld - Vermelding bij huwelij kmet Maria Smits
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op maandag 20 mei 1867 in Teteringen [bron: BS-H Teteringen 1811-1922, akte 2] met Maria (Maria) Smits (afb. 143 t/m 152), 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: In 1996 werkte Ad Meeren voor de gemeente Breda afdeling Sociale Dienst in het gemeentehuis van Teteringen. Dat was toen in de laatste jaren van haar zelfstandigheid als gemeente. De gemeente Breda had daar een soort overgangspost gecreeerd.
Hij verzamelde daar aktes en gezinskaarten.

Over het huwelijk met Maria Smits schreef hij het volgende:

Jan Baptist en Maria waren beide 29 jaar. Alleen de moeders waren aanwezig bij het huwelijk, en niet de vaders. die waren al overleden: Joannes Meeren al in 1852, en Johannes Smits op 2 december 1866.
Zij gaan wonen op het adres Heistraat 92 (nu Meerberg 7). De moeder en broer Jacobus wonen op Heistraat 91. Moeder is bekend als landbouwster, evenals Maria. Als Jan Baptist trouwt is hij beschreven als arbeider te Oosterhout, en in Teteringen als landbouwer.
Uit de huwelijksakte blijkt dat hij "zijne pligten ten aanzien der Militie heeft vervuld". (Die duurde toen 5 jaar, meestal vanaf 18 tot 23 jaar).
Alleen Jan Baptist tekent de huwelijksakte (hij heeft op school gezeten, zie stamkaart van Oosterhout: schoolleerling). De moeders en Maria tekenden niet ("uit hoofde van ongeletterdheid niet te kunnen schrijven".


Ad schreef op 3 augustus 1996 het volgende:

In ditzelfde gebouw kwam een kleine 130 jaar geleden mijn overgrootvader Jan Baptist Meeren op 5 mei 1868 via de voordeur trots melding maken van de geboorte van hun eerste kind: een dochter, Johanna, geboren die ochtend om 8 uur.
Johanna Meeren overlijdt tien weken later op 24 juli 1868 om half een ’s middags. De volgende dag doen Cornelis (75 jaar, koster) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) aangifte van het overlijden. Jan Baptist is er zelf niet bij.

Binnen twee maanden is zijn vrouw Maria Smits weer zwanger, want op 10 juni 1869 komt Jan Baptist weer naar dit gemeentehuis aan het Hoeveneind. Samen met Cornelis Verdaasdonk (64 jaar, bouwman) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) geeft hij de geboorte van zoon Johannes door.
Deze keer ondertekent hij met J. Meeren i.p.v. met J. B. Meeren (zie aktes).

Deze Johannes kreeg op 11 september 1871 ’s ochtends om 6 uur nog 1 broer, Joannes Jacobus, mijn opa. Dezelfde dag nog komt Jan Baptist samen met koster Cornelis Snoek (78 jaar) en brievengaarder Andries Snoek (30 jaar), om zijn zoon hier aan te geven.

Op 17 november 1872 komt hun dochter levenloos ter wereld. Op 19 november 1872 overlijdt Maria Smits, 35 jaar oud, en komt hij in gezelschap van haar broer Jacobus Smits om dit aan te geven.

Jan Baptist zat op dat moment met 2 kinderen, van 3 en 1 jaar oud.

Op 13 januari 1873 vertrekt hij samen met de kinderen naar Dongen-Vaart. Hij gaat wonen bij een oom en tante: Johannes van Ginneken en Anna Pols op de Vaart. Hij staat genoemd als bouwman.
In Dongen treedt hij, 37 jaar oud, op 7 mei 1875 in het huwelijk met Petronella Raaijmakers, 24 jaar jong geboren en wonende op de Vaart in Dongen. Ze zullen niet ver van elkaar af gewoond hebben.

Vanaf 1875 gaan ze wonen in de boerderij aan de Baan nummer 16 tussen de Moer en Kaatsheuvel. Precies een jaar na hun trouwen wordt hun oudste zoon Cornelis geboren. Daarna volgen nog 8 kinderen, waarvan er 3 jong overlijden.

Jan Baptist is overleden aan darmkanker. Op de keukentafel in zijn boerderij is hij geopereerd door dokter Bot uit Kaatsheuvel. De wond bleef open en stonk heel erg. Daarom brandden ze wierookstaafjes. 6 weken na de operatie overleed Jan Baptist op 69 jarige leeftijd.

Zoon Pieter is in de boerderij blijven wonen. In 1953 is de boerderij afgebroken en is de huidige boerderij op dezelfde plaats opgebouwd.
Maria is geboren op woensdag 18 oktober 1837 om 21:00 in Teteringen [bron: BS Teteringen Geboorteregister 1837, aktenummer 024], dochter van Joannes Smits en Petronella Adriaansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1837 [bron: BS Teteringen].
Notitie bij de geboorte van Maria: In het BR van 1860-1869 en 1870-1879 staat 18 september als haar geboortedag.
Maria is overleden op dinsdag 19 november 1872 om 03:30 in Teteringen, 35 jaar oud [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 93, kantoor: Breda, memorienummer: 138]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1872 [bron: Overlijdensregister 1872, aktenummer 020].
Notitie bij overlijden van Maria: Maria overlijdt 2 dagen nadat haar dochtertje dood geboren is.
Adres:
van 18-10-1837 tot 1867     B-49, Teteringen
Beroep:
tot 19-11-1872     Landbouwster
(2) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1875 in Dongen [bron: BS huwelijk N-Br - Dongen inventaris 1911 nr 12] met Petronella (Pietje) Raaijmakers (afb. 153 t/m 157), 24 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 19 augustus 1850 in Dongen [bron: Geboorteregister 1850, aktenummer 71], dochter van Cornelis Raaijmakers en Catharina van Dongen. Pietje is overleden op vrijdag 2 augustus 1918 in Dongen, 67 jaar oud. Zij is begraven in Berndijk - Loon op Zand. Pietje trouwde later op dinsdag 15 april 1913 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1913, archiefnummer 911, aktenummer 11] met Andries van Kuijk (1846-1936).
Adressen:
van 19-08-1850 tot 1859     Vaart no.50, Dongen   [bron: BS Dongen 1850-1859]
vanaf 19-08-1850     De Vaart, Dongen   [bron: Geboorteregister 1850, aktenummer 71]
Kinderen van Jan en Maria:
meeren_johanna_geboorte_teteringen_1868.jpg meeren_johanna_overlijden_teteringen_1868.jpg
158
159
1 Johanna Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.1] (afb. 158 en 159), geboren op dinsdag 12 mei 1868 in Teteringen [bron: BR Teteringen]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1868.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Ze vernoemen haar naar oma Joanna van Ginneken. Tien weken oud overlijdt de eerstgeborene.
Johanna is overleden op vrijdag 24 juli 1868 in Teteringen, 2 maanden oud [bron: BR Teteringen].
Notitie bij Johanna: In 1996 werkt Ad Meeren voor de gemeente Breda afdeling Sociale Dienst in het gemeentehuis van Teteringen. Dat was toen in de laatste jaren van haar zelfstandigheid als gemeente. De gemeente Breda had daar een soort overgangspost gecreeerd.
Hij verzamelde daar aktes en gezinskaarten. Hij schreef op 3 augustus 1996 het volgende:

In ditzelfde gebouw kwam een kleine 130 jaar geleden mijn overgrootvader Jan Baptist Meeren op 5 mei 1868 via de voordeur trots melding maken van de geboorte van hun eerste kind: een dochter, Johanna, geboren die ochtend om 8 uur.
Johanna Meeren overlijdt tien weken later op 24 juli 1868 om half een ’s middags. De volgende dag doen Cornelis (75 jaar, koster) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) aangifte van het overlijden. Jan Baptist is er zelf niet bij.

Binnen twee maanden is zijn vrouw Maria Smits weer zwanger, want op 10 juni 1869 komt Jan Baptist weer naar dit gemeentehuis aan het Hoeveneind. Samen met Cornelis Verdaasdonk (64 jaar, bouwman) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) geeft hij de geboorte van zoon Johannes door.
Deze keer ondertekent hij met J. Meeren i.p.v. met J. B. Meeren (zie aktes).

Deze Johannes kreeg op 11 september 1871 ’s ochtends om 6 uur nog 1 broer, Joannes Jacobus, mijn opa. Dezelfde dag nog komt Jan Baptist samen met koster Cornelis Snoek (78 jaar) en brievengaarder Andries Snoek (30 jaar), om zijn zoon hier aan te geven.

Op 19 november 1872 overlijdt zijn vrouw Maria Smits, 35 jaar oud, en komt hij in gezelschap van haar broer Jacobus Smits om dit aan te geven.

Jan Baptist zat op dat moment met 2 kinderen, van 3 en 1 jaar oud.

Op 13 januari 1873 vertrekt hij samen met de kinderen naar Dongen-Vaart. Daar treedt hij, 37 jaar oud, op 7 mei 1875 in het huwelijk met Petronella Raaijmakers, 24 jaar jong geboren in Dongen.
meeren_johannes__geboren_op_10_juni_1869_in_teteringen.jpg meeren_johannes__komt_en_gaat_in_deze_periode_bs_loon_op_zand_1890-1920.jpg kimenai_franciscus__woont_met_zijn_vrouw_petronella_kokx_en_kinderen_en_dienstbodes_waaronder_jan_meeren_aan_de_kerkstraat___doorgestreept_heuvel_187_in_dongen_-_br_1890-1899.jpg kimenaij_christiaan__en_zijn_vrouw_maria_koks_wonen_met_hun_gezin_en_dienstknecht_jan_meeren_aan_de_hoogenham_b148_-_br_dongen_1890-1899.jpg kimenai_christiaan__woont_aan_de_hoogenham_b210__later_b83_-_dongen_br_1910-1920__jan_meeren_gaat_in_1909_voor_hem_werken.jpg kimenai_christiaan__woont_met_zijn_vrouw_maria_koks_en_gezin_en_2_knechten__waaronder_jan_meeren_aan_de_hoogenham_b210_-_br_1900-1909.jpg
160 Meeren Johannes, geboren op 10 juni 1869 in Teteringen
161 Meeren Johannes, komt en gaat in deze periode BS Loon op Zand 1890-1920
162 Kimenai Franciscus, woont met zijn vrouw Petronella Kokx en kinderen en dienstbodes waaronder Jan Meeren aan de Kerkstraat , doorgestreept Heuvel 187 in Dongen - BR 1890-1899
163 Kimenaij Christiaan, en zijn vrouw Maria Koks wonen met hun gezin en dienstknecht Jan Meeren aan de Hoogenham B148 - BR Dongen 1890-1899
164 Kimenai Christiaan, woont aan de Hoogenham B210, later B83 - Dongen BR 1910-1920; Jan Meeren gaat in 1909 voor hem werken; hij staat hier niet vermeld
165 Kimenai Christiaan, woont met zijn vrouw Maria Koks en gezin en 2 knechten, waaronder Jan Meeren aan de Hoogenham B210 - BR 1900-1909
meeren_johannes__werkt_als_knecht_in_de_hoogenham_b210_in_dongen__bij_christiaan_kimenai__-_dienstboden_dongen_1910-1920.jpg kerkstaat_32_in_oude_staat_-_dongen_-_rechtse_deel_is_afgebroken__helemaal_rechts_staat_het_woonhuis-praktijk_van_huisarts_jansen.jpg kerkstraat_32__dongen__opname_van_zondag_4_augustus_2019.jpg meeren_johannes._begraven_op_het__laurentiuskerkhof_in_dongen_-_eigen_opname_j._meeren_van_14_april_2003.jpg meeren_johannes__overleden__10_mei_1965__begraven_op_t_laurentiuskerkhof_in_dongen_-_eigen_opname_j._meeren_op_10_oktober_2021.jpg meeren_johannes__overleden_10_mei_1965__94_jaar_oud__begraven_op_t_laurentiuskerkhof_in_dongen_-_eigen_opname_j._meeren_op_10_oktober_2021.jpg
166 Meeren Johannes, werkt als knecht in de Hoogenham B210 in Dongen (bij Christiaan Kimenai) - Dienstboden Dongen 1910-1920
167 Kerkstaat 32 in oude staat - Dongen - Rechtse deel is afgebroken; helemaal rechts staat het woonhuis-praktijk van huisarts Jansen
168 Kerkstraat 32, Dongen, opname van zondag 4 augustus 2019
169 Meeren Johannes. begraven op het Laurentiuskerkhof in Dongen - eigen opname J. Meeren van 14 april 2003
170 Meeren Johannes, overleden 10 mei 1965, begraven op t Laurentiuskerkhof in Dongen - eigen opname J. Meeren op 10 oktober 2021
171 Meeren Johannes, overleden 10 mei 1965, 94 jaar oud, begraven op t Laurentiuskerkhof in Dongen - eigen opname J. Meeren op 10 oktober 2021
2 Johannes (Jan) Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.2] (afb. 160, 118, 119, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 en 171), geboren op donderdag 10 juni 1869 in Teteringen [bron: Geboorteregister 1869, aktenummer 013].
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan zal vernoemd zijn naar zijn opa Joannes Adriani Meeren. De andere opa heette ook Joannes (Smits). Waarschijnlijk is de volgende zoon naar hem vernoemd, vanwege de toevoeging Jacobus.
Jan is overleden op zondag 10 mei 1964 in Dongen, 94 jaar oud. Hij is begraven in Dongen.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven op het St. Laurentiuskerkhof aan de Bolkensteeg te Dongen.
Notitie bij Jan: Hij was ongeveer 70 jaar opgenomen in de familie Kimenai. Bij zijn overlijden woonde Jan Meeren in bij de boerderij van de familie Kimenai in de Kerkstraat in Dongen: https://goo.gl/maps/wnWAkqe7Rgs7oFNV8

Hij was op 27 mei 1890 al aan het werk bij Franciscus Kimenai en gezin aan de Kerkstraat, later aan de Heuvel. Er is niet vermeld wanneer hij daar vertrokken is. Tot 9 oktober 1897 werkt hij als dienstknecht bij oudere broer Christiaan Kimenai en familie aan de Hoogenham, en vertrekt daarna weer naar huis.
In de jaren daarna werkt hij nog voor meerdere gezinnen in Dongen en Oosterhout, en is ook meerdere keren weer thuis.
Vanaf 20 november 1909 werkt hij aan de Hoogenham in Dongen. Daar woont landbouwer Christiaan Kimenai, waar hij al eerder voor gewerkt heeft. Op 10 februari van dat jaar is zijn vrouw Maria Koks overleden. Jan is dan 40 jaar en blijft tot aan zijn dood in Dongen. Christiaan overlijdt op 19 januari 1919.

Op welk moment hij en/of de familie Kimenai in de Kerkstraat komt, en wie dat dan is, weten we (nog) niet.

Als je rekent vanaf 27 mei 1890 dan is het bijna 74 jaar geleden dat hij voor de eerste keer voor iemand van de familie Kimenai ging werken.
Jan bleef ongehuwd.
Adressen:
van 10-06-1869 tot 13-01-1873     Teteringen (Vanaf zijn geboorte tot kort na het overlijden van zijn moeder woont Jan in Teteringen)
van 13-01-1873 tot 07-05-1875     Vaart, Dongen (Vader woonde met Jan en Koos in bij Joannes van Ginneken en Anna Pols, oom en tante van vader)   [bron: BR Dongen 1870-1879 en BR Teteringen]
van 07-05-1875 tot 03-05-1889     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand (Na het 2e huwelijk van zijn vader woonde hij samen met zijn broertje op deze boerderij)   [bron: BR Loon op Zand 1860-1890]
vanaf 03-05-1889     Steenhoven, B14 (In het boek van het gebied Tilburgse Straatweg, Steenweg, Steenhoven, Seters, Dorst - Zal bedoeld zijn met wat we nu Steenoven noemen, en niet Steenhoven bij Made), Oosterhout (Hij is dan 19 jaar. De oudste van een gezin met veel kinderen. Hij werkt als dienstknecht. In BS Loon op Zand 1860-1890 staat dat hij naar Gilze-Rijen is vertrokken. Dat lijkt onjuist, gezien de registratie in Oosterhout op die datum en om dat in Gilze-Rijen niets hiervan te vinden is. Op B14 staan in het BR 1880-1890 Oosterhout op Steenhoven landbouwer Pieter Biemans en Antonia van Opstal met hun gezin ingeschreven.)   [bron: Oosterhout Dienstboden 1880-1890]
tot 27-05-1890     Steenhoven B7, Oosterhout (Jan gaat werken bij landbouwer Bartholomeus Biemans en zijn vrouw Wilhelmina Verhoeven met kinderen wonen op de Steenhoven B7. Bartholomeus is een oudere broer van Pieter, waar hij eerst voor gewerkt heeft.)   [bron: BR Dongen 1890-1899 en Oosterhout Dienstboden 1890-1900]
vanaf 27-05-1890     Wijk D - Aan de Kerkstraat, doorgestreept Heuvel 187, Dongen (Als dienstbode bij het gezin van landbouwer Franciscus Kimenai en Petronella Koks. Waar de Kerkstraat ophield en waar men het Heuvel ging noemen, was niet meteen duidelijk. Bij meerdere woningen is de doorstreping gebeurd. De nummers binnen een wijk liep door. In dit geval Wijk D werden doorgenummerd, maakte niet uit of het Kruidenierstraat, Kerkstraat, Heuvel, Heikant, Rullke of Doelstraat was.)   [bron: BR Dongen 1890-1899]
tot 08-10-1897     Hoogenham B148, Dongen (Als dienstknecht bij de familie van landbouwer Christiaan Kimenai en Maria Koks. Christiaan is een oudere broer van Franciscus, waar hij eerst voor werkte. Beide echtgenotes zijn trouwens zussen van elkaar.)   [bron: BR Dongen 1890-1898 ]
van 09-10-1897 tot 10-05-1898     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand   [bron: BR Loon op Zand 1860-1890]
van 26-05-1898 tot 06-05-1899     Klein-Dongen A202, Dongen (Bij gezin van bouwman Laurens de Jong en Petronella Claasen)   [bron: BR Dongen 1890-1899]
van 06-05-1899 tot 22-05-1900     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand
van 22-05-1900 tot 04-06-1901     LagenHam B6, Dongen (Als dienstbode bij gezin van landbouwer Adrianus Loonen en Adriana Cornelia Heijkant. In 1946 zal zijn neefje Jan Meeren, de zoon van zijn broer, komen wonen op Lage Ham 4 in het ouderlijk huis van de familie Van den Noort. Zijn neefje Nellis (Kees) Meeren op Lage Ham 3. De familie Loonen woont daar dan nog steeds.)   [bron: Dongen BR 1900-1909]
van 04-06-1901 tot 13-06-1903     Oosteind A136, Oosterhout (Hij staat genoteerd als landbouwer binnen Oosterhout dienstboden. Op A136 wonen dan 4 zussen Van Leijsen als landbouwsters op Oosteind (Maria van 16 september 1829, Johanna van 12 maart 1834, Adriana van 4 september 1836 en Jacoba van 19 december 1841). Van Lagen Ham B6 naar Oosteind is slechts een klein stukje.)   [bron: BR Loon op Zand 1860-1890 en BR Dongen 1900-1909 en Oosterhout Dienstboden 1900-1920]
van 13-06-1903 tot 27-11-1909     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand   [bron: BR Loon op Zand 1890-1920 en Dongen Dienstboden 1900-1909]
vanaf 20-11-1909     Hooge Ham B210, later B83 (Jan is dan 40 jaar. Hij is kostganger, landbouwer)   [bron: Dongen Dienstboden 1900-1909 en Dongen BR 1900-1909]
tot 10-05-1964     Kerkstraat, Dongen (Bij de familie Kimenai. Op zijn bidprentje staat dat hij al 70 jaar opgenomen is in de familie.)
Beroepen:
Hovenier
1912     Landbouwer (Zoals vermeld bij de scheiding van erfenis van zijn vader op 29 maart 1912)
3 Joannes Jacobus (Koos) Meeren, geboren op maandag 11 september 1871 in Teteringen. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.
meeren_jan_baptist__en_van_maria_smits_hun_dochter__levenloos_geboren_op_17_november_1872_in_teteringen.jpg
172 Meeren Jan Baptist, en van Maria Smits hun dochter, levenloos geboren op 17 november 1872 in Teteringen
4 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.4] (afb. 172), levenloos geboren dochter [bron: Overlijdensregister 1872, aktenummer 019]. Bij de overlijdensaangifte van N.N. was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Joannis Smits (1831-1886) [oom moederszijde].
Kinderen van Jan en Pietje:
5 Cornelis (Kees) Meeren, geboren op zondag 7 mei 1876 in Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.
6 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.6], geboren op zaterdag 26 januari 1878 in Loon op Zand. N.N. is overleden op zaterdag 26 januari 1878 in Loon op Zand, geen dag oud.
7 Catharina (Cato) Meeren, geboren op zaterdag 15 februari 1879 in De Moer. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.
8 Maria Matthia Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.8], geboren op maandag 13 juni 1881 in Loon op Zand. Maria is overleden op donderdag 21 mei 1896 in Loon op Zand, 14 jaar oud.
9 Johanna Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.9], geboren op zaterdag 17 februari 1883 in Loon op Zand. Johanna is overleden op donderdag 12 februari 1885 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
10 Petronella Meeren, geboren op zaterdag 27 juni 1885 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.10.
11 Johanna Meeren, geboren op zaterdag 20 augustus 1887 in Berndijk-Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.11.
12 Adriana (Jaon) Meeren, geboren op dinsdag 6 mei 1890 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.12.
13 Pieter Meeren, geboren op maandag 14 december 1891 in Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.
14 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.14], geboren op woensdag 25 juli 1894 in Loon op Zand. N.N. is overleden op woensdag 25 juli 1894 in Loon op Zand, geen dag oud.
15 Maria (Marie) Meeren, geboren op maandag 3 mei 1897 in Berndijk - Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.15.
meeren_johannes_jacobus_en_barbara_elis._oerlemans_uit_de_moer__1930.jpg meeren_johannes_jacobus_geboorte_teteringen_1871.jpg meeren_johannes_jacobus__handtekening_bij_zijn_trouwen_op_27_augustus_1903_in_loon_op_zand.jpg meeren_johannes_jacobus__en_barbara_oerlemans_wonen_met_hun_gezin_in_de_moer_in_loon_op_zand_br_1890-1920.jpg meeren_johannes_jacobus__trouwt_met_barbara_elisabeth_oerlemans_in_loon_op_zand_op_27_augustus_1903_-_1.jpg meeren_johannes_jacobus__trouwt_met_barbara_elisabeth_oerlemans_in_loon_op_zand_op_27_augustus_1903_-_2.jpg
173 Meeren Johannes Jacobus en Barbara Elis. Oerlemans uit De Moer ~1930
174 Meeren Johannes Jacobus geboorte Teteringen 1871
175 Meeren Johannes Jacobus, handtekening bij zijn trouwen op 27 augustus 1903 in Loon op Zand
176 Meeren Johannes Jacobus, en Barbara Oerlemans wonen met hun gezin in De Moer in Loon op Zand BR 1890-1920
177 Meeren Johannes Jacobus, trouwt met Barbara Elisabeth Oerlemans in Loon op Zand op 27 augustus 1903 - 1
178 Meeren Johannes Jacobus, trouwt met Barbara Elisabeth Oerlemans in Loon op Zand op 27 augustus 1903 - 2
meeren_johannes_jacobus__1930.jpg meeren_joannes_jacobus__coos__bij_zijn_geboortehuis_de_abtshoeve_te_teteringen_in_1938.jpg meeren_catharina_en_johannes_sup_bij_trouwen_voor_de_ouderlijke_boerderij_van_meeren.jpg meeren_johannes_jacobus_en_barbara_elis._oerlemans_boerderij_de_moer__1960.jpg meeren_johannes_jacobus_en_barbara_elis._oerlemans_boerderij_de_moer_1961.jpg meeren_joannes_jacobus__en_elisabeth_oerlemans_begraven_op_de_moer__opname_jac_meeren_28_april_2021.jpg
179 Meeren Johannes Jacobus ~1930
180 Meeren Joannes Jacobus (Coos) bij zijn geboortehuis de Abtshoeve te Teteringen in 1938
181 Meeren Catharina en Johannes Sup bij trouwen in 1950 voor de ouderlijke boerderij van Meeren in de Moer
182 Meeren Johannes Jacobus en Barbara Elis. Oerlemans boerderij De Moer ~1960
183 Meeren Johannes Jacobus en Barbara Elis. Oerlemans boerderij De Moer 1961
184 Meeren Joannes Jacobus, en Elisabeth Oerlemans begraven op de Moer, opname Jac Meeren 28 april 2021
meeren_joannes_jacobus__en_elisabeth_barbara_oerlemans_begraven_op_de_moer__opname_jac_meeren_28_april_2021.jpg oerlemans_beth__aanwezig_bij_het_huwelijk_van_kleindochter_nellie_van_der_velden_en_willy_van_der_velden_in_loon_op_zand_op_26_februari_1957.jpg oerlemans_barbara_elisabeth_de_moer_-__1950_.jpg oerlemans_barbara_elisabeth__handtekening_bij_haar_trouwen_op_27_augustus_1903_in_loon_op_zand.jpg oerlemans_barbara__werkt_vanaf_haar_15e_jaar_als_dienstbode_bij_de_famlie_heijkant_op_de_vaart_in_dongen__vanaf_13_juni_1889.jpg oerlemans_barbara__geboren_op_5_december_1873_aan_het_galgeneind_in_de_moer..jpg
185 Meeren Joannes Jacobus, en Elisabeth Barbara Oerlemans begraven op de Moer, opname Jac Meeren 28 april 2021
186 Oerlemans Beth, aanwezig bij het huwelijk van kleindochter Nellie van der Velden en Willy van der Velden in Loon op Zand op 26 februari 1957
187 Oerlemans Barbara Elisabeth De Moer - ~1950
188 Oerlemans Barbara Elisabeth, handtekening bij haar trouwen op 27 augustus 1903 in Loon op Zand
189 Oerlemans Barbara, werkt vanaf haar 15e jaar als dienstbode bij de famlie Heijkant op de Vaart in Dongen, vanaf 13 juni 1889
190 Oerlemans Barbara, geboren op 5 december 1873 aan het Galgeneind in de Moer.
meeren_mie__jans__cato__piet__beth__ledwina__pieter__jana_1957.jpg oerlemans_barbara__woont_en_werkt_in_dongen_br_1890-1899.jpg
191 Meeren Mie, Jans, Cato, Piet, Beth, Ledwina, Pieter, Jana 1957
192 Oerlemans Barbara, woont en werkt in Dongen BR 1890-1899
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3 Joannes Jacobus (Koos) Meeren (afb. 173 t/m 185) is geboren op maandag 11 september 1871 om 06:00 in Teteringen [bron: Geboorteakte Teteringen; Loon op Zand / bevolkingsregisters; Archief:0910 inventarisnummer - Pagina / page: 1045; Pagina / page: 1988; pag 4123;pag. 808], zoon van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Maria (Maria) Smits.
Notitie bij de geboorte van Koos: Joannes Jacobus is waarschijnlijk vernoemd naar opa Joannes Smits. De vader van Jan Baptist heette ook Johannes, maar daar was de oudste zoon al naar genoemd.
De vader van Joannes Smits was Jacobus Smits. Ofwel met vadersnaam: Joannes Jacobus Smits. Door toevoeging van Jacobus werd het onderscheid gemaakt, en werd ook de vader van Maria vernoemd. Een charmante oplossing. Als roepnaam kreeg de eerste Jan, en de tweede Coos.
Als hijzelf later een aantal malen opa wordt, krijgen 4 oudste kinderen als eerste doopnaam Jacobus. De oorsprong daarvan is hiervoor verklaard.
Koos is overleden op maandag 5 januari 1953 in Tilburg, 81 jaar oud. Hij is begraven in De Moer.
Notitie bij Koos: [Johannes]
Adressen:
van 11-09-1871 tot 22-08-1873     Abtshoeve - Meerberg 7, Teteringen (de boerderij staat er niet meer. Hij is er geboren en ging na de dood van zijn moeder met vader en broer mee naar Dongen. Kwam later zo af en toe naar de Abtshoeve op de fiets, waar ook de foto van 1938 gemaakt is)
van 23-08-1873 tot 07-05-1875     Vaart, Dongen (Vader ging wonen bij een oom en tante, 2 maanden nadat hun moeder overleden was.)   [bron: BS Dongen 1870-1879]
vanaf 1875     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand   [bron: BS Loon op Zand 1860-1890]
vanaf 08-10-1897     Dongen (Wellicht is dit een vergissing. Waarschijnlijk is zijn broer Johannes vertrokken naar Dongen.)
vanaf 1903     Loon op Zand
vanaf 14-06-1904     Middelstraat 386, De Moer   [bron: Geboorteregister Loon op Zand 1904, akte 102]
Beroep:
Akkerbouwer
Koos trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1903 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; 0911 inventarisnummer; BS-H Loon op Zand 1811-1922; akte39] met Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans (afb. 186, 187, 188, 189, 190, 183, 191 en 192), 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Koos en Beth: Bij het huwelijk zijn beide ouders van Beth er bij en van Koos is vader er bij. (Moeder Maria Smits is al in 1872 overleden. Beide wonen dan al in Loon op Zand. Koos bij zijn vader Jan Baptist en 2e moeder Petronella in de Baan nummer 16, tussen De Moer en Kaatsheuvel.
Betje wordt ze meestal genoemd, en ze woont bij haar ouders aan het Galgeneind in de Moer. Vanwege haar rode haar noemen ze haar vaak rooie Bet. Ze heeft eerder als dienstbode gewerkt op de Vaart bij Dongen bij de familie Heijkant, vanaf 13 juni 1889 (ze was toen 15 jaar). In Loon op Zand staat ze op 1 januari 1900 in het BR van 1890-1920 ingeschreven.

Bij haar trouwen is Betje 29 jaar, en Koos 31 jaar.

Op 14 juni 1904 wordt hun eerste kind Marie geboren. Ze zal van de kinderen het langst in leven blijven. Ze wordt 91 jaar. Hun tweede kindje is een zoon, maar wordt dood geboren op 7 oktober 1906. Een jaar later, op 19 oktober komt Frans hun gezin uitbreiden, in 1911 gevolgd door Jan en in 1913 door Toos.
Henricus wordt geboren in 1916 en overlijdt op 2 januari 1919 als hij 2 jaar oud is. Kort daarvoor is de jongste van het gezin Nellis (later Kees genoemd) geboren op 11 december 1918.

Vader Koos is een klein boertje, een keuterboertje zouden we kunnen zeggen. Maar het is al heel wat om deze 5 kinderen groot te krijgen, en rond zien te komen. Zeker in tijden als de oogst slecht was, en er geen hooi voor het vee was. Dan moest hooi gekocht worden van de ’grote’ boeren, en wel tegen een woekerprijs. Dat vertelde Kees Meeren, hun zoon, aan zijn kinderen, en zal zeker bijgedragen hebben aan zijn sociale bewustwording.
Beth is geboren op vrijdag 5 december 1873 om 05:00 in De Moer [bron: Geboorteregister 1873, archiefnummer 911, aktenummer 260], dochter van Francis (Francis) Oerlemans en Hendrina (Hendrien) Noijens. Beth is overleden op zaterdag 21 januari 1961 in Loon op Zand, 87 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 25 januari 1961 in De Moer.
Adressen:
vanaf 05-12-1873     Galgeneind 287, De Moer
vanaf 13-06-1889     Wijk A - Vaart 133, Dongen (Ze gaat werken bij Martinus Heijkant. Op 9 maart 1888 is zijn vrouw (Johanna Maria Verbunt) overleden. Haar man hertrouwt op 9 mei 1893 met Anna Laurijsen. Op het adres waar zij gaan wonen (Klein Dongen A 198) staat Barbara niet bij. Ze komt waarschijnlijk bij een neef van Martinus te werken, ook Martinus Heijkant genoemd (ze heben dezelfde opa Martien Adriaan Heijkant, getrouwd met Petronella Adam Goyarts) op Vaart 153, ofwel 20 huisnummers hoger (BS Dongen 1890-1899). Haar geboortedatum is daar 6 december 1874 en geboorteplaats Dongen. Dat gezin verhuist op 19 december 1893 naar Gilze-Rijen. Daar staat geen Barbara vermeld. Het is niet duidelijk tot wanneer Barbara in Dongen gewoond en gewerkt heeft. Ik vermoed tot de verhuizing in 1893.)   [bron: BS Dongen 1880-1889 pag. 153 en BS Dongen 1890-1899]
vanaf 27-08-1903     Loon op Zand
vanaf 14-06-1904     Middelstraat 386, De Moer   [bron: Geboorteregister Loon op Zand 1904, akte 102]
vanaf na 1953     Hoge Steenweg 59, en daarna 57 (Ze woonde in bij haar dochter Toos en haar man Jan Sup. Totdat die gingen verhuizen naar Kaatsheuvel aan de Julianastraat.
Daarna woonde ze in het huis daarnaast bij haar oudste dochter Marie en haar man Bart van der Velden.)
Beroep:
vanaf 13-06-1889     Dienstbode (Ze was in dienst bij een landbouwer. De vermelding dienstbode is vaak gebruikt, ook bij andere bewoners. Het is beter te begrijpen als dienstmeid.)   [bron: BR Dongen 1880-1889]
Kinderen van Koos en Beth:
1 Maria Petronella (Marie) Meeren, geboren op dinsdag 14 juni 1904 in De Moer. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1.
meeren_johannes_jacobus_zoon__levenloos_geboren_op_7_oktober_1906_in_loon_op_zand.jpg
193 Meeren Johannes Jacobus zoon, levenloos geboren op 7 oktober 1906 in Loon op Zand
2 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.2] (afb. 193), levenloos geboren zoon, geboren op zondag 7 oktober 1906 in Loon op Zand [bron: Overlijdensregister Loon op Zand 1906, archiefnummer 550, inventarisnummer 1882, aktenummer 133].
3 Henricus Franciscus (Frans) Meeren, geboren op zaterdag 19 oktober 1907 in De Moer. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.3.
4 Johannes Adrianus (Jan) Meeren, geboren op maandag 24 april 1911 in De Moer. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.4.
5 Catharina Helena Anna (Toos) Meeren, geboren op zondag 20 juli 1913 in De Moer. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.5.
6 Henricus Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.6], geboren op vrijdag 2 juni 1916 in De Moer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1916 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels en Bevolkingsregister Loon op Zand, pagina 808].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Henricus is de naam van haar opa en van haar broer.
Henricus is overleden op donderdag 2 januari 1919 om 01:00 in De Moer, 2 jaar oud (oorzaak: Door slijmhoest is hij gestorven) [bron: Nelleke Meeren: dat vertelde mijn vader]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1919 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels en Overlijdensregister 1919 nummer 2].
7 Cornelis Joannis (Kees [Nellis]) Meeren, geboren op woensdag 11 december 1918 in De Moer. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.7.
meeren_maria_petronella__geboren_op_14_juni_1904_in_de_moer.jpg velden_engelbertus_van_der__en_maria_petronella_meeren_trouwen_op_20_mei_1930_in_loon_op_zand.jpg meeren_maria_petronella._dienstbode_in_tilburg.jpg velden_bart_van_de__marie_meeren__koos__riet__bernard_en_nelly_mei_1950.jpg velden_bart_van_der__51_jaar_en_marie_van_der_velden-meeren__52_jaar_bij_het_huwelijk_van_hun_oudste_dochter_nellie_op_26_februari_1957_in_loon_op_zand_bij_het_verlaten_van_de_sint_jans_onthoofdingskerk.jpg velden_engelbertus_van_der__en_maria_petronella_meeren_wonen_in_waalwijk_in_1930_aan_de_groote_straat_152a.jpg
194 Meeren Maria Petronella, geboren op 14 juni 1904 in De Moer
195 Velden Engelbertus van der, en Maria Petronella Meeren trouwen op 20 mei 1930 in Loon op Zand
196 Meeren Maria Petronella. dienstbode in Tilburg
197 Velden Bart van de, Marie Meeren, Koos, Riet, Bernard en Nelly mei 1950
198 Velden Bart van der, 51 jaar en Marie Van der Velden-Meeren, 52 jaar bij het huwelijk van hun oudste dochter Nellie op 26 februari 1957 in Loon op Zand bij het verlaten van de Sint Jans Onthoofdingskerk
199 Velden Engelbertus van der, en Maria Petronella Meeren wonen in Waalwijk in 1930 aan de Groote Straat 152a
leerfabriek_hollandia_aan_de_kerkstraat_30_in_loon_op_zand__gebouwd_circa_1925__opname_van_13_juni_1990.jpg
200 Leerfabriek Hollandia aan de Kerkstraat 30 in Loon op Zand, gebouwd circa 1925, opname van 13 juni 1990
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1 Maria Petronella (Marie) Meeren (afb. 194 t/m 197) is geboren op dinsdag 14 juni 1904 om 09:00 in De Moer, dochter van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1904 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; 0911 inventarisnummer - pag. 4123, 4325, 808].
Notitie bij de geboorte van Marie: Marie is genoemd naar haar jong overleden oma Maria Smits. Mogelijk heeft ook meegespeeld een jong overleden halfzus Maria Matthia Meeren (1896), of een zus Maria Meeren. Als 2e doopnaam heeft zij Petronella. Dat zal de ’stiefoma’ Petronella Raaijmakers geweest zijn.
Marie is overleden op maandag 1 april 1996 in Loon op Zand, 91 jaar oud.
Adressen:
van 14-06-1904 tot na 02-12-1930     Middelstraat 386, De Moer   [bron: Geboorteregister Loon op Zand 1904, akte 102]
van 30-06-1930 tot 02-12-1930     Groote Straat 152a, Waalwijk
vanaf 02-12-1930     Kasteellaan 23, Loon op Zand
vanaf na 02-12-1930     Klokkenlaan 40, Loon op Zand
vanaf na 02-12-1931     Hooge Steenweg 57, Loon op Zand (Had als huisnummer staan 34. Tegenwoordig is het in ieder geval 57.
Dit huis is van 1997, en zal gebouwd zijn op de plek van hete his dat waarschijnlijk in 1930 gebouwd is (Het huisnummer 61 is namelijk gebouwd in 1930, en is nog in de oude vorm.))
tot 01-04-1996     Verzorgingshuis De Venloene, Loon op Zand
Beroep:
tot 20-05-1930     Dienstbode (Bij W. de Wit aan de Hoefstraat 78 in Tilburg
.
Vermeld zijn ook Loon op Zand - 06-07-1926 en Waspik - 20-05-1927. Ik verwacht dat ze daar ook dienstbode geweest is.)
  [bron: Registratie Dienstboden Tilburg 1921-1939]
Marie trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1930 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1930, archiefnummer 911, aktenummer 10] met Engelbertus (Bart) van der Velden (afb. 198, 195, 199 en 200), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marie en Bart was de volgende getuige aanwezig: Frans Meeren (1907-1992) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.3] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Marie en Bart: Frans Meeren is in de akte als Franciscus Henricus Meeren opgetekend.
Marie trouwde op dezelfde dag in dezelfde plaats als haar nichtje Petronella Maria Meeren.
Bart is geboren op dinsdag 18 april 1905 in Loon op Zand, zoon van Marinus van der Velden en Pieternella Snoeren. Bart is overleden op zondag 7 juli 1991 in Loon op Zand, 86 jaar oud.
Adressen:
20-05-1930     Groote Straat 152a, Waalwijk
vanaf 02-12-1930     Kasteellaan 23, Loon op Zand
vanaf na 02-12-1930     Klokkenlaan 40, Loon op Zand
vanaf na 02-12-1931     Hooge Steenweg 57, Loon op Zand (Had als huisnummer staan 34. Tegenwoordig is het in ieder geval 57.
Dit huis is van 1997, en zal gebouwd zijn op de plek van hete his dat waarschijnlijk in 1930 gebouwd is (Het huisnummer 61 is namelijk gebouwd in 1930, en is nog in de oude vorm.))
tot 07-07-1991     Verzorgingshuis De Venloene, Loon op Zand
Beroepen:
20-05-1930     Vrachtrijder (Ook wel voerman genoemd)
vanaf na 20-05-1930     Leerfabriek Hollandia (Meer dan 40 jaar heeft Bart daar in de Kerkstraat 30 gewerkt)
Bestuurslid:
Bond van Ouderen
Duivenvlucht
Gilde lid:
Schuttersgilde St.Hubertus
Kind van Marie en Bart:
velden_bernard_van_der__rechts__en_zus_riet_van_der_velden__21_jaar_en_een_vriend_van_bernard_links__bij_het_huwelijk_van_hun_oudste_zus_nellie_op_26_februari_1957_in_loon_op_zand_bij_het_verlaten_van_de_sint_jans_onthoofdingskerk.jpg velden_bernard_van_der.jpg
201 Velden Bernard van der, rechts, en zus Riet van der Velden, 21 jaar en een vriend van Bernard links, bij het huwelijk van hun oudste zus Nellie op 26 februari 1957 in Loon op Zand bij het verlaten van de Sint Jans Onthoofdingskerk
202 Velden Bernard van der
1 Bernard van der Velden [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1.1] (afb. 201 en 202), geboren na dinsdag 17 maart 1936 in Loon op Zand. Bernard is overleden omstreeks 2006 in Ravenstein, ten hoogste 70 jaar oud [bron: Verteld door Annemarie Van Loon van der Velden].
Adres:
Middingstraat 4, 5371 EJ Ravenstein
meeren_frans_en_jeanne_dekkers_rondvaart_amsterdam_aug._1978.jpg meeren_henricus_franciscus_verhuist_van_loon_op_zand_naar_waspik__vermeld_in_nieuwe_tilburgsche_courant_van_10_juni_1942.jpg leemput_anna_antonia__geboren_op_7_mei_1914_in_dongen-vaart.jpg
203 Meeren Frans en Jeanne Dekkers rondvaart Amsterdam aug. 1978
204 Meeren Henricus Franciscus verhuist van Loon op Zand naar Waspik, vermeld in Nieuwe Tilburgsche Courant van 10 juni 1942
205 Leemput Anna Antonia, geboren op 7 mei 1914 in Dongen-Vaart
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.3 Henricus Franciscus (Frans) Meeren (afb. 203 en 204) is geboren op zaterdag 19 oktober 1907 in De Moer, zoon van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1907 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Pagina / page: 4123, pag 808].
Notitie bij de geboorte van Frans: Henricus is de naam van haar opa en van haar broer, en Franciscus is de naam van haar vader. Hij wordt Frans genoemd.
Frans is overleden op zondag 26 april 1992 in Waalwijk, 84 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1942     Waspik (Café)
vanaf 1957     Julianastraat, Waspik
Beroepen:
Boerenknecht
Caféhouder
Chauffeur
Heidemaatschappij
Kantine-medewerker
Loondorser
Steenovenfabriek
Getuige bij:
20-05-1930     huwelijk Bart van der Velden (1905-1991) en Marie Meeren (1904-1996) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksregister 1930, archiefnummer 911, aktenummer 10]
Frans trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 27 mei 1942 in Dongen met Anna Antonia Leemput (afb. 205), 28 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 7 mei 1914 om 10:00 in Dongen-Vaart, dochter van Marinus Leemput en Maria Antonia Smits. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Marinus Leemput (1884-1966) [vader]. Anna is overleden op zaterdag 18 januari 1997 in Waalwijk, 82 jaar oud.
Adressen:
van 1920 tot 1940     Vaart 98, Dongen   [bron: Bevolkingsregister Dongen 1920-1940]
tot 10-12-1928     Klein-Dongen, Dongen (Ze woont bij haar oom en tante Andries Heijkant en Johanna Smits, totdat ze gaat werken als dienstbode)
Beroep:
van 11-12-1928 tot 05-01-1929     Dienstbode   [bron: Bevolkingsregister Dongen 1916-1939]
meeren_johannes__pieta_van_de_noort__met_de_kinderen_sjaak__els__en_de_tweeling_frans_en_nelleke_-_dongen_1956_-_myheritage_op_26_januari_2022.jpg meeren_johannes__1948.jpg meeren_johannes_en_pieta_van_de_noort_trouwfoto_1948.jpg meeren_johannes_en_pieta_van_de_noort_trouwfoto_1948_-_my_heritage_enhanced-colorized_21_januari_2022.jpg meeren_jan__en_pieta_van_den_noort.jpg meeren_jan__en_pieta_van_den_noort_-_lage_ham_4__dongen__28_augustus_1962.jpg
206 Meeren Johannes, Pieta van de Noort, met de kinderen Sjaak, Els, en de tweeling Frans en Nelleke - Dongen 1956 - MyHeritage op 26 januari 2022
207 Meeren Johannes ~1948
208 Meeren Johannes en Pieta van de Noort trouwfoto 1948
209 Meeren Johannes en Pieta van de Noort trouwfoto 1948 - My Heritage Enhanced-Colorized 21 januari 2022
210 Meeren Jan, en Pieta van den Noort
211 Meeren Jan, en Pieta van den Noort - Lage Ham 4, Dongen, 28 augustus 1962
meeren_jan__en_pieta_van_den_noort_-_2.jpg meeren_johannes_en_pieta_van_de_noort_boerderij_links_en_cornelis_j._meeren_en_jeanne_dekkers_rechts_dongen__1970.jpg meeren_johannes__en_petronella_van_den_noort_begraafplaats_de_kremer_in_dongen.jpg noort_pieta_van_den_-_lage_ham_4__dongen__28_augustus_1962.jpg noort_pieta_van_den__achter_de_boerderij_aan_de_lage_ham_4__15_april_1965.jpg noort_pieta_van_den_-_veel_last_van_een_been_met_een_open_wond__een_zogenaamd_open_been.jpg
212 Meeren Jan, en Pieta van den Noort - 2
213 Meeren Johannes en Pieta van de Noort boerderij links en Cornelis J. Meeren en Jeanne Dekkers rechts Dongen ~1970
214 Meeren Johannes, en Petronella van den Noort Begraafplaats De Kremer in Dongen
215 Noort Pieta van den - Lage Ham 4, Dongen, 28 augustus 1962
216 Noort Pieta van den, achter de boerderij aan de Lage Ham 4, 15 april 1965
217 Noort Pieta van den - veel last van een been met een open wond, een zogenaamd open been
noort_pieta_van_den__met_op_schoot_kleinzoon_daniel_kuijten__3_maanden_oud_-_augustus_1977.jpg
218 Noort Pieta van den, met op schoot kleinzoon Daniel Kuijten, 3 maanden oud - augustus 1977
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.4 Johannes Adrianus (Jan) Meeren (afb. 206 t/m 214) is geboren op maandag 24 april 1911 in De Moer, zoon van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1911 [bron: Bidprentje].
Notitie bij de geboorte van Jan: Loon op Zand / bevolkingsregisters, pagina 808 vermeld 24-10-1911, maar op pagina 4123 staat 24-04-1911 vermeld.
Jan is genoemd naar opa Jan Baptist Meeren. Betje had ook nog een broer Jan, en Coos ook nog.
Adrianus als 2e doopnaam kan ik niet thuisbrengen.
Jan is overleden op dinsdag 2 juli 1991 in Dongen, 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 5 juli 1991 in Dongen.
Notitie bij overlijden van Jan: Algemene Begraafplaats Dongen aan de Middellaan
Adressen:
vanaf 1946     Dongen
vanaf 1947     Lage Ham 4, Dongen
Beroepen:
Boer (gemengd bedrijf)
Boerenknecht
Dagloner
Heidemaatschappij
Leerlooier
Jan trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 28 februari 1946 in Dongen met Petronella Johanna (Pieta) van den Noort (afb. 208, 215, 216, 217 en 218), 29 jaar oud. Pieta is geboren op donderdag 7 december 1916 in Dongen, dochter van Franciscus van den Noort en Petronella Koks. Pieta is overleden op zaterdag 31 december 1988 in Oosterhout, 72 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 4 januari 1989 in Dongen.
Notitie bij overlijden van Pieta: Algemene Begraafplaats Dongen aan de Middellaan
Adres:
vanaf 07-12-1916     LagenHam 4, Dongen   [bron: Bevolkingsregister Dongen 1910-1920 blad 3]
Kind van Jan en Pieta:
meeren_fransje__samen_met_zijn_nicht_nelleke__dochter_van_nellis_van_den_noort_en_coba_van_de_heikant_-_ongeveer_1953_fransje_3_jaar__nelleke_2_jaar.jpg meeren_fransje__samen_met_zijn_nicht_nelleke__dochter_van_nellis_van_den_noort_en_coba_van_de_heikant_aan_de_achterkant_van_de_boerderij_lage_ham_4_-_ongeveer_1953_fransje_3_jaar__nelleke_2_jaar.jpg meeren_fransje_grafsteen_laurentiuskerkhof_dongen_1952.jpg meeren_fransje_overlijdensakte_breda_1952.jpg meeren_fransje_overlijdensakte_dongen_1952.jpg
219 Meeren Fransje, samen met zijn nicht Nelleke, dochter van Nellis van den Noort en Coba van de Heikant - ongeveer 1953 Fransje 3 jaar, Nelleke 2 jaar
220 Meeren Fransje, samen met zijn nicht Nelleke, dochter van Nellis van den Noort en Coba van de Heikant aan de achterkant van de boerderij Lage Ham 4 - ongeveer 1953 Fransje 3 jaar, Nelleke 2 jaar
221 Meeren Fransje grafsteen Laurentiuskerkhof Dongen 1952
222 Meeren Fransje overlijdensakte Breda 1952
223 Meeren Fransje overlijdensakte Dongen 1952
1 Franciscus Jacobus Petrus Maria (Frans) Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.4.1] (afb. 219 t/m 223), geboren op dinsdag 4 mei 1948 in Dongen. Frans is overleden op donderdag 6 maart 1952 om 07:30 in Breda, 3 jaar oud. Hij is begraven in Laurentiuskerkhof aan de Bolkensteeg in Dongen.
Notitie bij overlijden van Frans: Verongelukt bij het oversteken van de Lage Ham richting watertoren. Geraakt door een auto.
meeren_catharina_en_johannes_sup_trouwfoto_de_moer_17_mei_1950.jpg meeren_catharina_en_johannes_sup_woonhuis_julianastraat_kaatsheuvel_2000.jpg
224 Meeren Catharina en Johannes Sup trouwfoto De Moer 17 mei 1950
225 Meeren Catharina en Johannes Sup woonhuis Julianastraat Kaatsheuvel 2000
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.5 Catharina Helena Anna (Toos) Meeren (afb. 224, 181 en 225) is geboren op zondag 20 juli 1913 in De Moer, dochter van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1913 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; 0910 inventarisnummer pag. 808; pag 4123].
Notitie bij de geboorte van Toos: Catharina (Toos) is genoemd naar de halfzus Catharina Meeren, en/of naar zus Catharina Maria Oerlemans.
Helena is een zus van haar.
Anna is niet de naam van een broer of zus. Alleen een tante van haar heet ook Anna.
Toos is overleden op donderdag 28 april 1988 in Waalwijk, 74 jaar oud. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij Toos: Parochiekerkhof van de St. Janparochie
Toos bleef kinderloos.
Adressen:
van 20-07-1913 tot 08-05-1950     Middelstraat 368, De Moer
vanaf 08-05-1950     Hoge Steenweg 59, Loon op Zand (Bij hun trouwen zijn ze hier gaan wonen.
Toen haar schoonzus Jeanne Meeren-Dekkers na hun trouwen in oktober 1952 een moeiijke periode doormaakte, heeft zij die hier opgevangen.
Wanneer dat precies geweest is, weet ik niet. Of ikzelf en mijn broer er al waren, weet ik ook niet.)
van na 1950 tot 28-04-1988     Julianastraat 14, Kaatsheuvel (De woning is gebouwd in 1947.)
Toos trouwde, 36 jaar oud, op maandag 8 mei 1950 in Loon op Zand met Johannes Wilhelmus (Jan) Sup, 38 jaar oud. Jan is geboren op zondag 12 november 1911 in Tilburg, zoon van Pieter Sup en Cornelia Maria van Kuijk. Jan is overleden op woensdag 13 september 2000 in Waalwijk, 88 jaar oud. Hij is begraven op maandag 18 september 2000 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Jan: Parochiekerkhof van de St. Janparochie
Adressen:
vanaf 08-05-1950     Hoge Steenweg 59, Loon op Zand (Bij hun trouwen zijn ze hier gaan wonen.)
van na 1950 tot 13-09-2000     Julianastraat 14, Kaatsheuvel (De woning is gebouwd in 1947.)
meeren_cornelis_j._en_jeanne_dekkers_trouwfoto_helvoirt_14_okt._1952.jpg meeren_cornelis_j._en_jeanne_dekkers_trouwfoto_helvoirt_14_okt_1952_-_colorized_myheritage_16_dec._2021.jpg blauw-wit__voetbalvereniging_van_de_moer__omstreeks_1935__bron_-_parelmoer__2004__pag._73.bmp blauw-wit__voetbalvereniging_van_de_moer__omstreeks_1935__bron_-_parelmoer__2004__pag._73_-_myheritage_color.jpg toneelclub_tot_ons_genoegen__de_moer__omstreeks_1932__bron_-_parelmoer__2004__pag._83.bmp toneelclub_tot_ons_genoegen__de_moer__omstreeks_1932__bron_-_parelmoer__2004__pag._83_-_myheritage_color.jpg
226 Meeren Cornelis J. en Jeanne Dekkers trouwfoto Helvoirt 14 okt. 1952
227 Meeren Cornelis J. en Jeanne Dekkers trouwfoto Helvoirt 14 okt 1952 - Colorized MyHeritage 16 dec. 2021
228 Blauw-Wit, voetbalvereniging van De Moer, omstreeks 1935, bron - Parelmoer, 2004, pag. 73
229 Blauw-Wit, voetbalvereniging van De Moer, omstreeks 1935, bron - Parelmoer, 2004, pag. 73 - MyHeritage color
230 Toneelclub Tot Ons Genoegen, De Moer, omstreeks 1932, Bron - Parelmoer, 2004, pag. 83
231 Toneelclub Tot Ons Genoegen, De Moer, omstreeks 1932, Bron - Parelmoer, 2004, pag. 83 - MyHeritage color
volksspelen_de_moer_in_nieuwe_tilburgsche_courant_van_26_juli_1933_met_jan_meeren__22___cees_meeren__14___man_van_marie_meeren_bart_van_de_velden__28___mogelijk_ook_jan_sup__21_.jpg meeren_cornelis_j.__zuivelffabriek_vooraanzicht_1949.jpg meeren_cornelis_j._en_jeanne_dekkers_huwelijk_feestgids_1952.jpg meeren_cornelis_j._dongen__1955.jpg dekkers_jeanne_en_kees_meeren_met_hun_2_zoons_in_helvoirt_bij_het_duivenhok_van_opa_janus_dekkers_in_1957.jpg meeren_cornelis_j._meeren_en_jeanne_dekkers_huisje_lage_ham_te_dongen__1970.jpg
232 Volksspelen de Moer in Nieuwe Tilburgsche Courant van 26 juli 1933 met Jan Meeren (22), Cees Meeren (14), man van Marie Meeren Bart van de Velden (28 , mogelijk ook Jan Sup (21)
233 Meeren Cornelis J. Zuivelffabriek vooraanzicht 1949
234 Meeren Cornelis J. en Jeanne Dekkers huwelijk feestgids 1952
235 Meeren Cornelis J. Dongen ~1955
236 Dekkers Jeanne en Kees Meeren met hun 2 zoons in Helvoirt bij het duivenhok van opa Janus Dekkers in 1957
237 Meeren Cornelis J. en Jeanne Dekkers huisje Lage Ham 3 te Dongen ~1970
dekkers_jeanne__mies_en_cor_-_myheritage_30-01-2022.jpg dekkers_jeanne__mies_en_cor_-_myheritage_color_30-01-2022.jpg dekkers_jeanne_helvoirt_of_tilburg__1942.jpg dekkers_jeanne_tekencahier_blad_st_nicolaasschool_1938.jpg dekkers_jeanne_eigen_prentje_voorkant_helvoirt__1936.jpg dekkers_jeanne_eigen_prentje_helvoirt__1936.jpg
238 Dekkers Jeanne, Mies en Cor - MyHeritage 30-01-2022
239 Dekkers Jeanne, Mies en Cor - MyHeritage Color 30-01-2022
240 Dekkers Jeanne Helvoirt of Tilburg ~1942
241 Dekkers Jeanne tekencahier blad St Nicolaasschool 1938
242 Dekkers Jeanne eigen prentje voorkant Helvoirt ~1936
243 Dekkers Jeanne eigen prentje Helvoirt ~1936
dekkers_jeanne_tilburg__1942.jpg dekkers_jeanne_st._nicolaaskerk_helvoirt_juli_1950.jpg dekkers_jeanne_en_truus_van_dongen-koopmans__afscheidsfeest_bij_franken_tilburg_12_juni_1952.jpg dekkers_jeanne__levensschets_voor_de_bruid_voor_haar_huwelijk_met_kees_meeren_op_14_oktober_1952_in_helvoirt.jpg dekkers_jeanne_en_andere_bestuursleden_vrouwenbond_40_jarig_jubileum_dongen__2001.jpg
244 Dekkers Jeanne Tilburg ~1942
245 Dekkers Jeanne St. Nicolaaskerk Helvoirt juli 1950
246 Dekkers Jeanne en Truus van Dongen-Koopmans Afscheidsfeest bij Franken Tilburg 12 juni 1952
247 Dekkers Jeanne, levensschets voor de bruid voor haar huwelijk met Kees Meeren op 14 oktober 1952 in Helvoirt
248 Dekkers Jeanne en andere bestuursleden Vrouwenbond 40 jarig jubileum Dongen ~2001
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3.7 Cornelis Joannis (Kees [Nellis]) Meeren (afb. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 en 213) is geboren op woensdag 11 december 1918 in De Moer [bron: Loon op Zand / bevolkingsregisters;0910 inventarisnummer Pagina / page: 4123 - Deel (periode) / volume (timeperiod): 56 (1920-1939)], zoon van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1918 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Archief:].
Notitie bij de geboorte van Kees [Nellis]: Cornelis (Nellis/Kees) is genoemd naar zijn (half) broer Cornelis Meeren, en/of haar broer Cornelis Oerlemans.
Joannes is de naam van zijn vader, en ook van haar broer.

In de vernoemingen komt haar moeder Hendrina niet voor.
Kees [Nellis] is overleden op zaterdag 24 mei 1986 in Dongen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kees [Nellis]: Algemene Begraafplaats Dongen aan de Middellaan
Adressen:
05-07-1950     Middelweg C 13, De Moer
van 1952 tot 1957     Lage Ham 3, Dongen (Bij de boerderij van zijn broer ingetrokken in een klein huisje bij de Donge)
vanaf 1957     Deken Oomenstraat 12, Dongen
Beroepen:
Houtbewerker (Firma Bald - keukenbladen)
Leerlooier
Loondorser
Metaalbewerker (Firma Den Haan)
Schoenmaker
Zuivelfabriek (kaasmaker)
Lid:
vanaf ca. 1932     Hij was lid van Toneelclub Tot Ons Genoegen. Voerde hun voorstellingen op bij ’s Maoske.

Later zal zijn zoon Ad in zijn voetsporen treden. Hij treedt ook op in ’t Maoske, deeluitmakend van de toneelvereniging Het Moers Verzetje.
  [bron: Parelmoer, 2004, pagina 83]
vanaf ca. 1934     Hij was lid van Blauw Wit.
Op de foto uit de Parelmoer zit Nillus (van Cornelis) voor zijn broer Jan.
Na de oorlog heropgericht, een tijd aangesloten bij Berndijk en daarna bij Uno Animo en later zelfstandig als Blauw Wit ’81.
  [bron: Parelmoer, 2004, pagina 73]
Kees [Nellis] trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 14 oktober 1952 in Helvoirt met Adriana Maria (Jeanne [Sjaan]) Dekkers (afb. 226, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 en 248), 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 14 oktober 1952 in Helvoirt - St. Nicolaaskerk.
Notitie bij het huwelijk van Kees [Nellis] en Jeanne [Sjaan]: Nellis wordt hij genoemd door zijn broers en zussen. Cees (van Cornelis) staat op een kaart van Jeanne aan hem in hun verkeringstijd in 1950. Later is het als Kees geschreven. Zoals in die tijd veel "ouderwetse" namen een moderne vorm moesten krijgen. Het was na de oorlog een nieuwe tijd.

De Tweede Wereldoorlog breekt uit als hij 21 is. De Moer wordt bevrijd als hij 25 is.

Hij gaat om geld te verdienen loondorsen, met een dorsmachine. Soms best wel ver van huis. Zo bijvoorbeeld bij de familie Gijsbers in Beugen, gelegen tegen de Maas bij Boxmeer. Al gauw een afstand van meer dan 85 kilometer. Door de vriendschap zal hij daar later met zjn vrouw en hun kinderen nog elk jaar op bezoek komen, met als het kon een wandeling naar de Maas.
Hoe hij dit werk op die afstand voor mekaar kreeg, is me niet duidelijk.

Sjaan Dekkers gaat naar de St. Nicolaasschool in Helvoirt. Ze heeft nog een tekenschrift bewaard me een tekening met 1938 er op. De laatste tekening is van januari 1940. Ze s dan 15 jaar.

Ze gaat buitenshuis werken in Helvoirt, om mee te helpen in het gezin van de smid Harrie Smolders in de Torenstraat, dicht bij huis. Daarna gaat ze naar het gezin van hoofdmeester Berkelmans. Volgens haar bruidslied is ze ook nog in Vught geweest.
Op haar 16e gaat ze naar Tilburg als bediende, met kost en inwoning. Alleen om de 2 weken op een zondag mag ze naar huis. Ze mist het contact met haar zussen en broers heel erg. Als naam kon Sjaan natuurlijk niet in het deftige fabrikantsgezin van Franken in de Goirkestraat. Dat wordt Jeanne. Alles op zijn Frans, dat was toen dé taal om mee te tellen.

Ze werkt daar tot haar 27e jaar, tot aan haar trouwen. Juffrouw Anna Franken stelt voor dat achter in hun grote tuin aan de Goirkestraat 82 een huisje voor ze gebouwd kan worden. Jeanne en Kees besluiten anders.
Tilburg zal altijd een speciale plek in haar hart houden, net als Helvoirt trouwens. Ze krijgt bij haar afscheid een schoorsteenklok met de waarde van 82 gulden en 50 cent, en 1 jaar garantie.

Op zoek naar een ander onderkomen: na de oorlog was het zoeken naar woonruimte voor jonge stellen. Zijn broer Jan is in 1946 getrouwd en woont in de boerderij aan de Lage Ham 4 in Dongen, tegen Oosteind aan, en dicht langs de Donge, toen nog stinkend van de leerlooierijen.
Op 6 maart 1952 overlijdt hun oudste zoontje Fransje, 3 jaar oud. Hij is de weg, de Lage Ham opgelopen, geraakt door een auto, en verongelukt. Dat zal het in het gezin van zijn broer Jan en vrouw Pieta enorm veel verdriet hebben gegeven.

Broer Jan laat De stal voor jongvee ombouwen tot woonhuis. Stromend water is er niet, naast het huis is een waterput.
Het huisje in Dongen werd ingericht. De rekening van Piet Klerkx uit Waalwijk (die bestond toen dus al) voor toch 1090 gulden is bewaard gebleven.

Ze trouwen in Helvoirt op 14 oktober 1952, Jeanne 27 jaar en Kees 33 jaar. Haar 2 oudste zussen zijn getrouwd op 14 oktober 1947, precies 5 jaar eerder.In 1953 werd de oudste zoon van Kees en Jeanne geboren en in 1955 hun tweede. Het werd duidelijk dat medisch gezien het daar bij moest blijven. Veel ziekenhuisopnamen in Oosterhout zouden volgen. Het viel daar voor Jeanne niet mee: weg van alle drukte van de stad, en het sjieke leven van de fabrikanten, nu achteraf in een stil huisje, ver weg van haar ouders, broers en zussen in Helvoirt.
Een tijd is Jeanne met de kinderen bij zijn oudste zus Marie in Loon op Zand gaan wonen om weer op verhaal te komen. We zouden nu spreken van een depressie.

In 1957 verhuisden ze naar een nieuwbouwwijk in Dongen bij de Bergen, naar de Deken Oomenstraat.

Kees werkte in Dongen in een schoenfabriek, en later bij de melkfabriek, o.a. als chef kaasmakerij. Daar was hij bestuurslid van de Ondernemingsraad, en heeft in Dongen de Sociale school gevolgd. De opkomst, emancipatie van de arbeiders was in de 60er en 70er jaren sterk aanwezig. Kees was ook lid en secretaris van de Katholieke Arbeiders Beweging, kortweg de K.A.B. Na vele jaren bij de melkfabriek ging hij werken bij de Bald in Dongen, een groete werkgever voor maken van keukenbladen.
Jeanne knokte ook voor haar vrijheid en emancipatie. Zij volgde de Sociale school, en ging buitenshuis werken met het schoonmaken van o.a. de kleuterschool Kindeke Jezus aan de Hoge Ham. Ze leerde autorijden.
Ze werd lid van het Katholieke Vrouwengilde Dongen, en was er vele jaren voorzitster.

Kees kreeg rond zijn 63e last van zijn hart en kreeg in de Klokkenberg in Breda een open hartoperatie. Dat was toen nog zeker geen routine-operatie. De Klokkenberg was hierin gespecialiseerd. Daarna kreeg hij veel energie terug, en kom weer een flnk eind fietsen, iets wat hij graag deed.
Hij maakte nog 3 kleinzoons mee, en had nu tijd om er van te genieten. Toen de eigen 2 zoons klein waren was het heel veel werken, lange dagen, en ook nog vaak op zaterdag. Er was weinig vrije tijd. Van op vakantie gaan was toen geen sprake, zoals dat in het algemeen niet gebeurde.
Op zijn 67e werd darmkanker geconstateerd, en gezien de mogelijkheden van toen, was er niets meer aan te doen. Hij overleed er aan op 67jarige leeftijd, net als zijn opa Jan Baptist Meeren (in 1907 toen 69 jaar oud).

Jeanne genoot van kinderen om haar heen. Naast het huis konden heel veel kinderen hun fiets kwijt als ze naar het openluchtzwembad De Vennen gingen. Meestal kwamen die ook nog wel even aan. Ze genoot van de kleinkinderen, waar ook nog een kleinzoon en kleindochter bij waren gekomen.

Omdat ze een rijbewijs had, kon ze er nog steeds op uit, of zorgde ze voor het vervoer als een kennis bijvoorbeeld naar een specialist in het ziekenhuis moest. Graag ging ze naar haar zussen en broers. Vaak samen met haar levensgezel Piet. Samen maakten ze vele reizen en reisjes.
Helaas werd haar oriëntatie rond haar 80e jaar steeds slechter en raakte ze nogal eens de weg kwijt. De dementie werd steeds erger. Bij een fietstocht met Piet stak ze onverwacht de weg over en werd geschept door een auto.
Ze werd naar het Maria ziekenhuis (Nu Tweesteden-Ziekenhuis) in Tilburg gebracht. Het was duidelijk dat het zo niet verder kon.

Na de nodige dringende verzoeken kon ze nu wel terecht in de Volckaert in Dongen, in de verpleegafdeling. Ze maakte het daar zo goed als mogelijk naar haar zin, positief zoals ze was. Blij met bezoek, van haar kinderen en kleinkinderen, familie, kennissen.
Na een paar jaar ging ze steeds verder achteruit, en overleed op haar 83e in de Volckaert in Dongen.
Jeanne [Sjaan] is geboren op zondag 2 november 1924 om 04:45 in Helvoirt [bron: Familiestamboek], dochter van Adrianus Johannes (Janus) Dekkers en Waltera (Woutje) Schoonus. Jeanne [Sjaan] is overleden op maandag 26 mei 2008 om 20:30 in Dongen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 2008. Zij is begraven op vrijdag 30 mei 2008 in Dongen.
Adres:
van 1939 tot 12-06-1952     Goirkestraat 82, Tilburg
Beroep:
van 1939 tot 12-06-1952     Bediende (1 en 2e) (Al op haar 15e ging ze dienen in Tilburg bij de textielfabrikanten Nobke en Anna Franken, broer en zus. Ze wonen aan de Goirkestraat 82. Elke dag werken, niet naar huis, en 1 keer in de 2 weken op zondag vrij. Een streng regime.

Ze kreeg er vriendinnen voor het leven. Zo waren daar Truus Koopmans, Anja Panjoel uit Reusel die samen met haar dienden. In de Hasseltstraat diende Marieke Vosters, ook uit Reusel, waar ze wel als het al een keer kon, met veel plezier ging logeren.

Ook in de Goirkestraat diende een meisje uit Loon op Zand waar Kees (Nellis) Meeren mee ging. Toen die verkering uit raakte, stak hij de straat over om later met haar te trouwen.)
meeren_cornelis.jpg
249 Meeren Cornelis
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5 Cornelis (Kees) Meeren (afb. 249) is geboren op zondag 7 mei 1876 in Kaatsheuvel, zoon van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Kees is overleden op donderdag 17 november 1960 in Kaatsheuvel, 84 jaar oud.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Landbouwer (Vermeld bij scheiding van erfenis van zijn vader)
Kees trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 19 mei 1903 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1903, akte 17] met Adriana van Dongen, 29 jaar oud. Adriana is geboren op vrijdag 3 april 1874 in Loon op Zand, dochter van Jacobus van Dongen en Johanna van Onsenoord. Adriana is overleden op maandag 13 maart 1922 in Loon op Zand, 47 jaar oud.
Kinderen van Kees en Adriana:
1 Petronella Jacoba Maria Meeren, geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.1.
2 Jacobus Johannes (Coos) Meeren, geboren op woensdag 22 maart 1905 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.2.
3 Johannes Marinus Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.3], geboren op zaterdag 30 juni 1906 in Loon op Zand [bron: Bevolkingsregister Loon op Zand, pagina 1982].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bij de geboorte als Johannes A beschreven, bij overlijden in akte staat Johannes Marinus.
Johannes is overleden op woensdag 3 april 1907 om 17:30 in Loon op Zand, 9 maanden oud [bron: Overljdensregister Loon op zand, akte 52].
4 Johanna Johannes Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.4], geboren op maandag 24 juni 1907 in Loon op Zand [bron: Bevolkingsregister Loon op Zand, pagina 1987]. Johanna is overleden op dinsdag 1 oktober 1907 om 16:00 in Loon op Zand, 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Loon op Zand akte 149].
5 Johanna Maria Meeren, geboren op zondag 20 september 1908 in Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.5.
6 Anna Johanna Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.6], geboren op donderdag 9 juni 1910 in Loon op Zand. Anna is overleden op maandag 22 december 1913 in Loon op Zand, 3 jaar oud.
7 Maria Mathea Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.7], geboren op donderdag 4 januari 1912 in Loon op Zand. Maria is overleden op woensdag 12 februari 1913 om 08:30 in Loon op Zand, 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Loon op Zand akte 16].
8 Johannes Jacobus Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.8], geboren op donderdag 19 december 1912 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Op 19-12-1913 staat vermeld in Regionaal Archief Tilburg ook een geboorte van Johannes J, naast die van 19-12-1912. Lijkt een foutieve vermelding.
Johannes is overleden op zondag 13 oktober 1940 in Tilburg, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: In overlijdensregister van Loon op Zand staat 16-10-1940 als datum van overlijden.
Johannes bleef ongehuwd.
Beroepen:
Boerenknecht
Leerlooier
9 Marinus Johannes Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.9], geboren op maandag 31 januari 1916 in Loon op Zand. Marinus is overleden op maandag 4 februari 1929 in Loon op Zand, 13 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.1 Petronella Jacoba Maria Meeren is geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Loon op Zand, dochter van Cornelis (Kees) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5) en Adriana van Dongen. Petronella is overleden op maandag 16 september 1968 in Tilburg, 64 jaar oud. Petronella trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1930 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1930, archiefnummer 911, aktenummer 11] met Adrianus Marinus Zijlmans, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Adrianus: Ze trouwde op dezelfde dag als haar nichtje Marie in dezelfde plaats. Het zijn de aktenummers 10 en 11.
Adrianus is geboren op maandag 16 januari 1899 in Loon op Zand. Adrianus is overleden op dinsdag 10 mei 1988 in Loon op Zand, 89 jaar oud.
Kind van Petronella en Adrianus:
1 N.N. Zijlmans [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.1.1], levenloos geboren kind, geboren om 20:00.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.2 Jacobus Johannes (Coos) Meeren is geboren op woensdag 22 maart 1905 in Loon op Zand, zoon van Cornelis (Kees) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5) en Adriana van Dongen. Coos is overleden op zaterdag 22 maart 1975 in Kaatsheuvel, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 25 maart 1975 in Kaatsheuvel. Coos bleef kinderloos.
Beroepen:
Molenaarsknecht
Schoenmaker
Coos trouwde, 41 jaar oud, op maandag 24 juni 1946 in Gilze en Rijen met Johanna Timmermans, 30 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 31 oktober 1915 in Gilze-Rijen. Johanna is overleden op dinsdag 8 mei 1990 in Loon op Zand, 74 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5.5 Johanna Maria Meeren is geboren op zondag 20 september 1908 in Kaatsheuvel, dochter van Cornelis (Kees) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.5) en Adriana van Dongen. Johanna is overleden op zaterdag 26 oktober 1996 in Waalwijk, 88 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 30 oktober 1996 in Kaatsheuvel.
Adres:
tot 05-05-1976     Akkerstraat 29, Kaatsheuvel   [bron: Vermelding bij genealogie-opvraag Loon op Zand]
Johanna trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 22 augustus 1944 in Loon op Zand met Cornelis Johannes Dingemans, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 11 november 1912 in Tilburg. Cornelis is overleden op woensdag 4 mei 1988 in Tilburg, 75 jaar oud. Hij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Kerkhof St.Jan
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7 Catharina (Cato) Meeren is geboren op zaterdag 15 februari 1879 in De Moer, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1879 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Pagina / page: 1045, 1988, 2501, 2704, 61]. Cato is overleden op donderdag 9 januari 1969 in Kaatsheuvel, 89 jaar oud. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Cato: Overleden in huize Bethlehem
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Besteller bij Van Gend en Loos
Cato trouwde, 26 jaar oud, op maandag 15 mei 1905 in Loon op Zand met Engelbert [Lambertus] Smeets, 36 jaar oud. Engelbert is geboren op dinsdag 20 april 1869 in Udenhout. Engelbert is overleden op donderdag 21 augustus 1941 in Tilburg, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engelbert: Overleden on het ziekenhuis te Tilburg
Vermelding op rouwprentje: Lid en gouden jubilaris der H. Familie.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Besteller bij Van Gend en Loos
Kinderen van Cato en Engelbert:
1 Francisca Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.1], geboren op zondag 20 mei 1906 in Dongen.
2 Johanna Petronella Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.2], geboren op zaterdag 29 juni 1907 in Dongen.
3 Joannes Petrus Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.3], geboren op dinsdag 18 augustus 1908 in Kaatsheuvel.
4 Franciscus Johannes (Frans) Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.4], geboren op donderdag 1 december 1910 in Kaatsheuvel.
5 Petronella Maria (Nelleke) Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.5], geboren op donderdag 15 augustus 1912 in Kaatsheuvel.
6 Johanna Maria (Jo) Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.6], geboren op vrijdag 17 oktober 1913 in Kaatsheuvel.
7 Bertha Maria (Bertha) Smeets [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.7.7], geboren op maandag 1 mei 1922 in Kaatsheuvel.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.10 Petronella Meeren is geboren op zaterdag 27 juni 1885 in Loon op Zand, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Petronella is overleden op vrijdag 17 oktober 1969 in Rijen, 84 jaar oud. Zij is begraven op maandag 20 oktober 1969 in Rijen.
Notitie bij overlijden van Petronella: Parochiekerkhof in Rijen
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Jachtopziener
Petronella trouwde, 23 jaar oud, op maandag 24 mei 1909 in Loon op Zand met Embertus Vrienten, 31 jaar oud. Embertus is geboren op donderdag 10 januari 1878 in Loon op Zand. Embertus is overleden op dinsdag 7 februari 1956 in Rijen, 78 jaar oud.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Jachtopziener
Religie:
RK (Lid van de Voortplanting des Geloofs en van meerdere broederschappen.)   [bron: Bidprentje]
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.11 Johanna Meeren is geboren op zaterdag 20 augustus 1887 in Berndijk-Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Johanna is overleden op vrijdag 21 juni 1968 in Berndijk-Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, 80 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 juni 1968 in Dongen-Vaart.
Notitie bij overlijden van Johanna: R.K. Kerkhof Dongen-Vaart
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Landbouweres
Johanna trouwde, 31 jaar oud, op maandag 23 september 1918 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels] met Adriaan Mols, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op vrijdag 7 februari 1890 in Dongen. Adriaan is overleden op vrijdag 20 mei 1955 in Tilburg, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriaan: Overleden in het St. Elisabeth ziekenhuis te tilburg
Beroep:
Leerlooier
meeren_jana_en_familie_tgv_40_jarig_huwelijksfeest_1957.jpg
250 Meeren Jana en familie tgv 40 jarig huwelijksfeest 1957
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.12 Adriana (Jaon) Meeren (afb. 191 en 250) is geboren op dinsdag 6 mei 1890 in Loon op Zand, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Jaon is overleden op dinsdag 19 juni 1962 in Loon op Zand, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jaon: Overleden in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Naaister
Religie:
RK (Lid van de broederschap van St. Gerlach)   [bron: Bidprentje]
Jaon trouwde, 26 jaar oud, op maandag 30 april 1917 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels] met Marinus van Onzenoord, 27 jaar oud. Marinus is geboren op donderdag 12 september 1889 in Loon op Zand. Marinus is overleden op donderdag 31 januari 1974 in Loon op Zand, 84 jaar oud. Hij is begraven op maandag 4 februari 1974 in Loon op Zand.
Notitie bij overlijden van Marinus: Kerkhof van de parochie van St. Jan Onthoofding
Getuige bij:
12-05-1919     huwelijk Pieter Meeren (1891-1966) en Adriana Maria Rekkers (1885-1948) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13]    [zwager bruidegom]   [bron: BS huwelijk N-Br - Capelle inventaris 587 nr 5]
Kind van Jaon en Marinus:
1 Lambertus Carolus ([Bart) van Onzenoord, geboren op vrijdag 29 december 1933 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.12.1.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.12.1 Lambertus Carolus ([Bart) van Onzenoord is geboren op vrijdag 29 december 1933 in Loon op Zand, zoon van Marinus van Onzenoord en Adriana (Jaon) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.12). [Bart is overleden op woensdag 10 maart 2010 in Tilburg, 76 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 maart 2010 in Tilburg.
Adres:
Hoogkarspelstraat 39, 5045 BH Tilburg (013-5704351)
Beroep:
Schoenmaker - Rijksambtenaar - Groepscommandant Rijkspolitie (Bart is drager van de ere-medaille in Goud in de Orde van Oranje Nassau.
Bart moest na zijn lager school gaan werken op het schoenfabriek, in de avonduren volgde hij een cursus algemene ontwikkeling na lager onderwijs, met als resultaat een diploma. Op 9 april 1953 moest Bart opkomen als dienstplichtig Marechaussee, na zijn dienstplicht, oktober 1954, heeft hij nog enige tijd op het schoenfabriek gewerkt en is toen overgegaan naar het Korps Gestichtswacht,als gevangene bewaker buitendienst, te Veenhuizen, september 1955, na zijn opleiding kreeg hij diverse standplaatsen. Na een bepaalde tijd zou hij in de binnendienst moeten gaan werken, hij is toen overgegaan, in november 1956, naar het Munitie depot in Loon op Zand waar hij als magazijn bediende begon, en in 1959 gediplomeerd ploegbaas werd, in 1961 werd hij chauffeur bij 431 Munitie Renovatie Compagnie. Op 1 januari 1966 ging hij in opleiding voor Parketwachter bij het Korps Rijkspolitie, na zijn opleiding werd hij geplaatst in Breda, van waaruit hij diverse malen werd gedetacheerd o.a. naar Amsterdam en den Haag, in 1969 ontving hij een tevredenheids betuiging vanwegen een verijdelde ontsnapping, waarbij hij bedreigd werd met een vuurwapen, (wat later bleek een nauwelijks van echt te onderscheiden namaak wapen was ). In 1978 ging hij naar de kaderschool van het Korps en werd daarna bevorderd tot kaderlid afd. executie.1 december 1987 werdhij benoemd tot plaatsvervangend groepscommandant. Op 1 mei 1988 werd hij bevorderd tot Groepscommandant van de groep Parketpolitie te Breda. Op 1 januari 1994 ging hij met F.L.O. , functioneel leeftijds ontslag. Bart was gedurende 14 jaren Hoofdbestuurslid van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging, waarvan de laatste 5 jaren als algemeen penningmeester. Bij zijn afscheid als groepscommandant heeft hij het Gouden Verenigings-insigne van de A.N.P.V. gekregen.)
  [bron: www.onzenoord.nl]
[Bart trouwde met Everdina Johanna Elisabeth (Dina) van Huijkelom. Dina is geboren op dinsdag 7 april 1936 in Tilburg. Dina is overleden op zaterdag 24 mei 2003 in Tilburg, 67 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 30 mei 2003 in Tilburg.
Notitie bij overlijden van Dina: Begraafplaats aan de hoflaan
Beroep:
Stopster /Betexleidster /huisvrouw (Dina heeft na de lagereschool de opleiding gevolgd tot textiel-stopster, zij heeft daar het diploma behaald. Hierna is zij gaan werken bij de Fa. "H.F.C. Enneking" eerst als stopster daarna als stukken-controleuse, als het nodig was werd zij ingezet bij de Betex. Na haar huwelijk, in november 1962, is zij in 1963 bij dezelfde Fa. gaan werken als Betex- Leidster, een van haar leerlinge heeft het Goude horloge ontvangen, dit was een landelijke erkenning voor de beste leerling van het schooljaar in het leerlingstelsel "BETEX" Bedrijfs opleiding textiel. De leerlinge genoten per week 11 uur theoretischeopleiding aan de lagere textielschool en 29 uur praktijk.)   [bron: www.onzenoord.nl]
meeren_pieter__antonie_in_t_groen__j__van_lier__en_henricus_jacobus_van_lier_ondertekenen_op_15_mei_1931_de_verkoop_en_de_schuldbekentenis_-_loon_op_zand__not._arch._817_inv_314_akte_96_en_97_scan_80.jpg meeren_pieter__landbouwer_verkoopt_huis__schuur__erf_enz__totaal_9_ha._aan_antonie_in_t_groen_op_15_mei_1931_kaatsheuvel_sectie_g38__39_enz_-_loon_op_zand__not._archief_817_inv314_akte_96_scanpg_78.jpg groen_antonie_in_t__is_schuldig_10000_gulden_aan_de_firma_godefridus_van_lier_op_15_mei_1931_kaatsheuvel__en_neemt_een_hypotheek_-_loon_op_zand__not._archief_817_inv314_akte_97_scanpag_79.jpg groen_antonie_in_t__is_schuldig_10000_gulden_aan_de_firma_godefridus_van_lier_op_15_mei_1931_kaatsheuvel__en_neemt_een_hypotheek_-_loon_op_zand__not._archief_817_inv314_akte_97_scanpg_80__ondertekend.jpg meeren_pieter__benoemd_tot_penningmeester_van_de_paardenverzekering_in_kaatsheuvel__44_jaar_-_in_nieuwe_tilburgse_courant_van_7_november_1936.jpg meeren_pieter__trouwt_met_adriana_maria_rekkers_op_12_mei_1919_in_capelle.jpg
251 Meeren Pieter, Antonie in t Groen, J van Lier, en Henricus Jacobus van Lier ondertekenen op 15 mei 1931 de verkoop en de schuldbekentenis - Loon op Zand, Not. Arch. 817 inv 314 akte 96 en 97 scan 80
252 Meeren Pieter, landbouwer verkoopt huis, schuur, erf enz, totaal 9 ha. aan Antonie in t Groen op 15 mei 1931 Kaatsheuvel sectie G38, 39 enz - Loon op Zand, Not. archief 817 inv314 akte 96 scanpg 78
253 Groen Antonie in t, is schuldig 10000 gulden aan de firma Godefridus van Lier op 15 mei 1931 Kaatsheuvel, en neemt een hypotheek - Loon op Zand, Not. archief 817 inv314 akte 97 scanpag 79
254 Groen Antonie in t, is schuldig 10000 gulden aan de firma Godefridus van Lier op 15 mei 1931 Kaatsheuvel, en neemt een hypotheek - Loon op Zand, Not. archief 817 inv314 akte 97 scanpg 80, ondertekend
255 Meeren Pieter, benoemd tot penningmeester van de Paardenverzekering in Kaatsheuvel (44 jaar)- In Nieuwe Tilburgse Courant van 7 november 1936
256 Meeren Pieter, trouwt met Adriana Maria Rekkers op 12 mei 1919 in Capelle
rekkers_adriana_1e_echtgen._van_pieter_meeren_kaatsheuvel_1948.jpg
257 Rekkers Adriana 1e echtgen. van Pieter Meeren Kaatsheuvel 1948
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13 Pieter Meeren (afb. 251, 128, 252, 253, 254, 255 en 256) is geboren op maandag 14 december 1891 in Kaatsheuvel, zoon van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Pieter is overleden op dinsdag 20 december 1966 om 22:55 in Waalwijk, 75 jaar oud.
Adressen:
van voor 1923 tot 1942     De Baan, Loon op Zand
van 1942 tot 1962     Marktstraat, Loon op Zand
vanaf 1962     Gasthuisstraat, Loon op Zand
Beroepen:
Boer
Dorser
Winkelier in gereedschap
Akte van verkoop:
15-05-1931     Pieter verkoopt huis, schuur, tuin en erf, bouw- en weiland, schaarbosch, weg, en heide, kadastraal bekend Sectie G 38, 39, 40, 48, 49, .... tesamen groot 9 hectaren, 67 aren en 40 centiaren aan landbouwer Antonie in t Groen, landbouwer, voor 13000 gulden.

Antonie leent 10000 gulden van de vennootschap onder firma Godefridus van Lier, waarvan de firmanten zijn:
Johannes Adrianus van Lier
Jacobus Adrianus van Lier
Henricus Jacobus van Lier
Adriaan Christiaan van Lier,
schoenfabrikanten te Loon op Zand

Onder de akte tekenen Pieter, Antonie, J. van Lier, H.J. van Lier
  [bron: Loon op Zand, Not. archief 817 inv314 akte 96 scanpg 78, en Loon op Zand, Not. archief 817 inv314 akte 97 scanpag 79]
jubileum:
13-05-1944     a.s zaterdag 13 mei hopen onze geliefde ouders
P. Meeren
A. Meeren-Rekkers
hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken
hunne dankbare kinderen Jo, Nellie, Annie en Johan
Kaatsheuvel, Marktstr.14
  [bron: advertentie CBG]
Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op maandag 12 mei 1919 in Sprang-Capelle [bron: BS huwelijk N-Br - Capelle inventaris 587 nr 5] met Adriana Maria Rekkers (afb. 257), 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus van Onzenoord (1889-1974) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.12] [zwager bruidegom]. Adriana is geboren op woensdag 4 februari 1885 in Waspik, dochter van Johannes Rekkers en Johanna de Jong. Adriana is overleden op donderdag 23 september 1948 in Kaatsheuvel, 63 jaar oud.
Adressen:
van na 04-02-1885 tot voor 23-09-1948     Capelle
van voor 23-09-1948 tot 23-09-1948     Loon op Zand
(2) trouwde, 61 jaar oud, op woensdag 13 mei 1953 met Liduina Josephina Maria Zoetmulder, 51 jaar oud. Liduina is geboren op zaterdag 12 oktober 1901 in Schiedam. Liduina is overleden op zaterdag 27 april 1985 in Waalwijk, 83 jaar oud. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Liduina: Begraven op het St-Jans kerkhof
Liduina bleef kinderloos.
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Petronella Johanna (Nellie) Meeren, geboren op woensdag 31 maart 1920 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.1.
2 Johanna Petronella (Jo) Meeren, geboren op donderdag 7 juli 1921 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.2.
3 Anna Maria (Annie) Meeren, geboren op zaterdag 13 mei 1922 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.3.
4 Johannes Petrus (Han [Johan]) Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.4], geboren op zaterdag 22 september 1923 in Loon op Zand. Han [Johan] is overleden op vrijdag 8 maart 1985 in Waalwijk, 61 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 12 maart 1985 in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Han [Johan]: Overleden in het St. Nicolaas ziekenhuis in Waalwijk.
Na de dienst in de kapel van De Vossenberg begraven op het kerkhof van de H.H. Martelaren van Gorcum
Han [Johan] bleef ongehuwd.
Beroepen:
Boer
Magazijnknecht
Voerman
5 Johannes Adrianus Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.5], geboren op maandag 29 september 1924 in Loon op Zand. Johannes is overleden op donderdag 17 juni 1926 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
6 Maria Josephina Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.6], geboren op woensdag 31 maart 1926 in Loon op Zand. Maria is overleden op donderdag 27 januari 1927 in Loon op Zand, 9 maanden oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.1 Petronella Johanna (Nellie) Meeren is geboren op woensdag 31 maart 1920 in Loon op Zand, dochter van Pieter Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13) en Adriana Maria Rekkers. Nellie is overleden op maandag 16 mei 1988 in Loon op Zand, 68 jaar oud. Nellie trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 16 oktober 1951 in Loon op Zand met Johannes Arnoldus Klerks, 28 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 12 juni 1923 in Drunen. Johannes is overleden op dinsdag 9 februari 1999 in Waalwijk, 75 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.2 Johanna Petronella (Jo) Meeren is geboren op donderdag 7 juli 1921 in Loon op Zand, dochter van Pieter Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13) en Adriana Maria Rekkers. Jo is overleden op maandag 27 mei 1991 in Leidschendam, 69 jaar oud. Jo:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 28 december 1951 in ’s Gravenhage met Adolphe Adriaan Kiepe, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 9 september 1963 in ’s Gravenhage. Adolphe is geboren op woensdag 6 oktober 1920 in ’s Gravenhage. Adolphe is overleden op maandag 9 januari 1984 in Nijmegen, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 27 september 1969 in ’s Gravenhage met Willem Hendrik Antonissen, 54 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Willem is geboren op vrijdag 7 mei 1915 in ’s Gravenhage. Willem is overleden op zondag 31 oktober 1999 in Maastricht, 84 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13.3 Anna Maria (Annie) Meeren is geboren op zaterdag 13 mei 1922 in Loon op Zand, dochter van Pieter Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.13) en Adriana Maria Rekkers. Annie is overleden vóór dinsdag 18 februari 2020, ten hoogste 97 jaar oud [bron: Bron-Online-familieberichten - geen datum beschikbaar]. Annie trouwde, 27 jaar oud, op maandag 23 januari 1950 in Loon op Zand met Hubertus Josephus Wijgerde, 25 jaar oud. Hubertus is geboren op zaterdag 8 maart 1924 in De Moer. Hubertus is overleden op donderdag 23 februari 1967 in Kaatsheuvel, 42 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2.15 Maria (Marie) Meeren is geboren op maandag 3 mei 1897 in Berndijk - Kaatsheuvel, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1897 [bron: Loon op Zand BS geboorten 1897 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658A akte 108)]. Marie is overleden op zaterdag 8 augustus 1970 in Waalwijk, 73 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 11 augustus 1970 in Berndijk - Kaatsheuvel. Marie trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 25 november 1919 in Loon op Zand met Petrus (Peter) van Laarhoven, 30 jaar oud. Peter is geboren op dinsdag 8 oktober 1889 in Loon op Zand. Peter is overleden op donderdag 25 januari 1951 in Kaatsheuvel, 61 jaar oud.
meeren_adriaan__geboren_op_30_augustus_1839_in_oosterhout_in_wijk_j_nr_616__zoon_van_johannes_meeren_en_johanna_van_ginneken_-_oosterhout_geb.reg._1839_inv_2004_akte_150.jpg
258 Meeren Adriaan, geboren op 30 augustus 1839 in Oosterhout in wijk J nr 616, zoon van Johannes Meeren en Johanna van Ginneken - Oosterhout geb.reg. 1839 inv 2004 akte 150
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3 Adriaan Meeren (afb. 258) is geboren op vrijdag 30 augustus 1839 in Oosterhout, zoon van Joannes Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5) en Joanna van Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Adriaan zal genoemd zijn naar opa Adriaen Cornelis Meeren
Adriaan is overleden op woensdag 9 januari 1889 in Oosterhout, 49 jaar oud. Adriaan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 12 mei 1870 in Oosterhout [bron: BS huwelijk N-Br - Oosterhout inventaris 5895 nr 25] met Maria van Ginneken, 26 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 9 januari 1844 in Oosterhout, dochter van Arnoldus van Ginneken en Wilhelmina Oomen. Maria is overleden op donderdag 31 december 1903 in Oosterhout, 59 jaar oud. Maria trouwde later op donderdag 11 januari 1894 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout inv 5900 nr 2] met Karel Bol (1844-1895).
Kinderen van Adriaan en Maria:
1 Johanna Meeren, geboren op woensdag 3 april 1872 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.1.
2 Wilhelmina Meeren, geboren op dinsdag 10 maart 1874 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.2.
3 Adriana Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.3], geboren op maandag 14 juni 1875 in Oosterhout. Adriana is overleden op vrijdag 30 juli 1875 in Oosterhout, 1 maand oud.
4 Pietronella Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.4], geboren op maandag 14 juni 1875 in Oosterhout. Pietronella is overleden op donderdag 8 juli 1875 in Oosterhout, 24 dagen oud.
5 Pietronella Meeren, geboren op vrijdag 2 november 1877 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.5.
6 [waarschijnlijk] N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.6], levenloos geboren dochter, geboren op maandag 10 augustus 1981 in Oosterhout.
7 Arnoldus Johannes Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.7], geboren op zaterdag 4 augustus 1883 in Oosterhout. Arnoldus is overleden op dinsdag 20 november 1888 in Oosterhout, 5 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.1 Johanna Meeren is geboren op woensdag 3 april 1872 in Oosterhout, dochter van Adriaan Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3) en Maria van Ginneken. Johanna is overleden op zaterdag 31 januari 1953 in Hilversum, 80 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Oude gegevens: overleden 04-10-1982 te Rotterdam
Adres:
vanaf 04-11-1892     Rotterdam
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 29 juli 1896 in Rotterdam met Anders Wilhelm Nilsson, 24 jaar oud. Anders is geboren op woensdag 25 oktober 1871 in Skara (Zweden). Anders is overleden op woensdag 3 september 1913 in Amsterdam, 41 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.2 Wilhelmina Meeren is geboren op dinsdag 10 maart 1874 in Oosterhout, dochter van Adriaan Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3) en Maria van Ginneken. Wilhelmina is overleden op zaterdag 7 april 1962 in Noordwijk, 88 jaar oud. Wilhelmina:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op maandag 8 februari 1904 in Teteringen met Franciscus Josephus Schuurmans, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op donderdag 20 januari 1881 in Ginneken. Franciscus is overleden op donderdag 19 juni 1919 in ’s Gravenhage, 38 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: Was smid van beroep
Beroep:
Smid
(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1923 in ’s Gravenhage met Adrianus Jacobus van Dijk, 51 jaar oud. Adrianus is geboren op vrijdag 10 mei 1872 in Monster. Adrianus is overleden op woensdag 23 januari 1946 in ’s Gravenhage, 73 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3.5 Pietronella Meeren is geboren op vrijdag 2 november 1877 in Oosterhout, dochter van Adriaan Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.5.3) en Maria van Ginneken. Pietronella is overleden op zaterdag 29 april 1967 in Rotterdam, 89 jaar oud. Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13 juni 1901 in Oosterhout [bron: BS huwelijk N-Br - Oosterhout inventaris 5901 nr 51] met Antonius Norbertus Robben, 24 jaar oud. Antonius is geboren op woensdag 1 november 1876 in Tilburg, zoon van Johannes Cornelis Robben en Maria Elisabeth van Luijk. Antonius is overleden op woensdag 22 maart 1967 in Oud-Beijerland, 90 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6 Adrianus Adriani Meeren, zoon van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Hij is gedoopt op maandag 7 april 1800 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 143 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Dingna Mertens en Daniel Sweep. Adrianus is overleden op maandag 5 september 1859 in Monster, 59 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Bouwmanknecht
Nation. Militie:
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 augustus 1826 in Ginneken met Anna Nuyten, 19 jaar oud. Zij is gedoopt op zaterdag 11 april 1807 in Ginneken. Anna is overleden op zondag 10 februari 1828 in Ginneken, 20 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Adrianus en Anna:
1 Anna Meeren, gedoopt op maandag 10 juli 1826 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.
2 [waarschijnlijk] Dingenia Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.2]. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1828 in Ginneken. Dingenia is overleden op woensdag 3 februari 1830 in Ginneken, 2 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1 Anna Meeren, dochter van Adrianus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6) en Anna Nuyten. Zij is gedoopt op maandag 10 juli 1826 in Ginneken. Anna is overleden op woensdag 27 juli 1859 in Monster, 33 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 december 1852 in Monster [bron: Historisch Archief Westland, Monster, huwelijksaktenummer: 18 r] met Adrianus Storm, 20 jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 22 februari 1832 in Monster, zoon van Pieter Storm en Adriaantje Storm.
Kinderen van Anna en Adrianus:
1 Anna Storm, geboren op zondag 24 april 1853 in Monster. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.1.
2 Adriana Storm [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.2], geboren op donderdag 10 augustus 1854 in Monster. Adriana is overleden op woensdag 18 april 1855 in Monster, 8 maanden oud.
3 Pieter Storm [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.3], geboren op dinsdag 18 december 1855 in Monster.
4 Adrianus Storm [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.4], geboren op maandag 15 juni 1857 in Monster. Adrianus is overleden op zondag 20 september 1857 in Monster, 3 maanden oud.
5 Adriana Storm [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.5], geboren op dinsdag 10 augustus 1858 in Monster. Zij is gedoopt op dinsdag 25 januari 1859 in Monster.
6 Cornelis Storm [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.6], geboren op zaterdag 9 juli 1859 in Monster. Cornelis is overleden op dinsdag 26 juli 1859 in Monster, 17 dagen oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1.1 Anna Storm is geboren op zondag 24 april 1853 in Monster, dochter van Adrianus Storm en Anna Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.6.1). Anna trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1878 in Veur [bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Huwelijksakte 1] met Martinus Duijndam. Martinus is geboren in Voorschoten.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7 Henricus Adriani Meeren, zoon van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Hij is gedoopt op donderdag 15 juli 1802 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 162 r]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Lauwereijsen en [waarschijnlijk] Jacobus Petri Meeren [Vermeeren].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Jacobus Meeren is genoemd. Dit zal de oom van Adriaan zijn.
Vermelding: vader uit Ginneken, moeder uit Bavel; de vrouw van Joannes van Gestel ipv de peter en meter
Henricus is overleden op dinsdag 24 augustus 1869 in Hoogstraten, 67 jaar oud. Henricus trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 8 februari 1838 in Hoogstraten met Isabella Coertjens [Coertiens], 21 jaar oud. Isabella is geboren op zaterdag 25 mei 1816 in Hoogstraten, dochter van Cornelis Coertiens en Catharina Meyvis. Isabella is overleden op dinsdag 8 april 1884 in Hoogstraten, 67 jaar oud.
Beroep:
25-05-1871     Winkelierster   [bron: Huwelijksakte van Joanna]
Kinderen van Henricus en Isabella:
1 Cornelius Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.1], geboren op maandag 27 augustus 1838 in Hoogstraten. Cornelius is overleden op zondag 13 februari 1853 in Hoogstraten, 14 jaar oud.
2 Catharina Meeren, geboren op woensdag 22 januari 1840 in Wortel (België). Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.2.
3 Adriana Meeren, geboren op zondag 10 oktober 1841 in Wortel (België). Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.3.
4 Joannes (Jan) Meiren, geboren op zaterdag 15 maart 1845 in Wortel (België). Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.4.
5 Franciscus Meiren, geboren op maandag 14 augustus 1848 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.5.
6 Joanna [Johanna] Meiren [Meeren], geboren op donderdag 28 november 1850 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.
7 Adrianus Meiren, geboren op zaterdag 8 januari 1853 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7.
8 Carolus Meiren, geboren op donderdag 31 januari 1856 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8.
9 Maria Paulina Meiren, geboren op zaterdag 26 juni 1858 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.9.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.2 Catharina Meeren is geboren op woensdag 22 januari 1840 in Wortel (België), dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op maandag 7 maart 1870 in Antwerpen met Ludovicis Chattin.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.3 Adriana Meeren is geboren op zondag 10 oktober 1841 in Wortel (België), dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Adriana trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25 mei 1871 in Antwerpen met Petrus Josephus Mertens, 35 jaar oud. Petrus is geboren op zaterdag 1 augustus 1835 in Herentals (België).
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.4 Joannes (Jan) Meiren is geboren op zaterdag 15 maart 1845 in Wortel (België), zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens].
Beroep:
25-05-1871     Slachter
Getuige bij:
25-05-1871     huwelijk Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon (1847-1925) en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (1850-1924) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksacte nr. 497]
Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 november 1870 in Antwerpen met Dorothea Demaeyer, 24 jaar oud. Dorothea is geboren op donderdag 3 september 1846 in Heringenhattem (België).
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.5 Franciscus Meiren is geboren op maandag 14 augustus 1848 in Hoogstraten, zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Franciscus is overleden op vrijdag 10 januari 1902 in Antwerpen, 53 jaar oud.
Beroep:
25-05-1871     Dienstbode   [bron: Huwelijksacte van zus Joanna]
Getuige bij:
25-05-1871     huwelijk Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon (1847-1925) en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (1850-1924) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksacte nr. 497]
Franciscus trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 27 januari 1881 in Antwerpen met Johanna Mouwen, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Johanna: In BS Kempen als Franciscus Meeren
Johanna is geboren op dinsdag 30 mei 1843 in Steenbergen. Johanna is overleden op vrijdag 25 juni 1920 in Antwerpen, 77 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Johanna:
1 N.N. Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.5.1], geboren op woensdag 30 november 1881 in Antwerpen. N.N. is overleden op woensdag 30 november 1881 in Antwerpen, geen dag oud.
2 Henricus Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.5.2], geboren op zondag 12 november 1882 in Antwerpen. Henricus is overleden op zaterdag 18 november 1882 in Antwerpen, 6 dagen oud.
damblon_franciscus_josephus__trouwt_met_joanna_meeren_op_25_mei_1871_in_antwerpen.png
259 Damblon Franciscus Josephus, trouwt met Joanna Meeren op 25 mei 1871 in Antwerpen
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6 Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] is geboren op donderdag 28 november 1850 in Hoogstraten, dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Joanna is overleden op maandag 7 juli 1924 in Sorée (Provincie Namen in België), 73 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Bij het huwelijk verklaart de moeder van Joanna (Isabella Coertjes) onder eed dat abusievelijk de naam Meiren geschreven stond in plaats van Meeren
Adressen:
Hoogstraten
25-05-1871     Lange Leemstraat 44, Antwerpen
Beroep:
25-05-1871     Dienstmeid (In de Lange Leemstraat 44)   [bron: Huwelijksacte]
Joanna trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 25 mei 1871 in Antwerpen [bron: Huwelijksacte nr. 497] met Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon (afb. 259), 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Joanna en Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Meiren (geb. 1845) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.4] [broer bruid] en Franciscus Meiren (1848-1902) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.5] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Franciscus: Francois was (zeer) waarschijnlijk voor zijn legerdienst in Antwerpen. Je kon pas huwen als je je legerdienst had volbracht toen. In de Lange Leemstraat is er een Kazerne. Joanna was diensmeid in de Lange Leemstraat 44.
Ze trouwden om 11:00u.
Franciscus is geboren op dinsdag 16 november 1847 in Sorée (Provincie Namen in België), zoon van Alexander Josephus Damblon en Maria Josepha Martin. Franciscus is overleden op zaterdag 2 mei 1925 in Sorée (Provincie Namen in België), 77 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: 25 mei 1871: Joanna Meeren
Beroepen:
Mijnwerker
1893     Landbouwer
Kinderen van Joanna en Franciscus:
1 Alexandre Maurice Joseph Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.1], geboren op vrijdag 19 juli 1872 in Sorée (Provincie Namen in België).
2 Elisa Marie Anne Damblon, geboren op donderdag 1 oktober 1874 in Sorée (Provincie Namen in België). Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.2.
3 Narcisse Joseph Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.3], geboren op dinsdag 10 juli 1877 in Sorée (Provincie Namen in België).
4 Mathilde Sophie Josephine Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.4], geboren op woensdag 14 juli 1880 in Sorée (Provincie Namen in België).
5 Sylvie Marie Damblon, geboren op dinsdag 27 februari 1883 in Sorée (Provincie Namen in België). Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.5.
6 Maria Elisa Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.6], geboren op maandag 30 november 1885 in Sorée (Provincie Namen in België). Maria is overleden op dinsdag 26 december 1922 in Sorée (Provincie Namen in België), 37 jaar oud.
7 Alfred Joseph Vital Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.7], geboren op maandag 18 juli 1887 in Sorée (Provincie Namen in België).
8 Eudore Hélène Marie Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.8], geboren op dinsdag 3 juni 1890 in Sorée (Provincie Namen in België). Eudore is overleden op donderdag 8 april 1920 in Sorée (Provincie Namen in België), 29 jaar oud.
9 Ernest Joris Joseph Damblon [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.9], geboren op zaterdag 20 mei 1893 in Sorée (Provincie Namen in België).
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.2 Elisa Marie Anne Damblon is geboren op donderdag 1 oktober 1874 in Sorée (Provincie Namen in België), dochter van Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6). Elisa trouwde, 24 jaar oud, op zondag 27 november 1898 in Sorée (Provincie Namen in België) met Gustave Auguste Joseph Thirionnet, 20 jaar oud. Gustave is geboren op zondag 10 november 1878 in Sorée (Provincie Namen in België).
damblon_sylvie.jpg dothée_joseph_jean.jpg dothee_jean_joseph__trouwt_met_sylvie_damblon_op_10_december_1910_voor_de_rk-kerk_in_enakievo__oekraine__en_op_4_maart_1911_in_tienen__belgië_.jpg
260 Damblon Sylvie
261 Dothée Joseph Jean
262 Dothee Jean Joseph, trouwt met Sylvie Damblon op 10 december 1910 voor de RK-kerk in Enakievo (Oekraine) en op 4 maart 1911 in Tienen (België)
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.5 Sylvie Marie Damblon (afb. 260) is geboren op dinsdag 27 februari 1883 in Sorée (Provincie Namen in België), dochter van Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6). Sylvie is overleden in 1964 in Namen, 80 of 81 jaar oud. Sylvie trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 4 maart 1911 in Tienen (België) [bron: Burgerlijke stand Tienen, akte nr 17 - Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest] met Joseph Jean Dothée (afb. 261 en 262), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sylvie en Joseph waren de volgende getuigen aanwezig: N.N. Huylebroeck en Joseph Laval. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 18 december 1910 in Enakievo (Oekraïne) [bron: Bij huwelijksakte vermeld].
Notitie bij het huwelijk van Sylvie en Joseph: Bij huwelijk voor de burgerlijke stand vermeld: getrouwd in de rooms-katholieke kerk van Enakievo door de priester Emmanuel Simon. Hj is de vicaris van deze kerk, geautoriseerd door de bisschop van Tiraspol (stad in Moldavië); pagina 2, folio 46 onder no. 37 van acte 309; gecertificeerde vertaling gedaan in Kharkoff (Charkov, Oekraïne) op 24 januari 1911
Joseph is geboren op zondag 4 oktober 1885 in Tienen, zoon van Henri Nicolas Dothée en Joséphine Gommers [Gomers]. Joseph is overleden in 1943 in Namen, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Joseph Dothée is gaan werken voor de spoorwegen in Oekraïne. Voor WOI had België toch wat belangen in de bouw van Russische spoorwegen. Hij heeft zijn Sylvie meegenomen en ze zijn daar gehuwd ( een beetje gaan lopen van thuis ) Twee kinderen zijn daar geboren. Tot in 1916 is het daar nog redelijk goed gegaan, maar met de Russische revolutie en burgeroorlog in 1917 was het avontuur daar gedaan. Zijn vrouw is in 1917 gevlucht naar Engeland, hij in 1918; ging in aug 1918 nog als vrijwilliger in het leger.
Kinderen van Sylvie en Joseph:
1 Jacques Joseph Dothée [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.5.1], geboren op woensdag 28 januari 1914 in Bakhmut (Oekraïne). Jacques is overleden in 1997, 82 of 83 jaar oud.
2 Robert Dothée [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.6.5.2], geboren in 1916 in Enakievo (Oekraïne). Robert is overleden op woensdag 4 februari 1987 in Wépion (Namen), 70 of 71 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7 Adrianus Meiren is geboren op zaterdag 8 januari 1853 in Hoogstraten, zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Adrianus is overleden op donderdag 16 oktober 1884 in Hoogstraten, 31 jaar oud.
Beroep:
Voerman
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op maandag 5 april 1875 in Hoogstraten met Maria Antonetta Pinxteren, 24 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 13 november 1850 in Zundert, dochter van Petrus (Pieter) Pinxteren en Maria Catharina [Catharina] Snepvangers. Maria is overleden op dinsdag 2 september 1941 in Hoogstraten, 90 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Cesar Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7.1], geboren op vrijdag 7 januari 1876 in Hoogstraten. Cesar is overleden op zaterdag 8 januari 1876 in Hoogstraten, 1 dag oud.
2 Hendrik Cornelis Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7.2], geboren op zaterdag 31 augustus 1878 in Hoogstraten. Hendrik is overleden op vrijdag 6 oktober 1933 in Hoogstraten, 55 jaar oud.
3 Isabella Meiren, geboren op zondag 4 juni 1882 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7.3.
4 Anna Maria Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7.4], geboren op zaterdag 29 december 1883 in Hoogstraten. Anna is overleden op donderdag 25 september 1884 in Hoogstraten, 8 maanden oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7.3 Isabella Meiren is geboren op zondag 4 juni 1882 in Hoogstraten, dochter van Adrianus Meiren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.7) en Maria Antonetta Pinxteren. Isabella is overleden op maandag 14 november 1960 in Hoogstraten, 78 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 17 november 1960 in Hoogstraten. Isabella trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Hoogstraten met Karel Jan Weyler, 30 jaar oud. Karel is geboren op zondag 22 februari 1874 in Hoogstraten. Karel is overleden op zaterdag 29 augustus 1953 in Wilrijk (België), 79 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 2 september 1953 in Hoogstraten.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8 Carolus Meiren is geboren op donderdag 31 januari 1856 in Hoogstraten, zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Carolus is overleden op woensdag 6 juli 1898 in Antwerpen, 42 jaar oud. Carolus trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1884 in Antwerpen met Maria Verstappen, 24 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 17 maart 1860 in Vlimmeren (België). Maria is overleden op dinsdag 6 juli 1948 in Antwerpen, 88 jaar oud.
Kinderen van Carolus en Maria:
1 Lodewijk Karel Regina Meiren, geboren op woensdag 12 augustus 1891 in Antwerpen. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8.1.
2 Augustinus Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8.2], geboren op maandag 29 juli 1895 in Antwerpen.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8.1 Lodewijk Karel Regina Meiren is geboren op woensdag 12 augustus 1891 in Antwerpen, zoon van Carolus Meiren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8) en Maria Verstappen. Lodewijk is overleden op maandag 25 oktober 1954 in Antwerpen, 63 jaar oud. Lodewijk trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1919 in Antwerpen met Bertha Emilie Bombeke, 28 jaar oud. Bertha is geboren op vrijdag 13 februari 1891 in Lokeren. Bertha is overleden op vrijdag 2 juni 1967 in Antwerpen, 76 jaar oud.
Kind van Lodewijk en Bertha:
1 Yvonne Victorine Gustave Meiren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.8.1.1], geboren op vrijdag 9 september 1921 in Antwerpen.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7.9 Maria Paulina Meiren is geboren op zaterdag 26 juni 1858 in Hoogstraten, dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Maria is overleden op zaterdag 28 november 1931 in Antwerpen, 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Maria trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 april 1880 in Hoogstraten met Jacobus Willemsen, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 23 april 1855 in Hoogstraten, zoon van Joannes Baptista Willemsen en Maria Cornelia Leys. Jacobus is overleden op vrijdag 29 september 1905 in Hoogstraten, 50 jaar oud.
Beroep:
Houtdraaiersgast
1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.8 Adriana Adriani Meeren [Meeren [Meiren], dochter van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Zij is gedoopt op zaterdag 20 juli 1805 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 185 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Cornelius [Cornelis] Petri Meeren en [waarschijnlijk] Annie Gijsbreghts (1746-1817) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4] [aangetrouwde oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Cornelis Meeren is vermeld. Dit is waarschijnlijk opa. Anna gijsbregts is waarschijnlijk de tante van Adriaan.
Adriana is overleden op donderdag 26 februari 1857 in Hoogstraten, 51 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Bij haar overlijden Meiren genoemd
Adriana trouwde, 37 jaar oud, op maandag 24 april 1843 in Hoogstraten met Jan Baptist Mortiers, 51 jaar oud. Jan is geboren op maandag 12 december 1791 in Wortel (België), zoon van Joannes Petrus Mortiers en Joanna Maria Bervoets. Jan is overleden op woensdag 14 oktober 1874 in Hoogstraten, 82 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jacoba Mertens (1788-1842), met wie hij trouwde op maandag 19 april 1819 in Hoogstraten.
Beroep:
Zager
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4 Jacobus Petri (Jaques) Meeren, zoon van Petrus Jacob Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1) en Catharina Cornelii Gilsemans [Hesemans]. Bij de geboorteaangifte van Jaques waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Cornelii Gilsemans en Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1735 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 353 r]. Jaques is overleden op zondag 10 juli 1808 in Bavel, 73 jaar oud. Jaques trouwde, 37 jaar oud, op zondag 17 mei 1772 in Ginneken met Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts, 26 jaar oud. Annie is een dochter van Adrianus Arnoldi Gijsbreghts en Anna Theodori Jaspers. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1746 in Bavel. Annie is overleden op zaterdag 1 februari 1817 in Bavel, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Annie: Overlijden kan ook 1817 moeten zijn.
Notitie bij Annie: Gijsbreghts [Gijsbregts] [Geijsbrecht] [Gijsberghs] [Gijsbrechts] [Gijsbergs]
Getuige bij:
20-07-1805     doop [waarschijnlijk] Adriana Adriani Meeren [Meeren [Meiren] (1805-1857) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.2.8]    [aangetrouwde oudtante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 185 r]
Kinderen van Jaques en Annie:
1 Petrus Jacobus Meeren, gedoopt op zaterdag 26 juni 1773 in Bavel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.
2 Anna Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.2]. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1774 in Bavel.
3 Catharina Meeren, gedoopt op donderdag 2 mei 1776 in Bavel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.3.
4 Adrianus Meeren, gedoopt op zondag 30 augustus 1778 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.4.
5 Joannes Meeren, gedoopt op dinsdag 4 april 1780 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.
6 Anna Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.6]. Zij is gedoopt op woensdag 11 juli 1781 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 267 r]. Anna is overleden op maandag 6 juli 1829 in Breda, 47 jaar oud.
7 Maria Meeren, gedoopt op maandag 16 februari 1784 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7.
8 Joanna Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.8]. Bij de geboorteaangifte van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Henricus Joannis Mertens [Meertens] [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.2.1] [aangetrouwde neef vaderszijde]. Zij is gedoopt op donderdag 29 september 1785 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 14 r].
Notitie bij de geboorte van Joanna: In 1788 dopen zij een tweede Joanna
Joanna is overleden op dinsdag 3 april 1787 in Ginneken, 1 jaar oud.
9 Dijmpna Meeren, gedoopt op maandag 5 februari 1787 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.9.
10 Joanna Meeren, gedoopt op donderdag 31 juli 1788 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.10.
11 Dingenia Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.11]. Zij is gedoopt op vrijdag 31 juli 1789 in Ginneken.
Beroep:
Landbouwster
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1 Petrus Jacobus Meeren, zoon van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Hij is gedoopt op zaterdag 26 juni 1773 in Bavel. Petrus is overleden op maandag 7 februari 1853 in Ginneken, 79 jaar oud.
Notitie bij Petrus: [Pierre]
Adres:
Bavel
Beroep:
Landbouwer
Petrus trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 9 oktober 1811 in Ginneken en Bavel [bron: BS - Ginneken en Bavel - huwelijken 1811-1922; aktenummer: 7] met Adriana [Adrienne] van Diessen [Diesen], 38 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 9 oktober 1811 in Ginneken [bron: Akte 7].
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Adriana: Franse tijd: het zal wel Petrus en Adriana geweest zijn, in de huwelijksakte zijn het Pierre en Adrienne
Adriana is een dochter van Godefridus [Godefride] van Diessen en Catherina [Catharine] Swolfs [Wolfs]. Zij is gedoopt op vrijdag 28 mei 1773 in Teteringen [bron: Teteringen R.K. dopen, 1771-1810]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Petri Snels en Henricus Swolfs. Adriana is overleden op zondag 18 juni 1826 in Ginneken, 53 jaar oud [bron: boek 18].
Kind van Petrus en Adriana:
1 Nicolaas Petrus Meeren, geboren op zondag 11 september 1814 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.
meeren_nicolaas_br_oosterhout_1870-1890.jpg meeren_nicolaas_br_rechts_oosterhout_1870-1880.jpg verschuren_catharina_overlijden_en_dochter_overlijden_1842_ginneken_en_bavel.jpg
263 Meeren Nicolaas BR Oosterhout 1870-1890
264 Meeren Nicolaas BR rechts Oosterhout 1870-1880
265 Verschuren Catharina overlijden en dochter overlijden 1842 Ginneken en Bavel
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1 Nicolaas Petrus Meeren (afb. 263 en 264) is geboren op zondag 11 september 1814 in Ginneken, zoon van Petrus Jacobus Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1) en Adriana [Adrienne] van Diessen [Diesen]. Nicolaas is overleden op maandag 27 september 1886 in Oosterhout, 72 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Bouwman
Vrachtrijder
Militie:
ca. 1834    
Nicolaas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 9 december 1842 in Ginneken [bron: Huwelijksregister 1842, Ginneken en Bavel, akte 17] met Catharina Verschuren (Verschueren) (afb. 265), 31 of 32 jaar oud. Catharina is geboren in 1810 in Rijsbergen, dochter van Adriaan Cornelis Verschuren (Verschueren) en Anna Adriana Matthijssen. Catharina is overleden op dinsdag 1 december 1846 om 15:00 in Ginneken en Bavel, 35 of 36 jaar oud (oorzaak: In kraambed overleden) [bron: Overlijdensregister 1846, Ginneken en Bavel, akte 66].
Notitie bij overlijden van Catharina: 1 dag na geboorte van dode dochter
Beroepen:
Dienstmeid
Landbouwster
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 16 oktober 1847 met Dympna Vermolen [Vermeulen], 38 of 39 jaar oud. Dympna is geboren in 1808 in Gilze. Dympna is overleden op maandag 28 januari 1878 in Oosterhout, 69 of 70 jaar oud. Dympna bleef kinderloos.
Kinderen van Nicolaas en Catharina:
1 Petrus Nicolaas (Pieter) Meeren, geboren op maandag 2 januari 1843 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.
2 Adriaan Nicolaas Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.2], geboren op maandag 22 januari 1844 in Ginneken. Adriaan is overleden op vrijdag 9 april 1869 in Oosterhout, 25 jaar oud. Adriaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman
3 Adriana Nicolaas Meeren, geboren op dinsdag 27 mei 1845 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.3.
4 Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.4], levenloos geboren dochter, geboren om 15:00 [bron: Overlijdensregister 1846, Ginneken en Bavel, akte 66].
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1 Petrus Nicolaas (Pieter) Meeren is geboren op maandag 2 januari 1843 in Ginneken, zoon van Nicolaas Petrus Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1) en Catharina Verschuren (Verschueren).
Beroep:
Bouwman
Pieter trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 3 november 1881 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout Huwelijk Inventaris 5897 nr 65] met Adriana Cornelia Crijnen, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Adriana: Bij zijn huwelijk echten zij Nicolaas.
Adriana is geboren op dinsdag 17 augustus 1852 in Oosterhout, dochter van Arnoldus Crijnen en Maria Pigmans.
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Nicolaas Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.1], geboren op donderdag 29 september 1881 in Oosterhout. Nicolaas is overleden op donderdag 26 maart 1903 in Oosterhout, 21 jaar oud. Nicolaas bleef ongehuwd.
2 Maria Catharina Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.2], geboren op dinsdag 19 juni 1883 in Oosterhout. Maria is overleden op maandag 20 februari 1888 in Oosterhout, 4 jaar oud.
3 Maria Elisabeth Meeren, geboren op zondag 23 mei 1886 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.3.
4 Maria Catharina Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.4], geboren op donderdag 18 juli 1889 in Oosterhout.
5 Anna Maria Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.5], geboren op zaterdag 12 maart 1892 in Oosterhout. Anna is overleden op zondag 17 november 1946 in Teteringen, 54 jaar oud.
Adres:
vanaf 20-12-1906     Teteringen
6 Adriana Maria Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.6], geboren op zondag 23 april 1893 in Oosterhout. Adriana is overleden op donderdag 17 augustus 1893 in Oosterhout, 3 maanden oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1.3 Maria Elisabeth Meeren is geboren op zondag 23 mei 1886 in Oosterhout, dochter van Petrus Nicolaas (Pieter) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.1) en Adriana Cornelia Crijnen.
Adres:
vanaf 05-11-1909     Breda
Maria trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1909 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout Huwelijk Inventaris 2237 nr 59] met Adriaan Boudewijns, ongeveer 46 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1863, zoon van Adriaan Boudewijns en Barbera Adriaansen.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1.3 Adriana Nicolaas Meeren is geboren op dinsdag 27 mei 1845 in Ginneken en Bavel, dochter van Nicolaas Petrus Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.1.1) en Catharina Verschuren (Verschueren). Adriana trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 6 mei 1886 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout Huwelijk Inventaris 5898 nr 19] met Antonie Adriaanse, ongeveer 56 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1830 in Oosterhout, zoon van Johannes Adriaanse en Johanna van der Zanden.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.3 Catharina Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Zij is gedoopt op donderdag 2 mei 1776 in Bavel. Catharina is overleden op donderdag 23 mei 1844 in Ginneken, 68 jaar oud.
Beroepen:
Arbeidster
Tuinvrouw
Catharina trouwde, 30 jaar oud, op zondag 4 mei 1806 in Ginneken met Jacobus Johannes Nuiten. Jacobus is geboren in Ginneken.
Beroep:
Arbeider
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.4 Adrianus Meeren, zoon van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: [misschien] Catharina Petri Meiren (geb. 1746) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.9] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1778 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 254 r].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Catharina Cornelli Meeren is vermeld. Ik vermoed dat het de jongste zus van Adrianus moet zijn.
Adrianus is overleden op zondag 2 december 1849 in Terheijden, 71 jaar oud.
Adres:
Terheijden
Beroep:
Bouwman
Adrianus trouwde, 39 jaar oud, op dinsdag 6 januari 1818 in Terheijden met Petronella de Roeij.
Beroep:
Landbouwster
Kind van Adrianus en Petronella:
1 Jacobus Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.4.1], geboren op maandag 14 februari 1820 in Terheijden. Hij is gedoopt op zaterdag 11 maart 1820 in Terheijden.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5 Joannes Meeren, zoon van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Hij is gedoopt op dinsdag 4 april 1780 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 261 r]. Joannes is overleden op vrijdag 7 december 1855 in Breda, 75 jaar oud.
Beroep:
Hovenier
Joannes:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 23 november 1815 in Teteringen met Maria Kerremans. Maria is geboren in Ginneken. Maria is overleden op zaterdag 12 april 1817 in Ginneken en Bavel.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 7 januari 1818 in Ginneken en Bavel [bron: BS Huwelijk en echtscheiding Ginneken-Bavel akte 1] met Maria de Jongh, 30 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 3 mei 1787 in Ginneken en Bavel, dochter van Adriaan de Jong en Cornelia de Noij. Maria is overleden op maandag 5 november 1860 in Breda, 73 jaar oud.
Notitie bij Maria: -
07-01-1818: Maria de Jong (huwelijk)
Beroep:
07-01-1818     Hovenierster   [bron: BS -Huwelijk en echtscheiding Ginneken-Bavel]
Kind van Joannes en Maria (1):
1 Anna Maria Meeren, geboren op donderdag 15 augustus 1816 in Breda. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.1.
Kinderen van Joannes en Maria (2):
2 Adriaan Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.2], geboren op zaterdag 12 december 1818 in Breda. Adriaan is overleden op maandag 3 juli 1865 in Breda, 46 jaar oud. Adriaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Hovenier
3 Jacobus Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.3], geboren op maandag 6 augustus 1821 om 10:00 in Breda [bron: BS]. Jacobus is overleden op woensdag 1 juni 1870 in Breda, 48 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
Beroep:
Hovenier
4 Petrus Meeren, geboren op maandag 16 augustus 1824 in Breda. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.4.
5 Johannes Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.5], geboren op dinsdag 6 mei 1828 in Breda. Johannes is overleden op woensdag 28 oktober 1863 in Breda, 35 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Adressen:
van 1848 tot 10-08-1857     Boschstraat, Breda
vanaf 10-08-1857     Teteringen
Beroep:
Hovenier
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.1 Anna Maria Meeren is geboren op donderdag 15 augustus 1816 in Breda, dochter van Joannes Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5) en Maria Kerremans.
Adres:
tot 29-07-1899     Boschstraat A 603
Anna trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 10 mei 1855 in Breda [bron: BS-H Breda 1811-1922;aktenummer: 48] met Adrianus Schoenmakers.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.4 Petrus Meeren is geboren op maandag 16 augustus 1824 in Breda, zoon van Joannes Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5) en Maria de Jongh. Petrus is overleden op dinsdag 17 februari 1891 in Breda, 66 jaar oud.
Beroepen:
Hovenier
Warmoezenier
Petrus trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 15 september 1865 in Ginneken en Bavel met Anna Jansen, 39 jaar oud. Anna is geboren op maandag 13 maart 1826 in Ginneken en Bavel. Anna is overleden op woensdag 13 mei 1908 in Breda, 82 jaar oud.
Adressen:
tot 29-07-1899     Breda
vanaf 29-07-1899     Oudenbosch
vanaf na 29-07-1899     Breda
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Petrus en Anna:
1 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 3 april 1866 in Breda.
2 N.N. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.4.2], levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 3 april 1866 in Breda.
3 Johannes J. Meeren [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.5.4.3], geboren op zondag 18 oktober 1868 in Breda. Johannes bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 18-10-1868     Boschstraat A 603, Breda
vanaf 29-07-1899     Oudenbosch (Samen met zijn moeder en tante Anna Maria vertrokken)
vanaf na 29-07-1899     Breda
Beroep:
Hovenier
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7 Maria Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: [misschien] Adrianus Petri Meiren (geb. 1738) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.6] [oom vaderszijde] en [waarschijnlijk] Catharina Petri Meiren (geb. 1746) [zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.9] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op maandag 16 februari 1784 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 06 r].
Notitie bij de geboorte van Maria: Alleen Adrianus Meeren is vermeld.
Maria is overleden op zondag 5 juli 1829 in Breda, 45 jaar oud.
Beroep:
  [bron: Dienstmeid]
Maria trouwde, 30 jaar oud, op zondag 10 juli 1814 in Breda met Wouter Mechielsen, 34 jaar oud. Wouter is een zoon van Gerardus Hermanus Michielsen en Wilhelmina Petri (Willemijna) van de Laar. Hij is gedoopt op zaterdag 14 augustus 1779 in Ginneken. Wouter is overleden op dinsdag 13 mei 1856 in Breda, 76 jaar oud.
Beroepen:
Broeder in het Oude manen Gasthuis
Hovenier   [bron: Stamboom van Veen]
Kinderen van Maria en Wouter:
1 Johannes Mechielsen. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7.1.
2 Wilhelmina Mechielsen [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7.2]. Zij is gedoopt op woensdag 26 maart 1823 in Breda. Wilhelmina is overleden op donderdag 15 januari 1903 in Terheijden, 79 jaar oud.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7.1 Johannes Mechielsen, zoon van Wouter Mechielsen en Maria Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.7). Johannes trouwde op donderdag 6 juli 1854 in Terheijden met Elisabeth Bolstier.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.9 Dijmpna Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Zij is gedoopt op maandag 5 februari 1787 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 21 r]. Dijmpna is overleden op vrijdag 3 maart 1826 in Ginneken en Bavel, 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1826, Ginneken en Bavel].
Notitie bij Dijmpna: Bij haar overlijden staat de naam Dingenia in het overlijdensregister.
Beroep:
Landbouwster   [bron: Huweliijksregister ]
Dijmpna trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 7 januari 1818 in Ginneken en Bavel [bron: Huwelijksregister Ginneken en Bavel akte 2] met Johannes van Ham, 30 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 9 november 1787 in Terheijden, zoon van Marijnis van Ham en Dingena van den Broek. Johannes is overleden op dinsdag 12 januari 1864 om 07:30 in Terheijden, 76 jaar oud [bron: Terheijden Overlijdensregister 1864].
Beroep:
Landbouwer   [bron: Huweliijksregister en bij overlijden van zijn vrouw]
Kinderen van Dijmpna en Johannes:
1 Dimphena van Ham, geboren in 1819 in Ginneken. Volgt 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.9.1.
2 Anna van Ham [1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.9.2], geboren in 1824 in Ginneken. Anna is overleden op woensdag 6 juli 1836, 11 of 12 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.9.1 Dimphena van Ham is geboren in 1819 in Ginneken, dochter van Johannes van Ham en Dijmpna Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.9). Dimphena is overleden op donderdag 25 december 1851 in Terheijden, 31 of 32 jaar oud. Dimphena trouwde, 27 of 28 jaar oud, op donderdag 4 februari 1847 in Terheijden met Johannes [Joannis] Verleg, 40 of 41 jaar oud. Johannes is geboren in 1806, zoon van Antonie Verleg en Maria Lievens.
1.1.1.2.3.1.1.7.1.4.10 Joanna Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.2.3.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Zij is gedoopt op donderdag 31 juli 1788 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 27 r]. Joanna is overleden op maandag 20 september 1852 in Terheijden, 64 jaar oud. Joanna trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1816 in Ginneken met Laurentius (Laurijs) van Ham, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1782 in Terheijden.
1.1.1.2.3.2 Jacobus Denis Cornelis (Jacob) Meeren, zoon van Denis Cornelis Peter Meeren (zie 1.1.1.2.3) en Odelia Cornelis Jan (Delie) Mertens. Hij is gedoopt in 1590. Jacob is overleden vóór 1628, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Op 31 december 2021 stond er: Overleden <1628. Geen idee meer hoe dat tot stand is gekomen. Ik zie wel, dat bij de cijns van 1634 eerst moeder Odelia betaalde, en daarna de weeskinderen van Jacob tot 1643.
Zou dus best kunnen dat Jacob voor 1628 overleden is, maar zie zo de reden niet.

in de akte van 1637 gaat het ook over Jacob, kinderen van Denijs Cornelis Meeren.
Notitie bij Jacob: -
26-05-1619: Jacobus Dionisy Meijnen (huwelijk)
26-02-1620: Jacobus Dionisii Meijren (doop van Jacoba)
09-02-1621: Jacobus Dionisy Meyren (huwelijk van zijn broer)
11-11-1621: Jacobus Dionysii Meijren (doop van Adriana)
27-11-1622: Jacobus Dionisii Meijren (doop van Denijs)
24-07-1637: Jacob Denijs Cornelis Meiren (staat van nalatenschap van Wouter Adriaen Naggers)
Cijns:
van 1634 tot 1698     Odelia, de huisvrouw van Denis Cornelis Meren,
van omtrent 2 bunder erf ende 23 roeden buitbancx, metten huijsinge daerop staende, te Bavel, achter de Leeggen Eijckbergh aen de kercke,

oost Maria Mathijs Godtschalckx dochter,
west Adriaen Peeter Cornelis Lips,
noort haerselfs erve, ende
suijtwaert s heerenstraete,

Wijlen Cornelis Jan Cornelis Martens ex anno regro folio .87. Is (of: in) drie parcheelen.

------------------------------------------------------------------------------------------
Erboven, ofwel de volgende cijnsplichtige: Jacob Denis Cornelis Meeren tot Bavel weeskynderen
-------------------------------------------------------------------------------------------
Erboven, ofwel de volgende cijnsplichtige: Peter Adriaen Lips op den Eijckbergh cum suis (met de zijnen) (waarschijnlijk de zoon van de Adriaen Peeter Cornelis Lips, die west ervan woonde)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rechts ervan: Voorschreven Meus (of mens) Peter Meren tot Bavel tot Molenschot
-:120-art:2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Links ervan: Bethaald 1634 noch tot 1643
inclus door (of voor) den Eickbergh
Bethaald tot 1648 inclus door Peter voornoemd,
noch 1649, 1650 noch 1654, 1655, 1656, 1657 (en zo door tot 1687)
  [bron: BHIC Legger van cijnzen Ginneken en Bavel 1634-1698 inv 91 - 118 blad 39 scanpag.50]
Partij:
24-07-1637     Jacob, kinderen van Denijs Cornelis Meiren, partij in de staat van erfelijke goederen van Wouter Adriaen Naggers. Deze laatste is een kuiper en een broer van de notaris Jan Adriaen Naggers. Jan is overleden op 20 april 1632, en Wouter is de enige erfgenaam van zijn broer. Heel wat boerderijen, erven, gronden zijn in zijn bezit.
Hun voogd is Bartholomeus Peeters.
Wie worden er nog meer genoemd dan Jacob, aangezien er sprake is van "hun" voogd?
Wat is de relatie van Wouter met Denijs Cornelis Meiren?
  [bron: Minuutakten J.H. Dirven 1607, 1631-1651, 1663; N126, folio 11r; kopie van de staat van erfelijke goederen]
Getuige bij:
30-01-1621     ondertrouw Petrus Denis Cornelis Meeren (1590-1625) en Barbara Adriani Philippi (geb. 1586) [zie 1.1.1.2.3.3]    [broer bruidegom]   [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 1, folio: 32 v]
Jacob trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 26 mei 1619 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 1, folio: 31v] met Elisabeth Petri (Sysken) [van der] Biestraten, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 4 mei 1619 in Ginneken-Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 1, folio: 31v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jacob en Sysken waren de volgende getuigen aanwezig: Dionisy Petrus Dionisy, Adrianus Huberti, Johannis Cornely Johannis Wilhelmi en Petrus Denis Cornelis Meeren (1590-1625) [zie 1.1.1.2.3.3] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Sysken: RK
Sysken is een dochter van Petrus Jacobs Aerts Biestraten en Johanna Roberti Jan Lips. Zij is gedoopt in 1595. Sysken is overleden op zaterdag 28 november 1637, 41 of 42 jaar oud. Sysken trouwde later met Adrianus Corneli (Adriaen) de Bruyn (geb. 1595).
Notitie bij Sysken: -
26-05-1619: Elisabetha Petri van der Biestraten (huwelijk)
26-02-1620: Elisabeth Petri Biestraeten (doop van Jacoba
11-11-1621: Elizabeth Petri van der Biestraeten (doop van Adriana)
27-11-1622: Elisabeth Petri Biestraeten (doop van Denijs)
Vestbrief:
Vestbrieven dorpen Ginneken en Bavel R692/fol. 159v DATUM: ?"...Adriaen Cornelissen (de) BRUYN ende Sysken Peters Jacobs VANDER BIESTRATEN huysvrouw metten voorgen. Adriaenen heuren man ende voight debet Marten Wouters RYCKEVORSSEL geleende gelden hun stede, huysinge, schuere, koye, hovinge, ende erfenisse met heure toebehoorte groot omtrent 3 buynders gestaen ende gelegen onder Ginneken tot Bavel opten Leghbergh ow. ende nw. Jacob Cornelis Geerits erve, sw. aende gebuerwegh... stede, huysinge, schuere, hovinge ende erfenisse 4 buynde
rs onder Ginneken tot Bavel opten Eyckberch.
(marge: betaelt Elisabeth Peeter Jacobs VANDER BIESTRATEN 10-1641)
  [bron: Bstuit@orange.nl (geneanet)]
Kinderen van Jacob en Sysken:
1 Jacoba Jacobus Denijs Meeren [1.1.1.2.3.2.1]. Zij is gedoopt op woensdag 26 februari 1620 in Bavel [bron: RK dopen rk Bavel 1614-1632; DTB IV-20 nr 1a, folio 10r]. Bij de doop van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Jacobi Biestraeten en Embertus Wilhelmi.
2 Adriana Jacobs Denijs Meeren [1.1.1.2.3.2.2]. Zij is gedoopt op donderdag 11 november 1621 in Bavel [bron: RK dopen rk Bavel 1614-1632; DTB IV-20 nr 1a, folio 13r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Petri Godefridi en Rumoldus Joannis Lips. Adriana is overleden op donderdag 2 december 1621 in Bavel, 21 dagen oud.
3 Denijs Jacobs Meeren, gedoopt op zondag 27 november 1622 in Bavel. Volgt 1.1.1.2.3.2.3.
meeren_denijs_jacobs__handtekening_als_getuige_op_25_februari_1660.jpg meeren_denijs_jacobs__trouwt_in_princenhage_met_maeijken_janssen_ariaensen_op_5_december_1655.jpg meeren_denijs_jacobs__treedt_op_als_voogd_over_neeltken_en_jenneken_de_kinderen_van_adriaen_cornelissen_de_bruijn_voor_het_ontvangen_van_een_geleend_bedrag_van_250_gulden_op_25_april_1654_en_5_mei_1654_-1.jpg meeren_denijs_jacobs__treedt_op_als_voogd_over_neeltken_en_jenneken_de_kinderen_van_adriaen_cornelissen_de_bruijn_voor_het_ontvangen_van_een_geleend_bedrag_van_250_gulden_op_25_april_1654_en_5_mei_1654_-2.jpg meeren_denijs_jacobs__treedt_op_als_voogd_over_neeltken_en_jenneken_de_kinderen_van_adriaen_cornelissen_de_bruijn_voor_het_ontvangen_van_een_geleend_bedrag_van_250_gulden_op_25_april_1654_en_5_mei_1654_-3.jpg meeren_denijs_jacobs__eerdere_echtgenoot_van_maeijcken_jans__die_trouwt_op_23_december_1668_in_princenhage_met_jan_janssen_van_eff.jpg
266 Meeren Denijs Jacobs, handtekening als getuige op 25 februari 1660
267 Meeren Denijs Jacobs, trouwt in Princenhage met Maeijken Janssen Ariaensen op 5 december 1655
268 Meeren Denijs Jacobs, treedt op als voogd over Neeltken en Jenneken de kinderen van Adriaen Cornelissen de Bruijn voor het ontvangen van een geleend bedrag van 250 gulden op 25 april 1654 en 5 mei 1654 -1
269 Meeren Denijs Jacobs, treedt op als voogd over Neeltken en Jenneken de kinderen van Adriaen Cornelissen de Bruijn voor het ontvangen van een geleend bedrag van 250 gulden op 25 april 1654 en 5 mei 1654 -2
270 Meeren Denijs Jacobs, treedt op als voogd over Neeltken en Jenneken de kinderen van Adriaen Cornelissen de Bruijn voor het ontvangen van een geleend bedrag van 250 gulden op 25 april 1654 en 5 mei 1654 -3
271 Meeren Denijs Jacobs, eerdere echtgenoot van Maeijcken Jans, die trouwt op 23 december 1668 in Princenhage met Jan Janssen van Eff
1.1.1.2.3.2.3 Denijs Jacobs Meeren (afb. 266 t/m 270), zoon van Jacobus Denis Cornelis (Jacob) Meeren (zie 1.1.1.2.3.2) en Elisabeth Petri (Sysken) [van der] Biestraten. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1622 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1614-1632; DTB-nr: IV-20 nr. 1a, fol: 16 r]. Bij de doop van Denijs waren d