Parenteel van Peter Meren

meren_cornelis_peter__met_broer_heer_henrick__priester__en_anthonis_en_zus_engele_erfdelen_van_vader_peter_meren_en_moeder_marie_henrick_van_bernagien_op_19_mei_1511_-_breda_vestbrieven_inv._419_f_96r.jpg bernagien_marie_heinricx_dochter__huisvrouw_van_peter_meren__koopt_op_6_maart_1500_van_jan_cornelis_jan_coel_ghijben_een_stuk_land_tot_ginneken_in_de_acker_-_ginneken_vestbrieven_inv_415_f._150r.jpg bernagien_marie_heinricx_dochter__koopt_de_erfpacht_van_maes_heinrick_costers_op__22_april_1505_-_ginneken_inv._416_f._225-r.jpg
1 Meren Cornelis Peter, met broer Heer Henrick, priester, en Anthonis en zus Engele erfdelen van vader Peter Meren en moeder Marie Henrick van Bernagien op 19 mei 1511 - Breda Vestbrieven inv. 419 f 96r
2 Bernagien Marie Heinricx dochter, huisvrouw van Peter Meren, koopt op 6 maart 1500 van Jan Cornelis Jan Coel Ghijben een stuk land tot Ginneken in de Acker - Ginneken Vestbrieven inv 415 f. 150r
3 Bernagien Marie Heinricx dochter, koopt de erfpacht van Maes Heinrick Costers op 22 april 1505 - Ginneken inv. 416 f. 225-R
1 Peter Meren (afb. 1). Peter is overleden vóór maandag 19 mei 1511.
Vestbrief:
06-03-1500     f. 150r 4e vestbrief

Jan Aertsen zone ende Mathijs de Valck, schepenen in Ghinneken.

Quam Jan Cornelis Jan Coel Ghijben zoons sone,
heeft vercoft Marien Henricx dochter van Bernagien, Peter Meren Wittige huijsfrou,
een stuck lants, houdende acht loopensaets, oft alsoo groot ende cleijn, als t gelegen is tot Ghinneken in de Acker,
neve Henrick Henricx zoons erve noortoostwaert,
suytwaert neve de Gebuerwech, ende
westwaet neve den Waterlaet, ende
oostwaert neve Claeus van Ringelberchen erfgenaemen erve.

Te vrijen met 13 1/2 lopenen Rogs erfpachts ende erfelic uutgaende,
Ende, dat medepant blive sal .. .

Gevest 1500, 6 dagen in meerte.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 415 f 150r]
19-05-1511     Samenvatting:

Peter Meren en zijn vrouw Marie Henrick van Bernagien zijn overleden.

De kinderen Cornelis, Henrick, Anthonis, en wijlen Engele (voor haar is zoon Henrick present) verdelen de goederen.

Cornelis krijgt de erfstede over de Chaamse beek bij Ulvenhout (= bij de Beekhoek) en een stuk land de Elsacker te Ginneken in de Acker.

Henrick wordt Heer Henrick, priester genoemd. Hij is bijgestaan door Ludolf de Hoghe.
(= Ludolf Jacobs de Hoghe, een vorster ofwel boswachter tot Ginneken,
zoals in andere vestbrieven staat, en treedt vaker voor andere priesters als voogd op;
bijvoorbeeld Breda, inv. 415 f 261r van 12 april 1503 en
inv. 422 f 127r van 24-10-1514. Op deze laatste is Cornelis Peter Meren als schepen aanwezig).
Heer Henrick krijgt erfpacht voor land te Oosterhout en op Klein Zundert en van broer Anthonis, waarbij het land niet genoemd is. Hij krijgt ook een beemd in de Spoordonk.


Anthonis krijgt de erfstede op Overakker, een stuk hei op Gebraeck, geheten Cond.., en een beemd in de Lage Vught.

Henrick krijgt erfpacht van zijn oom Anthonis en van zijn oom Cornelis (de erven zijn niet genoemd), een beemd in de Lage Vught, een helft van 1 en 1/4 bunder beemd in W.. in Princenhage.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Wij, Jan .. ende Jan Jan Pauwelssen van Ghilse, schepenen in Ghinneken, ende

Quamen
Cornelis Peter Meren,
Heer Henrick, priester, zijn broeder met Ludolf de Hoghe, sijnen voicgt, ende
Anthonis, sijnen broeder, ende
Henrick Cornelis van Rijen, daer moeder af was Engel Peter Meren dochter.

Kennen ende leiden, dat zij minlick van malcanderen gescheijden ende geerfdeelt zijn.

Van alle alsulcke goeden haefelic ende erflic als hun aencomen ende verstorven zijn na de dood Peter Meren, hunnen vader ende oick na de dood Marie Henrick van Bernagien dochter, hunnen moeder.

In de manieren hierna gestaen.

In den irsten is de voirschreven Cornelis gedeelt op een erfstede met heur toeberhoirte over de beke tot Ulvenhout gelegen.
Noch op een stuc erfs, geheijten Den Elsacker tot Ghinneken int Acker gelegen.


In hier tege is de voirschreven Heer Henrick met sijnen voigt voirschreven, gedeelt op 5 zester Rogs erfpacht, die men jaerlicx heffende is tot Oosterhout na uutwijsen der erfbrieven daer af zijnde.

In noch is de voirschreven Heer Henrick gedeelt op een zester Rogs erfpacht die Adriaen (?) Gorissen Reijnse tot Cleijn Sundert jaerlicx uut gaet de eerst .. .. is.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een sester Rogs erfpacht, die hem Anthonis, zijn broeder voirschreven, jaerlicx uutreijct.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een stuc beemden in de Hoge Vught gelegen, geheijten De Hoigh Vucht.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een stucken beemdt in de Spoirdonk gelegen.


In tegens is de voirschreven Anthonis gedeelt op een erfstede met hunne toebehoiren tot Overacker gelegen.

In noch is de voirschreven Anthonis gedeelt op een stuc heijvelden op te Gebraeck gelegen, geheijten Condilerst (?).

In noch is Anthonis voirschreven, gedeelt op een stuc beemd in de Lage Vught gelegen.

In hiertegens is de voirschreven Henrick gedeelt op vijf zester Rogs erfpacht, die hem Anthonis, zijn oom, jaerlicx uutreijct.

In noch is Henrick gedelt op 5 sester Rogs erfpacht, die hem Cornelis voirschreven, jaerlicx uutreijct.

In noch is Henrick voirschreven op een stuc beemde in de Lage Vucht gelegen.

In noch op te helft steijdde (?) van 5 vierendeel buynder beemden in Wis.nt in de Hage gelegen.

Ende hiermede soo bedancken hen de voirschreven heren voir in ..

Acte 19 mei 1511.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 419 f 96r]
Peter trouwde met Marie Henrick van Bernagien (afb. 2 en 3). Marie is overleden vóór maandag 19 mei 1511.
Notitie bij overlijden van Marie: Op 22 april 1505 koopt Marie een erfpacht, en op 19 mei 1511 delen de kinderen na de dood van vader en moeder.
Vestbrief:
06-03-1500     f. 150r 4e vestbrief

Jan Aertsen zone ende Mathijs de Valck, schepenen in Ghinneken.

Quam Jan Cornelis Jan Coel Ghijben zoons sone,
heeft vercoft Marien Henricx dochter van Bernagien, Peter Meren Wittige huijsfrou,
een stuck lants, houdende acht loopensaets, oft alsoo groot ende cleijn, als t gelegen is tot Ghinneken in de Acker,
neve Henrick Henricx zoons erve noortoostwaert,
suytwaert neve de Gebuerwech, ende
westwaet neve den Waterlaet, ende
oostwaert neve Claeus van Ringelberchen erfgenaemen erve.

Te vrijen met 13 1/2 lopenen Rogs erfpachts ende erfelic uutgaende,
Ende, dat medepant blive sal .. .

Gevest 1500, 6 dagen in meerte.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 415 f 150r]
22-04-1505     Gielis Jan Lippens zone, Claeus Gerit Bertrams sone, scepenen in Ghinneken.

Quam Maes Heinrick Costers zone heeft vercoft Marie Heinricx dochter Van Bernagien 6 loopenen rogs oft erfpacht goet ende erfts dat men jaerlicx ende erflix tot alsulcke stede met alsulke mate op alsulcke pachten van alsulke ende pande sulle winste ut in decembris ..
Gevest acte ut supra (22 april 1505)
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv. 416 f. 225r]
19-05-1511     Samenvatting:

Peter Meren en zijn vrouw Marie Henrick van Bernagien zijn overleden.

De kinderen Cornelis, Henrick, Anthonis, en wijlen Engele (voor haar is zoon Henrick present) verdelen de goederen.

Cornelis krijgt de erfstede over de Chaamse beek bij Ulvenhout (= bij de Beekhoek) en een stuk land de Elsacker te Ginneken in de Acker.

Henrick wordt Heer Henrick, priester genoemd. Hij is bijgestaan door Ludolf de Hoghe.
(= Ludolf Jacobs de Hoghe, een vorster ofwel boswachter tot Ginneken,
zoals in andere vestbrieven staat, en treedt vaker voor andere priesters als voogd op;
bijvoorbeeld Breda, inv. 415 f 261r van 12 april 1503 en
inv. 422 f 127r van 24-10-1514. Op deze laatste is Cornelis Peter Meren als schepen aanwezig).
Heer Henrick krijgt erfpacht voor land te Oosterhout en op Klein Zundert en van broer Anthonis, waarbij het land niet genoemd is. Hij krijgt ook een beemd in de Spoordonk.


Anthonis krijgt de erfstede op Overakker, een stuk hei op Gebraeck, geheten Cond.., en een beemd in de Lage Vught.

Henrick krijgt erfpacht van zijn oom Anthonis en van zijn oom Cornelis (de erven zijn niet genoemd), een beemd in de Lage Vught, een helft van 1 en 1/4 bunder beemd in W.. in Princenhage.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Wij, Jan .. ende Jan Jan Pauwelssen van Ghilse, schepenen in Ghinneken, ende

Quamen
Cornelis Peter Meren,
Heer Henrick, priester, zijn broeder met Ludolf de Hoghe, sijnen voicgt, ende
Anthonis, sijnen broeder, ende
Henrick Cornelis van Rijen, daer moeder af was Engel Peter Meren dochter.

Kennen ende leiden, dat zij minlick van malcanderen gescheijden ende geerfdeelt zijn.

Van alle alsulcke goeden haefelic ende erflic als hun aencomen ende verstorven zijn na de dood Peter Meren, hunnen vader ende oick na de dood Marie Henrick van Bernagien dochter, hunnen moeder.

In de manieren hierna gestaen.

In den irsten is de voirschreven Cornelis gedeelt op een erfstede met heur toeberhoirte over de beke tot Ulvenhout gelegen.
Noch op een stuc erfs, geheijten Den Elsacker tot Ghinneken int Acker gelegen.


In hier tege is de voirschreven Heer Henrick met sijnen voigt voirschreven, gedeelt op 5 zester Rogs erfpacht, die men jaerlicx heffende is tot Oosterhout na uutwijsen der erfbrieven daer af zijnde.

In noch is de voirschreven Heer Henrick gedeelt op een zester Rogs erfpacht die Adriaen (?) Gorissen Reijnse tot Cleijn Sundert jaerlicx uut gaet de eerst .. .. is.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een sester Rogs erfpacht, die hem Anthonis, zijn broeder voirschreven, jaerlicx uutreijct.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een stuc beemden in de Hoge Vught gelegen, geheijten De Hoigh Vucht.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een stucken beemdt in de Spoirdonk gelegen.


In tegens is de voirschreven Anthonis gedeelt op een erfstede met hunne toebehoiren tot Overacker gelegen.

In noch is de voirschreven Anthonis gedeelt op een stuc heijvelden op te Gebraeck gelegen, geheijten Condilerst (?).

In noch is Anthonis voirschreven, gedeelt op een stuc beemd in de Lage Vught gelegen.

In hiertegens is de voirschreven Henrick gedeelt op vijf zester Rogs erfpacht, die hem Anthonis, zijn oom, jaerlicx uutreijct.

In noch is Henrick gedelt op 5 sester Rogs erfpacht, die hem Cornelis voirschreven, jaerlicx uutreijct.

In noch is Henrick voirschreven op een stuc beemde in de Lage Vucht gelegen.

In noch op te helft steijdde (?) van 5 vierendeel buynder beemden in Wis.nt in de Hage gelegen.

Ende hiermede soo bedancken hen de voirschreven heren voir in ..

Acte 19 mei 1511.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 419 f 96r]
Kinderen van Peter en Marie:
1 Cornelis Peter Meren. Volgt 1.1.
2 Anthonis Peter Meren. Volgt 1.2.
3 Engele Peter Meren. Volgt 1.3.
4 Henrick Peter Meren. Volgt 1.4.
1.1 Cornelis Peter Meren, zoon van Peter Meren (zie 1) en Marie Henrick van Bernagien. Cornelis is overleden vóór donderdag 3 maart 1552.
Vestbrief:
19-05-1511     Samenvatting:

Peter Meren en zijn vrouw Marie Henrick van Bernagien zijn overleden.

De kinderen Cornelis, Henrick, Anthonis, en wijlen Engele (voor haar is zoon Henrick present) verdelen de goederen.

Cornelis krijgt de erfstede over de Chaamse beek bij Ulvenhout (= bij de Beekhoek) en een stuk land de Elsacker te Ginneken in de Acker.

Henrick wordt Heer Henrick, priester genoemd. Hij is bijgestaan door Ludolf de Hoghe.
(= Ludolf Jacobs de Hoghe, een vorster ofwel boswachter tot Ginneken,
zoals in andere vestbrieven staat, en treedt vaker voor andere priesters als voogd op;
bijvoorbeeld Breda, inv. 415 f 261r van 12 april 1503 en
inv. 422 f 127r van 24-10-1514. Op deze laatste is Cornelis Peter Meren als schepen aanwezig).
Heer Henrick krijgt erfpacht voor land te Oosterhout en op Klein Zundert en van broer Anthonis, waarbij het land niet genoemd is. Hij krijgt ook een beemd in de Spoordonk.


Anthonis krijgt de erfstede op Overakker, een stuk hei op Gebraeck, geheten Cond.., en een beemd in de Lage Vught.

Henrick krijgt erfpacht van zijn oom Anthonis en van zijn oom Cornelis (de erven zijn niet genoemd), een beemd in de Lage Vught, een helft van 1 en 1/4 bunder beemd in W.. in Princenhage.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Wij, Jan .. ende Jan Jan Pauwelssen van Ghilse, schepenen in Ghinneken, ende

Quamen
Cornelis Peter Meren,
Heer Henrick, priester, zijn broeder met Ludolf de Hoghe, sijnen voicgt, ende
Anthonis, sijnen broeder, ende
Henrick Cornelis van Rijen, daer moeder af was Engel Peter Meren dochter.

Kennen ende leiden, dat zij minlick van malcanderen gescheijden ende geerfdeelt zijn.

Van alle alsulcke goeden haefelic ende erflic als hun aencomen ende verstorven zijn na de dood Peter Meren, hunnen vader ende oick na de dood Marie Henrick van Bernagien dochter, hunnen moeder.

In de manieren hierna gestaen.

In den irsten is de voirschreven Cornelis gedeelt op een erfstede met heur toeberhoirte over de beke tot Ulvenhout gelegen.
Noch op een stuc erfs, geheijten Den Elsacker tot Ghinneken int Acker gelegen.


In hier tege is de voirschreven Heer Henrick met sijnen voigt voirschreven, gedeelt op 5 zester Rogs erfpacht, die men jaerlicx heffende is tot Oosterhout na uutwijsen der erfbrieven daer af zijnde.

In noch is de voirschreven Heer Henrick gedeelt op een zester Rogs erfpacht die Adriaen (?) Gorissen Reijnse tot Cleijn Sundert jaerlicx uut gaet de eerst .. .. is.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een sester Rogs erfpacht, die hem Anthonis, zijn broeder voirschreven, jaerlicx uutreijct.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een stuc beemden in de Hoge Vught gelegen, geheijten De Hoigh Vucht.

In noch is de voirschreven Heer Henric gedeelt op een stucken beemdt in de Spoirdonk gelegen.


In tegens is de voirschreven Anthonis gedeelt op een erfstede met hunne toebehoiren tot Overacker gelegen.

In noch is de voirschreven Anthonis gedeelt op een stuc heijvelden op te Gebraeck gelegen, geheijten Condilerst (?).

In noch is Anthonis voirschreven, gedeelt op een stuc beemd in de Lage Vught gelegen.

In hiertegens is de voirschreven Henrick gedeelt op vijf zester Rogs erfpacht, die hem Anthonis, zijn oom, jaerlicx uutreijct.

In noch is Henrick gedelt op 5 sester Rogs erfpacht, die hem Cornelis voirschreven, jaerlicx uutreijct.

In noch is Henrick voirschreven op een stuc beemde in de Lage Vucht gelegen.

In noch op te helft steijdde (?) van 5 vierendeel buynder beemden in Wis.nt in de Hage gelegen.

Ende hiermede soo bedancken hen de voirschreven heren voir in ..

Acte 19 mei 1511.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 419 f 96r]
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Peter Cornelis Peter Meren. Volgt 1.1.1.
2 Joost Cornelis Peter Meren. Volgt 1.1.2.
1.1.1 Peter Cornelis Peter Meren, zoon van Cornelis Peter Meren (zie 1.1). Peter is overleden vóór donderdag 3 maart 1552.
Vestbrief:
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
Peter trouwde met Lysbeth Jan van der Strompe. Lysbeth is een dochter van Jan van der Strompe en Cornelie Antonis Diels.
Kinderen van Peter en Lysbeth:
1 Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren. Volgt 1.1.1.1.
2 Jan Peter Cornelis Peter Meren [1.1.1.2]. Jan is overleden na donderdag 3 maart 1552.
Vestbrief:
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
3 Anthonis Peter Cornelis Peter Meren [1.1.1.3]. Anthonis is overleden na donderdag 3 maart 1552.
Vestbrief:
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
4 Mathijs Peter Cornelis Peter Meren [1.1.1.4]. Mathijs is overleden na donderdag 3 maart 1552.
Vestbrief:
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
5 Peter Peter Cornelis Peter Meren [1.1.1.5]. Peter is overleden na donderdag 3 maart 1552.
Vestbrief:
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
6 Mechteld Peter Cornelis Peter Meren. Volgt 1.1.1.6.
meiren_henrick_peeter__wijlen__de_7_kinderen_verkopen_onder_elkaar_een_beemd_in_de_vught_in_teteringen_-_schepenbank_breda_inv_513_blad_32_r.jpg meiren_henrick_peeter__wijlen__de_7_kinderen_verkopen_onder_elkaar_een_beemd_in_de_vught_in_teteringen_-_schepenbank_breda_inv_513_blad_32_v.jpg conincx_cornelia_huych_mercelis__weduwe_van_henrick_peeter_meiren__machtigt_zonen_peeter_en_jan_op_9_jan._1599_voor_alle_zaken_in_breda__ginneken__zundert_en_rijsbergen_-_breda_not._dyrven_inv16_bl.2r.jpg conincx_cornelia_huych_mercelis__weduwe_van_henrick_peeter_meiren__machtigt_zonen_peeter_en_jan_op_9_jan._1599_voor_alle_zaken_in_breda__ginneken__zundert_en_rijsbergen_-_breda_not._dyrven_inv16_bl.2v.jpg
4 Meiren Henrick Peeter, wijlen, de 7 kinderen verkopen onder elkaar een beemd in de Vught in Teteringen - Schepenbank Breda Inv 513 Blad 32 r
5 Meiren Henrick Peeter, wijlen, de 7 kinderen verkopen onder elkaar een beemd in de Vught in Teteringen - Schepenbank Breda Inv 513 Blad 32 v
6 Conincx Cornelia Huych Mercelis, weduwe van Henrick Peeter Meiren, machtigt zonen Peeter en Jan op 9 jan. 1599 voor alle zaken in Breda, Ginneken, Zundert en Rijsbergen - Breda Not. Dyrven inv16 bl.2r
7 Conincx Cornelia Huych Mercelis, weduwe van Henrick Peeter Meiren, machtigt zonen Peeter en Jan op 9 jan. 1599 voor alle zaken in Breda, Ginneken, Zundert en Rijsbergen - Breda Not. Dyrven inv16 bl.2v
1.1.1.1 Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (afb. 4 en 5), zoon van Peter Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1) en Lysbeth Jan van der Strompe. Hendrik is overleden vóór dinsdag 30 augustus 1594.
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
Machtiging:
09-01-1599     De akte begint onderaan het blad. De notaris heeft daar geprobeerd de nodige regels nog op te schrijven.
De taal, die gebruikt wordt, is wat ik echt noem, notaristaal. Samen met het voor mij slecht leesbare handschrift, heb ik een aantal regels gelaten voor wat zij waren.

De akte:

Compareerde in propren persone Cornelia Henrick Mercelis Conincx dochter, weduwe weijlen Henrick Peeter Meiren,
geassisteert met Mathijsen Wouter Mathijs Eernouts zone, heuren gecoren voight ter dese zaecken,
constituit
Peeter ende Jannen, gebroederen, des ver.. Henrick Peeter Meiren ende heur zonen ter Ginneken,
Mr. Adriaen Gynniich (?),
Mr. Peeter Williaerts residerende tot Ginneken,
Adriaen Henrick Peeter Sibs en Cornelis Henrick Peeter Sibs gebroederen tot Rijsbergen respective Vae.n ende
Mr. Henrick Vogelsanck, ende
Artus van Zanst advocaten,
Mr. Jannen Buycx Jannen van Heerle, ende
Dyrcken van Meerle, procureurs binnen Breda,

sament.. ende .. van hen besondere omme van heuren tweeen (?) ende in heuren naeme alle heur saecken, questien, processen, ende gedingen die zij constituerende tot Breda, ende Ginneken, Sundert ende Rijsbergen ende elders . ter tijt te voorderen heef ende naemaels te voorderen hebben, sal mogen ende voortvaeren al waer tegens wat persoonen ende uyt wat zaecken dat het zij, zoo veel in t aenleggen als in t verweiren <volgt nog het nodige daarover>
den voorgenoemden Peeteren ende Jannen Henrick sonen samentlijck welcke <volgt weer het nodige notaristaal>.

Actum den 9e Januari 1599. Present Jan Adriaen Naggersende Jan Felix Polyet, Clercken in de Secretarije voorschreven, als getuygen, ende van mij,
A. Dyrven

-------------------------------------------------------------------------------------------

De weduwe machtigt 2 zonen, Peeter en Jan, voor alle mogelijk voorkomende zaken in Breda, Ginneken, Zundert en Rijsbergen, en andere mogelijke plaatsen.
Breda en Ginneken lijken voor de hand te liggen. Zundert en Rijsbergen zijn ook specifiek genoemd. Mogelijk is zij daarvan afkomstig en betreft het moederlijk goed.

Opvallend is het aantal Meesters, advocaten, en procureurs dat erbij aanwezig is. Het lijkt me dat het om nogal wat goederen of kwesties daaromtrent moet gaan. Misschien dat het verderop in de zoektocht duidelijker wordt.
Zoals; op 5 juni 1612 machtigt Laureijs voor de verkoop van een hofstede in Rijsbergen een 2tal personen
  [bron: A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1599, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0016, blad 02v en r]
Vestbrief:
03-03-1552     Samenvatting:

Priester Henrick Peter Meren is overleden, en zijn pachten en renten zullen met loting gescheiden en gedeeld worden.
Ze zijn in het sterfhuis van zijn natuurlijke zoon Jan, en zijn rechten zijn vervallen.

Aanwezig zijn:

als 1e partij:

- de klein kinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Joost: Hubrecht, Anthonis, Pauwels en Lysbeth (voor haar is de man Jan Pauwels Mertens er bij)
- de kleinkinderen van zijn broer Cornelis Peter Meren, namelijk die van zijn neefje Peter: Jan, Anthonis, Henrick, Mathijs, en voor hun broer Peter en voor hun zus Mechteld, getrouwd met Jan Jacoppen Adriaens

als 2e partij:
- de kinderen van zijn broer Anthonis Peter Meren: Anthonis en Peter

als 3e partij:
- de zoon van zijn zus Engele Peter Meren: Henrick Cornelis van Rijen


Er is ook sprake van een testament van Meester Henrick Meren. Hierin staat dat Jaenken Ghijben de Maerte, die zijn sonswijf of souswijf was, haar leven lang tocht mag heffen op Adriaen Denys tot Seters onder Oosterhout.
Wat een sonswijf of souswijf is, weet ik niet, dus ook niet welke rol zij speelt.

Henrick duiden ze steeds met Meester, en zoon Jan met Heer. Wat het verschil is, weet ik niet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

<f34v>
Aertssen, Buysen

Quamen
Hubrecht, Anthonissen, Pauwels, gebruederen wijlen Joost Cornelis Meren zoons sonen voir hen selven.

<f35r>
Jan Pauwel Mertens sone, als man ende voight, in den name van Lysbethen, des voirschreven wijlen Joost Cornelis Meren dochter, zijn huysfrou, voir den welck sij hem sterck maecte ende de selve verving.

Jan, Anthonis, Henrick ende Mathijs, gebruederen, wijlen Peter Cornelis Meren zoons sonen, voir hen selven.
Verder samen sterck oick in den name van Peteren, des voirschreven wijlen Peter Cornelis meren zoons zone, honnen brueder,
ende oick in de name van Mechtelden, honne suster, ende Jan Jacoppen Adriaens sone van de Kyeboom, heuren man, voir welcke zij samentlick hen sterck maecken ende de selve vervingen.

Alle in de eerste parthije.

Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons sonen in de tweede parthije.

Ende Henrick Cornelis sone van Rijen, woonende tot Rsonderte (?), daer moeder af was wijlen Engele Peter Meren dochter, in de derde parthije.


Kenden ende lijden dat zij bij Rechtvaerdiger van de enige Lotinge, in tegenwoordicheijt van ons, schepenen voorschreven, tussen hen gebeurt zijnde, minlick ende vrientlick van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van de pachten, van de Renten naebeschreven, die hon luijden als erfgenaemen van
wijlen Meester Henricken Meren, priester, honnen oom ende outoom, respectieve was,

mits doot ende aflijvichheijt van Heer Jan Meren, priester, des voirschreven wijlen Meester Henricken Meren natuurlicke soon was, die de selve pachten ende Renten achtervolgende den testamente van den voirschreven wijlen Meester Henricken Meren, zijn vader, zijn leven lang in tochte beseten ende gegeven heeft, vervallen zijn in de manieren hier naevolghende.

Te weten:

in den yersten parthije
zoo zijn de kynderen van den voirgenoemde wijlen Joost ende van den voirgenoemde wijlen Peter Cornelis Meren sonen, tesamen bijde comen te bevallen ende gedeelt op

6 1/2 veertelen rogs erfreht op ’s jaers van den IJser goet tot Oosterhout, die bij den voirgenenoemde wijlen Heer Jan Meren, bynnen sijnen leven vercoft zijn, alsoo wij verstonden.
daer af de tynden van wijlen Joosten ende Peteren Meren voirschreven hebben, zullen t recht, t zij de cooppenningen oft den Rog zoo sals dat desen erfgenaemen compenteert endes.tich als t is.

Noch op 12 Rijns gulden t stuck tot 40 Grooten Vlaems erfcijns ten quytinge den penninc 16 die de voirgenoemde Peter Anthonis Peter Meren sone uut den tijt jaerlicx uutreijckt uut zekere beemden en hatte, onder de Hage gelegen, alle jaer op Lichtmisse verschijnende is. (Pennic 16 = % rente dat betaald moest worden 16e deel op 100 = 6 1/4%)

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen met 100 Rijns gulden eens,
<f35v>
die gegeven worden op t huijs ende erve, genaempt Den Rooden Leeuw tot Breda op te hoek van de Corte Brugstrate, dewelck Peter van Aerde erfgenaemen toe te behoiren plach. Alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio (= tussen Grote Markt en Lange Brugstraat).

Item noch op 5 Rijns gulden erfchijns ende quytinge den penninc 16, die men jaerlicx lossende is op t huys ende erve, genaempt Jerusalem op te hoeck van de voirschreven Corte Brugstrateende van de Koestrate, alle jaer erfchijns op Sint Jans dach Baptiste in junio is.

Item noch op 2 rijns gulden ende derhalve stuver erfchijns te quytinge den penninc 16, die jaerlicx uutgereijckt worden op te hoeve Ten Aert, die Heijlwich Cornelis Keijen, weduwe ende heur kynder, hier voirtijts in handen te hebben placgen. Alle jaer verschijnende op Sint mertens dach in den winter.


Is enen hier tegens zoo ijn de voirgenoemde Peter ende Anthonis, gebruederen, wijlen Anthonis Peter Meren zoons zonen, bijde cavelen bevallen ende gedeelt op een zester Rogs erfpacht, dewelcke jaerlicx ende erfelick tot Rijsbergen geheven wordt.

Item noch op 2 veertelen Rogs erfpachts, die Jan Oubosch sone te Oosterhout te Vrachel jaerlicx uytreijct.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen de penninc zestien ende met 10 stuers eens meer, die Jan Aerts sone van den Voirtbosch uut zijn huyse ende erve tot Breda op ten Haeghdijck jaerlicx uutreijct. Alle jaer verschijnende op ten yersten dach in meije.

item noch op 6 Rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zesteine ende met 10 stuvers ’s jaers meer die men jaerlicx lossend is op omtrent derdalt buynder beemden achter den eendren, die eertijts toe te behoiren plagen, wijlen Peters Dyrven weduwe ende erfgenaemen alle jaer te Bamisse verschijnende.

Item noch op 7 Rijns gulden ende 10 stuvers erfchijns te lossen den penninc zestien, die in 2 parthijen op Rombout Claessone jaerlicx gegeven worden. De 4 Rijns gulden ende 10 stuvers daer af verschijnende alle jaer op Sint jans dcach Baptiste in junio. Met de 3 andere Rijns gulden alle jaer op ten Kerstavond verschijnende.

item noch op 3 Rijns gulden erfchijns te lossem den pennic 16 ende met 10 stuvers eens meer die men jaerlicx tot ’s jaeren heffende is, alle jaer p[ Sint Mertens dach in de winter verschijnende.

item noch op 2 rijns gulden erfchijns te lossen den penninc zestien ende met 10 stuvers eens meer die jaerlicx gegeven worden op te erfgenaemen wijlen Peters Cornelis Meren zoons alle jaer op Lichtmisse verschijnende is.


Item hier tegens zo is te
<f36r>
voirgenoemde Henrick Cornelis sone van Rije bij de caelen bevallen ende gedeelt op 7 veertelen Rogs erfpachts, die jaerlicx ende erfelick geheven worden op Juete Schoemaeckers oft Joose genaempt is, met heure .sorth to Oosterhout.

Item noch op 10 Rijns gulden erfchijns te lissen den pennnc zesthien ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Gherit Mathijs Denys sone weduwe en erfgenaemne tot Rijsbergen, jaerlicx verschijnende op Sinte Gertruyden dach te half meerte.

Item noch op 5 rijns gulden ende 10 stuvers, te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers eens meer op wijlen Jan Jan Chiel Damen zoons als blerinch gehouden waren onder de Hage gelegen. Alle jaer erfchijns op Lichtmisse.

Item noch op 6 Rijns gulden erfchijns, te lossen den penninc zesthien die men heffende is to Alfen te Vijfhuysen, jaerlicx op Bamisse verschijnende.

Ende noch op 2 rijns gulden erfchijn te lossen den penninc 16 ende met 10 stuvers een meer op Dyrck van ooserzeel, jaerlicx te half oighst verschijnende.


Item van alsulcke penningen als desen erfgenaemne tesamen comen ten sterfhuyse van wijlen Heer jan Meren voirschrevendie denselve Heer Jan Meren hen schuldich is bleven, ter saecken van den Renten, die hij in tochten besat, ende die bynnen sijn leven t geen gelost oft vermindert zijn zullen, de kynderen van wijlen Joosten ende van wijlen PeterenMeren zonen voirschreven. voiraf hebben 2 rijns gulden eens en de 2 sonen wijlen Anthonis Peter Meren zone voirschreven 10 stuvers eens in verlijckinge van cavele.

Ende voirts sullen dan de selve penningen bij de erfgenamen voirschreven enegelijck gedeelt worden ende elck sal daer af hebben sijn derden deel.

Item het is voirwaert ende tusschen de parthijen voirschreven, geaccordeert ede overcomen, dat elck van de selve parthijen zijn erfpachten ende Renten daer elck op gedeelt is als boven, hebbne sal, de pachten ende chijnsen die de af na de doot van den voirschreven wijlen Heer Jan Mere, verschenen zijn ende erfchijnsen sullen nyet tegenstaende dat doe daer af vroeger of later verschenen is of verschijnen sal dan d eandere de welck is ende sal wesen blijven tot profijt of achterstel van de gheen die daer op bevallen ende gedeelt is, zonder dat de parthijen voirgenoemd daer af malcanderen eenige verlijckinge doende sullen.

Item het is vorwaert ende in 3 deijlinge besproken dat de parthijen voirgenoemde
<f36v>
tot gelijcken cost malcanderen helpe sullen tot brieven ende bescheijt van de Renten daer af men de brieven nyet ende benyet.


item of enige chijnsen meerder of minder be.ouden mochten wordendan die elcken aengedeelt zijn als boven, zoo sullen de parthijen voirgenoemd, malcanderen daer af verlijcken end te gevinden die hen is neven ende ten sterfhuyse van wijlen Heer Jan Meren voirsegd in saecken als voirschreven.

irem of ment bevindt ergens in gedeelt oft misrekent te zijn, zoo sullen d eparthijen voirschreven malcanderen daer af sich verlijcken ende altijt ten goede verbrengen.

Item de parthijen voirgenoemde houden alsnoch te samen goeden ende ongedeelt, de 2 veertelen Rogs erfpachets op Adriaen Denys tot Ceters, oud Oosterhout, die jaerlicx Ghijben de Maerte of souswijf (of sonswijf?) was van de voirgenoemde wijlen Meester Henrick Meeren in tochten heffende in ende heffen moet heur leven lang achter.gende den testamente van de selven meester Henrick Meren.

Ende oft men mocht bevynden dat desen erfgenamen .. ten sterfhuyse van de voirschreven ende wijlen Heer Jan Meren oft na de doot van de voirgenoemde Meester Henrick enige goeden meer competeert, die zullen zij gelijck deijlen.

Ende in dyer manieren bovengeschreven, zo bedancth hen d eparthijen voirgenoemde goede cavelingen, scheijdinge ende dijlinge van d epachten ende Renten voirschreven.

Verthyenst (?) de een des anders gedeelt, zoo dat behoirt.

Actum . 1552 drie dagen in meerten.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 457 f 35r scan 75 van 3 maart 1552]
02-01-1601     Samenvatting:

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).


----------------------------------------------------------------------------------------------
Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
Hendrik trouwde met Cornelia Huych Mercelis Conincx (afb. 6 en 7). Cornelia is overleden na dinsdag 14 januari 1603.
Notitie bij Cornelia: Ook wel Cornelien genoemd. Haar vader is ook Hugo genoemd.
Machtiging:
09-01-1599     De akte begint onderaan het blad. De notaris heeft daar geprobeerd de nodige regels nog op te schrijven.
De taal, die gebruikt wordt, is wat ik echt noem, notaristaal. Samen met het voor mij slecht leesbare handschrift, heb ik een aantal regels gelaten voor wat zij waren.

De akte:

Compareerde in propren persone Cornelia Henrick Mercelis Conincx dochter, weduwe weijlen Henrick Peeter Meiren,
geassisteert met Mathijsen Wouter Mathijs Eernouts zone, heuren gecoren voight ter dese zaecken,
constituit
Peeter ende Jannen, gebroederen, des ver.. Henrick Peeter Meiren ende heur zonen ter Ginneken,
Mr. Adriaen Gynniich (?),
Mr. Peeter Williaerts residerende tot Ginneken,
Adriaen Henrick Peeter Sibs en Cornelis Henrick Peeter Sibs gebroederen tot Rijsbergen respective Vae.n ende
Mr. Henrick Vogelsanck, ende
Artus van Zanst advocaten,
Mr. Jannen Buycx Jannen van Heerle, ende
Dyrcken van Meerle, procureurs binnen Breda,

sament.. ende .. van hen besondere omme van heuren tweeen (?) ende in heuren naeme alle heur saecken, questien, processen, ende gedingen die zij constituerende tot Breda, ende Ginneken, Sundert ende Rijsbergen ende elders . ter tijt te voorderen heef ende naemaels te voorderen hebben, sal mogen ende voortvaeren al waer tegens wat persoonen ende uyt wat zaecken dat het zij, zoo veel in t aenleggen als in t verweiren <volgt nog het nodige daarover>
den voorgenoemden Peeteren ende Jannen Henrick sonen samentlijck welcke <volgt weer het nodige notaristaal>.

Actum den 9e Januari 1599. Present Jan Adriaen Naggersende Jan Felix Polyet, Clercken in de Secretarije voorschreven, als getuygen, ende van mij,
A. Dyrven

-------------------------------------------------------------------------------------------

De weduwe machtigt 2 zonen, Peeter en Jan, voor alle mogelijk voorkomende zaken in Breda, Ginneken, Zundert en Rijsbergen, en andere mogelijke plaatsen.
Breda en Ginneken lijken voor de hand te liggen. Zundert en Rijsbergen zijn ook specifiek genoemd. Mogelijk is zij daarvan afkomstig en betreft het moederlijk goed.

Opvallend is het aantal Meesters, advocaten, en procureurs dat erbij aanwezig is. Het lijkt me dat het om nogal wat goederen of kwesties daaromtrent moet gaan. Misschien dat het verderop in de zoektocht duidelijker wordt.
Zoals; op 5 juni 1612 machtigt Laureijs voor de verkoop van een hofstede in Rijsbergen een 2tal personen
  [bron: A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1599, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0016, blad 02v en r]
Vestbrief:
02-01-1601     Samenvatting:

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).


----------------------------------------------------------------------------------------------
Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Peeter Henrick Peeter Meiren. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Jan Hendriks Peeter Meiren. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Elisabeth Henrick Peeter Meiren. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Laureijs Henrick Peeter Meiren. Volgt 1.1.1.1.4.
5 Cornelis Henrick Peeter Meiren. Volgt 1.1.1.1.5.
6 Merchelis Henrick Peeter Meiren. Volgt 1.1.1.1.6.
7 Anthonis Henrick Peeter (Tuenis) Meiren, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.1.1.1.7.
1.1.1.1.1 Peeter Henrick Peeter Meiren, zoon van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx. Peeter is overleden na februari 1614.
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
Machtiging:
09-01-1599     De akte begint onderaan het blad. De notaris heeft daar geprobeerd de nodige regels nog op te schrijven.
De taal, die gebruikt wordt, is wat ik echt noem, notaristaal. Samen met het voor mij slecht leesbare handschrift, heb ik een aantal regels gelaten voor wat zij waren.

De akte:

Compareerde in propren persone Cornelia Henrick Mercelis Conincx dochter, weduwe weijlen Henrick Peeter Meiren,
geassisteert met Mathijsen Wouter Mathijs Eernouts zone, heuren gecoren voight ter dese zaecken,
constituit
Peeter ende Jannen, gebroederen, des ver.. Henrick Peeter Meiren ende heur zonen ter Ginneken,
Mr. Adriaen Gynniich (?),
Mr. Peeter Williaerts residerende tot Ginneken,
Adriaen Henrick Peeter Sibs en Cornelis Henrick Peeter Sibs gebroederen tot Rijsbergen respective Vae.n ende
Mr. Henrick Vogelsanck, ende
Artus van Zanst advocaten,
Mr. Jannen Buycx Jannen van Heerle, ende
Dyrcken van Meerle, procureurs binnen Breda,

sament.. ende .. van hen besondere omme van heuren tweeen (?) ende in heuren naeme alle heur saecken, questien, processen, ende gedingen die zij constituerende tot Breda, ende Ginneken, Sundert ende Rijsbergen ende elders . ter tijt te voorderen heef ende naemaels te voorderen hebben, sal mogen ende voortvaeren al waer tegens wat persoonen ende uyt wat zaecken dat het zij, zoo veel in t aenleggen als in t verweiren <volgt nog het nodige daarover>
den voorgenoemden Peeteren ende Jannen Henrick sonen samentlijck welcke <volgt weer het nodige notaristaal>.

Actum den 9e Januari 1599. Present Jan Adriaen Naggersende Jan Felix Polyet, Clercken in de Secretarije voorschreven, als getuygen, ende van mij,
A. Dyrven

-------------------------------------------------------------------------------------------

De weduwe machtigt 2 zonen, Peeter en Jan, voor alle mogelijk voorkomende zaken in Breda, Ginneken, Zundert en Rijsbergen, en andere mogelijke plaatsen.
Breda en Ginneken lijken voor de hand te liggen. Zundert en Rijsbergen zijn ook specifiek genoemd. Mogelijk is zij daarvan afkomstig en betreft het moederlijk goed.

Opvallend is het aantal Meesters, advocaten, en procureurs dat erbij aanwezig is. Het lijkt me dat het om nogal wat goederen of kwesties daaromtrent moet gaan. Misschien dat het verderop in de zoektocht duidelijker wordt.
  [bron: A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1599, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0016, blad 02v en r]
Vestbrief:
02-01-1601     Samenvatting:

In deze acte komen 3 takken van de Meeren’s in voor: de Kees Meeren tak, de Jos Meeren tak en de Mathijs Meeren tak. Zie daarvoor de website meeren.org.

Ze komen samen in het gebied te Ulvenhout, de zogenoemde Beekhoek. In het artikel in de Paulus van Daesdonck, nr 138, pagina 123 e.v. is de geschiedenis er van beschreven. Daar staat in de dat de hoeve (Strijbeekseweg 11) gekocht is door Cornelis van Peter Cornelis Laureijs Meren. Dat is niet correct. In de acte koopt zij het van de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Meren. Uit de namen van de kinderen Cornelis, Bastiaen, Laureijs, Jan en Maeyken blijkt dat het gaat om Peter Cornelis Jan Meren.

In de volgende akte van dezelfde datum geeft Cornelis aan wat ze al betaald heeft aan de erfgenamen, en wat nog volgt. Ze doet dat samen met haar zoon Peter Henrick Peeter Meren, die ook schepen is.
In het bijschrift van 2 mei 1602 staat dat zij dat ook betaald heeft. Denys Cornelis Peeter Meren en Gijsbrecht Cornelis Geerts, namens zijn moeder Maeyken Peeter Cornelis Meren verklaren dit.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de akte:

Quam Cornelie Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe wijle Henrick Peeter Meren,
geassisteert met Peeteren desselfs Henricx ende heur zone ende mede-schepen als heuren gekoren voight,
tot dese saecke kende ende lijde dat boven de 230 karolus guldens stuck e. een die sij alnu gereet betaelt heeft, zij noch wettelijck schuldich is heur ende op alle heure goeden den kynderen ende erfgenamen van wijlen Peter Cornelis Meren zoons, gelijcke somme van 230 karolus guldens eens,
toecomende ter saecken van coop oft baete van sekere stede ende erfenissen tot Ghinneken in de Rechte Strate daeromtrent gelegen,
dewelcke heur bij den crediteuren voorschreven, vercoft ende overgevest zijn.

Te betalen den voorschreven kynderen ende erfgenamen wijlen Peeter Cornelis Meeren zoons oft hon actie hebbende thoonder van desen als erfpenningen te Lichtmisse anno 1602.
Date te weten van Lichtmisse anno 1601 naercomende over ende daer verbyndende daer voor specialyck de gecofte stede ende erfenissen voorschreven noch heur comparente andere stede ende erfenissen die zij heeft liggende onder Ghinneken in de Hoek (= de Beekhoek).

In vaegen ende manieren, gelijck Jan des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meren zone die in huer dat is gebruickende al naest alsulcken commer als daer . ter tijt met rechts schuldich is voor uyt te gaen ende voorts generalyck heur selven ende alle heur andere goeden ruerende ende onruerende putra et futura, met pande en ten tijd ende termijne voorschreven.

Actum 2 dagen in Januari.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik het goed lees, huurt nu haar zoon Jan de hoeve aan de Beekhoek (nu Beekhoek 5).


----------------------------------------------------------------------------------------------
Ghinneken Pro Anno 1601

Jan Michiel Mercelissen van der Anvort ende Cornelis Peterssen van der Corput, schepenen in t Ghinneken,

Quam
Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denys Cornelis Peeter Cornelis Meren zone
Cornelis, Ghijsbrecht ende Adriaen gebroederen wijlen Cornelis Geerts zonen (in het bijschrift staat dat hun moeder was Maeyken Peeter Cornelis Meren)
Agneese desselven Cornelis Geerts dochter met Peeter Jan Floris zone, heuren man ende voight voor hen selve, ende
de voorgeschreven Bastiaen noch als gemechtich ende in den naeme van Cornelisen ende Peeteren Laureijs Peeter Cornelis Meren zone . zijde welcke soo voor hen selven als voorts vervangende henne andere susters (geen namen genoemd), alnoch ongehouwd zijnde, daer zij hen voor sterck maeckten,
met oock Cathelijnen haere suster ende
Jacob Michielsen als man ende voight van Agneese Laureijs Meren dochter,
de voorgenoemde Bastiaen ende Jan, zijn broeder, mechtich gemaect sijn om te doen t gene naebescreven volght nae uytwijsen van de acte van procuratie daer af voor schepenen der Vrijheit van Hogstraten gepasseert ende met honnen segelen besegelt, ondergeteeckent JWaechmans wesen van date op . . . . (datum niet ingevuld) anno 1600, de welcke zij thoonde ende
Hendrik de Weert als gemechtich ende in den naemne van Gielisen Buysen als d actie (?) hebbende bij opwinninge van t contingent Jannen Peeter Cornelis Meren zone, gecompeteert hebbende, soo wij verstonden, volgende de procuratie daer af zijnde, soo hij seijde, ende voor dne welcken hij hem des niettemin sterck maecte

ende den selven hier in verenig, hebben vercoft

Cornelien Huych Mercelis Conincx dochter, weduwe van wijlen Henrick Peeter Meren zoons, stede ende erfenisse naebescreven, te weeten

Huysinghe, hove, hovinge ende erfenissen met heure toebehoort ende metten erve daer aen liggende soo onder lant als weijde, houdende tesamen omtrent derdalft (?) buynder,
gelegen onder Ghinneken in de Rechte Strate,
suytwaert aen Adriaen Peeter Jacobs erve,
ende voorts omgaens aen s Heeren strate.

Item noch een stuck lants, genaemt den Langacker, groot omtrent 2 loopensaet,
Met noch een stuck beemden, genaemt Hansen beemdt, groot omtrent een halft buynder, gelegen aen malcanderen op te Grootacker,
oostwaert aen den dijck aldaer,
suytwaet aen Anthonis Cornelis Halderberch erfgenaemen erve,
westwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
noortwaert aen Lambrecht Cornelis Vermolen erve

Item noch een stuck beemden, groot omtrent 2 weijde hoymaden, gelegen tusschen de Daesdoncksche vonder ende de moeren,
oostwaert aen Daniel de Loeckers erfgenaemen oft hon actie hebbende erve,
suytwaert aen Adriaen van der Daesdoncx erfgenaemen erve ,
westwaert aende de Marck, ende
noortwaert aen de voorschreven Cornelien, cooperesse ander erve heur van e voren toebehoorende.

Item noch een stuck erfs, zoo onder heijde als weijde, houdende tesamen omtrent een halft buynder, gelegen teijnden de Couwelaersche strate,
noortwaert ende oostwaert aen Jan Mathijs Meren erve, ende
suytwaert ende westwaert aen Marten Janssen weduwe ende kynderen erve.

Item noch een stuck heijvelts, groot omtrent 2 buynder, gelegen tusschen de beke ende de strate, loopende aen het Geertbroeck,
oostwaert ende westwaert aen Jan Mathijs Meren erve,
suytwaert aen de beke ende
noortwaert aen s Heeren strate.

En noch Vijftienstedeken in en van het Goor, gelegen tot Notselt, alsoo groot ende cleijn als de erfenisse voorschreven gelegen zijn.


Te vrijen ende te waeren de vercofte stede ende erfenissen voorscreven,
met 4 veertelen rogs t jaers erfpachts der Tafele Heijlichen Geests tot Breda,
Met noch 13 loopenen rogs erfpachts den Capittele oft Capellanen bynnen Breda,
Met nog een loopen rogs t jaers Adriaenken Lambrecht Hulshouts weduwe.
Met noch 6 loopenen rogs erfpachts die de vercooperen voorgenoemd en rechter erfvorwaerde daer op blijven heffen alle Jaer op Lichtmisse.
Met noch 3 karolus gulden t stuck erfpacht ’s jaers Sebastiaen Rombout Schrauwen.
Met noch 30 stuyvers r stuck van 2 Grooten Vlaems t jaers de Kerkcke tot Ghilse.
Met noch 14 stuyvers ende 2 oort t jaers Anneken Montens, weduwe wijlen .ans van Esch, ende
Met noch 4 stuyvers ende 3 penningen t jaers erfchijns te heeren chijns.

Behoude. dat se medepandt ende bijpandt blijven daer se met recht schuldich zijn .

Orconde anno 1601, twee daege in Januari

----------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder het bijschrift van 2 mei 1602:

Denys Cornelis Peter Meren zone ende
Ghijsbrecht Cornelis Geerts sone, daer moeder af was Maeyken Peeter Cornelis Meren dochter,

zoo voor hen selven als in den naeme van heuren mede erfgenamen van Peter Cornelis Meren zone voor den welcke zij hen sterck maeckten ende degene hier in verenigen onder de verbyntenisse van honne persoon ende alle t honne goeden ruerende ende onruerende putra et futura,

hebben verclaert ende bekent van dat Cornelie Huych Mercelis dochter hen voldaen ende betaelt heeft de 230 karolus guldens eens in desen schultbrieve begrepen, sulcx dat dezelve schultbrieft alnu geheel doot ende te nuet is.

Actum 2 mei 1602

Putra Jan Naggers ende Cornelis van Ghilse, clercken in de Secretarije tot Breda als getuygen ende ick, J. Dyrven

---------------------------------------------------------------------------------------
Denys en Ghijsbrecht, 2 neven, verklaren dat Cornelie alles betaald heeft.
  [bron: Ginneken R686 f214 r en v, F215r d.d. 2 januari 1601 en 2 mei 1602]
Kind van Peeter uit onbekende relatie:
1 Tanneke Peeters Hendriks Meiren, gedoopt omstreeks 1583. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1 Tanneke Peeters Hendriks Meiren, dochter van Peeter Henrick Peeter Meiren (zie 1.1.1.1.1). Zij is gedoopt omstreeks 1583. Tanneke is overleden vóór maandag 7 maart 1639, ten hoogste 56 jaar oud. Tanneke trouwde met Hendrik Hermans Claasen. Hij is gedoopt omstreeks 1583. Hendrik is overleden vóór vrijdag 4 maart 1667, ten hoogste 84 jaar oud.
Kind van Tanneke en Hendrik:
1 Nicolaas Hendriks Hermans [Claasen] [1.1.1.1.1.1.1]. Hij is gedoopt omstreeks 1613.
1.1.1.1.2 Jan Hendriks Peeter Meiren, zoon van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx. Jan is overleden vóór vrijdag 28 februari 1614 [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r].
Notitie bij overlijden van Jan: In de vestbrief van 1614 staat dat hij wijlen is.
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
Machtiging:
09-01-1599     De akte begint onderaan het blad. De notaris heeft daar geprobeerd de nodige regels nog op te schrijven.
De taal, die gebruikt wordt, is wat ik echt noem, notaristaal. Samen met het voor mij slecht leesbare handschrift, heb ik een aantal regels gelaten voor wat zij waren.

De akte:

Compareerde in propren persone Cornelia Henrick Mercelis Conincx dochter, weduwe weijlen Henrick Peeter Meiren,
geassisteert met Mathijsen Wouter Mathijs Eernouts zone, heuren gecoren voight ter dese zaecken,
constituit
Peeter ende Jannen, gebroederen, des ver.. Henrick Peeter Meiren ende heur zonen ter Ginneken,
Mr. Adriaen Gynniich (?),
Mr. Peeter Williaerts residerende tot Ginneken,
Adriaen Henrick Peeter Sibs en Cornelis Henrick Peeter Sibs gebroederen tot Rijsbergen respective Vae.n ende
Mr. Henrick Vogelsanck, ende
Artus van Zanst advocaten,
Mr. Jannen Buycx Jannen van Heerle, ende
Dyrcken van Meerle, procureurs binnen Breda,

sament.. ende .. van hen besondere omme van heuren tweeen (?) ende in heuren naeme alle heur saecken, questien, processen, ende gedingen die zij constituerende tot Breda, ende Ginneken, Sundert ende Rijsbergen ende elders . ter tijt te voorderen heef ende naemaels te voorderen hebben, sal mogen ende voortvaeren al waer tegens wat persoonen ende uyt wat zaecken dat het zij, zoo veel in t aenleggen als in t verweiren <volgt nog het nodige daarover>
den voorgenoemden Peeteren ende Jannen Henrick sonen samentlijck welcke <volgt weer het nodige notaristaal>.

Actum den 9e Januari 1599. Present Jan Adriaen Naggersende Jan Felix Polyet, Clercken in de Secretarije voorschreven, als getuygen, ende van mij,
A. Dyrven

-------------------------------------------------------------------------------------------

De weduwe machtigt 2 zonen, Peeter en Jan, voor alle mogelijk voorkomende zaken in Breda, Ginneken, Zundert en Rijsbergen, en andere mogelijke plaatsen.
Breda en Ginneken lijken voor de hand te liggen. Zundert en Rijsbergen zijn ook specifiek genoemd. Mogelijk is zij daarvan afkomstig en betreft het moederlijk goed.

Opvallend is het aantal Meesters, advocaten, en procureurs dat erbij aanwezig is. Het lijkt me dat het om nogal wat goederen of kwesties daaromtrent moet gaan. Misschien dat het verderop in de zoektocht duidelijker wordt.
  [bron: A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1599, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0016, blad 02v en r]
Jan trouwde met Henrickske Adriaensdr. Wouter Verdaesdonck. Zij is gedoopt omstreeks 1552.
Kinderen van Jan en Henrickske:
1 Jan Jan Henricks Peeter Meiren [1.1.1.1.2.1], geboren omstreeks 1592 [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614].
Notitie bij de geboorte van Jan: In de vestbrief staat dat Jan 22 jaar is.
2 Henrick Jan Henricks Peeter Meiren [1.1.1.1.2.2], geboren omstreeks 1595 [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614].
Notitie bij de geboorte van Henrick: Henrick is op 28 februari 1614 19 jaar.
1.1.1.1.3 Elisabeth Henrick Peeter Meiren, dochter van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx. Elisabeth is overleden vóór vrijdag 28 februari 1614.
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
Elisabeth trouwde [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614] met Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Kinderen van Elisabeth en Joachim:
1 Anneken Joachim Jan Claes van de Kieboom [1.1.1.1.3.1], geboren [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614].
2 Maeyken Joachim Jan Claes van de Kieboom [1.1.1.1.3.2], geboren omstreeks 1591 [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614].
Notitie bij de geboorte van Maeyken: Bij het opstellen van de vestbrief is Maeyken 23 jaar.
meiren_laureijs_henrick__machtigt_jan_cornelis_sijmonssen_en_dijerick_wilborts_op_5_juni_1612_om_in_rijsbergen_voor_de_verkoop_van_een_hofstede_aan_jacop_van_helmont_-_not._breda__inv._23__blad_23v.jpg meiren_laureijs_henrick__machtigt_jan_cornelis_sijmonssen_en_dijerick_wilborts_op_5_juni_1612_om_in_rijsbergen_voor_de_verkoop_van_een_hofstede_aan_jacop_van_helmont_-_not._breda__inv._23__blad_24r.jpg meiren_laureijs_henrick__koopt_een_woning_in_breda_als_gemachtigde_van_mathias_de_marbais__die_in_het_regiment_van_jan_van_nassau_dient__op_2_juli_1625_-_schepenbank_breda_inv_523_bl._168v.jpg meiren_laureijs_henrick__koopt_een_woning_in_breda_als_gemachtigde_van_mathias_de_marbais__die_in_het_regiment_van_jan_van_nassau_dient__op_2_juli_1625_-_schepenbank_breda_inv_523_bl._169r.jpg backers_lijsbeth_huybrecht_ghoris__wed._van_laureijs_henrick_meiren__met_haar_man_mr_adriaen_v._d._schoot_op_5_maart_1630_voor_schepenen_van_gilze_-_schepenbank_breda_inv_666_bl._191r__en_gilze.jpg backers_lijsbeth_huybrecht_ghoris__wed._van_laureijs_henrick_meiren__met_haar_man_mr_adriaen_v._d._schoot_op_5_maart_1630_voor_schepenen_van_gilze_-_schepenbank_breda_inv_666_bl._191v__en_gilze.jpg
8 Meiren Laureijs Henrick, machtigt Jan Cornelis Sijmonssen en Dijerick Wilborts op 5 juni 1612 om in Rijsbergen voor de verkoop van een hofstede aan Jacop van Helmont - Not. Breda, inv. 23, blad 23v
9 Meiren Laureijs Henrick, machtigt Jan Cornelis Sijmonssen en Dijerick Wilborts op 5 juni 1612 om in Rijsbergen voor de verkoop van een hofstede aan Jacop van Helmont - Not. Breda, inv. 23, blad 24r
10 Meiren Laureijs Henrick, koopt een woning in Breda als gemachtigde van Mathias de Marbais, die in het regiment van Jan van Nassau dient, op 2 juli 1625 - Schepenbank Breda Inv 523 bl. 168v
11 Meiren Laureijs Henrick, koopt een woning in Breda als gemachtigde van Mathias de Marbais, die in het regiment van Jan van Nassau dient, op 2 juli 1625 - Schepenbank Breda Inv 523 bl. 169r
12 Backers Lijsbeth Huybrecht Ghoris, wed. van Laureijs Henrick Meiren, met haar man Mr Adriaen v. d. Schoot op 5 maart 1630 voor schepenen van Gilze - Schepenbank Breda Inv 666 bl. 191r, en Gilze
13 Backers Lijsbeth Huybrecht Ghoris, wed. van Laureijs Henrick Meiren, met haar man Mr Adriaen v. d. Schoot op 5 maart 1630 voor schepenen van Gilze - Schepenbank Breda Inv 666 bl. 191v, en Gilze
backers_lijsbeth_huybrecht_ghoris__wed._van_laureijs_henrick_meiren__met_haar_man_mr_adriaen_v._d._schoot_op_5_maart_1630_voor_schepenen_van_gilze_-_schepenbank_breda_inv_666_bl._192r__en_gilze.jpg
14 Backers Lijsbeth Huybrecht Ghoris, wed. van Laureijs Henrick Meiren, met haar man Mr Adriaen v. d. Schoot op 5 maart 1630 voor schepenen van Gilze - Schepenbank Breda Inv 666 bl. 192r, en Gilze
1.1.1.1.4 Laureijs Henrick Peeter Meiren (afb. 8 t/m 11), dochter van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx. Laureijs is overleden vóór dinsdag 5 maart 1630 [bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1621-1630, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 666, blad 191 en 192r].
Notitie bij overlijden van Laureijs: Op 2 juli 1625 treedt Laureijs nog op als gemachtigde. Op 5 maart 1630 is Lijsbeth genoemd als weduwe van Laureijs, en is zij ook al weer getrouwd.
Akte van verkoop:
03-05-1603     Jan Michiel Michelis sone van der Avoirt ende Jan Michiel Rombouts Lips, schepenen in t Ginneken.

Quam Peeter Adriaen Mercelissen ende
Peeter Laureijs Peeters zone,
beijde als gemechtichde ende in den naeme van
Margrieten, Cathelijn, Anthonnen, Henricken ende Cornelis wijlen
Cornelis Laureijs Meren dochteren.
Elck geassisteert met eenen voight.

Bij de welcke soo voor hen selven, als in den naeme van Peeteren des voorschreven Conelis Laureijs Meren zone.
Soo in zijn eijgen naem, soo als voight van Laureijs Cornelis Laureijs Meren zoons kynderen.

Ende sij daer inne vermugende voorschreven comparenten geconstitueert ende onwederroepelijcke maechtich gemaeckt zijn, ten saecken naebeschreven, soo sij deden blijcken bij zekere acte van procuratie daer van zij de voor Adriaen Dyrven als openbaar notaris aen de zekere getuygen, binnen Breda gepasseert op ten 22e april anno 1603, die zij thoonde.

Ende Aernout Eemonts Jans zone als toesiender des voorschreven Laureijsen kynderen voorschreven t gene nae volcht approberende ende van weerden houdende.

Ende belijden de comparenten elck in den naeme van ende qualiteijt als voor ende de geconstituele voorgenoemt uyt crachte der vorschreven procuratie, dat sij achtervolgende t vercoop bij den constituenten voorgenoemd van een somme van gelden, die hen vol ende al betaelt is naer voorgaende openbaere verscheijden s.tdachen selve gedaen zijnde, soo wij verstonden.

Wittel (wettelijck?) getransporteert, opgedraegen ende overgegeven hebben, transporteren, draegen op ende geven over met desen Laureijsen Henrick Meren zone

een stede, te weten huysinghe, schuren, hoye, hovinge ende erfenisse met heure toebehoorten ende metten erve daeraen liggende,
groot omtrent een veertel saet, den vercooperen voorgenoemd, van hennen ouders toegecomen ende aenbestorven,
gestaen ende gelegen tot Ginneken te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse Beek, over=gezien vanuit Breda) in de Rechte Strate.
noortwaert ende oostwaert aen Peeter Cornelis Jan Meren erve
suytwaert aen s Heeren Strate.

Ende noch een stuck herfts (doorgestreept is: heijvelts), genaempt De Heijninghe,
over (of onder) lant ende groese, metten heijveldeken, daeraen liggende,
houdende te zamen oock omtrent een veertelsaet,
gelegen daeromtrent
oostwaert ’s Heeren Strate
zuijdwaet aen Laureijs Pauwels Jan Gijps erfgenaemen erve, genaempt Vuijsbosch
westwaert Adriaen Thijs Meren erfgenaemen erve ende
noortwaert aen Joost Godschalcx

Alzoo groot ende cleijn ombegrepen der maten als de stede ende erfenissen voorschreven gestaen ende gelegen zijn.

Te vrijen dezelve stede ende erfenissen
- met 2 veertelen rogs ’t sjaers der Tafele Heijliche Geests tot Breda,
- met noch 5 veertelen rogs ’t sjaers der Pastorye tot Breda,
- met noch 5 veertelen rogs erfpachts ende 15 stuyvers elcken sth. tot 3 grooten Brabants ’t sjaers, beijde der Tafele ’s Heijlichs Geests tot Ghinneken
- met noch 3 loopenen rogs ’t sjaers het Clooster van Sint Cathelijnen daele bynnen Breda
- met noch 30 stuyvers ’t sjaers Gudule de Backster
- metten gerechten heeren chijns Jaerlycks

Uutgaende sonder eenigen anderen commer.
Besondel dat se medepant ende bijpant blijven zullen dese met recht schuldich sijn eth.
Besondel oock eenenyegel zijn erfwegen ende erfwaeterlaeten daer over te gebruicke die daer met recht schuldich zijn eth.

Gevest. Actum anno 1603, zes daege in mije.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het lijkt te gaan om een stede ten zuiden van die van Peeter Cornelis Jan Meren. Die lag aan de Strijbeekseweg 11, dus dan zou dit kunnen gaan om nr. 13.
In de acte hierna bekent Laureijs Henrick Meren voor 147 karolus guldens ervoor schuldig te zijn.

Zijn broer Cornelis koopt later van Peeter Cornelis Jan Meren zijn stede. Dus dan wonen de broers naast elkaar.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Schuldbrief van Laureijs Henrick Meren:

Quam Laureijs Henrick Meren zone,

kende ende leijde dat ter zaeken van de coop of bate van
stede ende erfenisse met heure toebehoorte ende van den erve daar aen liggende,
groot omtrent een veertelsaet, ende van den stuck erfs,genaempt de Heijninghe, groot oock omtrent een veertelsaet,
beijde tot Ginneken te Ulvenhout over de Beke in de Regte Strate gestaen ende gelegen.
Hem bij ofte vanwegen der kynderen ende erfgenaemen Cornelis Laureijs Meren zone, vercoft ende alnu overgevest zijnde, hij wettelijck schuldich is op hem en alle sijne goeden den voorschreven kynderen ende erfgenaemen Cornelis Laureijs Meren zone de somme van 147 karolus gulden t stuck eth. eens.

Te betalen denselven kynderen ende erfgenaemen in 2 paeyen ende termijnen, te weten de gerechte helft daer af alnu gereet, ende de ander helf te Bamisse naestcomende in dit tegenwoordigh Jaer 1603 (Bamisse komt van Baafmis, van de viering van de feestdag van Sint Bavo op 1 oktober).

Verbyndende daer voor speciale zijn gecofte stede ende erfenissen voorschreven ende voorts generael hem zelven ende alle sijn andere goeden ruerende ende onruerende, Putra et Futura, met pande rch telcken termijnen.
Actum et supre (3 mei 1603)

Bijschrift:

Peeter Laureijs Peeter Schoenmaeckers zone voo rhem selven als in den naeme van de andere erfgenaemen van Cornelis Laureijs Meeren zoons heeft verclaert ende bekent dat Laureijs Henrick Meren zone hem deuchdelyck voldaen ende betaelt heeft de geheele scult in desen schultbrieve begrepen.

Alsoo dat denselven schultbrieve alnu geheel doot ende te nyet is.

Actum de n 29e december 1609. In presentie van Niclaes Williaerts ende Daniel Buycx ende van mij A. Dyrven.
  [bron: Ginneken Vestbrieven R686 f265r en v, 266r van 3 mei 1603 en 29 december 1609]
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
02-07-1625     Quam Mr. Geerit Keijsers, procureur, postulerende voor wethouderen deser stadt van Breda heeft vercoft Mathias de Marbaus, pronaudier onder t regiment van .rief Jan van Nassauwen,
de wooninge ende erve met heure toebehoorte ende hovinge ende erfenisse daer toe gevoeght sijne in dese doorsteken schepene brieven begrepen,
tot alsulcke stadt gestaen ende gelegen
.....
ende dien achtervolgende is Laureijs Henrick Peeter Meiren sone als hier toe gemachtight van Mathias de Marbaus.
  [bron: Vestbrieven 1624 - 1625, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 523, blad 169r]
Erfenis:
05-03-1630     Lijsbeth eist volgens een nieuwe ordonnantie van de Prins binnen de Stad en Lande van Breda goederen van haar vader op:

- een erf, genaamd Den Molenacker, 2 bunder, tot Gilse
- een bosch, 1 bunder, gelegen daeromtrent

Lijsbeth is de dochter van Huijbrecht Goris Beckers, ook wel Backers genoemd. Ze is weduwe van Laureijs Henrick Meiren, en is nu de vrouw van Mr. Adriaen van der Schoot
  [bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1621-1630, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 666, blad 191 en 192r]
Machtiging:
05-06-1612     Laureijs Henrick Meiren machtigt Jan Cornelis Sijmonssen en Dijerick Wilborts om in Rijsbergen alles af te handelen voor de verkoop van een hofstede aan Jacop van Helmont.   [bron: A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1612, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0023, blad 23v]
Laureijs trouwde [bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1621-1630, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 666, blad 191 en 192r] met Elisabeth Huybrechts Goris (Lijsbeth) Beckers (afb. 12 t/m 14). Lijsbeth trouwde later met Adriaen van der Schoot.
Erfenis:
05-03-1630     Lijsbeth eist volgens een nieuwe ordonnantie van de Prins binnen de Stad en Lande van Breda goederen van haar vader op:

- een erf, genaamd Den Molenacker, 2 bunder, tot Gilse
- een bosch, 1 bunder, gelegen daeromtrent

Lijsbeth is de dochter van Huijbrecht Goris Beckers, ook wel Backers genoemd. Ze is weduwe van Laureijs Henrick Meiren, en is nu de vrouw van Mr. Adriaen van der Schoot
  [bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1621-1630, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 666, blad 191 en 192r]
meeren_cornelis_hendrick__en_anthonis_hendrik_meeren__henrick_anthonis_meeren_en_cornelis_laureijs_meeren_-_chijns_op_een_beemd_te_ulvenhout_-_bhic_chijnsboek_1635-1698_inv_91-118-103_scan_115.jpg
15 Meeren Cornelis Hendrick, en Anthonis Hendrik Meeren, Henrick Anthonis Meeren en Cornelis Laureijs Meeren - Chijns op een beemd te Ulvenhout - BHIC Chijnsboek 1635-1698 inv 91-118-103 scan 115
1.1.1.1.5 Cornelis Henrick Peeter Meiren (afb. 15), dochter van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx. Cornelis is overleden na vrijdag 28 februari 1614.
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
Chijns:
van 1634 tot 1698     Chijns betalend voor

een halve bunder beemden tot Ulvenhout, west en noord de Mark
Vanaf de oudste eigenaar:

Cornelis Laureijs Meren - oud register f 29
Hendricxken, de weduwe van Wouter Goris Tymmersmans
Cornelis Hendrick Meeren
Anthonis Henrick Meeren
Hendrik Anthonis Meeren, boschwachter
Jan Peters Stoops
  [bron: BHIC Chijnsboek 1635-1698 inv 91-118-103 scan 115]
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Jacobus Cornelis Henrick Peeter (Jacob) Meeren. Volgt 1.1.1.1.5.1.
2 Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren, gedoopt in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.
3 Walterus Cornelis Henrick Peeter (Wouter) Meeren. Volgt 1.1.1.1.5.3.
4 Maria Cornelis Henrick Peeter Meeren. Volgt 1.1.1.1.5.4.
meiren_jacob_cornelis__heeft_500_gulden_geleend_van_adriaen_peeter_beens__bakker__vestbrief_van_1_september_1643.jpg woestenbergse_hoeve__afgebroken_in_1970_-_foto_b._speekenbrink__1969_beeldcollectie_stadsarchief_breda.jpg woestenbergse_hoeve__locatie.jpg leengoederen_in_het_markdal__ontleend_aan_brieven_van_paulus__no130.jpg meeren_jacob_cornelis__heeft_400_gulden_geleend_van_jan_adriaen_janssen_op_7_januari_1648_en_terugbetaald__zoals_verklaard_in_1649.jpg meeren_jacobus_cornelii__trouwt_met_barbara_adriani_lamberti_voor_de_rk_kerk_in_ulvenhout_op_13_juni_1649.jpg
16 Meiren Jacob Cornelis, heeft 500 gulden geleend van Adriaen Peeter Beens, bakker, vestbrief van 1 september 1643
17 Woestenbergse Hoeve, afgebroken in 1970 - Foto B. Speekenbrink, 1969 Beeldcollectie Stadsarchief Breda
18 Woestenbergse Hoeve, locatie
19 Leengoederen in het Markdal, met Blauwe Camer, ontleend aan Brieven van Paulus, no130
20 Meeren Jacob Cornelis, heeft 400 gulden geleend van Jan Adriaen Janssen op 7 januari 1648 en terugbetaald, zoals verklaard in 1649
21 Meeren Jacobus Cornelii, trouwt met Barbara Adriani Lamberti voor de rk kerk in Ulvenhout op 13 juni 1649
meeren_jacob_cornelis__koopt_samen_met_daniel_daniels_een_halve_bunder_beemd_van_maria_dyrven_en_elisabeth_adriaen_wagemakers__weduwe_van_herman_claessen_op_4_juni_1652_-_1.jpg meeren_jacob_cornelis__koopt_samen_met_daniel_daniels_een_halve_bunder_beemd_van_maria_dyrven_en_elisabeth_adriaen_wagemakers__weduwe_van_herman_claessen_op_4_juni_1652_-_2.jpg meeren_jacob_cornelis__verkoopt_op_2_januari_1654_een_halve_bunder_hooiland_in_de_vught_tussen_de_dijken_in_teteringen_aan_daniel_daniel_danielssen.jpg meeren_jacobus_cornelii__trouwt_rk_met_catharina_cornelii_lamberti_op_2_februari_1656_in_ginneken.jpg meeren_jacob_cornelis__begraaft_een_kind_van_hem_op_9_juni_1661_-_nh_ginneken.jpg meeren_jacob_cornelis__begraaft_een_kind_van_hem_op_9_juni_1661_en_op_3_juli_1661_nog_een_kind-_nh_ginneken.jpg
22 Meeren Jacob Cornelis, koopt samen met Daniel Daniels een halve bunder beemd van Maria Dyrven en Elisabeth Adriaen Wagemakers, weduwe van Herman Claessen op 4 juni 1652 - 1
23 Meeren Jacob Cornelis, koopt samen met Daniel Daniels een halve bunder beemd van Maria Dyrven en Elisabeth Adriaen Wagemakers, weduwe van Herman Claessen op 4 juni 1652 - 2
24 Meeren Jacob Cornelis, verkoopt op 2 januari 1654 een halve bunder hooiland in de Vught tussen de dijken in Teteringen aan Daniel Daniel Danielssen
25 Meeren Jacobus Cornelii, trouwt rk met Catharina Cornelii Lamberti op 2 februari 1656 in Ginneken
26 Meeren Jacob Cornelis, begraaft een kind van hem op 9 juni 1661 - nh Ginneken
27 Meeren Jacob Cornelis, begraaft een kind van hem op 9 juni 1661 en op 3 juli 1661 nog een kind- nh Ginneken
meeren_walterus_anthonis__treedt_op_als_voogd_over_de_nagelaten_kinderen_van_jacob_cornelis_meeren_en_de_hertrouwde_cathelijn_cornelis_brechten_op_19_mei_1662.jpg meeren_walterus_anthonis__treedt_op_als_voogd_over_de_nagelaten_kinderen_van_jacob_cornelis_meeren_en_de_hertrouwde_cathelijn_cornelis_brechten_op_19_mei_1662_-_2.jpg lambrechts_cathalijn_cornelis__staet_en_inventaris__voor_haar_2_weeskinderen_van_jacob_cornelis_meeren_op_7_juni_1673_in_de_blauwe_camer_-_1.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_1.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_1kantlijn_linksboven.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_1kantlijn_linksonder.jpg
28 Meeren Walterus Anthonis, treedt op als voogd over de nagelaten kinderen van Jacob Cornelis Meeren en de hertrouwde Cathelijn Cornelis Brechten op 19 mei 1662
29 Meeren Walterus Anthonis, treedt op als voogd over de nagelaten kinderen van Jacob Cornelis Meeren en de hertrouwde Cathelijn Cornelis Brechten op 19 mei 1662 - 2
30 Lambrechts Cathalijn Cornelis, staet en inventaris voor haar 2 weeskinderen van Jacob Cornelis Meeren op 7 juni 1673 in de Blauwe Camer - 1
31 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 1
32 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 1Kantlijn linksboven
33 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 1Kantlijn linksonder
meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_1rechterdeel_van_de_pagina.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_2.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_3.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_4.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_5.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_6.jpg
34 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 1Rechterdeel van de pagina
35 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 2
36 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 3
37 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 4
38 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 5
39 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 6
meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_7.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_8.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674_-_9.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-10.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-11.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-12.jpg
40 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 7
41 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 8
42 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674 - 9
43 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-10
44 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-11
45 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-12
meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-13.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-14.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-15.jpg meeren_jacob_cornelis__en_cathalijn_cornelis_lambrechts_rekeninghe__bewijs_en_reliqua_aangaande_de_twee_weeskinderen__op_28_november_1674-14linksonder.jpg ulvenhout__zicht_vanuit_het_markdal_ter_hoogte_van_de_kogelvanger__opname_jac_meeren_30_maart_2021.jpg ulvenhout__zicht_vanuit_het_markdal_ter_hoogte_van_de_kogelvanger__opname_jac_meeren_30_maart_2021-2.jpg
46 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-13
47 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-14
48 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-15
49 Meeren Jacob Cornelis, en Cathalijn Cornelis Lambrechts Rekeninghe, bewijs en reliqua aangaande de twee weeskinderen, op 28 november 1674-14Linksonder
50 Ulvenhout, zicht vanuit het Markdal ter hoogte van de Kogelvanger, opname Jac Meeren 30 maart 2021
51 Ulvenhout, zicht vanuit het Markdal ter hoogte van de Kogelvanger, opname Jac Meeren 30 maart 2021-2
dijckers_jan_peeter_adriaen__trouwt_voor_de_schepenbank_op_10_mei_1653_in_princenhage_met_cathalijn_cornelis_lambrecht_janssen.jpg lambrechts_catharina_cornelii__gaat_in_ondertrouw_met_jan_cornelis_jacobs_op_15_april_1662_voor_de_schepenbank_van_ginneken_en_bavel.jpg lambrechts_catharina_cornelii__trouwt_met_jan_cornelis_jacobs_op_7_mei_1662_voor_de_schepenbank_van_ginneken_en_bavel.jpg de_drie_hoeven_bestaande_uit_de_hoeve_nieuwenhuis__de_hoeve_de_blauwe_kamer_en_de_hoeve_schoondonk_aan_de_mark_bij_ginneken.jpg
52 Dijckers Jan Peeter Adriaen, trouwt voor de schepenbank op 10 mei 1653 in Princenhage met Cathalijn Cornelis Lambrecht Janssen
53 Lambrechts Catharina Cornelii, gaat in ondertrouw met Jan Cornelis Jacobs op 15 april 1662 voor de schepenbank van Ginneken en Bavel
54 Lambrechts Catharina Cornelii, trouwt met Jan Cornelis Jacobs op 7 mei 1662 voor de schepenbank van Ginneken en Bavel
55 De Drie Hoeven bestaande uit de hoeve Nieuwenhuis, de hoeve de Blauwe Kamer en de hoeve Schoondonk aan de Mark bij Ginneken
1.1.1.1.5.1 Jacobus Cornelis Henrick Peeter (Jacob) Meeren (afb. 16 t/m 51), zoon van Cornelis Henrick Peeter Meiren (zie 1.1.1.1.5). Jacob is overleden vóór zaterdag 15 april 1662.
Notitie bij overlijden van Jacob: Op 15 april 1662 gaat Catharina Cornelis Lambrechts in ondertrouw. Voor die tijd zal Jacob overleden zijn.
Notitie bij Jacob: 19-08-1642: Jacobus Meeren
29-05-1648: Jacobi Cornelii Meeren
13-06-1649: Jacobus Cornely Meiren
17-04-1650: Jacobus Cornelii Meiren (bij de doop van dochter Catharina)
02-02-1656: Jacobus Cornelii Meeren (bij zijn trouwen met Catharina Cornelii Lamberti)
09-06-1661: Jacob Cornelis Meeren (nh begraven van een kind)
03-07-1661: Jacob Cornelis Meeren (nh begraven van een kind)
-
Jacob geeft op 1 september 1643 zijn stede, huisinghe, schuer, hovinge Ringelenberch als onderpand bij een lening aan Adrianus Peter Beens, getrouwd met Maria Antonij Meeren. Jacob heeft de hoeve onlangs gekocht van Henrick Jacob Coremans. De hoeve ligt ten zuid-westen van de Woestenbergse Hoeve met de gemeinte Kamerschot daar nog tussen.
Op 9 juni 1661 is een kind van Jacob Cornelii Meeren begraven, en kort daarop nog een kind (Begraven nh Ginneken 1658-1672, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 121, blad 4).
Op 15 april 1662 wil Catharina opnieuw gaan trouwen. Zij woont dan in hoeve de Blauwe Camer. Mogelijk heeft ze daar samen met Jacob gewoond. Hun zoon Cornelius woont later ook nog in de Blauwe Camer.
In hoeve Nieuwenhuijs net ten noorden van hoeve de Blauwe Camer woont Antonius Henrici Meeren, en later zijn zoon Walterus Antonius.
Adressen:
01-09-1643     Hoeve Ringelenberch, Overacker (Ginneken) (Jacob heeft de hoeve gekocht. Niet zeker is of hij daar is gaan wonen, wel waarschijnlijk. De ligging is beschreven in de vestbrief: oost- en noordwaarts ligt de gemeinte Kamerschot. Deze is door Twan van den Broek (De Oranjeboom, 2016, pagina 86) gesitueerd ten zuiden van de hoeve Woestenberg. Die lag ongeveer op het knooppunt Sint-Annabos, waar de A27 op de A58 aansluit. Woest betekent volgens de toponymist Chr. Buiks in het Middelnederlands onder andere woest, onherbergzaam, onontgonnen en ook wel verlaten, eenzaam of afgelegen. Het gebied Woestenberg lag inderdaad ver van de bewoonde wereld aan de grens van het gebied Bavel, midden in de heide, aldus Buiks. Het element berg komt in Bavel zeer veelvuldig voor, onder andere in Eikberg, Bolberg, Roosberg enzovoorts. Buiks zag de naam Woestenberg, Wustenberghe, voor het eerst vermeld in 1389. Ik heb geen kaart kunnen vinden waarop Ringelenberg of Kamerschot voorkomt. Alleen door de groottes is te zeggen, dat Ringelenberg een flink stuk ten zuiden en ten westen van hoeve Woestenberg gelegen zal zijn geweest. In de Vestbrief is Overacker aangegeven. Was toen zeker groter dan de huidige wijk Overakker. Heb geen precieze aanduiding kunnen vinden.)   [bron: SAB Breda Vestbrieven R698 f175v of 179v]
tot voor 15-04-1662     Blauwe Kamer, Ginneken (Bij de hertrouw van Catharina na de dood van Jacob woont zij in deze hoeve. Of ze daar samen gewoond hebben, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Later bij het testament van zijn zoon Cornelius blijkt dat die met zijn gezin in de Blauwe Kamer woont. Maakt het aannemelijk dat zijn vader en moeder daar al gewoond hebben. Op 11 september 1703 woont Maijken Jacob Meiren, een meerderjarige ongehuwde dochter van Jacob, op de hoeve van de Blauwe Camer onder Ginneken)
Akte van verkoop:
02-01-1654     Jacob verkoopt een halve bunder hooiland aan Daniel Daniel Danielssen. Het hooiland ligt tussen de dijken in Teteringen in de Vught (wat we nu de Hoge Vught polder noemen).
Het ligt oostwaarts Adriaen Andries Oomen’s erfgenamen en westwaarts Laureijs Joosen van den Couwelaer.
Te vrijen voor 21 stuivers aan cijns per jaar te betalen aan de gerechten heren.
  [bron: Vestbrieven 1651 - 1655, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 535, blad 222r]
Allerhande acte, protocol:
19-05-1662     Matthijs, Nicolaas, Joachim, Lijsken (getrouwd met Jan Meeus Jansen), en Neeltjen Peeter Dijckers (getrouwd met Hendrick Goos Wouters) verklaren dat ze samen de rechtskosten pro rata zulen afdragen in de procedure tegen de weeskinderen van Jacob Cornelis Meiren, waarvan de moeder Cathalijn Cornelis Brechten is. Voor de weeskinderen zijn door de schepenen van Hage aangesteld Wouter Anthonis Meiren en Adriaen Bastiaen Lodders.

In de akte van 28 november 1674 is vermeld dat Cathalijn eerder getrouwd is geweest met Jan Peeter Dijkers. Ze hebben een samen een kind. Dat is komen te overlijden nadat zij en Jacob getrouwd zijn.
Als Jacob overlijdt hebben hij en Cathalijn 2 kinderen (Cornelius en Gertrudis). Het zal hier gaan over de erfenis van het overleden kind. De broers en zussen van Jan Peeter zijn een procedure gestart over dit kind, hun nicht of neefje.
  [bron: P. van Heusden, Allerhande acten (Protocollen), 1662 / 14-05-1664, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0205, blad 2v]
Borgbrief:
12-03-1642     Anthonis Henrick Meiren en Jacob Cornelis Meiren staan borg voor Henrick Cornelis Meiren. Henrick wil in Ulvenhout een hoeve pachten van rentmeester Verelst (van de domeinen van de prins van Oranje) voor de periode van maart 1642 tot maart 1648.   [bron: Vestbrieven 1640 - 1642, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 532, blad 253v]
Obligatie:
07-01-1648     Jan Cornelis Meeren leent 400 gulden van Jan Adriaen Jansen, en zal hem in januari 1649 het geld terugbetalen, met intrest. Dat doet hij dan ook.
In de akte is sprake van twee bunder land onder Teteringen.

In 1654 verkoopt hij een halve bunder hooiland, gelegen in Teteringen in de Vughtpolder.

Via de Mark kon het hooi naar de hoeve gebracht worden, stroomopwaarts. Karel Leenders (Leenders, Nieuwenhuis, Historisch geografische beschrijving, Reeptiend 50, Breda, 2016) meldt dat dit voor meerdere hoeven uit dit gebeid gold.
  [bron: Vestbrieven 1647 - 1650, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 534, blad 120r]
Rekening:
28-11-1674     Rekeninge, bewijs en reliqua die doende en overgezonde (?) is aen
d’heeren schouteth ende schepenen der heerlijckheijt van Ginneken en Bavel als oppervoogden over alle weeskinderen hender jurisdictie,
Wouter Anthonis Meeren in qualiteijt als aengestelt en geeet voogt over
de twee naergelaten weeskinderen van Jacob Cornelis Meeren en de daer moeder af was de voornoemde Cathalijn Cornelis Lambrechts, (Cornelius 17 jaar en Gertrudis 15 jaar; als Gertrudis 16 jaar is, moeten zij geld krijgen, zie verderop)
ende dat van den handel, ontfanck ende uijtgeeft die hij Meeren (=Wouter Anthonis als bewindvoerder) in sijne voornoemde qualiteijt gehadt ende gedaen heeft in manieren soo als volgt:

Eerst Ontfanck

Staet ten desen te weeten dat deser kinderen moeder met naemen Cathalijn Cornelis Lambrechts, weduwe was voor het aengaen van t houwelijck met Jacob Cornelis Meeren getrout geweest met Jan Peeter Dijckers daer aen te selve hadde behoude een kint t welck daer naer is comen te overlijden naer dat sij Cathalijn Cornelis Lambrechts getrout is geweest met de voornoemde Jacob Cornelis Meeren.
(op 19 mei 1662 staat in een Allerhande akte over de procedure die de broers en zussen van Jan Peeter aanspannen over de erfenis van dit kind, dat zij de kosten samen zullen delen)
Ende alsoo geene naerdere vrinden en waren als dese voornoemde twee weeskinderen, het overledene bestaende, soo heeft hij Rendant nochtans over de voornoemde successie moeten sustineren processen tegens de Dom.. ende Ineijtiens (?) van het overleden weeskint, soo hier als in ’s Gravenhaghe als doch noch suijver voor dese voornoemde twee weeskinderen als erfgenaemen van het overledene genoot ende geprofiteert een somme van 250 gulden welcke 250 gulden den Rendant in voornoemde qualiteijt heeft ondergedaen, ende op intrest uitgezet aan eene Joost van Sweebruggen, out schepen in de Hage op intrest tegen

<Kantlijn:> Blijckt bij den schultbrief als in den .. hierop gesien

5 van het hondert wegens den schepenen schultbrief voor schepenen in de Hage ter Secretarije binnen Breda gepasseert van date 25 meert 1665. Dus hier capitael 250 gulden.

Daer van soude den rendant alhier in Ontfanck brengen negen jaeren intresten verschenen 25 meert 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673 en den 25 meert 1674 lestleden verschenen tot 12 guldens 10 stuivers ’s jaers welcke intresten souden beloopen ende comen te bedragen de somme van 112 gulden 10 stuivers.
Dan alsoo den Rendant daervan heeft uijtgeset ende op intrest ondergedaen aen enen Jacob Jan Roovers als hier naer sal blijcken 50 gulden.
Soo overt alhier naer van de voornoemde negen jaeren intrest de somme van 62 gulden 10 stuijvers die alhier voor ontvanck werden gebracht.

<Kantlijn> Blijckt ut supra

Ende op den eersten October 1670 heeft den Rendant uijt de voornoemde intrest uijtgezet ende ondergedaen aen eenen Jacob Jan Roovers volgens manuale obligatie eene capitaele somme van 50 gulden op intrest van 5 vant hondert. Dus hier Capitael 50 gulden.

Daer van brengt den Rendant in Ontvanck 3 jaeren intrest verschenen den eersten october 1671, 1672 ende 1673 ter somme van 7 gulden 10 stuijvers.
Noch te ontvangen ofte verantwoort een jaer intrest verschenen 1 october 1674 2 gulden 10 stuijvers.

<Kantlijn> onscherp, niet te lezen; ook de pagina is onscherp, daardoor zijn delen niet om te zetten
Noch heeft den Rendant ten behoeve van dese twee weeskinderen ontvangen uijt de .... ende goeden van ... Jacob Meeren deser kinderen was de somme van 9 gulden 18 stuijvers.

Den Rendant heeft noch ontfangen van Jan Cornelis Jacobs als in houwelijcen gelandt hebbende de voornoemde Cathalijn Cornelis Lambrechts de somme van 26 stuijvers, sijnde de restant van 320 guldendese voornoemde twee kinderen voor haer moederlijck goet comende volgens de .. ofte contracte van uijtcoop met eenen Jan Cornelis Jacobs aengegaen ende gepasseert voor schout ende schepenen van Ginneken en Bavel op 10 juni 1673. Dus hier 1 gulden 6 stuijvers.

Ende aengaende de resterende 318 gulden en 14 stuijvers van de voornoemde 320 gulden deselve heeft de voornoemde Jan Cornelis Jacobs uijtgegeven en daer mede betaelt ende afgeleijt eens eenen schuldbrief van 600 gulden ten doene van der Hooggeleerden Adriaentie Spirincx.
Ende anders inen 160 gulden 15 stuijvers ten doene van Seigneur Pieter Montens. Samen 760 gulden 15 stuijvers.

Daer inne dese kinderen voor 2/5 partij te dragen hadden ende daervoor henne landerijen ende parceelen van erven gecomen van henne voornoemde moeder saliger gemeen ende onverdeelt gelegen onder de Hage waren geaffecteert ende verbonden, breeder uijtwijsens den contracte voor schepenen in Ginneken daer van gepasseert den 16 mei 1674 waere toe gerefereert wort. Memorie.

<Kantlijn> Blijckt bij t selve accort, hierop gesien
Deselve twee kinderen comt noch voor haer vaderlijck goet samen de somme van hondert gulden, te weten als het jongste sal gecomen wesen ten ouderdom van 16 jaeren (Gertrudis is 15 jaar), welcke hondert gulden sij alsdan sullen ontvangen van den voornoemde Jan Cornelis Jacobs broeder uijtwijsens den contracte dienaengaende gepasseert op den 18 februari 1661 voor schepenen van Ginneken. Memorie.

Totaal Ontfanck: 83 gulden 14 stuijvers

<volgende pagina onscherp>
Uitgeef ende Betaelinge tegens den voornoemden Ontfanck

Sijnden eersten den Rendant schult aen Jacob Jacob Henricx t gene als van verteert .. de voogt ende toesiender de somme van 1 gulden 5 stuijvers volgens quitantie van den 24 october 1670
Kantlijn: te onscherp

Voort passeren van den schultbrief van 250 gulden capitael bij den voogt ...
1 gulden 2 stuijvers.

Ende voort op ... van den selven schultbrief in de jaere 1670 betaelt de somme van 8 stuijvers.

Voort passeren van de obligatie betaelt 4 stuijvers.

Noch heeft den Rendant uijt .. 35 aen eenijder waerder om te hebben voldoeninge van eenige jaeren intrest te ontvangen, staende van den voornoemde Joost van Sweebrugge 1 gulden 15 stuijvers

Aen D: Schouteth van Berckel betaelt voor sijn recht van over dese R.. te vaceren 2 gulden 10 stuijvers

Aen de Heeren Schepenen betaelt .. ende hoeven .. voor 2 Stuijvers.

Den Secretaris comt van het Terheijde en Teteringen met een copie van dien ende ..

.. schepenen .. 12 Stuijvers

Totaal Uijtgeeft 13 gulden 4 stuijvers
Totaal Ontvanck 83 gulden 14 stuijvers

Soo blijven ... den Rendant noch schuldig 70 gulden 10 stuijvers

< alinea te onscherp om iets van te maken >
Willem Janssen van den Kieboom
Joris Janssen van Gils

Kantlijn linksonder
---------------------
WouterAnthonis Meeren gewesen voogt heeft dit ... van 20 Stuijvers aen den tegenwoordige voogt met name Cornelis Henricx Meeren voldaen en betaelt in presentie van voornoemde Van Gils den 28 november 1674

Rekeninghen gedaen bij Wouter Anthonis Meeren gewesen voogt van de weeskinderen van Cathalijn Cornelis Lambrechts daer vader af was Jacob Cornelis Meeren. <de rekeningen zijn opgemaakt bij Wouter thuis, ofwel in hoeve Nieuwenhuijs>

1674

Cornelis Henrick Meeren is aengestelt als voogt in plaetse van voornoemde Wouter Meeren.

Kantlijn linksboven (eerste pagina):
----------------------
Gepresenteert dese Rekeninghe bij den Rendant (=Bewindvoerder) in persoon aen
Adriaen Bastiaen Lodders woonende in de Hage, den behouden moederlijcken oom van dese kinderen als toesiender,
Cornelis Henrick Meeren, de vaderlijcke neve, ende
Jan Cornelis Jacobs naergebleven weduwman van de nefferen gemelte Cathalijn Cornelis Lambrechts.
Ter presentie ende overlach van Willem Janssen van den Kieboom, ende Joris Janssen van Gils, schepenen in Ginneken en Bavel dese 28 november 1674.
Mij present, Secretaris A. Beens.

Kantlijn linksonder (eerste pagina):
---------------------
De twee brieven, de een van 250 pond en de ander van 50 pond (?)
sijt aen den tegenwoordigh voogt met naem Cornelis Henrick ... (niet goed te lezen)

Samengevat:
Wouter Anthonis Meeren is voogd geweest over de 2 weeskinderen van Jacob Cornelis Meeren en Cathalijn Cornelis Lambrechts, met name Cornelius en Gertrudis. Die zijn op dat moment 17 en 15 jaar oud. Als Gertrudis 16 zal worden, moeten aan hen bedragen uitgekeerd worden. Hoog tijd dus om de rekening op te maken.
Wouter is bewindvoerder geweest (rendant) en legt verantwoording af over de transacties die hij gedaan heeft.
Ondertussen is zijn neef Cornelis Henrick Meeren aangewezen als hun voogd. Wouter zal ondertussen op leeftijd zijn gekomen, wellicht vandaar de overdracht aan zijn jongere neef (die dan 34 jaar is)

De rekening wordt opgemaakt bij Wouter thuis, in hoeve Nieuwenhuijs bij de Mark. Daar dichtbij woonde bij haar hertrouw in 1662 Cathalijn in hoeve de Blauwe Camer.
Aanwezig zijn buiten Wouter Adriaen Bastiaen Lodders (de oom van moeders kant, die in de (Princen) Hage woont als toeziend voogd, Cornelis Henrick Meeren (de neef van vaders kant) als tegenwoordig voogd, Jan Cornelis Jacobs (de weduwnaar van Cathalijn), en 2 schepenen van Ginneken en Bavel: Willem Janssen van den Kieboo en Joris Janssen van Gils en Secretaris Beens.

Er is een procedure aangespannen over de erfenis van een kind uit een eerder huwelijk van Cathalijn met Jan Peeter Dijckers, dat ondertussen overleden is.
Op 18 februari 1661 is voor schepenen van Ginneken hierover een contract opgesteld.

Er wordt ook verwezen naar een verdeling van goederen van 7 mei 1674 voor de schepenen van Ginneken.
In de acte van 7 juni 1663 met de Staet en inventaris is wellicht meer te vinden.
  [bron: Schepenbank Ginneken en Bavel Reg.no 18 52-1]
Staat en inventaris:
07-06-1673     Onscherpe opname van de 1e pagina. Opnieuw maken, en ook de ander pagina’s vastleggen.

Wat wel te lezen valt: De staat en inventaris van de Blauwe Camer wordt gemaakt voor Cathelijn Cornelis Lambrechts, vrouw van Jan Cornelis Jacobs, oud-burgemeester van Ginneken. Het gaat over de 2 weeskinderen van Jacob Cornelis Meeren en Cathelijn.
  [bron: SAB Breda R18, 51-1 Schepenbank Ginneken en Bavel]
Vestbrief:
01-09-1643     Jacob heeft 500 gulden geleend van Adriaen Peeter Beens, bakker. Schuldbrief is vastgelegd op 1 september 1643. Jacob zal penning 16 van 1 jaar betalen, ten eerste op 27 april 1644.
Jacob zal als onderpand geven zijn stede, huisinghe, schuur, hovinge en erfenisse met alle toebehorende, genaamd Ringelenberch, groot omtrent 6 bunder (ongeveer 6 hectare), gelegen onder Ginneken tot Overacker, oost-, en noordwaarts aan de gemeente van Camerschot (=gemeinte=een gebied dat door een beperkte groep rechthebbenden gezamenlijk mocht worden gebruikt), zuidwaarts aan Guilliam Verplaeten en westwaarts aan de heerenstraete (= de openbare weg, van de heer), naast den commer daaropstaande, en alles in dezelfde staat als waarin hij het onlangs in koop verkregen heeft van Henrick Jacob Coremans, en al het hand- en gereed geld voor de termijne voornoemd.
De schuldbrief is afgehandeld op 29 januari 1649.
  [bron: SAB Breda Vestbrieven R698 f175v of 179v]
21-02-1645     Samenvatting:

Wouter koopt de helft van de boerderij, en de andere percelen, van zijn 2 broers, hun rechtmatig deel van de erfenis.
Ze zijn met zijn vieren. De zus bezit ook 1/4 deel, net als Wouter.

Wouter en zijn zus moeten de boerderij en de percelen gemeen en onverdeeld beschouwen.

Henrick is in 1633 getrouwd en Jacob ook voor 1642 (Cornelia is gedoopt in 1642). Zij zullen niet meer in het ouderlijk huis gewoond hebben.
Zijn zus Maeyken is in 1644 getrouwd.

Wouter zal er zeker gewoond hebben.

Op 15 augustus 1655 koopt Wouter ook het 1/4 deel van zijn zus Maeyken.

In het artikel Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143) is deze hoeve gelegen aan de Strijbeekse weg 11.
Via het kadaster van 1811-1832 is dit te herleiden. Misschien iets voor later.
Er staat ook in dat Maeyken woont in Strijbeekseweg 6. Van wanneer dat is, staat niet in het artikel.

In de akte is vernoemd Peter Cornelis Meeren. In het artikel staat dat dit Peter Cornelis Denijs Meeren uit Ginneken is. Ik heb dat nog niet ergens terug kunnen vinden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transcriptie:

Quamen Henrick ende Jacob, gebroederen, Cornelis Meiren sonen, hebben bevest Wouter Cornelis Meiren, hennen broeder, de gerechtige helft henlieden competerende in ende van

- ene stede, huysinge, schuere hovinge ende erfenisse ende van alle haere toebehoorte, groot in t geheel ontrent drye bunderen, gestaen ende gelegen onder Ghinneken in de Rechterstraete, zuydwaert aen Peeter Cornelis Meiren ende voorts omgaens aen ’s Heerenstraete

- item noch van een stuck saeylants, genaemt de Heyninge, groot in t geheel ontrent een halft buynder, gelegen daer ontrent, oistwaert aen d’erfgenaemen Michiel Janssen van der Avoirt, zuydwaert aan Gosuinus van Bernagien, ende andere beyden erve, westwaert aan Laureijs Joosten van den Couwelaer, ende noortwaert aen Adriaen Michielsen van den Avoirt

- item noch van een stuck saeylants, groot in t geheel ontrent een buynder, gelegen op de Grootacker, oistwaert aan Cornelis Peeter Vlamincx, zuydtwaert aan Cornelis Cornelis Claessen, westwaert aen de weduwe Mr. Peeter van de Plas, ende noortwaert aen de Armen tot Ghinneken

- item noch in ende van een stuck heijvelts, groot in t geheel ontrent twee buynderen, gelegen in t Geersbroek, oistwaert aen ’s Heerenstraete, zuydtwaert aen de weduwe Pauwels Tijsen, westwaert aen de beke ende noortwaert aen Peeter Jan Stouts,

alsoo groot ende cleijn onbegrepen der maeten als de stede ende parcheelen van erven voorschreven, ter plaetsen voorschreven, gemeijn ende ongedeelt, gestaen ende gelegen sijn metten cooper ende sijne suster, te vrijen ende met alsulcken commer, alsdaer met recht schuldich is, uyt te gaen, die den cooper tot sijnen last is nemende, midts desen.

Gevest ende Actum annot 1645, eenentwintich dagen in februari

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [bron: Schepenbank Ginneken en Bavel Inv. 693 f220r]
Jacob:
(1) trouwde met Catharina Huberti. Catharina is overleden vóór zondag 13 juni 1649.
Getuige bij:
04-09-1648     doop Cornelius Petrus Stoops (1648-vóór 1650) [zie 1.1.1.1.5.4.1]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 17 r]
(2) trouwde op zondag 13 juni 1649 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 3r] met Barbara Adriani Lamberti. Bij het kerkelijk huwelijk van Jacob en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Geevaerts en Elisabeth Joannis Haelbos. Barbara is overleden vóór woensdag 2 februari 1656.
Notitie bij overlijden van Barbara: Op 3 augustus 1654 is zij waarschijnlijk als getuige bij de doop van Catharina Stoops, haar nichtje via schoonzus Maria Cornelii Meeren. Vermeld is Barbara Jacobi. Op 2 februari 1656 hertrouwt Jacobus. In de tussenliggende periode zal Barbara overleden zijn.
(3) trouwde op woensdag 2 februari 1656 in Ulvenhout [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 9v] met Catharina Cornelis Lambrechts (Cathelijn) Janssen (afb. 52, 53, 28, 29, 54, 55, 19, 31, 34, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 en 48), 27 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Jacob en Cathelijn waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Adriana Matthei. Cathelijn is een dochter van Cornelius Lamberti en Gertrudis Sebastiani. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1628 in Princenhage. Bij de doop van Cathelijn waren de volgende getuigen aanwezig: Antonia Gualteri en Gerardus Nicolai. Cathelijn is overleden vóór zaterdag 11 juni 1689, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cathelijn: Op 26 juni 1689 treedt voor de schepenbank van Ginneken en Bavel Jan Cornelissen van Minderhout, weduwnaar van Cathalijn Cornelis Lambrechts, in het huwelijk met weduwe Anneken Jansen van Poppel. Op 11 juni gaan zij in ondertrouw.
Cathelijn is weduwe van Jan Peeter Adriaen Dijckers (1615-vóór 1656), met wie zij trouwde op zaterdag 10 mei 1653 in Princenhage [bron: Trouwen schepenen Princenhage 1649-1729, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 149, blad 17v]. Cathelijn trouwde later op zondag 7 mei 1662 in Ginneken [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1660-1680, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 124, blad 21] met Jan Cornelis Jacobs.
Notitie bij Cathelijn: Cathelijn Cornelis Brechten genoemd in de akte van 19 mei 1662
Adres:
15-04-1662     Blauwe Kamer (Bij haar ondertrouw woont zij op de hoeve Blauwe Camer. Gelegen aan de westkant van de Mark. Was onderdeel van de Drie Hoeven.)   [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1660-1680, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 124, blad 21]
Allerhande acte, protocol:
19-05-1662     Matthijs, Nicolaas, Joachim, Lijsken (getrouwd met Jan Meeus Jansen), en Neeltjen Peeter Dijckers (getrouwd met Hendrick Goos Wouters) verklaren dat ze samen de rechtskosten pro rata zulen afdragen in de procedure tegen de weeskinderen van Jacob Cornelis Meiren, waarvan de moeder Cathalijn Cornelis Brechten is. Voor de weeskinderen zijn door de schepenen van de Hage aangesteld Wouter Anthonis Meiren als voogd, en Adriaen Bastiaen Lodders als toeziend voogd.   [bron: P. van Heusden, Allerhande acten (Protocollen), 1662 / 14-05-1664, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0205, blad 2v]
Kinderen van Jacob en Catharina:
1 Huijbrecht Jacob Cornelis Meeren, gedoopt in Galder. Volgt 1.1.1.1.5.1.1.
meiren_maijken_jacob__maakt_haar_testament_op_1_september_1703_in_de_blauwe_camer_onder_ginneken__ze_is_niet_getrouwd_en_beddeleggende_-_1.jpg meiren_maijken_jacob__maakt_haar_testament_op_1_september_1703_in_de_blauwe_camer_onder_ginneken__ze_is_niet_getrouwd_en_beddeleggende_-_2.jpg meiren_maijken_jacob__maakt_haar_testament_op_1_september_1703_in_de_blauwe_camer_onder_ginneken__ze_is_niet_getrouwd_en_beddeleggende_-_3.jpg
56 Meiren Maijken Jacob, maakt haar testament op 1 september 1703 in de Blauwe Camer onder Ginneken, ze is niet getrouwd en beddeleggende - 1
57 Meiren Maijken Jacob, maakt haar testament op 1 september 1703 in de Blauwe Camer onder Ginneken, ze is niet getrouwd en beddeleggende - 2
58 Meiren Maijken Jacob, maakt haar testament op 1 september 1703 in de Blauwe Camer onder Ginneken, ze is niet getrouwd en beddeleggende - 3
2 Maria Jacob (Maijken) Meeren [1.1.1.1.5.1.2] (afb. 56 t/m 58).
Notitie bij Maijken: Waarschijnlijk is zij dezelfde als Maria Jacobus Meeren. Maria is de doopnaam van Maijken. Ik heb ze samengebracht.
In haar testament noemt ze Jacob Huijbrecht als de zoon van haar broer. Catharina Cornelis Meiren als haar nicht. Josijntken Cornelis Meeren is waarschijnlijk de weduwe van Cornelis Jacob Meiren. Cornelis zelf wordt namelijk niet genoemd.
Ik vermoed dat haar moeder Catharina Huberti is. Van Huijbrecht is ook geen doop gevonden, en ze noemt hem haar broer.
Testament:
11-09-1703     Maijken is bedlederig, maar wel goed bij haar verstand. Bij haar thuis wordt het testament opgemaakt. Ze woont op de hoeve van de Blauwe Camer.
Ze laat aan Catharina Cornelis Meiren, haar nicht (dochter van Cornelis Jacob Meiren) een aantal persoonlijke dingen na zoals haar oorbinslens. Ze krijgt die voor haar bewezen diensten (zal om de verzorging gegaan zijn, gezien ze bedlederig was)
Josijntken Cornelis Meiren (verwacht dat dit Josina Laureijs Pauwels Gijbs is, de vrouw van Cornelis Jacob Meiren) krijgt onder andere een obligatie van 150 gulden ten laste van Anthony Wouter Meiren, wonend onder Notsel. (Dit zal Anthony Wouter Cornelis Henrici Meiren zijn).
Aan Jacob Huijbrecht Meiren, haar broers zoon, is bij het opruimen van haar spullen, vrij om te doen wat hij wil. (Het lijkt erop dat Jacob in de hoeve De Blauwe Camer woont, hij is dan 27 jaar)
  [bron: J. Rijckevorssel, Testamenten, codiciliën enz. (Minuten), 1697 - 1703, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0505, blad 26]
Getuige bij:
29-10-1682     doop Adriana van Alphen (geb. 1682) [zie 1.1.1.1.5.1.7.2]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 154 r]
meeren_cornelia_jacobus_cornelii__rk_gedoopt_in_ginneken_op_19_augustus_1642.jpg
59 Meeren Cornelia Jacobus Cornelii, rk gedoopt in Ginneken op 19 augustus 1642
3 Cornelia Jacobus Meeren [1.1.1.1.5.1.3] (afb. 59). Zij is gedoopt op dinsdag 19 augustus 1642 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 199 r]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonia Cornely Meeren en Ariaen Beens (±1610-1665) [zie 1.1.1.1.7.3] [aangetrouwde neef van vader].
meeren_elisabeht_jacob_cornelii__rk_gedoopt_op_29_mei_1648_in_ginneken.jpg
60 Meeren Elisabeht Jacob Cornelii, rk gedoopt op 29 mei 1648 in Ginneken
4 Elisabeth Jacobi Meeren [1.1.1.1.5.1.4] (afb. 60). Zij is gedoopt op vrijdag 29 mei 1648 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 6]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Hesselius Godefridi en Martina Anthonis Henrick Peeter Meeren [zie 1.1.1.1.7.1] [nicht van vader].
Kinderen van Jacob en Barbara:
meeren_catharina_jacobus_cornelii__rk_gedoopt_in_ginneken_op_17_april_1650.jpg
61 Meeren Catharina Jacobus Cornelii, rk gedoopt in Ginneken op 17 april 1650
5 Catharina Jacobus Meiren [1.1.1.1.5.1.5] (afb. 61). Zij is gedoopt op zondag 17 april 1650 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 16]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Laurentii en Wouter Meeren (ovl. 1658) [zie 1.1.1.1.5.3] [oom vaderszijde]. Catharina is overleden vóór woensdag 9 april 1653, ten hoogste 2 jaar oud.
meeren_cornelia_jacobus_cornelii__rk_gedoopt_in_ginneken_op_20_mei_1651.jpg
62 Meeren Cornelia Jacobus Cornelii, rk gedoopt in Ginneken op 20 mei 1651
6 Cornelia Jacobus Meeren [1.1.1.1.5.1.6] (afb. 62). Zij is gedoopt op zaterdag 20 mei 1651 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 24 r]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Petri Gijssels, Cornelia Adriani Lamberti en Anthonia Cornely Meeren.
Getuige bij:
19-03-1680     doop Anna van Alphen (geb. 1680) [zie 1.1.1.1.5.1.7.1]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 144 r]
24-02-1695     doop Gertrudis Cornelii Meiren (geb. 1695) [zie 1.1.1.1.5.1.8.5]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 193 r]
7 Catharina Jacobi (Cathelijn) Meeren, gedoopt op woensdag 9 april 1653 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.1.7.
Kinderen van Jacob en Cathelijn:
8 Cornelius Jacob Meeren, gedoopt op woensdag 24 januari 1657 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.1.8.
9 Gertrudis Jacob (Gertruy [Geertruyt]) Meeren, gedoopt op dinsdag 28 januari 1659 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.1.9.
meeren_huijbrecht_jacob__handtekening_onder_allerhande_akte_waarin_hij_borg_staat_voor_adriaen_pauwels_wagemaekers_op_1_maart_1678.jpg meeren_huijbrecht_jacob__gaat_in_ondertrouw_met_cornelia_jaspar_conincx_op_21_mei_1675_voor_de_schepenen_van_ginneken_en_bavel.jpg meeren_huijbrecht_jacob__gaat_in_ondertrouw_met_cornelia_jaspar_conincx_op_21_mei_1675_voor_de_schepenen_van_ginneken_en_bavel_en_trouwen_op_4_juni_1675.jpg meeren_huijbrecht__trouwt_voor_de_rk_kerk_in_ulvenhout_met_cornelia_coeninckx_op_4_juni_1675.jpg meeren_huijbrecht_jacob__borgstelling_met_vernoeming_van_het_weeskind_van_zijn_overleden_vrouw_cornelia_pauwels_wagemaeckers_op_21_mei_1685_in_galder_-1.jpg meeren_huijbrecht_jacob__borgstelling_met_vernoeming_van_het_weeskind_van_zijn_overleden_vrouw_cornelia_pauwels_wagemaeckers_op_21_mei_1685_in_galder_-2.jpg
63 Meeren Huijbrecht Jacob, handtekening onder allerhande akte waarin hij borg staat voor Adriaen Pauwels Wagemaekers op 1 maart 1678
64 Meeren Huijbrecht Jacob, gaat in ondertrouw met Cornelia Jaspar Conincx op 21 mei 1675 voor de schepenen van Ginneken en Bavel
65 Meeren Huijbrecht Jacob, gaat in ondertrouw met Cornelia Jaspar Conincx op 21 mei 1675 voor de schepenen van Ginneken en Bavel en trouwen op 4 juni 1675
66 Meeren Huijbrecht, trouwt voor de rk kerk in Ulvenhout met Cornelia Coeninckx op 4 juni 1675
67 Meeren Huijbrecht Jacob, borgstelling met vernoeming van het weeskind van zijn overleden vrouw Cornelia Pauwels Wagemaeckers op 21 mei 1685 in Galder -1
68 Meeren Huijbrecht Jacob, borgstelling met vernoeming van het weeskind van zijn overleden vrouw Cornelia Pauwels Wagemaeckers op 21 mei 1685 in Galder -2
meeren_huijbrecht_jacob__request_van_14_januari_1686_voor_de_schepenbank_van_ginneken_en_bavel_-_1.jpg meeren_huijbrecht_jacob__request_van_14_januari_1686_voor_de_schepenbank_van_ginneken_en_bavel_-_2.jpg meeren_huijbert_jacob__trouwt_met_caetlijn_marinus_verhoeven_op_6_mei_1691_in_de_nh_kerk_van_ginneken.jpg
69 Meeren Huijbrecht Jacob, request van 14 januari 1686 voor de Schepenbank van Ginneken en Bavel - 1
70 Meeren Huijbrecht Jacob, request van 14 januari 1686 voor de Schepenbank van Ginneken en Bavel - 2
71 Meeren Huijbert Jacob, trouwt met Caetlijn Marinus Verhoeven op 6 mei 1691 in de nh kerk van Ginneken
1.1.1.1.5.1.1 Huijbrecht Jacob Cornelis Meeren (afb. 63 t/m 71), zoon van Jacobus Cornelis Henrick Peeter (Jacob) Meeren (zie 1.1.1.1.5.1) en Catharina Huberti. Hij is gedoopt in Galder.
Notitie bij Huijbrecht: 18-05-1675: Huijbrecht Jacob Cornelis Meeren (bij zijn ondertrouw met Cornelia Jaspar Conincx)
04-06-1675: Huijbrecht Jacob Cornelis Meeren (bij zijn trouwen met Cornelia )
04-06-1675: Hubertus Mieren (bij zijn trouwn in de kerk met Cornelia Coeninckx)
01-03-1678: Huijbrecht Jacob Meeren (akte waarin hij borg staat)
06-05-1691: Huybert Jacob Meeren (bij zijn trouwen met Caetlijn)
Adressen:
18-05-1675     Ginneken
26-05-1677     Galder (Ginneken) (In de akte leent Huijbrecht 200 Rijns guldens van begijn Ida Cornelis Beens; hij heeft die op 12 mei 1687 afbetaald samen met de interest.)   [bron: G. Prasers, Allerhande acten (Protocollen), 1677 - 1680, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0185, blad 6]
01-03-1678     Galder (Borgstelling voor Adriaen Pauwels Wagemaekers, die 200 gulden schuldig is aan begijn Cathalijn Adriaen Coremans)   [bron: G. Prasers, Allerhande acten (Protocollen), 1677 - 1680, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0185, blad 78]
Beroep:
19-12-1693     Tavernier (buiten de Ginnekense poort onder Teteringen)   [bron: P.B. van Oerle, Allerhande acten (Minuten), 1691 - 1694, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0297, aktenummer 95]
Allerhande acte, protocol:
21-05-1685     Jasper en Andries Paulus Wagemaeckers, en Maeijken en Cathalijn Pauwels Wagemaekers (de 2 laatste zijn bejaard en ongetrouwd) maken zich sterk voor het weeskind van Cornelia Pauwels Wagemaeckers, hun zus, waarvan de vader is Huijbrecht Jacob Meeren.
Andries heeft een behoorlijke som geld geleend van begijn Cathalijn Adriaen Coremans. Hij heeft in meerdere keren dit geld geleend, voor in totaal 650 gulden. Dit geld heeft hij gebruikt om de nagelaten schulden van hun ouders te betalen.
Als onderpand is er een perceel zaailand, genaamd de Ongenacker, gelegen tot Galder. Oostwaarts Peeter Cornelissen Roelen, westwaarts aan de Ackerweg, ten noorden aan Henrick Cornelis Roelen, zuidwaarts Adriaen Adriaense Cornelisse Gilsemans.
Ook als onderpand een dries en hof met het huisinghe daaropstaand, 2 lopenzaad groot, gelegen te Galder. Oostwaarts s Heerenstraet, zuidwaarts Adriaen (Ver?)Meiren, westwaarts de kinderen van Peeter Jaspaers van Hoijdonck, en noordwaarts de zelfde kinderen.

Oo een perceel zaailand, genaamd de beeckacker met de wei, groot omtrent een bunder, gelegen tot Galder. Oostwaarts de kinderen van Peeter Jaspaers van Hoijdonck, ten zuiden Cornelis Adriaen Gilsemans, westwaarts dezelfde kinderen van Hoijdonck, en ten noorden aan de beeck.

Verscheen ook Maeijcken Jasper Conincx, samen met haar man en voogd Andries Paulus Wagemaekers, die verklaart ook nog borg te staan voor een perceel weiland met een schuur daarop, gelegen tot Galder, groot een halve bunder. Oostwaarts de Heer Strunchuijs(?) Schagen, zuidwaarts de kinern Peeter Jaspers van Hoijdonck, westwaarts de Heerenstraet en noordwaarts Jan Cornelis Timmers.

Verder als onderpand van alle genoemde personen ook alle goederen, roerende en onroerende, alsmede gereed geld.
  [bron: W. van Bommel, Allerhande acten (Minuten), 1683 - 1685, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0311, blad 578]
Rekest:
14-01-1686     Aen Mijne Edelachtbare Heeren Schoutet ende Schepenen van Ginneken en Bavel

Geeft met behoorlijcke peterentie te kennen Huijbrecht Jacob Meeren h.. dat hij supplient genegen is om sijn eenige goederen te vercoopen, tot betaelingen van sijn en sijne overleden huisvrouw saliger schulden ende t selve niet vermagh te dpen, door diendaer een weeskint is, als alleen met permissie ende consent van U Edelen Achtbaren ende tot noch toe over t weeskint geen wettig toesiender en is, sal den middelerwijl versuecken van U Edele Achtbaren om dat den gestelt soude mogen werden ende nademael d... vercoopinge niet mach gedaen worden als niet ordre en toestem van U Edele Achtbaren als voornoemd, soo is den supplient genootsaect sich te keeren tot U Edele Achtbaren, biddende en versoeckende dat der selven goederen gelieft sijn bij apostillen marginaelijten verstaen, dat den supplient soo veel erfgoederen vermach te vercoopen daermede hij sijn en sijn overleden huijsvrouw schulden
betaelt konnen werden, te meer den supplienten ende sijn weeskint groot schade ende interest door t niet betaelen der schulden sijn lijdende, de welcks doende (voor Secretaris A Vemmers?)

Kantlijn linkboven (staat niet geheel op de afbeelding):

ten desen den supplient accoord ende dienvolgende consent tot vercooping, behoudens dat sal werden gestelt, .... ... Actum 19 januari 1686, A. Beens 1686.
  [bron: SAB Breda Schepenbank Ginneken en Bavel R18-4 nr 48 (checken)]
Huijbrecht:
(1) trouwde op dinsdag 4 juni 1675 in Ginneken [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1660-1680, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 124, blad 257] met Cornelia Jasper Conincx, nadat zij op zaterdag 18 mei 1675 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1670-1679 bijlagen, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 128, blad 57]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 4 juni 1675 in Ulvenhout [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 22v].
Notitie bij het huwelijk van Huijbrecht en Cornelia: Huijbrecht is nog niet eerder getrouwd, is jongeman genoemd voor de schepenbank. Cornelia is jongedochter genoemd.
Zij is gedoopt in Ginneken.
Notitie bij Cornelia: 18-05-1675: Cornelia Jasper Coeninckx (Conincx)
Adres:
18-05-1675     Ginneken
(2) trouwde op zaterdag 4 juni 1689 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1680-1690 bijlagen, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 129, blad 95] met Jenneke Cornelissen van Alphen, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 14 mei 1689 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1680-1690 bijlagen, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 129, blad 95]. Bij het burgerlijk huwelijk van Huijbrecht en Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Petronella Petri.
Notitie bij het huwelijk van Huijbrecht en Jenneke: Huijbrecht was weduwnaar. Ze trouwen precies 14 jaar na het 1e huwelijk van Huijbrecht.

Huijbrecht trouwt met Jenneke Cornelis van Alphen, en zun zus Catharina is in 1680 getrouwd met Joannes Cornelis van Alphen. Waarschijnlijk over en weer getrouwd.
Jenneke is een dochter van Cornelius Adriani Alphen en Cornelia Henrici. Zij is gedoopt op maandag 23 april 1657 in Ginneken. Bij de doop van Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Anthonia Rumoldi. Jenneke is overleden vóór zondag 6 mei 1691, ten hoogste 34 jaar oud.
Adres:
04-06-1689     Teteringen
(3) trouwde op zondag 6 mei 1691 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 118, folio: 54] met Catharina Marinus (Caetlijn) Verhoeven, nadat zij op zaterdag 21 april 1691 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 118, folio: 54].
Notitie bij het huwelijk van Huijbrecht en Caetlijn: Huijbert is weduwnaar van Jenneken Cornelis van Alphen. Catharina is niet eerder getrouwd.
Zij is gedoopt in Ulicoten onder Baarle.
Adres:
06-05-1691     Ginneken
Getuige bij:
17-03-1692     doop Cornelia Cornelii Meiren (geb. 1692) [zie 1.1.1.1.5.1.8.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; DTB-nr: 113, fol: 187 r]
Kind van Huijbrecht en Cornelia:
1 Jacob Huijbrecht Meeren [1.1.1.1.5.1.1.1]. Hij is gedoopt op woensdag 29 april 1676 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 125]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Maria Petri.
Notitie bij Jacob: In het testament van Maijken Jacob Meiren (J. Rijckevorssel, Testamenten, codiciliën enz. (Minuten), 1697 - 1703, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0505, blad 26) wordt hij haar broers zoon genoemd. Wie de moeder is, heb ik niet kunnen bepalen.
Testament:
11-09-1703     Zijn tante Maijken Jacob Meiren maakt haar testament op en vernoemt hem om vrij te doen met alles wat zij niet specifiek benoemd heeft.   [bron: J. Rijckevorssel, Testamenten, codiciliën enz. (Minuten), 1697 - 1703, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0505, blad 26]
meeren_catharina_jacobus_cornelii__rk_gedoopt_in_ginneken_op_9_april_1653.jpg
72 Meeren Catharina Jacobus Cornelii, rk gedoopt in Ginneken op 9 april 1653
1.1.1.1.5.1.7 Catharina Jacobi (Cathelijn) Meeren (afb. 72), dochter van Jacobus Cornelis Henrick Peeter (Jacob) Meeren (zie 1.1.1.1.5.1) en Barbara Adriani Lamberti. Zij is gedoopt op woensdag 9 april 1653 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 34 r]. Bij de doop van Cathelijn waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonia Cornelii en Adriana Henrici Cornelii Meeren.
Notitie bij de geboorte van Cathelijn: Anthonia is waarschijnlijk de vrouw van Cornelius Henricus Meeren, oma dus. Adriana Henrici Meiren is waarschijnlijk de vrouw van broer Hernicus Cornelius.
Adres:
1680     Ginneken
Getuige bij:
10-09-1687     doop [waarschijnlijk] Maria Jacobus Jegers (geb. 1687) [zie 1.1.1.1.5.1.9.1]    [tante moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Nieuwstraat, 1668-1695; GA Breda - DTB-nr. : 14, fol. 141]
Cathelijn trouwde, 27 jaar oud, op maandag 22 april 1680 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676;DTB-nr: 124 en 129, folio: 331] met Joannes Cornelii (Jan) van Alphen.
Adres:
1680     Ginneken
Kinderen van Cathelijn en Jan:
1 Anna van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 19 maart 1680 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 144 r]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Roberti en Cornelia Jacobus Meeren (geb. 1651) [zie 1.1.1.1.5.1.6] [tante moederszijde].
2 Adriana van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.2]. Zij is gedoopt op donderdag 29 oktober 1682 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 154 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maijken Meeren [zie 1.1.1.1.5.1.2] [tante moederszijde] en Maria Petri.
3 Jacobus van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 1 mei 1685 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 162 r]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Meeren en [waarschijnlijk] Gertruy [Geertruyt] Meeren (geb. 1659) [zie 1.1.1.1.5.1.9] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Gertrudis Meeren genoemd als meter, vervangen door getuige Anna Meeren
4 Barbara van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 17 september 1686 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 165 r]. Bij de doop van Barbara was de volgende getuige aanwezig: Maria Petri.
Notitie bij de geboorte van Barbara: Maria Petri is meter, maar de achternaam?
5 Cornelia Joannes van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.5]. Zij is gedoopt op zaterdag 1 april 1690 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 180 r]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Alphen.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Meter
Moeder met Meiren aangeduid, bij de andere kinderen met Meeren
Getuige bij:
huwelijk Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) en Cornelia Nicolai [Niclaas] Beckers (geb. 1708) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1]    [achternicht van vader bruidegom]
6 Jacomijntje van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.6]. Zij is gedoopt op maandag 12 oktober 1693 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 190 r]. Bij de doop van Jacomijntje was de volgende getuige aanwezig: Hubertus (zijn vrouw Catharina) Meeren.
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Catharina was aanwezig als meter
7 Catharina van Alphen [1.1.1.1.5.1.7.7]. Zij is gedoopt op donderdag 20 juni 1697 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 202 r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Nicolai Beckers en Gertruy [Geertruyt] Meeren (geb. 1659) [zie 1.1.1.1.5.1.9] [tante moederszijde].
meeren_cornelius_jacobi_cornelii__rk_gedoopt_op_24_januari_1657_in_ginneken.jpg
73 Meeren Cornelius Jacobi Cornelii, rk gedoopt op 24 januari 1657 in Ginneken
1.1.1.1.5.1.8 Cornelius Jacob Meeren (afb. 73), zoon van Jacobus Cornelis Henrick Peeter (Jacob) Meeren (zie 1.1.1.1.5.1) en Catharina Cornelis Lambrechts (Cathelijn) Janssen. Hij is gedoopt op woensdag 24 januari 1657 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 55]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaa Lamberti en Catharina Walteri Anthony Meeren.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Nicolaa ipv de meter Catharina. Waarschijnlijk is dit de vrouw van Walteri Anthonius Meeren, ofwel de schoonzus van Jacobus.
Adressen:
1685     Ginneken
1697     In de Blauwe Kamer, Breda   [bron: Testament van 1697]
Cornelius trouwde, 28 jaar oud, op zondag 3 juni 1685 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: N-G 129 akte 71] met Josijntje Laureijs Pauwels (Josyna [Josina]) Gijps, nadat zij op woensdag 9 mei 1685 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: N-G 129 akte 71]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 3 juni 1685 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: N-G 129 akte 71]. Josyna [Josina] is een dochter van Laureijs Gijbs. Zij is gedoopt in Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Josyna [Josina]: Gijbs geschreven bij de doop van Maria
Notitie bij Josyna [Josina]: [Laurentii]
(Gijbs)
Adres:
1685     Ginneken
Kinderen van Cornelius en Josyna [Josina]:
1 Catharina Cornelii Meiren [1.1.1.1.5.1.8.1]. Zij is gedoopt op donderdag 7 maart 1686 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 164 r]. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Gertruy [Geertruyt] Meeren (geb. 1659) [zie 1.1.1.1.5.1.9] [tante vaderszijde].
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Petrus Cornelisse Verhoeven [zie 1.1.1.1.5.1.8.6]
07-04-1733     doop [waarschijnlijk] Jacobus Petrus Verhoeven (geb. 1733) [zie 1.1.1.1.5.1.8.6.4]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 346]
2 Henrica Cornelii Meiren [1.1.1.1.5.1.8.2]. Zij is gedoopt op zaterdag 6 september 1687 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 169 r]. Bij de doop van Henrica was de volgende getuige aanwezig: Adriana Antonii Gijps.
Notitie bij de geboorte van Henrica: Meter
Henrica is overleden na 1729, minstens 42 jaar oud.
Getuige bij:
23-06-1729     doop [waarschijnlijk] Josina Petrus Verhoeven (geb. 1729) [zie 1.1.1.1.5.1.8.6.2]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 333]
3 Jacobus Cornelii Meiren [1.1.1.1.5.1.8.3]. Hij is gedoopt op zaterdag 12 maart 1689 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 174 r]. Bij de doop van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Maria Jacobi Meiren.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Meter
4 Cornelia Cornelii Meiren [1.1.1.1.5.1.8.4]. Zij is gedoopt op maandag 17 maart 1692 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; DTB-nr: 113, fol: 187 r]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaus van Alphen en Caetlijn Verhoeven [zie 1.1.1.1.5.1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Peter en Meter
5 Gertrudis Cornelii Meiren [1.1.1.1.5.1.8.5]. Zij is gedoopt op donderdag 24 februari 1695 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 193 r]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaen Laureijs Gijps en Cornelia Jacobus Meeren (geb. 1651) [zie 1.1.1.1.5.1.6] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Peter en Meter
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Antonius Rops (geb. 1735)
6 Maria Cornelii Jacob Meeren, gedoopt op maandag 16 juni 1698 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.1.8.6.
1.1.1.1.5.1.8.6 Maria Cornelii Jacob Meeren, dochter van Cornelius Jacob Meeren (zie 1.1.1.1.5.1.8) en Josijntje Laureijs Pauwels (Josyna [Josina]) Gijps. Zij is gedoopt op maandag 16 juni 1698 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 206 r]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Huijbrechts Meeren.
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuige is peter.
Adres:
27-01-1726     Ginneken
Maria trouwde, 27 jaar oud, op zondag 27 januari 1726 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 125 en 132, folio: 44 v] met Petrus Cornelisse Verhoeven, nadat zij op zaterdag 12 januari 1726 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 125 en 132, folio: 44 v]. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Catharina Cornelii Meiren (geb. 1686) [zie 1.1.1.1.5.1.8.1]. Hij is gedoopt in Grasen [bron: GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 346].
Adres:
27-01-1726     Grasen
Getuige bij:
geboorteaangifte Joanna Adriani Meiren (geb. 1738) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.5]
Kinderen van Maria en Petrus:
1 Cornelius Petrus Verhoeven, gedoopt op woensdag 15 januari 1727 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.1.8.6.1.
2 Josina Petrus Verhoeven [1.1.1.1.5.1.8.6.2]. Zij is gedoopt op donderdag 23 juni 1729 in Ginneken en Bavel [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 333]. Bij de doop van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Cornelii en [waarschijnlijk] Henrica Cornelii Meiren (1687-na 1729) [zie 1.1.1.1.5.1.8.2] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Josina: Genoemd naar oma Josina Gijps; meter Henrica Cornelii Meiren, dus daarom waarschijnlijkheid
3 Petrus Petrus Verhoeven [1.1.1.1.5.1.8.6.3]. Hij is gedoopt op donderdag 16 augustus 1731 in Ginneken en Bavel [bron: GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 340]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Nocolai Beckers en Joannes Adriani Robs.
4 Jacobus Petrus Verhoeven [1.1.1.1.5.1.8.6.4]. Hij is gedoopt op dinsdag 7 april 1733 in Ginneken en Bavel [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 346]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Joannis Blocke en [waarschijnlijk] Catharina Cornelii Meiren (geb. 1686) [zie 1.1.1.1.5.1.8.1] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Hoort Maria Cornelii Meiren tot de tak met Cornelius Jacobus meiren * Josina Gijps?
1.1.1.1.5.1.8.6.1 Cornelius Petrus Verhoeven, zoon van Petrus Cornelisse Verhoeven en Maria Cornelii Jacob Meeren (zie 1.1.1.1.5.1.8.6). Hij is gedoopt op woensdag 15 januari 1727 in Ginneken en Bavel [bron: GABreda - RK dopen DTB-nr: 113, fol: 326]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Cornelii en Laurentius Antonii Gijps.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Peter zal de opa van Maria geweest zijn (vader van Josina Gijps)
Cornelius trouwde, 21 jaar oud, op zondag 11 augustus 1748 in Ginneken en Bavel met Maria Jacobi (van den) Kauwelaar, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op maandag 4 november 1720 in Ginneken en Bavel.
Kind van Cornelius en van den:
1 Jacobus Cornelius Verhoeven, gedoopt op donderdag 6 april 1780 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.1.8.6.1.1.
1.1.1.1.5.1.8.6.1.1 Jacobus Cornelius Verhoeven, zoon van Cornelius Petrus Verhoeven (zie 1.1.1.1.5.1.8.6.1) en Maria Jacobi (van den) Kauwelaar. Hij is gedoopt op donderdag 6 april 1780 in Ginneken en Bavel. Jacobus is overleden op maandag 28 september 1840 in Teteringen, 60 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
Jacobus trouwde, 4 jaar oud, op zondag 23 januari 1785 in Teteringen met Adriana (de) Hoon, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 7 juli 1762 in Teteringen. de is overleden op zaterdag 8 juli 1848 in Teteringen, 86 jaar oud.
Kind van Jacobus en de:
1 Christiaan Jacobus Verhoeven, gedoopt op zaterdag 24 juni 1797 in Teteringen. Volgt 1.1.1.1.5.1.8.6.1.1.1.
1.1.1.1.5.1.8.6.1.1.1 Christiaan Jacobus Verhoeven, zoon van Jacobus Cornelius Verhoeven (zie 1.1.1.1.5.1.8.6.1.1) en Adriana (de) Hoon. Hij is gedoopt op zaterdag 24 juni 1797 in Teteringen. Christiaan is overleden op vrijdag 10 november 1848 in Breda, 51 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Bouwman
Hovenier
Christiaan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1826 in Teteringen met Petronella Sips, 31 jaar oud. Zij is gedoopt op zaterdag 29 november 1794 in Terheijden. Petronella is overleden op dinsdag 3 februari 1835 in Teteringen, 40 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1835 in Teteringen met Anna Merks, 33 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1802 in Teteringen. Anna is overleden op maandag 17 december 1877 in Breda, 75 jaar oud.
Beroepen:
Dienstmeid
Hovenierste
Kind van Christiaan en Anna:
1 Adriana Verhoeven, gedoopt op zaterdag 26 juni 1841 in Teteringen. Volgt 1.1.1.1.5.1.8.6.1.1.1.1.
1.1.1.1.5.1.8.6.1.1.1.1 Adriana Verhoeven, dochter van Christiaan Jacobus Verhoeven (zie 1.1.1.1.5.1.8.6.1.1.1) en Anna Merks. Zij is gedoopt op zaterdag 26 juni 1841 in Teteringen. Adriana is overleden op zondag 25 juni 1922 in Breda, 80 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Adriana trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 april 1867 in Breda met Cornelis (van) Ham, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op donderdag 22 augustus 1844 in Breda. van is overleden op zondag 13 april 1919 in Breda, 74 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Houtzager
Sjouwer
Soldaat (Tweede Regiment Vesting Artillerie Breda)
meeren_gertrudis_jacobi_cornelii__rk_gedoopt_op_28_januari_1659_in_ginneken.jpg
74 Meeren Gertrudis Jacobi Cornelii, rk gedoopt op 28 januari 1659 in Ginneken
1.1.1.1.5.1.9 Gertrudis Jacob (Gertruy [Geertruyt]) Meeren (afb. 74), dochter van Jacobus Cornelis Henrick Peeter (Jacob) Meeren (zie 1.1.1.1.5.1) en Catharina Cornelis Lambrechts (Cathelijn) Janssen. Zij is gedoopt op dinsdag 28 januari 1659 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 64]. Bij de doop van Gertruy [Geertruyt] was de volgende getuige aanwezig: Maria Petri.
Notitie bij de geboorte van Gertruy [Geertruyt]: Gertruy Vermeeren genoemd bij de doop van dochter Maria
Notitie bij Gertruy [Geertruyt]: 14-11-1681: Gertrudis Jacob Mieren
Getuige bij:
25-07-1681     doop [waarschijnlijk] Henricus Antonii Meiren (geb. 1681) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2]    [nicht van vader]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 150 r]
14-11-1681     doop [waarschijnlijk] Catharina Cornelius van Hoijdonck (geb. 1681) [zie 1.1.1.1.5.2.6.5]    [nicht van moeder]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 152]
01-05-1685     doop [waarschijnlijk] Jacobus van Alphen (geb. 1685) [zie 1.1.1.1.5.1.7.3]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 162 r]
07-03-1686     doop Catharina Cornelii Meiren (geb. 1686) [zie 1.1.1.1.5.1.8.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 164 r]
20-06-1697     doop Catharina van Alphen (geb. 1697) [zie 1.1.1.1.5.1.7.7]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 202 r]
Gertruy [Geertruyt] trouwde met [waarschijnlijk] Jacobus Janssen Jegers.
Kind van Gertruy [Geertruyt] en Jacobus:
1 [waarschijnlijk] Maria Jacobus Jegers [1.1.1.1.5.1.9.1]. Zij is gedoopt op woensdag 10 september 1687 in Breda [bron: Breda RK dopen Nieuwstraat, 1668-1695; GA Breda - DTB-nr.: 14, fol. 141]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Janssen en [waarschijnlijk] Cathelijn Meeren (geb. 1653) [zie 1.1.1.1.5.1.7] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Genoemd Catharina Vermeeren
meeren_henricus_cornelij__trouwt_rk_met_adriana_antony_monden_op_7_november_1633_in_ginneken.jpg meeren_henricus_cornelij__ondertrouwt_rk_met_adriana_antony_monden_op_30_oktober_1633_in_ginneken.jpg
75 Meeren Henricus Cornelij, trouwt rk met Adriana Antony Monden op 7 november 1633 in Ginneken
76 Meeren Henricus Cornelij, ondertrouwt rk met Adriana Antony Monden op 30 oktober 1633 in Ginneken
1.1.1.1.5.2 Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (afb. 75 en 76), zoon van Cornelis Henrick Peeter Meiren (zie 1.1.1.1.5). Hij is gedoopt in Ginneken.
Notitie bij Henrick: 30-10-1633: Henricus Cornelij Meeren (bij de RK ondertrouw met Adriana)
07-11-1633: Hernicus Cornelij Meeren (bij de RK trouw met Adriana)
22-02-1634: Henricus Cornelij (RK doop van Sijken)
18-11-1635: Henricus Cornelii Meere (RK doop van Neeltje)
16-12-1640: Henricus Meeren (RK doop van Cornelius)
22-07-1643: Henricus Cornelii Meeren (RK doop van Elisabetha)
22-05-1650: Henricus Cornelii Meiren RK doop van Adrianus)
16-11-1652: Henricus Cornelii Meiren (RK doop van Anthonia)
Akte van verkoop:
07-01-1654     Henricus is vermeld als schepen te Ginneken, net als Adrianus Petrus Beens. Vincent Lucas verschijnt voor de schepenen. Het gaat over de voldoening van de liquidatie en uitkoop van huis en erf genaamd De Croon, gelegen op de hoek van de Lange Brugstraat en de Herstraat, en van een stuk land onder Notsel, genaamd de Pierberch, 4 bunders groot, en van een stuk land onder Notsel, groot 3 bunder, aan de toeziende voogden van zijn kinderen.   [bron: Vestbrieven 1651 - 1655, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 535, blad 222r]
Borgbrief:
15-03-1642     Anthonis Henrick Meiren en Jacob Cornelis Meiren staan borg voor Henrick Cornelis Meiren. Henrick wil in Ulvenhout een hoeve pachten van rentmeester Verelst (van de domeinen van de prins van Oranje) voor de periode van maart 1642 tot maart 1648.   [bron: Vestbrieven 1640 - 1642, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 532, blad 253v]
Vestbrief:
21-02-1645     Samenvatting:

Wouter koopt de helft van de boerderij, en de andere percelen, van zijn 2 broers, hun rechtmatig deel van de erfenis.
Ze zijn met zijn vieren. De zus bezit ook 1/4 deel, net als Wouter.

Wouter en zijn zus moeten de boerderij en de percelen gemeen en onverdeeld beschouwen.

Henrick is in 1633 getrouwd en Jacob ook voor 1642 (Cornelia is gedoopt in 1642). Zij zullen niet meer in het ouderlijk huis gewoond hebben.
Zijn zus Maeyken is in 1644 getrouwd.

Wouter zal er zeker gewoond hebben.

Op 15 augustus 1655 koopt Wouter ook het 1/4 deel van zijn zus Maeyken.

In het artikel Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143) is deze hoeve gelegen aan de Strijbeekse weg 11.
Via het kadaster van 1811-1832 is dit te herleiden. Misschien iets voor later.
Er staat ook in dat Maeyken woont in Strijbeekseweg 6. Van wanneer dat is, staat niet in het artikel.

In de akte is vernoemd Peter Cornelis Meeren. In het artikel staat dat dit Peter Cornelis Denijs Meeren uit Ginneken is. Ik heb dat nog niet ergens terug kunnen vinden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transcriptie:

Quamen Henrick ende Jacob, gebroederen, Cornelis Meiren sonen, hebben bevest Wouter Cornelis Meiren, hennen broeder, de gerechtige helft henlieden competerende in ende van

- ene stede, huysinge, schuere hovinge ende erfenisse ende van alle haere toebehoorte, groot in t geheel ontrent drye bunderen, gestaen ende gelegen onder Ghinneken in de Rechterstraete, zuydwaert aen Peeter Cornelis Meiren ende voorts omgaens aen ’s Heerenstraete

- item noch van een stuck saeylants, genaemt de Heyninge, groot in t geheel ontrent een halft buynder, gelegen daer ontrent, oistwaert aen d’erfgenaemen Michiel Janssen van der Avoirt, zuydwaert aan Gosuinus van Bernagien, ende andere beyden erve, westwaert aan Laureijs Joosten van den Couwelaer, ende noortwaert aen Adriaen Michielsen van den Avoirt

- item noch van een stuck saeylants, groot in t geheel ontrent een buynder, gelegen op de Grootacker, oistwaert aan Cornelis Peeter Vlamincx, zuydtwaert aan Cornelis Cornelis Claessen, westwaert aen de weduwe Mr. Peeter van de Plas, ende noortwaert aen de Armen tot Ghinneken

- item noch in ende van een stuck heijvelts, groot in t geheel ontrent twee buynderen, gelegen in t Geersbroek, oistwaert aen ’s Heerenstraete, zuydtwaert aen de weduwe Pauwels Tijsen, westwaert aen de beke ende noortwaert aen Peeter Jan Stouts,

alsoo groot ende cleijn onbegrepen der maeten als de stede ende parcheelen van erven voorschreven, ter plaetsen voorschreven, gemeijn ende ongedeelt, gestaen ende gelegen sijn metten cooper ende sijne suster, te vrijen ende met alsulcken commer, alsdaer met recht schuldich is, uyt te gaen, die den cooper tot sijnen last is nemende, midts desen.

Gevest ende Actum annot 1645, eenentwintich dagen in februari

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [bron: Schepenbank Ginneken en Bavel Inv. 693 f220r]
Getuige bij:
27-01-1640     kerkelijk huwelijk [waarschijnlijk] Wouter Meeren (ovl. 1658) en Cornelia Anthonii Schrawen [zie 1.1.1.1.5.3]    [broer bruidegom]   [bron: Trouwen rk Ginneken 1626, 1631 - 1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 115, blad 21r]
Henrick trouwde op maandag 7 november 1633 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810, DTB-nr: 115, folio: 012 en 013 v en r] met Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden, nadat zij op zondag 30 oktober 1633 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ginneken-Bavel Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810, DTB-nr: 115, folio: 012 en 013 v en r]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henrick en Adriaentke waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Henrici Meeren en Joannis Petri Monden. Bij de ondertrouw van Henrick en Adriaentke waren de volgende getuigen aanwezig: Valerius Antony Meeren en Martinus Laurenty Sgrauwen.
Notitie bij het huwelijk van Henrick en Adriaentke: Het handschrift in het trouwboek is lastig. Er lijkt Meeus te staan, maar als je naar andere bladen kijkt, zie je dat de r na een e er bijna aan vast zit. Bijvoorbeeld op 20 mei 1634 bij het trouwen van Adrianus Peeter Beens met Maria Antony Meeren, gebeurt het op dezelfde manier.

Als getuige bij het huwelijk is Cornelius Henrici Meeren aanwezig. Zeer waarschijnlijk is dit zijn vader. De vader van Adriana zou je dan ook verwachten, maar daar is Joannis Petri Monden aanwezig. Waarschijnlijk de oom.
Adriaentke is een dochter van Anthonis Peeter Monden.
Notitie bij Adriaentke: 1634: Adriana Antonij
1635: Adriana Antonii Monden
1640: Adriana Antonii Monden
1643: Adriana Antonii Petri Monden
1650: Adriana Anthoni Petri Monden
1652: Adriana Anthonii
1661: Adriaentke Antony Monden
Kinderen van Henrick en Adriaentke:
1 Lucia Henrici Cornelii (Sijken) Meeren, gedoopt op woensdag 22 februari 1634 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.1.
2 Cornelia Hendrik Cornelis (Neeltjen) Meeren, gedoopt op zondag 18 november 1635 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.2.
3 Cornelius Henrici Meeren, gedoopt op zondag 16 december 1640 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.3.
4 Elisabeth Henrici Cornelii (Lijsbeth) Meeren, gedoopt op woensdag 22 juli 1643 in Ulvenhout. Volgt 1.1.1.1.5.2.4.
5 Adrianus Henrici (Adriaan) Meeren, gedoopt op zondag 22 mei 1650 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.
6 Anthonia Henrici (Teuntjen) Meeren, gedoopt op zaterdag 16 november 1652 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.6.
meeren_lucia_henrici_cornelij__rk_gedoopt_op_22_februari_1634_in_ginneken.jpg meeren_lucia_henrici_cornelij__trouwt_voor_de_rk_kerk_in_ulvenhout_met_joannes_coremans_op_14_mei_1657.jpg
77 Meeren Lucia Henrici Cornelij, RK gedoopt op 22 februari 1634 in Ginneken
78 Meeren Lucia Henrici Cornelij, trouwt voor de RK kerk in Ulvenhout met Joannes Coremans op 14 mei 1657
1.1.1.1.5.2.1 Lucia Henrici Cornelii (Sijken) Meeren (afb. 77 en 78), dochter van Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2) en Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden. Zij is gedoopt op woensdag 22 februari 1634 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 112, fol: 67 r]. Bij de doop van Sijken waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Joannis en Antonius Meeren. Sijken is overleden vóór zaterdag 17 oktober 1665, ten hoogste 31 jaar oud.
Notitie bij Sijken: 22-02-1634: Luciani Henrici Cornelij (rk doop)
14-05-1657: Lucia Henrici Cornelij Meeren (trouwt voor de kerk met Joannes)
29-03-1658: Lucia Henrici (rk doop van Henricus)
04-05-1659: Lucia Henrici Meeren (rk doop van Henricus)
14-08-1661: Cecilia Henrici (rk doop van Adriana)
14-12-1663: Lucia Henrici Cornelij Meeren (rk doop van Anthonius)
17-10-1665: Sijken Hendrick Cornelis Meeren (als eerdere vrouw van Jan Jan Cornelis Adriaensen, bij zijn nieuwe huwelijk)
Sijken trouwde, 23 jaar oud, op maandag 14 mei 1657 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: N-G 40 nr.1, folio: 10 v] met Joannes Joannis Cornelis Adriaensen (Jan) Coremans. Bij het burgerlijk huwelijk van Sijken en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaa Lamberti en Helena Montens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 14 mei 1657 in Ulvenhout [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 10v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Sijken en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaa Lamberti en Helena Montens.
Notitie bij het huwelijk van Sijken en Jan: Nicolaa Lamberti is bijna bij elk huwelijk in die jaren getuige. Net zoals Petrus van Beeck.
Hij is gedoopt in Ginneken. Jan trouwde later op zaterdag 17 oktober 1665 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124 folio: 97] met Adriaentje Peeter Peetersen Peerman. Jan trouwde later op vrijdag 8 december 1679 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1660-1680, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 124, blad 321] met Adriaantje Claas Adriaan Andriessen.
Adressen:
17-10-1665     Notsel
08-12-1679     Gilze
Kinderen van Sijken en Jan:
coremans_henricus_joannes___rk_gedoopt_op_29_maart_1658_in_ginneken.jpg
79 Coremans Henricus Joannes , RK gedoopt op 29 maart 1658 in Ginneken
1 Henricus Joannis Joannis Coremans [1.1.1.1.5.2.1.1] (afb. 79). Hij is gedoopt op vrijdag 29 maart 1658 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 43]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Jacobi Meeren. Henricus is overleden op vrijdag 29 maart 1658 in Ginneken, geen dag oud.
coremans_henricus_joannes__rk_gedoopt_op_4_mei_1659_in_ginneken.jpg
80 Coremans Henricus Joannes, RK gedoopt op 4 mei 1659 in Ginneken
2 Henricus Joannis Joannis Coremans [1.1.1.1.5.2.1.2] (afb. 80). Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1659 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 65 r]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Joannis Martini en Adriana Henrici Cornelii Meeren.
Notitie bij de geboorte van Henricus: Getuige Adriana ipv de meter Gertrudis. Adriana is waarschijnlijk oma, vrouw van Henricus Cornelii Meeren.
coremans_adriana_joannes__rk_gedoopt_op_14_augustus_1661_in_ginneken.jpg
81 Coremans Adriana Joannes, RK gedoopt op 14 augustus 1661 in Ginneken
3 Adriana Joannis Coremans [1.1.1.1.5.2.1.3] (afb. 81). Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1661 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 74].
coremans_anthonius_joannes__rk_gedoopt_op_14_december_1663_in_ginneken.jpg
82 Coremans Anthonius Joannes, RK gedoopt op 14 december 1663 in Ginneken
4 Anthonius Joannis Joannis Coremans [1.1.1.1.5.2.1.4] (afb. 82). Hij is gedoopt op vrijdag 14 december 1663 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 81 r]. Bij de doop van Anthonius waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Jacob Joannis en Lijsbeth Meeren (1643-vóór 1708) [zie 1.1.1.1.5.2.4] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Anthonius: Getuige Gertrudis ipv de meter Elisabeth
meeren_cornelia_henrici_cornelii__rk_gedoopt_op_18_november_1635_in_ginneken.jpg meeren_cornelia_henrici_corneli__trouwt_rk_met_wilhelmus_joannes_wilhelmi_van_de_kieboom_in_ulenhout.jpg meeren_cornelia_hendrick__trouwt_voor_de_schepenbank_met_willem_janssen_van_de_kieboom_op_10_juni_1663_in_ginneken.jpg kieboom_willem_janssen_van_den__handtekening_als_schepen_van_ginneken_en_bavel_onder_een_akte_van_28_november_1681.jpg
83 Meeren Cornelia Henrici Cornelii, RK gedoopt op 18 november 1635 in Ginneken
84 Meeren Cornelia Henrici Corneli, trouwt RK met Wilhelmus Joannes Wilhelmi van de Kieboom in Ulvenhout op 7 juni 1663
85 Meeren Cornelia Hendrick, trouwt voor de schepenbank met Willem Janssen van de Kieboom op 10 juni 1663 in Ginneken
86 Kieboom Willem Janssen van den, handtekening als schepen van Ginneken en Bavel onder een akte van 28 november 1681
1.1.1.1.5.2.2 Cornelia Hendrik Cornelis (Neeltjen) Meeren (afb. 83 t/m 85), dochter van Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2) en Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden. Zij is gedoopt op zondag 18 november 1635 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 112, fol: 91 r]. Bij de doop van Neeltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Adriani en Maria Antonii.
Notitie bij de geboorte van Neeltjen: Achternaam Meere gebruikt
Neeltjen is overleden na woensdag 15 juni 1689, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Neeltjen: Ook Neeltje. In het testament van haar schoonmoeder op 14 juni 1689 staat dat haar man en haar zoon overleden zijn, en als Neeltjen zou overlijden de goederen naar hun 4 kinderen gaan.
Adres:
10-06-1663     Ginneken
Getuige bij:
24-11-1671     doop Lucia Jan Peters (geb. 1671) [zie 1.1.1.1.5.2.4.1]    [tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 107 r]
25-04-1677     doop [waarschijnlijk] Henricus Cornelii van Hoijdonck (geb. 1677) [zie 1.1.1.1.5.2.6.3]    [tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 128]
Neeltjen trouwde, 27 jaar oud, op zondag 10 juni 1663 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen nh Ginneken en Bavel 1660-1676, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 116, blad 28v] met Willem Janssen Willemssen van den Kieboom (afb. 86), nadat zij op zaterdag 19 mei 1663 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken en Bavel 1660-1676, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 116, blad 28v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 7 juni 1663 in Ulvenhout [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 15v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Neeltjen en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Henrici en Nicolaa Lamberti.
Notitie bij het huwelijk van Neeltjen en Willem: 07-06-1663: Wilhelmus Joannis Wilhelmi (bij rk ondertrouw in Ulvenhout)
Willem is een zoon van Joannis Willemssen Hendrikse (Jan) van den Kieboom en Teuntien Jan Willem Sprangers. Hij is gedoopt in Ginneken. Willem is overleden vóór woensdag 15 juni 1689 [bron: J. Brackman, Allerhande acten (Minuten), 1687 - 1690, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0441, blad 216].
Notitie bij overlijden van Willem: Op 14 november 1681 ondertekent hij nog een akte als schepen van Ginneken en Bavel.
Notitie bij Willem: De eerste 4 kinderen zijn NH gedoopt. Hij is dan diaken en schepen. Hendrik wordt nh gedoopt, maar waarschijnlijk katholiek herdoopt.
De 4 kinderen vanaf Adriana zijn rk gedoopt. Als ik terecht aanneem, dat dit hun kinderen zijn. Als moeder is bij die dopen steeds alleen de naam Cornelia genoemd, en als vader alleen Wilhelmi van de Kieboom. In die periode heb ik gecontroleerd op andere Willem en Cornelia dopen, en er geen gevonden. Als getuigen bij de laatste 2 kinderen, zijn Elisabeth Mieren en Antonia Henrici Mieren aanwezig.
Op 14 november 1681 ondertekent hij nog een akte als schepen van Ginneken en Bavel. Als schepen mag je niet katholiek zijn. Hoe dat gegaan is, is me niet duidelijk. De laatste 4 kinderen heb ik aangegeven als <waarschijnlijk>.

In het testament van zijn moeder op 14 juni 1689 staat dat haar man en haar zoon overleden zijn, en als Neeltjen zou overlijden de goederen naar hun 4 kinderen gaan.

Op 15 juni 1664 overlijdt een kind van Willen Jansen van de Kieboom. Mogelijk is dit Johannes, mogelijk een levenloos geboren kind. (Begraven nh Ginneken 1658-1672, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 121, blad 9)
Op 21-04-1667 overlijdt een kind van Willem Jansen van de Kieboom. Mogelijk is dit Hendrik, mogelijk een levenloos geboren kind. (Begraven nh Ginneken 1658-1672, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 121, blad 14).
Ook op 28-04-1667. (Begraven nh Ginneken 1658-1672, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 121, blad 14), mogelijk een kind van een tweeling, het is een week na het overlijden van een ander kind.
Adres:
10-06-1663     Ginneken
Functies:
18-08-1669     Diaken   [bron: Dopen nh Ginneken 1660-1710, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 116, blad 6r]
18-08-1669     Schepen   [bron: Dopen nh Ginneken 1660-1710, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 116, blad 6r]
1672     Schepen
Kinderen van Neeltjen en Willem:
kieboom_johannes_willem_jan_willemse_van_de__nh_gedoopt_op_7_oktober_1663_in_ginneken.jpg
87 Kieboom Johannes Willem Jan Willemse van de, nh gedoopt op 7 oktober 1663 in Ginneken
1 Johannes van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.1] (afb. 87). Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1663 in Ginneken [bron: Ginneken-Bavel NH dopen, 1660-1810; GA Breda - DTB-nr: 116, fol: 02 v]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Ariaen Jan Gijben, Sebastiaen Peters van Rethij en Teuntjen Jan Sprangers.
Notitie bij de geboorte van Johannes: getuige 2 Sebastiaen ipv de peter; Teuntjen, weduwe van Jan Willemssen van de Kieboom
Notitie bij overlijden van Johannes: Op 15 juni 1664 overlijdt een kind van Willen Jansen van de Kieboom. Zeer waarschijnlijk is dit Johannes.(Begraven nh Ginneken 1658-1672, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 121, blad 9)
Religie:
NG
kieboom_hendrick_willemse_jan_willemse_van_de__aangegeven_op_29_mei_1665_in_ginneken.jpg kieboom_henricus__rk_herdoop_op_29_mei_1665_in_ginneken_vanwege_doop_door_de_ketterse_bedienaar_ofwel_de_protestanten.jpg
88 Kieboom Hendrick Willemse Jan Willemse van de, nh gedoopt op 29 mei 1665 in Ginneken
89 Kieboom Henricus, rk herdoop op 29 mei 1665 in Ginneken vanwege doop door de ketterse bedienaar ofwel de protestanten
2 Hendrik van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.2] (afb. 88 en 89). Hij is gedoopt op vrijdag 29 mei 1665 in Ginneken [bron: Ginneken-Bavel NH dopen, 1660-1810; GA Breda - DTB-nr: 116, fol: 02 v]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Maijken Jan Willemssen van de Kieboom en Teuntje Jan Willemssen van de Kieboom.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Maijken, echtgenote van Ariaen Jan Gijben; Hendrik gedoopt ten huize van Teuntje Jan Willemse
Notitie bij overlijden van Hendrik: Op 21-04-1667 overlijdt een kind van Willem Jansen van de Kieboom. Waarschijnlijk is dit Hendrik. (Begraven nh Ginneken 1658-1672, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 121, blad 14)
Notitie bij Hendrik: Op dezelfde bladzijde geschreven als Johannes.
Religie:
NG
kieboom_sijken_willem_jan_willemsen_van_de__nh_gedoopt_op_18_augustus_1669_in_ginneken.jpg
90 Kieboom Sijken Willem Jan Willemsen van de, NH gedoopt op 18 augustus 1669 in Ginneken
3 Sijken van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.3] (afb. 90). Zij is gedoopt op zondag 18 augustus 1669 in Ginneken [bron: Ginneken-Bavel NH dopen, 1660-1810; GA Breda - DTB-nr: 116, fol: 06 r]. Bij de doop van Sijken was de volgende getuige aanwezig: Teuntje Jan Willemssen van de Kieboom.
Notitie bij de geboorte van Sijken: Sijken thuis gedoopt; vader was diaken en schepen
kieboom_claerken_willem_jansen_willemsen_van_de__nh_gedoopt_op_25_januari_1672_in_ginneken.jpg
91 Kieboom Claerken Willem Jansen Willemsen van de, NH gedoopt op 25 januari 1672 in Ginneken
4 Claerken van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.4] (afb. 91). Zij is gedoopt op maandag 25 januari 1672 in Ginneken [bron: Ginneken-Bavel NH dopen, 1660-1810; GA Breda - DTB-nr: 116, fol: 07 r]. Bij de doop van Claerken waren de volgende getuigen aanwezig: Maijken Adriaenssen en Teuntje Jan Willemssen van de Kieboom.
Notitie bij de geboorte van Claerken: Claerken gedoopt op de Pastorie; vader was schepen
kieboom_adriana_wilhelmi_van_der__rk_gedoopt_op_18_april_1675.jpg
92 Kieboom Adriana Wilhelmi van der, rk gedoopt op 18 april 1675
5 [waarschijnlijk] Adriana van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.5] (afb. 92). Zij is gedoopt op donderdag 18 april 1675 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 121]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Cornelii en Elisabetha Mieren.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Als moeder is alleen Cornelia genoemd, bij de eerdere kinderen (NH gedoopt), daar was Cornelia of Neeltjen Hendrick Cornelis Meeren gebruikt.
kieboom_joanna_wilhelmi_van_den__rk_gedoopt_op_2_december_1677_in_ginneken.jpg
93 Kieboom Joanna Wilhelmi van den, rk gedoopt op 2 december 1677 in Ginneken
6 [waarschijnlijk] Joanna van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.6] (afb. 93). Zij is gedoopt op donderdag 2 december 1677 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 131]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Antonia Henrici Mieren.
Notitie bij Joanna: Als Kiboom geschreven.
kieboom_antonius_wilhelmi_van_der__rk_gedoopt_op_6_februari_1681.jpg
94 Kieboom Antonius Wilhelmi van der, rk gedoopt op 6 februari 1681
7 [waarschijnlijk] Antonius van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.7] (afb. 94). Hij is gedoopt op donderdag 6 februari 1681 in Ginneken.
Notitie bij Antonius: Als moeder is weer Cornelia genoemd. Weer rk gedoopt.
kieboom_clara_willemse_van_de__rk_gedoopt_op_14_mei_1682_in_ginneken.jpg
95 Kieboom Clara Willemse van de, rk gedoopt op 14 mei 1682 in Ginneken
8 [waarschijnlijk] Clara van den Kieboom [1.1.1.1.5.2.2.8] (afb. 95). Zij is gedoopt op donderdag 14 mei 1682 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 153]. Bij de doop van Clara waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia van Dun en Elisabeth Joannis. Clara is overleden op maandag 11 maart 1771 in Chaam, 88 jaar oud [bron: BHIC Nederduits Gereformeerd begraafboek 1734-1805 Plaats Chaam Toegangsnr. 8024 Inv.nr. 6 Folio/pagina 79].
Notitie bij Clara: Als moeder is weer Cornelia genoemd.
meiren_cornelis_hendrick__handtekening_van_19_juni_1708_in_breda_op_acte_over_de_erfenis_van_zijn_nicht_geertruijt_adriaen_michielsen_van_der_avoirt.jpg meiren_cornelis_hendrick__handtekening_als_getuige_op_kwitantie_van_19_juni_1708_in_breda_op_acte_over_de_erfenis_van_zijn_nicht_geertruijt_adriaen_michielsen_van_der_avoirt.jpg meeren_cornelius_henrici__rk_gedoopt_op_16_december_1640_in_ginneken.jpg meeren_cornelius_henrici__trouwt_rk_met_joanna_cornelij_in_ulvenhout_op_23_september_1668.jpg meeren_cornelis_hendrick__trouwt_met_jenneken_cornelis_abrahamssen_in_ginneken_op_30_september_1668.jpg hoijdonck_cornelis_janse_van___is_huurder_van_een_stede_onder_notsel__akte_van_20_januari_1690_notaris_brackman_in_breda_-_1.jpg
96 Meiren Cornelis Hendrick, handtekening van 19 juni 1708 in Breda op acte over de erfenis van zijn nicht Geertruijt Adriaen Michielsen van der Avoirt
97 Meiren Cornelis Hendrick, handtekening als getuige op kwitantie van 19 juni 1708 in Breda op acte over de erfenis van zijn nicht Geertruijt Adriaen Michielsen van der Avoirt
98 Meeren Cornelius Henrici, rk gedoopt op 16 december 1640 in Ginneken
99 Meeren Cornelius Henrici, trouwt rk met Joanna Cornelij in Ulvenhout op 23 september 1668
100 Meeren Cornelis Hendrick, trouwt met Jenneken Cornelis Abrahamssen in Ginneken op 30 september 1668
101 Hoijdonck Cornelis Janse van , is huurder van een stede onder Notsel; akte van 20 januari 1690 notaris Brackman in Breda - 1
hoijdonck_cornelis_janse_van___is_huurder_van_een_stede_onder_notsel__akte_van_20_januari_1690_notaris_brackman_in_breda_-_2.jpg abrahamsen_joanna_cornelii__rk_gedoopt_op_31_augustus_1642_in_ginneken.jpg
102 Hoijdonck Cornelis Janse van , is huurder van een stede onder Notsel; akte van 20 januari 1690 notaris Brackman in Breda - 2
103 Abrahamsen Joanna Cornelii, rk gedoopt op 31 augustus 1642 in Ginneken
1.1.1.1.5.2.3 Cornelius Henrici Meeren (afb. 96 t/m 102), zoon van Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2) en Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1640 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 112, fol: 153 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Joannis en Jacobus Verhagen.
Notitie bij Cornelius: 16-12-1640: Cornelius Henrici Meeren (bij zijn doop)
23-09-1668: Cornelius Henrici Mieren (bij zijn trouwen voor de rk kerk met Joanna)
30-09-1668: Cornelis Hendrick Meeren (bij zijn trouwen met Jenneken)
23-05-1669: Cornelius Henrici Mieren (bij de doop van Cornelia)
28-03-1671: Cornelius Henrici (bij de doop van Petronilla)
15-11-1672: Cornelius Mieren (bij de doop van Maria)
22-11-1673: Cornelius Henrici (bij de doop van Henricus)
02-02-1676: Cornelius Henrici (bij de doop van Maria)
01-11-1677: Cornelius Mieren (bij de doop van Abraham)
24-11-1680: Cornelius Henrici Mieren (bij de doop van Jacoba)
20-07-1683: Cornelius Henrici Meeren (bij de doop van Adriana)
20-01-1690: Cornelis Hendrick Meeren (als getuige bij een akte van zijn zwager en van zijn tante Getruijt van den Avort)
19-06-1708: Cornelis Hendrick Meiren; handtekening Cornelie Hendrick Meren (acte over erfenis van zijn nicht Geertruijt Adriaen Michielsen van der Avoirt)
Adressen:
1668     Ginneken   [bron: GA Breda Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 116, folio: 35 v]
20-01-1690     Ginneken (Cornelis is als getuige aanwezig)   [bron: J. Brackman, Allerhande acten (Minuten), 1687 - 1690, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0441, blad 266]
Cornelius trouwde, 27 jaar oud, op zondag 30 september 1668 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken en Bavel 1660-1676, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 116, blad 35v] met Joanna Cornelii (Jenneken) Abrahamsen (afb. 103), 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 15 september 1668 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken en Bavel 1660-1676, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 116, blad 35v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 23 september 1668 in Ulvenhout [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 18v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelius en Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Nicolaa Lamberti.
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Jenneken: De getuigen komen vaak voor in het trouwboek.
Jenneken is een dochter van Cornelius Abrahamsen en Jacoba Adriani. Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1642 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 112, blad 200]. Bij de doop van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Eisabetha Guilelmi en Martinus Thoma.
Adres:
1668     Ginneken   [bron: GA Breda Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 116, folio: 35 v]
Kinderen van Cornelius en Jenneken:
1 Cornelia Cornelius Mieren, gedoopt op donderdag 23 mei 1669 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.3.1.
meeren_petronilla_cornelii__rk_gedoopt_op_28_maart_1671_in_ginneken.jpg
104 Meeren Petronilla Cornelii, rk gedoopt op 28 maart 1671 in Ginneken
2 Petronilla Cornelius Meeren [1.1.1.1.5.2.3.2] (afb. 104). Zij is gedoopt op zaterdag 28 maart 1671 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 105 r]. Bij de doop van Petronilla was de volgende getuige aanwezig: Maria Petri.
Getuige bij:
15-09-1714     doop Johanna Rombouts (geb. 1714) [zie 1.1.1.1.5.2.3.7.2]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 277r]
meeren_maria_cornelii__rk_gedoopt_op_15_november_1672_in_ginneken.jpg
105 Meeren Maria Cornelii, rk gedoopt op 15 november 1672 in Ginneken
3 Maria Cornelius Mieren [1.1.1.1.5.2.3.3] (afb. 105). Zij is gedoopt op dinsdag 15 november 1672 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 111 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Henrici en Catharina Joannis.
meeren_henricus_cornelii__rk_gedoopt_op_22_november_1673_in_ginneken.jpg
106 Meeren Henricus Cornelii, rk gedoopt op 22 november 1673 in Ginneken
4 Henricus Cornelius Meeren [1.1.1.1.5.2.3.4] (afb. 106). Hij is gedoopt op woensdag 22 november 1673 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 115 r]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Henrici en Cornelia Wolteri.
Notitie bij de geboorte van Henricus: Geen achternaam Meeren of Mieren gebrukt.
getuige Catharina ipv de meter Cornelia.
Henricus is de 1e jongen die geboren wordt, en zal genoemd zijn naar de vader van Cornelis.
Getuige bij:
19-03-1719     doop Cornelius Rombouts (geb. 1719) [zie 1.1.1.1.5.2.3.7.4]    [oom moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 296r]
meeren_maria_cornelii__rk_gedoopt_op_2_februari_1676_in_ginneken.jpg
107 Meeren Maria Cornelii, rk gedoopt op 2 februari 1676 in Ginneken
5 Maria Cornelius Meeren [1.1.1.1.5.2.3.5] (afb. 107). Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1676 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 124 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Dympna Gerardi en Angelina Joannis.
Notitie bij de geboorte van Maria: Achternaam Meeren of Mieren niet gebruikt.
Getuige Angelina ipv de meter Dympna
Getuige bij:
11-04-1722     doop Laurentius Rombouts (geb. 1722) [zie 1.1.1.1.5.2.3.7.6]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 308r]
27-08-1725     doop Maria Rombouts (geb. 1725) [zie 1.1.1.1.5.2.3.7.7]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 308r]
meeren_abraham_cornelii__rk_gedoopt_op_1_november_1677.jpg
108 Meeren Abraham Cornelii, rk gedoopt op 1 november 1677
6 Abraham Cornelius Mieren [1.1.1.1.5.2.3.6] (afb. 108). Hij is gedoopt op maandag 1 november 1677 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 100 r]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Laurentii Gijps.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Abraham is de naam van de opa van Jenneken. Waarom het kind niet de naam van haar vader heeft gekregen, is niet duidelijk.
7 Jacoba Cornelius (Meijntje) Meiren, gedoopt op zondag 24 november 1680 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.3.7.
meeren_adriana_cornelii__rk_gedoopt_op_20_juli_1683_in_ginneken.jpg
109 Meeren Adriana Cornelii, rk gedoopt op 20 juli 1683 in Ginneken
8 Adriana Cornelius Meeren [1.1.1.1.5.2.3.8] (afb. 109). Zij is gedoopt op dinsdag 20 juli 1683 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 158 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Adriani van der Avort en Elisabeth Gerardi.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Getuige Elisabeth ipv de meter Cornelia.
Adriana is de naam van de moeder van Cornelis. Waarom de naam niet aan een eerdere dochter is gegeven, is niet bekend.
Getuige bij:
31-12-1720     doop Maria Rombouts (geb. 1720) [zie 1.1.1.1.5.2.3.7.5]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 303r]
meeren_cornelia_cornelii__rk_gedoopt_op_23_mei_1669_in_ginneken.jpg
110 Meeren Cornelia Cornelii, rk gedoopt op 23 mei 1669 in Ginneken
1.1.1.1.5.2.3.1 Cornelia Cornelius Mieren (afb. 110), dochter van Cornelius Henrici Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.3) en Joanna Cornelii (Jenneken) Abrahamsen. Zij is gedoopt op donderdag 23 mei 1669 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 100 r]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Angelina Antonii en Lijsbeth Meeren (1643-vóór 1708) [zie 1.1.1.1.5.2.4] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: getuige Angelina ipv de meter Elisabeth Henrici Mieren
Adres:
20-05-1696     In de kloosterhof, Ginneken
Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op zondag 20 mei 1696 in Breda [bron: Trouwboek Kleine Kerk; DTB III-116nr 166, folio 129&s en Trouwen nh Grote Kerk 1685-1696; DTB-nr: IV-9 nr. 40, folio: 273] met Jan Aarden.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jan: Trouwbrief 15 st. ’t schrijfpapier zelf meegebragt; Jan Aarden weduwnaar.
meeren_jacoba_cornelii__rk_gedoopt_op_24_november_1680_in_ginneken.jpg
111 Meeren Jacoba Cornelii, rk gedoopt op 24 november 1680 in Ginneken
1.1.1.1.5.2.3.7 Jacoba Cornelius (Meijntje) Meiren (afb. 111), dochter van Cornelius Henrici Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.3) en Joanna Cornelii (Jenneken) Abrahamsen. Zij is gedoopt op zondag 24 november 1680 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 148 r]. Bij de doop van Meijntje was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Adriani van der Avort.
Notitie bij de geboorte van Meijntje: Jacoba is de naam van de moeder van Jenneken, van oma dus
Alfabet:
16-?-1747     Naam: Antonij Laurijs Rombouts
Relatie: gehuwd met
Naam relatie 1: Meijntje Corn. Meeren
Opmerkingen: Raakem; overleden voor 16 mei 1747; RA Ginneken-Bavel (Afd.III-54b) 74-78/ 1728-1807.
  [bron: schepenbank Ginneken-Bavel Nr. R. 75, folio: 116]
Meijntje trouwde met Antonius Laureijs Rombouts. Antonius is een zoon van Laurentius Rombouts.
Getuige bij:
25-11-1714     doop Adrianus Cornelii Gilsemans (geb. 1714)   [bron: Ginneken RK dopen 1616-1810 compleet; DTB 113 folio 278r]
Kinderen van Meijntje en Antonius:
1 Cornelia Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.1]. Zij is gedoopt op maandag 6 februari 1713 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 269r]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Cornelius Meeren en Laurentius Rombouts [grootvader vaderszijde].
2 Johanna Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.2]. Zij is gedoopt op zaterdag 15 september 1714 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 277r]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Joannes van Alphen en Petronilla Cornelius Meeren (geb. 1671) [zie 1.1.1.1.5.2.3.2] [tante moederszijde].
3 Rumoldus Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.3]. Hij is gedoopt op zaterdag 1 augustus 1716 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 285r]. Bij de doop van Rumoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Beckers en Johanna Cornelii Gilsemans.
4 Cornelius Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.4]. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1719 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 296r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Cornelisse van Beeck en Henricus Cornelius Meeren (geb. 1673) [zie 1.1.1.1.5.2.3.4] [oom moederszijde].
5 Maria Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 31 december 1720 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 303r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Henrici Roskams en Adriana Cornelius Meeren (geb. 1683) [zie 1.1.1.1.5.2.3.8] [tante moederszijde].
6 Laurentius Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.6]. Hij is gedoopt op zaterdag 11 april 1722 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 308r]. Bij de doop van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Sepherinus Speeck en Maria Cornelius Meeren (geb. 1676) [zie 1.1.1.1.5.2.3.5] [tante moederszijde].
7 Maria Rombouts [1.1.1.1.5.2.3.7.7]. Zij is gedoopt op maandag 27 augustus 1725 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810; DTB-nr 113, fol 308r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Sepherinus Speeck en Maria Cornelius Meeren (geb. 1676) [zie 1.1.1.1.5.2.3.5] [tante moederszijde].
meeren_elisabetha_henrici__rk_gedoopt_op_22_juli_1643_in_ginneken.jpg meeren_elisabeth_hendrick__trouwt_met_jan_cornelis_peters_in_ginneken_op_9_februari_1670.jpg
112 Meeren Elisabetha Henrici, rk gedoopt op 22 juli 1643 in Ginneken
113 Meeren Elisabeth Hendrick, trouwt met Jan Cornelis Peters in Ginneken op 9 februari 1670
1.1.1.1.5.2.4 Elisabeth Henrici Cornelii (Lijsbeth) Meeren (afb. 112 en 113), dochter van Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2) en Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden. Zij is gedoopt op woensdag 22 juli 1643 in Ulvenhout [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 112, fol: 224 r]. Bij de doop van Lijsbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Wilhelmi Petri en Ariaen Beens (±1610-1665) [zie 1.1.1.1.7.3] [aangetrouwde neef van vader]. Lijsbeth is overleden vóór vrijdag 8 juni 1708, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: In de akte van haar nicht Geertruijt Adriaen Michiel van den Avoirt laat deze begijn geld na aan de kinderen of descendenten daarvan van Elisabeth Hendrick Meeren.
Notitie bij Lijsbeth: 09-02-1670: Lijsbeth Hendrik Meeren
24-11-1671: Elisabeth
Adres:
09-02-1670     Notsel (Ginneken)
Getuige bij:
14-12-1663     doop Anthonius Joannis Joannis Coremans (geb. 1663) [zie 1.1.1.1.5.2.1.4]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 81 r]
23-05-1669     doop Cornelia Cornelius Mieren (geb. 1669) [zie 1.1.1.1.5.2.3.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 100 r]
05-10-1679     doop [waarschijnlijk] Maria Cornelii van Hoijdonck (geb. 1679) [zie 1.1.1.1.5.2.6.4]    [tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 141]
25-01-1688     doop Hendrieck Meiren (1688-vóór 1728) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1]    [tante vaderszijde]   [bron: RK Chaam 1 Doop-, trouw- en doodboek: - Akten van doop, 1626-1698. - Akten van trouw, 1626-1697. - Aantekeningen van overlijden, 1633-1636, 1653-1670 en 1678-1687. (N.B. Van 1684 juli-1685 aantekeningen van begraven.), 1626-1698 folio 71]
Lijsbeth trouwde, 26 jaar oud, op zondag 9 februari 1670 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 116, folio: 40 r] met Jan Cornelis Peters, nadat zij op zaterdag 25 januari 1670 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 116, folio: 40 r]. Hij is gedoopt in Notsel.
Adres:
09-02-1670     Notsel
Kinderen van Lijsbeth en Jan:
peters_cornelius_jan__rk_gedoopt_samen_met_zus_lucia_in_ginneken_op_24_november_1671.jpg
114 Peters Cornelius Jan, rk gedoopt samen met zus Lucia in Ginneken op 24 november 1671
1 Lucia Jan Peters [1.1.1.1.5.2.4.1] (afb. 114). Zij is gedoopt op dinsdag 24 november 1671 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 107 r]. Bij de doop van Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Meeren [Mieren] en Neeltjen Meeren (1635-na 1689) [zie 1.1.1.1.5.2.2] [tante moederszijde].
2 Cornelius Jan Peters [1.1.1.1.5.2.4.2] (afb. 114). Hij is gedoopt op dinsdag 24 november 1671 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 107 r]. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Maria Petri Stoops.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Tweeling
peters_henricus_jan__rk_gedoopt_op_19_januari_1673_in_ginneken.jpg
115 Peters Henricus Jan, rk gedoopt op 19 januari 1673 in Ginneken
3 Henricus Janssen Peters [1.1.1.1.5.2.4.3] (afb. 115). Hij is gedoopt op donderdag 19 januari 1673 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 112 r]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Gertruda Joannis.
peters_cornelius_jan__rk_gedoopt_op_6_augustus_1675_in_ginneken.jpg
116 Peters Cornelius Jan, rk gedoopt op 6 augustus 1675 in Ginneken
4 Cornelius Jan Peters [1.1.1.1.5.2.4.4] (afb. 116). Hij is gedoopt op dinsdag 6 augustus 1675 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 122 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Cornelii en Cornelia Wolteri.
peters_adriana_jan__rk_gedoopt_op_14_juli_1678_in_ginneken.jpg
117 Peters Adriana Jan, rk gedoopt op 14 juli 1678 in Ginneken
5 Adriana Jan Peters [1.1.1.1.5.2.4.5] (afb. 117). Zij is gedoopt op donderdag 14 juli 1678 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 135 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Joannis en Antonetta Meeren [Mieren].
meeren_adianus_henrici__rk_gedoopt_op_22_mei_1650_in_ginneken.jpg meeren_adriaen_hendrik__gaat_in_ondertrouw_met_klaerken_adriaensen_in_ginneken_op_20_oktober_1685.jpg
118 Meeren Adianus Henrici, RK gedoopt op 22 mei 1650 in Ginneken
119 Meeren Adriaen Hendrik, gaat in ondertrouw met Klaerken Adriaensen in Ginneken op 20 oktober 1685
1.1.1.1.5.2.5 Adrianus Henrici (Adriaan) Meeren (afb. 118 en 119), zoon van Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2) en Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1650 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 16 r]. Bij de doop van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Adriani Flori en Adriana Henrici Cornelii Meeren.
Notitie bij de geboorte van Adriaan: getuige Maria Flori ipv de meter Adriana Henrici Meiren
Notitie bij Adriaan: 22-05-1650: Adrianus Henrici Cornelij Meiren (bij zijn doop)
20-10-1685: Adriaen Hendrik Meeren (bij zijn trouwen)
25-01-1688: Adriani Hendrickx Vermeeren
Adressen:
tot 20-10-1685     Ginneken   [bron: Vermeld bij hun trouwen]
25-01-1688     Chaam   [bron: Hun zoon is gedoopt in Chaam]
Getuige bij:
12-09-1710     doop Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Dopen rk Princenhage 1695-1740 ; DTB-nr: 141, fol: 51 r]
Adriaan ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op zaterdag 20 oktober 1685 in Ginneken en Bavel [bron: DTB-nr: 118, folio: 29] met Clara Adriaenssen (Klaertje) Gijben. Zij is gedoopt in Ginneken.
Notitie bij Klaertje: Vermeld:
20-10-1685: Klaerken Adriaensen
25-01-1688: Clara Adriaenssen van den Heuvel; de vermelding zal te maken hebben met de vorige woonplaats van Klaertje. Heuvel was een buurtschap in Ulvenhout, bij het brede deel van de Dorpsstraat (vermelding in Brieven van Paulus nummer 130, 25e jaargang, 2000, Heemkundekiring Paulus van Daesdonk, Ulvenhout)
Adressen:
tot 20-10-1685     Ginneken   [bron: Vermeld bij hun trouwen]
25-01-1688     Chaam   [bron: Hun zoon is gedoopt in Chaam]
Kind van Adriaan en Klaertje:
1 Henricus Adriaen (Hendrieck) Meiren, gedoopt op zondag 25 januari 1688 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.
meiren_hendrieck_adriaen_en_adriaentie_peebergh_trouwakte_detail_princenhage_1709.jpg meiren_hendrieck_adriaen_en_adriaentie_peebergh_trouwakte_princenhage_1709.jpg meeren_hendrik_adriaen__borgstelling_vanuit_chaam_aan_princenhage_voor_de_helft_van_de_kinderen__op_23_november_1709.jpg meeren_hendrik_adriaan__borgbrieven_princenhage_ingekomen_register_1686-1810__inventarisnummer_1865__blad_68.jpg meeren_adrianus_adriani_henrici__rk_gedoopt_op_25_januari_1688_in_chaam.png pebergh_adriaentje_adriaen__verkoopt_een_geerfd_perceel_heide_in_princenhage_op_11_juni_1728_-_3_handtekening.jpg
120 Meiren Hendrieck Adriaen en Adriaentie Peebergh trouwakte detail Princenhage 1709
121 Meiren Hendrieck Adriaen en Adriaentie Peebergh trouwakte Princenhage 1709
122 Meeren Hendrik Adriaen, borgstelling vanuit Chaam aan Princenhage voor de helft van de kinderen, op 23 november 1709
123 Meeren Hendrik Adriaan, Borgbrieven Princenhage ingekomen register 1686-1810, inventarisnummer 1865, blad 68
124 Meeren Adrianus Adriani Henrici, RK gedoopt op 25 januari 1688 in Chaam
125 Pebergh Adriaentje Adriaen, verkoopt een geerfd perceel heide in Princenhage op 11 juni 1728 - 3 Handtekening
pebergh_adriaentje_adriaen__verkoopt_een_geerfd_perceel_heide_in_princenhage_op_11_juni_1728_-_1.jpg pebergh_adriaentje_adriaen__verkoopt_een_geerfd_perceel_heide_in_princenhage_op_11_juni_1728_-_2.jpg
126 Pebergh Adriaentje Adriaen, verkoopt een geerfd perceel heide in Princenhage op 11 juni 1728 - 1
127 Pebergh Adriaentje Adriaen, verkoopt een geerfd perceel heide in Princenhage op 11 juni 1728 - 2
1.1.1.1.5.2.5.1 Henricus Adriaen (Hendrieck) Meiren (afb. 120 t/m 124), zoon van Adrianus Henrici (Adriaan) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5) en Clara Adriaenssen (Klaertje) Gijben. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1688 in Chaam [bron: RK Chaam 1 Doop-, trouw- en doodboek: - Akten van doop, 1626-1698. - Akten van trouw, 1626-1697. - Aantekeningen van overlijden, 1633-1636, 1653-1670 en 1678-1687. (N.B. Van 1684 juli-1685 aantekeningen van begraven.), 1626-1698 folio 71]. Bij de doop van Hendrieck waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Janssen en Lijsbeth Meeren (1643-vóór 1708) [zie 1.1.1.1.5.2.4] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrieck: In het doopboek staat Adrianus als naam. Volgens Jos Meeren, die tot deze stamboom hoort, en hier veel van uitgezocht heeft, was dit een verschrijving en moet dit wel de Henricus zijn. Ik heb het doop-trouw en begraafboek van die periode doorgespit, o.a. alle dopen van 1685 tot 1696, en geen andere optie gevonden. Het dtb boek is heel gefragmenteerd volgeschreven.

Heb in mijn eerste jaren van uitzoeken (vanaf 1975) genoteerd: Later wordt gesproken over ’t weeskind. Meer kinderen waren er toen dus niet of niet meer. Zal dit toen in een akte gevonden hebben (met behulp van de kaartenbakken of van computerprogramma ISIS dat in de begintijd gebruikt werd. Aangezien anno 2019 slechts een klein deel van de akten van Ginneken en Bavel gedigitaliseerd zijn, is dit lastig terugzoeken.
Hendrieck is overleden vóór vrijdag 11 juni 1728, ten hoogste 40 jaar oud [bron: P. van Deutecum, Allerhande acten (Minuten), 1728, inventarisnummer 0647, blad 123].
Notitie bij overlijden van Hendrieck: In de akte staat dat zijn vrouw weduwe is.
Adressen:
vanaf 1685     Chaam   [bron: Gedoopt in Chaam]
1709     Ginneken (Bij trouwen voor de schepenbank)
vanaf 24-11-1709     Princenhage (In de borgbrief staat het voornemen om geerne in Princenhage te willen wonen)
vanaf 06-03-1712     Ginneken (Vanaf hun 2e kind Adriaentien worden de kinderen in Ginneken gedoopt)
Borgbrief:
23-11-1709     De borgbrief is afkomstig van Chaam. Ze staan voor de helft van de (toekomstige) kinderen in.   [bron: Borgbrieven Princenhage 1700-1709; P400 nr.1867]
Hendrieck trouwde, 21 jaar oud, op zondag 24 november 1709 in Princenhage [bron: Princenhage SCH trouwen, 1649-1729 (149); GA Breda - DTB-nr: 149, folio: 105 &s v] met Adriana Adriaensse (Adriaentie) Peebergh (afb. 125 t/m 127), 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 9 november 1709 in Princenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Princenhage SCH trouwen, 1649-1729 (149); GA Breda - DTB-nr: 149, folio: 105 &s v].
Notitie bij het huwelijk van Hendrieck en Adriaentie: Hendriek is woonachtig te Ginneken als hij trouwt. Een dag voor zijn trouwen krijgt hij vanuit Chaam een borgstelling voor de helft van de (toekomstige) kinderen
Adriaentie is een dochter van Adrianus Adriaen Claesse Peebergh [Peeberghe] [Peberghs] en Anna Kersten [Kerstens] van Gils. Zij is gedoopt op vrijdag 2 juli 1688 in Hage (Princenhage) [bron: Dopen rk Princenhage 1664-1695; DTB-nr: 139, fol: 106 r]. Adriaentie is overleden na vrijdag 11 juni 1728, minstens 39 jaar oud [bron: P. van Deutecum, Allerhande acten (Minuten), 1728, inventarisnummer 0647, blad 123;].
Notitie bij overlijden van Adriaentie: Adriana is genoemd als voogd in de akte van 1728. Ze is dan weduwe
Notitie bij Adriaentie: Achternaam vermeldingen: Peebergh [Peeberghen] [Pebergen] [Peerberghen] [Peberghs]
Adressen:
vanaf 1709     Hage (Princenhage) (Ten tijde van trouw)
vanaf 06-03-1712     Ginneken (Vanaf hun 2e kind Adriaentien worden de kinderen in Ginneken gedoopt)
11-06-1728     Ginneken (Ze verkoopt de zuidelijke helft van een perceel heide aan de Gagelvelden in Princenhage, geerfd van haar vader)   [bron: P. van Deutecum, Allerhande acten (Minuten), 1728, inventarisnummer 0647, blad 123]
Getuige bij:
geboorteaangifte Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1748) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Henricus Adriani Meiren (1745-vóór 1746) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.9]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Hendericus Adriani Meiren (geb. 1746) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.10]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Hendrieck en Adriaentie:
1 Adrianus Henrici Meiren, gedoopt op vrijdag 12 september 1710 in Princenhage. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.
2 Adriana Hendrick (Adriaentje) Meiren, gedoopt op zondag 6 maart 1712 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.2.
3 Clara Henrici Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.3]. Zij is gedoopt op maandag 23 september 1715 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 281 r]. Clara is overleden vóór 1724, ten hoogste 9 jaar oud.
4 Cornelius Henrici (Corneel) Meeren, gedoopt op vrijdag 17 juni 1718 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.
5 Anna Henrici Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.5]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Adrianus Adriaen Claesse Peebergh [Peeberghe] [Peberghs] [grootvader moederszijde]. Zij is gedoopt op zaterdag 25 januari 1721 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 304 r].
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Anna Adriani Meiren (1737-vóór 1741) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.4]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Anna Adriani Meiren (geb. 1741) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.7]    [tante vaderszijde]
6 Clara Henrici Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.6]. Zij is gedoopt op zaterdag 12 augustus 1724 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 318 r].
7 Franciscus Henrici Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.7]. Hij is gedoopt op zaterdag 19 januari 1726 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 323 r].
8 Cornelia Henrici Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.8]. Zij is gedoopt op woensdag 21 januari 1728 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 329 r].
Getuige bij:
14-02-1799     doop [waarschijnlijk] Joannes Abraham Meeren (1799-1803) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.12]    [oudtante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 136 r]
meeren_adrianus_henricus_adrianus__rk_gedoopt_in_princenhage_op_12_september_1710.jpg
128 Meeren Adrianus Henricus Adrianus, RK gedoopt in Princenhage op 12 september 1710
1.1.1.1.5.2.5.1.1 Adrianus Henrici Meiren (afb. 128), zoon van Henricus Adriaen (Hendrieck) Meiren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1) en Adriana Adriaensse (Adriaentie) Peebergh. Hij is gedoopt op vrijdag 12 september 1710 in Princenhage [bron: Dopen rk Princenhage 1695-1740; DTB-nr: 141, fol: 51 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Kersten [Kerstens] van Gils [grootmoeder moederszijde] en Adriaan Meeren (geb. 1650) [zie 1.1.1.1.5.2.5] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: De peter is Adriaen Henric Meiren. Hij is er niet bij. Waarschijnlijk is hij de opa.
Adressen:
vanaf 12-09-1710     Princenhage
1731     Ginneken
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonia Oomen (geb. 1734)
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Henricus Petri van Dijk (geb. 1763) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.1]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Cornelia Schaliboom (1769-1769) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.1]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Cornelia Schaliboom (geb. 1770) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.2]    [grootvader moederszijde]
09-11-1749     doop [waarschijnlijk] Joannes Bastiaenssen (geb. 1749) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.2.2]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Princenhage 1740-1767; DTB-nr: 142, fol: 84]
11-04-1750     doop Henricus Cornelii Meeren (1750-1812) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 80 r]
17-05-1779     doop [waarschijnlijk] Cornelia Abraham Meeren (1779-1835) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.2]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 257 r]
26-01-1787     doop [misschien] Helena Abraham Meeren (1787-1835) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.4]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 26 r]
Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op zondag 11 november 1731 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676;DTB-nr: 125 en 132 en N-G 40 nr.1, folio: 059 en 031 r en v] met Cornelia Nicolai [Niclaas] Beckers, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 27 oktober 1731 in Ginneken-Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676;DTB-nr: 125 en 132 en N-G 40 nr.1, folio: 059 en 031 r en v]. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Joannes van Alphen (geb. 1690) [zie 1.1.1.1.5.1.7.5] [achternicht van vader bruidegom] en Henricus Nicolai Beckers (geb. 1713) [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Cornelia: Schepenen en RK
Cornelia is een dochter van Nicolaas Peeter Beckers en Catharina Janssen van den Cauwelaer. Zij is gedoopt op zaterdag 25 februari 1708 in Ginneken.
Adres:
1731     Ginneken
Getuige bij:
15-01-1736     doop Catharina Adriani Meeren (geb. 1736) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3]    [moeder]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 355 r]
Kinderen van Adrianus en Cornelia:
1 Henricus Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Antonii Oomen en [waarschijnlijk] Adriaentje Meiren (1712-1803) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.2] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 30 december 1732 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 345 r]. Henricus is overleden vóór 1745, ten hoogste 13 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henricus: In 1745 dopen zij een tweede Henricus, dus waarschijnlijk is hij dan al overleden.
2 Nicolaus Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.2]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Nicolai Beckers en [waarschijnlijk] Corneel Meeren (geb. 1718) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op maandag 30 augustus 1734 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 350 r].
Notitie bij de geboorte van Nicolaus: Cornelius zou pas 16 jaar geweest zijn, daarom dus twijfel.
Nicolaus is overleden op dinsdag 3 mei 1763 in Ginneken, 28 jaar oud.
3 Catharina Adriani Meeren, gedoopt op zondag 15 januari 1736 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.
4 Anna Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.4]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Anna Henrici Meiren (geb. 1721) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.5] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op zaterdag 16 maart 1737 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 359 r].
Notitie bij de geboorte van Anna: Anna Henrici is pas 16 jaar oud als getuige.
Anna is overleden vóór 1741, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Joanna Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.5]. Bij de geboorteaangifte van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Petrus Cornelisse Verhoeven [zie 1.1.1.1.5.1.8.6]. Zij is gedoopt op zaterdag 1 november 1738 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 01 r].
Notitie bij de geboorte van Joanna: Bij deze doop is Petrus Cornelis Verhoeven getuige. Is hij dezelfde als die getrouwd is met Maria Corneli Jacob Meiren?
6 Adriana Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.6]. Zij is gedoopt op woensdag 30 december 1739 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 08 r]. Adriana is overleden vóór 1749, ten hoogste 10 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: In 1749 dopen zij een tweede Adriana, daarom zal zij voor die tijd overleden zijn.
7 Anna Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.7]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Anna Henrici Meiren (geb. 1721) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.5] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op maandag 31 juli 1741 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 9 r].
Notitie bij de geboorte van Anna: Eerwaarde heer Abraham
Notitie bij overlijden van Anna: In 1745 dopen zij een tweede Anna.Vermoedelijk is zij dan al overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Cornelius Petri van Dijck (1765-1765) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.2]    [tante moederszijde]
8 Maria Adriani Meeren, gedoopt op zondag 24 februari 1743 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.
9 Henricus Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.9]. Bij de geboorteaangifte van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Adriaentie Peebergh (1688-na 1728) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 4 mei 1745 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 47 r]. Henricus is overleden vóór 1746, ten hoogste 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henricus: In 1746 dopen zij een derde Henricus, dus waarschijnlijk is hij dan al dood.
10 Hendericus Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.10]. Bij de geboorteaangifte van Hendericus waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Antonii Oomen en Adriaentie Peebergh (1688-na 1728) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op woensdag 10 augustus 1746 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 57 r].
11 Abraham Adriani Meeren, gedoopt op dinsdag 23 april 1748 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.
12 Adriana Adriani Meiren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.12]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Nicolai Beckers en Corneel Meeren (geb. 1718) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op zondag 28 december 1749 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 77 r].
1.1.1.1.5.2.5.1.1.3 Catharina Adriani Meeren, dochter van Adrianus Henrici Meiren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1) en Cornelia Nicolai [Niclaas] Beckers. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1736 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 355 r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Nicolai [Niclaas] Beckers (geb. 1708) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [moeder] en Henricus Nicolai Beckers (geb. 1713) [oom moederszijde].
Getuige bij:
geboorteaangifte Adrianus Abraham Meeren (1788-1788) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.5]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Petrus Schaliboom (geb. 1771) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.3]    [tante moederszijde]
18-02-1784     doop Henricus Abraham Meeren (1784-1784) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.3]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 06 r]
17-02-1794     doop Adrianus Abraham Meeren (geb. 1794) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.9]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 68 r]
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op zondag 30 januari 1763 in Ginneken [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, 133 en N-G 40 nr.1, folio: 019 en 053 r] met Petrus Henrici van Dijck, 40 jaar oud, nadat zij op zaterdag 15 januari 1763 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, 133 en N-G 40 nr.1, folio: 019 en 053 r]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 30 januari 1763 in Ginneken [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, 133 en N-G 40 nr.1, folio: 019 en 053 r]. Petrus is een zoon van Henricus Adriaen van Dijck en Elisabeth Joosten van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op dinsdag 7 juli 1722 in Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Vermelding van Ginneken bij de doop van Laurentius
Kinderen van Catharina en Petrus:
1 Henricus Petri van Dijk [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.1]. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronilla Henrici van Dijck en [waarschijnlijk] Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [grootvader moederszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 8 november 1763 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 176 r].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Genoemd Adrianus Meeren, dus waarschijnlijk is het opa.
2 Cornelius Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.2]. Bij de geboorteaangifte van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Anna Adriani Meiren (geb. 1741) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.7] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op vrijdag 29 maart 1765 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 189 r].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Alleen Anna Meeren genoemd.
Cornelius is overleden op zondag 2 juni 1765 in Ginneken, 2 maanden oud.
3 Cornelia Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.3]. Zij is gedoopt op woensdag 26 maart 1766 in Ginneken.
4 Elisabeth Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 13 oktober 1767 in Ginneken.
5 Maria Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.5]. Zij is gedoopt op vrijdag 24 maart 1769 in Ginneken.
6 Adriana Petri van Dijck, gedoopt op zaterdag 16 februari 1771 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.6.
7 Josephus Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.7]. Hij is gedoopt op dinsdag 15 september 1772 in Ginneken.
8 Adrianus Petri van Dijck, gedoopt op maandag 21 februari 1774 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.8.
9 Laurentius Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.9]. Bij de geboorteaangifte van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Adriani Meeren (1748-1832) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11] [oom moederszijde] en [waarschijnlijk] Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1748) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [nicht van moeder]. Hij is gedoopt op maandag 16 oktober 1775 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 240 r].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Elisabeth is een nicht van Abraham en haar moeder is ook een Van Dijck. Vandaar de waarschijnlijkheid. In de doopakte is alleen sprake van Elisabeth Meiren.
Laurentius is overleden op vrijdag 30 november 1804 in Ginneken, 29 jaar oud.
Notitie bij Laurentius: [Laurijs]
10 Cornelia Petri van Dijck, gedoopt op dinsdag 26 maart 1776 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.10.
11 Catharina Petri van Dijck [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.11]. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Adrianus Petri [van den] Schaliboom (geb. 1740) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8] [aangetrouwde oom moederszijde]. Zij is gedoopt op zondag 23 november 1777 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 249 r].
12 Helena Petri van Dijk [1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.12]. Zij is gedoopt op zaterdag 9 oktober 1779 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 259 r].
1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.6 Adriana Petri van Dijck, dochter van Petrus Henrici van Dijck en Catharina Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3). Zij is gedoopt op zaterdag 16 februari 1771 in Ginneken. Adriana trouwde met Baudewinus Schoenmakers. Hij is gedoopt in Dorst.
1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.8 Adrianus Petri van Dijck, zoon van Petrus Henrici van Dijck en Catharina Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3). Hij is gedoopt op maandag 21 februari 1774 in Ginneken. Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op zondag 22 januari 1797 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, folio: 89] met Boudewijna Schoenmakers, nadat zij op zaterdag 7 januari 1797 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, folio: 89]. Zij is gedoopt in Dorst.
1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.10 Cornelia Petri van Dijck, dochter van Petrus Henrici van Dijck en Catharina Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3). Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Maria Adriani Meeren (1743-1772) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8] [tante moederszijde]. Zij is gedoopt op dinsdag 26 maart 1776 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 196 r]. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27 november 1799 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, folio: 123 en 124] met Adamus Rops, 34 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 januari 1799 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, folio: 123 en 124]. Hij is gedoopt op vrijdag 29 maart 1765 in Teteringen.
1.1.1.1.5.2.5.1.1.8 Maria Adriani Meeren, dochter van Adrianus Henrici Meiren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1) en Cornelia Nicolai [Niclaas] Beckers. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1743 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 28 r]. Maria is overleden op maandag 5 oktober 1772 in Bavel, 29 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 oktober 1772 in Bavel.
Getuige bij:
geboorteaangifte Cornelia Petri van Dijck (geb. 1776) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.10]    [tante moederszijde]
Maria trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 november 1767 in Ginneken en Bavel [bron: GA Breda ; DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1, folio: 029 en 055 r] met Adrianus Petri [van den] Schaliboom, 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 november 1767 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: GA Breda ; DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1, folio: 029 en 055 r]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22 november 1767 in Ginneken en Bavel [bron: GA-Breda [ DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1, folio: 029 en 055 r]. Adrianus is een zoon van Petrus Adriani van den Schaliboom en Johanna Cornelii Rops. Hij is gedoopt op zaterdag 10 september 1740 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 22 r]. Adrianus trouwde later op zondag 23 februari 1783 in Ginneken en Bavel [bron: DTB-nr: 126, 134 en 3, folio: 058 en 172 r] met Anna Henrici Verhees.
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina Petri van Dijck (geb. 1777) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.11]    [aangetrouwde oom moederszijde]
Kinderen van Maria en Adrianus:
1 Cornelia Schaliboom [1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.1]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [grootvader moederszijde]. Zij is gedoopt op zaterdag 18 februari 1769 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796’; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 99 r].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Cornelia is diezelfde dag overleden.
Cornelia is overleden op zaterdag 18 februari 1769 in Bavel, geen dag oud. Zij is begraven op zaterdag 18 februari 1769 in Bavel.
2 Cornelia Schaliboom, gedoopt op maandag 12 maart 1770 in Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.2.
3 Petrus Schaliboom [1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.3]. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Meeren (geb. 1736) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op donderdag 12 september 1771 in Ginneken [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 104 r].
1.1.1.1.5.2.5.1.1.8.2 Cornelia Schaliboom, dochter van Adrianus Petri [van den] Schaliboom en Maria Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.8). Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [grootvader moederszijde]. Zij is gedoopt op maandag 12 maart 1770 in Bavel [bron: GA Breda Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 101 r].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Bij aangifte is Adrianus Meeren aanwezig. Waarschijnlijk is dit haar vader geweest.
Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op maandag 28 januari 1793 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, 134 en 3, folio: 075 en 174 v] met Joannis Henrici Maassen, nadat zij op donderdag 10 januari 1793 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126, 134 en 3, folio: 075 en 174 v]. Hij is gedoopt in Vollenhoven.
Notitie bij Joannis: 28-01-1793: Johannes Hendrik Maassen
Adres:
28-01-1793     Ginneken
1.1.1.1.5.2.5.1.1.11 Abraham Adriani Meeren, zoon van Adrianus Henrici Meiren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1) en Cornelia Nicolai [Niclaas] Beckers. Hij is gedoopt op dinsdag 23 april 1748 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 70 r]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Petronilla Henrici van Dijck en Nicolaus Oomen. Abraham is overleden, 84 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum Breda, Memorie van successie nr 122]. Hij is begraven op woensdag 2 mei 1832 in Ginneken.
Notitie bij Abraham: [Abrahamus]
Getuige bij:
geboorteaangifte Laurentius Petri van Dijck (1775-1804) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.9]    [oom moederszijde]
Abraham:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 24 november 1776 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1, folio: 048 en 061 r] met Petronella Christiani [Christiaensen] van Dijck, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 9 november 1776 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1, folio: 048 en 061 r]. Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus van Deijck en Adriana Joannis Grauwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 24 november 1776 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1, folio: 048 en 061 r]. Petronella is een dochter van Christianus Henrici van Dijck en Cornelia Joannis Gijsberti Boomaars. Zij is gedoopt op dinsdag 26 mei 1744 in Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Vermelding bij Christianus over de ouders afkomstig van Ginneken
Petronella is overleden op vrijdag 4 februari 1785 in Ginneken, 40 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 8 februari 1785 in Ginneken [bron: Begraven Ginneken-Bavel ; DTB-nr: 111 en DTB-nr: 211 fol 70].
Notitie bij overlijden van Petronella: In de kerk begraven
Getuige bij:
geboorteaangifte Cornelia Hendrik Meeren (geb. 1777) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1]    [nicht van vader]
20-05-1781     doop Peeter Leenaers (geb. 1781) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.2]    [nicht van moeder]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 119 r]
03-06-1790     doop Adrianus Joannes Kanters (geb. 1790) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.2]    [nicht van moeder]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 132 r]
(2) trouwde, 38 jaar oud, op maandag 1 mei 1786 in Teteringen [bron: Trouwen rk Teteringen 1757-1812; DTB-nr: IV-10 nr. 82, folio: 24] met Maria Antonii Oomen. Zij is gedoopt in Teteringen. Zij is begraven op maandag 18 mei 1789 in Ginneken [bron: Begraafboeken Ginneken en Bavel ;DTB-nr: 122].
Notitie bij overlijden van Maria: In de kerk begraven
(3) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 14 februari 1790 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en 134, folio: 65] met Petronella [Pietronella] Huijgens, nadat zij op zaterdag 30 januari 1790 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 14 februari 1790 in Ginneken [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en 134, folio: 65]. Zij is gedoopt in Teteringen.
Kinderen van Abraham en Petronella (1):
1 Christianus Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.1]. Hij is gedoopt op woensdag 26 november 1777 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 249 r]. Bij de doop van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Boomaers en Laurentius van Dijck. Christianus is overleden op zondag 14 oktober 1827 in Geel (Belgie), 49 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, Breda; Memorie van Successie nr: 103]. Christianus bleef ongehuwd.
meeren_cornelia_abraham__bidprentje__meesteresse_van_het_beggijnhof_in_breda__overleden_op_9_september_1835._bron-online-familieberichten.jpg
129 Meeren Cornelia Abraham, bidprentje, Meesteresse van het Beggijnhof in Breda, overleden op 9 september 1835. Bron-Online-familieberichten
2 Cornelia Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.2] (afb. 129). Zij is gedoopt op maandag 17 mei 1779 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 257 r]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Nicolai Beckers en [waarschijnlijk] Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Opa of de neef zal erbij geweest zijn.
Cornelia is overleden op woensdag 9 september 1835 in Breda, 56 jaar oud.
Religies:
vanaf 18-08-1810     Begijn (Professie op deze datum door Bernardus van Bergen)   [bron: Begijnarchief - GA Breda]
vanaf 1815     Begijn - meesteres (Meesteres is het hoofd van de begijnen, en kiezen de begijnen uit hun midden. Dit geldt dan voor een aantal jaren. Waarschijnlijk in dit geval voor 5 jaar, want in 1820 wordt zij andermaal gekozen)
vanaf 1820     Begijn - meesteres (Herkozen)
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Abrahamus Abraham Meeren (1797-1798) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.11]    [zus]
3 Henricus Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.3]. Hij is gedoopt op woensdag 18 februari 1784 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 06 r]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Dijk en Catharina Adriani Meeren (geb. 1736) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3] [tante vaderszijde]. Henricus is overleden, 8 maanden oud. Hij is begraven op zaterdag 23 oktober 1784 in Ginneken en Bavel [bron: Begraafboeken Ginneken en Bavel ; DTB-nr: 111 b fol 239].
Kinderen van Abraham en Maria:
meeren_helena__bidprentje__begijn_in_breda__overleden_op_12_september_1835__3_dagen_na_haar_zus_cornelia._bron-online-familieberichten.jpg
130 Meeren Helena, bidprentje, Begijn in Breda, overleden op 12 september 1835, 3 dagen na haar halfzus Cornelia. Bron-Online-familieberichten
4 Helena Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.4] (afb. 130). Zij is gedoopt op vrijdag 26 januari 1787 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 26 r]. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Rops en [misschien] Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Helena: Adrianus Meeren is vermeld als getuige. dit zou ook de neef Adrianus Cornelii kunnen zijn.
Helena is overleden op zaterdag 12 september 1835 in Breda, 48 jaar oud. Zij is begraven [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 30, kantoor: Breda, memorienummer: 90]. Helena bleef ongehuwd.
Adres:
1829     Wijk D25, Breda (Begijn - 42 jaar (klopt niet))   [bron: Indicering van volkstellingen Breda 1829 en 1839; Archief: I-3/4 nr.1252]
Religie:
vanaf 03-07-1810     Begijn (Professie door pastoor Bernardus van Bergen op deze datum. Anderhalve maand later doet haar oudere halfzus professie tot begijn.)   [bron: Begijnhof archieven - GA Breda]
Getuige bij:
26-10-1801     doop [waarschijnlijk] Petronella Abraham Meeren (1801-1883) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.13]    [zus]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 156 r]
5 Adrianus Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.5]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Meeren (geb. 1736) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op woensdag 23 juli 1788 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 26 r]. Adrianus is overleden op zaterdag 30 augustus 1788 in Ginneken, 1 maand oud. Hij is begraven op zaterdag 30 augustus 1788 in Ginneken [bron: Begraafboeken Ginneken en Bavel ; DTB-nr: 111 en 122 fol 86 v].
Notitie bij overlijden van Adrianus: In de kerk begraven
Kinderen van Abraham en Petronella (3):
6 Antonia Abraham Meeren, gedoopt op zondag 14 augustus 1791 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.6.
7 [waarschijnlijk] Adriana Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.7]. Zij is gedoopt omstreeks 1792. Adriana is overleden, ongeveer een jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 18 augustus 1792 in Ginneken en Bavel [bron: Lijsten overledenen Ginneken 1758-1791; DTB-nr: 122].
8 Petronella Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.8]. Zij is gedoopt op maandag 30 juli 1792 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 45 r]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Dijck en Cornelia Huijgens. Petronella is overleden op zaterdag 18 augustus 1792 in Ginneken en Bavel, 19 dagen oud. Zij is begraven op maandag 20 augustus 1792 in Ginneken en Bavel [bron: Lijsten overledenen Ginneken 1758-1791; DTB-nr: 111].
9 Adrianus Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.9]. Hij is gedoopt op maandag 17 februari 1794 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 68 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Huijgens en Catharina Adriani Meeren (geb. 1736) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3] [tante vaderszijde].
10 Antonius Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.10]. Hij is gedoopt op donderdag 11 augustus 1796 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 98 r]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus van Dijck en Cornelia Huijgens.
11 Abrahamus Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.11]. Bij de geboorteaangifte van Abrahamus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Ramsdonck, Antonia [Anthonet] Joannes van Wesel en [waarschijnlijk] Cornelia Abraham Meeren (1779-1835) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.2] [zus]. Hij is gedoopt op vrijdag 15 december 1797 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 116 r].
Notitie bij de geboorte van Abrahamus: Cornelia is een zus van hem, toen 16 jaar oud. Waarschijnlijk dus.
Abrahamus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op maandag 5 februari 1798 in Ginneken en Bavel [bron: Lijsten overledenen Ginneken 1758-1791; DTB-nr: 111].
12 Joannes Abraham Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.12]. Hij is gedoopt op donderdag 14 februari 1799 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 136 r]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Ramsdonck, Cornelia de Wit en [waarschijnlijk] Cornelia Henrici Meiren (geb. 1728) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.8] [oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Cornelia is de tante van Abraham waarschijnlijk.
Joannes is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 25 mei 1803 in Ginneken en Bavel [bron: Lijsten overledenen Ginneken 1758-1791; DTB-nr: 111].
13 Petronella Abraham Meeren, gedoopt op maandag 26 oktober 1801 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.13.
1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.6 Antonia Abraham Meeren, dochter van Abraham Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11) en Petronella [Pietronella] Huijgens. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1791 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 40 r]. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Brouwers en [misschien] Adrianus Cornelii Meeren (geb. 1752) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3] [neef van vader].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Vermelding bij de doop van Adrianus Meeren. Gezien de leeftijd zal het opa niet zijn, maar wel de neef.
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 april 1815 in Ginneken en Bavel [bron: BS-H Ginneken en Bavel 1811-1922; akte 4] met Christianus van Dijk. Hij is gedoopt in Ginneken en Bavel.
dijk_franciscus_van__en_petronella_meeren_trouwen_in_ginneken_en_bavel_op_7_oktober_1831_-_1.jpg dijk_franciscus_van__en_petronella_meeren_trouwen_in_ginneken_en_bavel_op_7_oktober_1831_-_2.jpg
131 Dijk Franciscus van, en Petronella Meeren trouwen in Ginneken en Bavel op 7 oktober 1831 - 1
132 Dijk Franciscus van, en Petronella Meeren trouwen in Ginneken en Bavel op 7 oktober 1831 - 2
1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.13 Petronella Abraham Meeren, dochter van Abraham Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11) en Petronella [Pietronella] Huijgens. Zij is gedoopt op maandag 26 oktober 1801 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 156 r]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Dillis Huijgens en [waarschijnlijk] Helena Abraham Meeren (1787-1835) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.4] [zus].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Helena Meeren is dan slechts 15 jaar, vandaar de waarschijnlijkheid.
4de getuige is de vrouw van Adrianus Buijks
Petronella is overleden op vrijdag 1 juni 1883 in Ginneken en Bavel, 81 jaar oud. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1831 in Ginneken en Bavel [bron: Huwelijksregister 1831, aktenummer 013] met Franciscus van Dijk (afb. 131 en 132), 34 jaar oud. Franciscus is een zoon van Adrianus van Dijk en Johanna Oomen. Hij is gedoopt op vrijdag 29 september 1797 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1783-1810, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 111, blad 115]. Franciscus is overleden op zaterdag 19 juli 1873 in Ginneken en Bavel, 75 jaar oud.
meeren_adriana_henrici_adriaen__rk_gedoopt_in_ginneken_op_6_maart_1712.jpg
133 Meeren Adriana Henrici Adriaen, RK gedoopt in Ginneken op 6 maart 1712
1.1.1.1.5.2.5.1.2 Adriana Hendrick (Adriaentje) Meiren (afb. 133), dochter van Henricus Adriaen (Hendrieck) Meiren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1) en Adriana Adriaensse (Adriaentie) Peebergh. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1712 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 264 r]. Bij de doop van Adriaentje waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Hendrick Donckers en Adrianus Adriaen Claesse Peebergh [Peeberghe] [Peberghs] [grootvader moederszijde]. Adriaentje is overleden op dinsdag 11 oktober 1803 in Princenhage, 91 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Adrianus Cornelii Meeren (geb. 1752) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Henricus Adriani Meiren (1732-vóór 1745) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.1]    [tante vaderszijde]
Adriaentje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 20 november 1740 in Ginneken met Antony Adriaan Bastiaanssen, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 5 november 1740 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op dinsdag 14 oktober 1710 in Princenhage. Antony is overleden op woensdag 16 maart 1791 in Princenhage, 80 jaar oud.
Kinderen van Adriaentje en Antony:
1 Maria Antonissen Bastiaanssen [1.1.1.1.5.2.5.1.2.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 5 april 1748 in Princenhage. Maria is overleden op dinsdag 14 maart 1780 in Princenhage, 31 jaar oud.
2 Joannes Bastiaenssen [1.1.1.1.5.2.5.1.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1749 in Princenhage [bron: Dopen rk Princenhage 1740-1767; DTB-nr: 142, fol: 84]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [oom moederszijde] en Petronella Henrici van Dijck (geb. 1713) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Adriaen Meiren is getuige. Het zal waarschijnlijk haar oudere broer zijn.
De andere getuige is Petronilla van Deijck. Dit zal haar schoonzus zijn, getrouwd met Cornelis Henricy Meiren in 1747.
meiren_cornelius_henrici_doopakte_detail_ginneken_rk_1718.jpg meiren_cornelius_henrici_doopakte_ginneken_rk_1718.jpg
134 Meiren Cornelius Henrici doopakte detail Ginneken RK 1718
135 Meiren Cornelius Henrici doopakte Ginneken RK 1718
1.1.1.1.5.2.5.1.4 Cornelius Henrici (Corneel) Meeren (afb. 134 en 135), zoon van Henricus Adriaen (Hendrieck) Meiren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1) en Adriana Adriaensse (Adriaentie) Peebergh. Hij is gedoopt op vrijdag 17 juni 1718 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 293 r]. Bij de doop van Corneel waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Cornelii Meiren en Adrianus Oomen.
Notitie bij de geboorte van Corneel: Als getuige is Johanna Cornelii Meiren aanwezig; misschien dat dit zijn nicht is (als zijn vader Adrianus Henrici Meiren is, geboren 22-05-1650.
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Nicolaus Adriani Meiren (1734-1763) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.2]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Adriana Adriani Meiren (geb. 1749) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.12]    [oom vaderszijde]
30-06-1777     doop [waarschijnlijk] Adriana Petrus Leenaers (geb. 1777) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.1]    [grootvader moederszijde]
Corneel trouwde, 29 jaar oud, op zondag 2 juli 1747 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 125 en 132, folio: 78 r] met Petronella Henrici van Dijck, 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 juni 1747 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 125 en 132, folio: 78 r]. Petronella is een dochter van Henricus Adriaen van Dijck en Elisabeth Joosten van den Cauwelaer. Zij is gedoopt op dinsdag 8 augustus 1713 in Ginneken.
Notitie bij Petronella: 02-07-1747: Pieternella Hendrik van Dijk
[Deijck]
Getuige bij:
09-11-1749     doop Joannes Bastiaenssen (geb. 1749) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.2.2]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Princenhage 1740-1767; DTB-nr: 142, fol: 84]
Kinderen van Corneel en Petronella:
1 Elisabeth Cornelii Meeren, gedoopt op woensdag 8 mei 1748 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.
2 Henricus Cornelii Meeren, gedoopt op zaterdag 11 april 1750 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.
3 Adrianus Cornelii Meeren, gedoopt op vrijdag 25 februari 1752 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.
4 Cornelius Cornelii Meeren, gedoopt op zaterdag 14 september 1754 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.
5 Joanna Maria Cornelii Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.5]. Zij is gedoopt op zaterdag 19 februari 1757 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 128 r].
6 [waarschijnlijk] Adriana Cornelii Meeren, gedoopt na 1757. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.1 Elisabeth Cornelii Meeren, dochter van Cornelius Henrici (Corneel) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4) en Petronella Henrici van Dijck. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Adriaentie Peebergh (1688-na 1728) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op woensdag 8 mei 1748 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 70 r].
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Laurentius Petri van Dijck (1775-1804) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.3.9]    [nicht van moeder]
geboorteaangifte Joannes Hendrik Meeren (1783-1859) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4]    [tante vaderszijde]
07-11-1791     doop Cornelius Joannes Kanters (1791-1809) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.3]    [tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 134 r]
04-03-1796     doop Petronella Joannes Kanters (geb. 1796) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.5]    [tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 143 r]
07-04-1800     doop Petronilla Adriani Meeren (geb. 1800) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.3]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB IV-20 nr 4, fol 11r]
Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op zondag 28 april 1776 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en 134 en N-G 40 nr.1, folio: 047 en 060 v] met Petrus Adriaan (Pieter) Leenaers [Lenaerts], nadat zij op zaterdag 13 april 1776 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en 134 en N-G 40 nr.1, folio: 047 en 060 v]. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Joannis Grauwen en Antonia Klep. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 april 1776 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en 134 en N-G 40 nr.1, folio: 047 en 060 v]. Hij is gedoopt in Bavel.
Getuige bij:
21-04-1791     doop Petrus Hendrik Meeren (geb. 1791) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.8]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 39 r]
04-03-1796     doop Anna Maria Joannes Kanters (geb. 1796) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.6]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 143 r]
Kinderen van Elisabeth en Pieter:
1 Adriana Petrus Leenaers [1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.1]. Zij is gedoopt op maandag 30 juni 1777 in Bavel. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella van Chaam en [waarschijnlijk] Corneel Meeren (geb. 1718) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4] [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Getuige is Cornelius Meeren, waarschijnlijk is het haar vader.
Getuige bij:
03-09-1797     doop Antonia Jannes Kanters (1797-1797) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.7]    [nicht moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 3 r]
2 Adrianus Petrus (Peeter) Leenaers, gedoopt op zondag 20 mei 1781 in Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.2.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.2 Adrianus Petrus (Peeter) Leenaers, zoon van Petrus Adriaan (Pieter) Leenaers [Lenaerts] en Elisabeth Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1). Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1781 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 119 r]. Bij de doop van Peeter waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Lenaerts en Petronella Christiani [Christiaensen] van Dijck (1744-1785) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11] [nicht van moeder].
Notitie bij de geboorte van Peeter: Opmerkingen: moeder uit Ginneken; de Eerwaarde heer Lenaerts was pastoor in Terheijden
Onbekend:
14-?-1797     Naam: Peeter Leenaars
Relatie: gehuwd met
Naam relatie 1: Elisabeth Cornelis Meeren
Opmerkingen: Zaaijland 370 roeden
  [bron: schepenbank Ginneken-Bavel Nr. R. 78, folio: 30; RA Ginneken-Bavel (Afd.III-54b) 74-78/ 1728-1807.]
Getuige bij:
22-04-1802     doop Jacobus Joannes Kanters (1802-1802) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.9]    [neef moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811 ; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 12 r]
Peeter trouwde, 33 jaar oud, op maandag 25 juli 1814 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout inv 5889 nr 35] met Cornelia Goverde, ongeveer 32 jaar oud. Cornelia is een dochter van Pieter Goverde en Allegonda Verhaaren. Zij is gedoopt omstreeks 1782.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2 Henricus Cornelii Meeren, zoon van Cornelius Henrici (Corneel) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4) en Petronella Henrici van Dijck. Hij is gedoopt op zaterdag 11 april 1750 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 80 r]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Bomaars en Adrianus Henrici Meiren (geb. 1710) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1] [oom vaderszijde]. Henricus is overleden op donderdag 12 maart 1812 in Ginneken en Bavel, 61 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonius van Miert (geb. 1807) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.2]    [grootvader moederszijde]
03-09-1797     doop Antonia Jannes Kanters (1797-1797) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.7]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 3 r]
21-08-1802     doop [waarschijnlijk] Elisabeth Joannes Kanters (1802-1802) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.10]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811 ; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 19 r]
Henricus trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 april 1776 [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; trb 134 akte 17] met Jacoba Arnoldi van Galder, 34 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13 april 1776 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; trb 134 akte 17]. Bij het burgerlijk huwelijk van Henricus en Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Joannis Grauwen en Antonia Klep. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 april 1776 in Ginneken [bron: DTB-nr: 126, 134 en N-G 40 nr.1 , folio: 046 en 060 &s vTrouwen,rk,nh,schepenen Ginneken-Bavel,1614-1810]. Zij is gedoopt op vrijdag 23 maart 1742 in Ginneken. Jacoba is overleden op donderdag 27 december 1827 in Ginneken en Bavel, 85 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonia van Miert (1805-1805) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.1]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Cornelius van Miert (geb. 1809) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.3]    [grootmoeder moederszijde]
14-12-1792     doop Petronilla Joannes Kanters (1792-vóór 1796) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.4]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 136 r]
03-09-1797     doop Antonia Jannes Kanters (1797-1797) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.7]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 3 r]
Kinderen van Henricus en Jacoba:
1 Cornelia Hendrik Meeren, gedoopt op zondag 25 mei 1777 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.
2 Petronilla Hendrik Meeren, gedoopt op donderdag 21 januari 1779 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.2.
3 Cornelius Hendrik Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.3]. Bij de geboorteaangifte van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Laurentius van Dijck. Hij is gedoopt op zondag 3 juni 1781 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 266 r].
4 Joannes Hendrik Meeren, gedoopt op dinsdag 26 augustus 1783 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.
5 Elisabeth Hendrik Meeren, gedoopt op zondag 1 januari 1786 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.5.
6 Antonius Hendrik Meeren, gedoopt op zaterdag 23 februari 1788 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.
7 Adrianus Hendrik Meeren, gedoopt op donderdag 21 april 1791 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.
8 Petrus Hendrik Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.8]. Hij is gedoopt op donderdag 21 april 1791 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 39 r]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Leenaers [Lenaerts] [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Jacoba Nicolai Oomen (geb. 1767) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3] [aangetrouwde tante vaderszijde].
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1 Cornelia Hendrik Meeren, dochter van Henricus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2) en Jacoba Arnoldi van Galder. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Petronella Christiani [Christiaensen] van Dijck (1744-1785) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11] [nicht van vader]. Zij is gedoopt op zondag 25 mei 1777 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 246 r]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 april 1804 in Ginneken met Martinus Antony (Marten) van Miert, nadat zij op zaterdag 7 april 1804 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in Chaam.
Notitie bij de geboorte van Marten: Bij de geboorten van de kinderen is beschreven dat de vader uit Chaam komt. 1 keer is beschreven dat hij uit Ginneken komt.
Kinderen van Cornelia en Marten:
1 Antonia van Miert [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Jacoba Arnoldi van Galder (1742-1827) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op maandag 14 januari 1805 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:181 r]. Antonia is overleden op maandag 14 januari 1805 in Ginneken, geen dag oud. Zij is begraven op maandag 21 januari 1805 in Ginneken.
2 Antonius van Miert [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.2]. Bij de geboorteaangifte van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Henricus Cornelii Meeren (1750-1812) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [grootvader moederszijde]. Hij is gedoopt op zaterdag 16 mei 1807 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:201 r].
3 Cornelius van Miert [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.3]. Bij de geboorteaangifte van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Jacoba Arnoldi van Galder (1742-1827) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 14 maart 1809 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:216 r].
4 Antonia van Miert [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.4]. Zij is gedoopt op maandag 24 september 1810 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:229 r]. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Petronilla Hendrik Meeren (geb. 1779) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.2] [tante moederszijde] en Joannes Hendrik Meeren (1783-1859) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4] [oom moederszijde].
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.2 Petronilla Hendrik Meeren, dochter van Henricus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2) en Jacoba Arnoldi van Galder. Bij de geboorteaangifte van Petronilla was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Cornelius Cornelii Meeren (geb. 1754) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op donderdag 21 januari 1779 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 255 r].
Notitie bij de geboorte van Petronilla: Cornelius kan ook opa zijn.
Getuige bij:
24-09-1810     doop Antonia van Miert (geb. 1810) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.4]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:229 r]
Petronilla trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 5 november 1813 in Ginneken en Bavel met Joannes Buijks, 30 jaar oud. Joannes is een zoon van Adrianus Buijks en Cornelia Vermoolen. Hij is gedoopt op zaterdag 8 maart 1783 in Ginneken. Joannes is overleden op maandag 12 september 1831 in Ginneken en Bavel, 48 jaar oud.
Kind van Petronilla en Joannes:
1 Cornelia Buijks [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.2.1]. Zij is gedoopt in 1815 in Ginneken.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4 Joannes Hendrik Meeren, zoon van Henricus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2) en Jacoba Arnoldi van Galder. Bij de geboorteaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Joannes van Dijk en Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1748) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 26 augustus 1783 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 04 r]. Joannes is overleden op maandag 11 juli 1859 in Ginneken, 75 jaar oud.
Getuige bij:
24-09-1810     doop Antonia van Miert (geb. 1810) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.1.4]    [oom moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:229 r]
Joannes trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 3 mei 1821 in Ginneken en Bavel met Petronella van Beek, 35 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 22 januari 1786 in Princenhage.
Kinderen van Joannes en Petronella:
1 Henricus Meeren, geboren op maandag 19 augustus 1822 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.1.
2 Johanna Meeren, geboren op maandag 18 oktober 1824 in Ulvenhout. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2.
3 Jacoba Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.3], geboren op donderdag 29 oktober 1829 in Ginneken en Bavel. Jacoba is overleden op dinsdag 30 december 1856 in Ginneken en Bavel, 27 jaar oud. Jacoba bleef ongehuwd.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.1 Henricus Meeren is geboren op maandag 19 augustus 1822 in Ginneken en Bavel, zoon van Joannes Hendrik Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4) en Petronella van Beek. Henricus is overleden op zaterdag 10 november 1866 in Antwerpen, 44 jaar oud.
Beroepen:
Landbouwer
ca. 22-07-1862     Natiebaas
Henricus trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 28 november 1861 in Antwerpen met Joanna Catharina de Vos, 21 jaar oud. Joanna is geboren op vrijdag 16 oktober 1840 in Ekeren, dochter van Jacobus de Vos en Joanna Catharina van Uffelen. Joanna is overleden op woensdag 4 april 1866 in Antwerpen, 25 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Joanna:
1 Maria Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.1.1], geboren op dinsdag 22 juli 1862 in Antwerpen [bron: Rijksarchief Antwerpen - akte nr 2077].
2 Joannes Henricus Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.1.2], geboren op maandag 15 februari 1864 in Antwerpen. Joannes is overleden op maandag 26 september 1864 in Antwerpen, 7 maanden oud.
3 Catharina Petronella Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.1.3], geboren op zaterdag 11 november 1865 in Antwerpen. Catharina is overleden op donderdag 21 juni 1866 in Antwerpen, 7 maanden oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2 Johanna Meeren is geboren op maandag 18 oktober 1824 in Ulvenhout, dochter van Joannes Hendrik Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4) en Petronella van Beek. Johanna is overleden op maandag 22 augustus 1904 in Ulvenhout, 79 jaar oud [bron: Database Paulus van Daesdonck].
Volmacht:
16-02-1880     Volmacht waarin voorkomen:

Anna Maria Meeren uit Ginneken
Jan Oomen uit Ginneken, landbouwer
Maria Anna van Uffelen uit Antwerpen
Peter Jozel Iwens uit Antwerpen, echtgenoot Van Uffelen
  [bron: Notariaat Antwerpen 11774 - Notaris: Belloy Jean François te Antwerpen - rijksarchief Belgie]
Johanna trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 12 april 1860 in Ginneken en Bavel met Johannes Oomen, 27 of 28 jaar oud. Johannes is geboren in 1832 in Ginneken en Bavel, zoon van Adrinus Oomen en Adriana van der Aa.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Maria Petronella Oomen, geboren in 1862 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2.1.
2 Adrianus Oomen, geboren in 1866 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2.2.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2.1 Maria Petronella Oomen is geboren in 1862 in Ginneken en Bavel, dochter van Johannes Oomen en Johanna Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2). Maria trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1888 in Ginneken en Bavel met Franciscus Wilhelmus Cales, 37 of 38 jaar oud. Franciscus is geboren in 1850 in Ravenstein, zoon van Hendrikus Cales en Anna Maria de Laat.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2.2 Adrianus Oomen is geboren in 1866 in Ginneken en Bavel, zoon van Johannes Oomen en Johanna Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.4.2). Adrianus trouwde, 28 of 29 jaar oud, op woensdag 8 mei 1895 in Ginneken en Bavel met Johanna Maria Aartsen, 28 of 29 jaar oud. Johanna is geboren in 1866 in Ginneken en Bavel, dochter van Adrianus Aartsen en Johanna Schoenmakers.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.5 Elisabeth Hendrik Meeren, dochter van Henricus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2) en Jacoba Arnoldi van Galder. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1786 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 15 r]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Miert en Adrianus Cornelii Meeren (geb. 1752) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3] [oom vaderszijde]. Elisabeth is overleden op maandag 10 mei 1813, 27 jaar oud. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 november 1812 in Ginneken en Bavel met Martinus Bastiaanse, 24 of 25 jaar oud. Hij is gedoopt in 1787 in Teteringen.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6 Antonius Hendrik Meeren, zoon van Henricus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2) en Jacoba Arnoldi van Galder. Hij is gedoopt op zaterdag 23 februari 1788 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 11, fol: 24 r]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Meeren en Antonius Roset. Antonius is overleden op vrijdag 8 december 1854 in Ginneken en Bavel, 66 jaar oud. Antonius:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1815 in Ginneken en Bavel met Johanna Buijkx, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Johanna: Haar broer Joannes is met Petronella, de zus van Antonius, getrouwd; broer en zus zijn over en weer getrouwd dus.
Johanna is een dochter van Adrianus Buijks en Cornelia Vermoolen. Zij is gedoopt in 1790 in Ginneken en Bavel. Johanna is overleden op zondag 11 december 1825 in Ginneken en Bavel, 34 of 35 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 13 juni 1833 in Ginneken en Bavel met Maria Bogers, 31 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 15 mei 1802 in Ginneken en Bavel. Maria is overleden op dinsdag 9 december 1879 in Ginneken en Bavel, 77 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid bij haar latere man Antonius
Kinderen van Antonius en Johanna:
1 Elisabeth Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.1], geboren op vrijdag 27 oktober 1815 in Ginneken en Bavel. Elisabeth is overleden op woensdag 12 mei 1830 in Ginneken en Bavel, 14 jaar oud.
2 Hendrikus Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.2], geboren op donderdag 20 februari 1817 in Ginneken en Bavel. Hendrikus is overleden op dinsdag 14 maart 1826 in Ginneken en Bavel, 9 jaar oud.
3 Cornelia Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.3], geboren op woensdag 16 september 1818 in Ginneken en Bavel. Cornelia is overleden op vrijdag 13 oktober 1820 in Ginneken en Bavel, 2 jaar oud.
4 Jacoba Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.4], geboren op dinsdag 18 januari 1820 in Ginneken en Bavel. Jacoba is overleden op zaterdag 13 mei 1820 in Ginneken en Bavel, 3 maanden oud.
5 Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.5], levenloos geboren kind, geboren op woensdag 7 maart 1821 in Ginneken en Bavel.
6 Adriaan Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.6], geboren op woensdag 19 februari 1823 in Ginneken en Bavel. Adriaan is overleden op woensdag 30 juli 1823 in Ginneken en Bavel, 5 maanden oud.
7 Adrianus Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.7], geboren op zaterdag 14 augustus 1824 in Ginneken en Bavel. Adrianus is overleden op maandag 12 december 1825 in Ginneken en Bavel, 1 jaar oud.
Kinderen van Antonius en Maria:
8 Hendrikus Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.8], geboren op maandag 3 februari 1834 in Ginneken en Bavel. Hendrikus is overleden op woensdag 6 mei 1835 in Ginneken en Bavel, 1 jaar oud.
9 Jacoba Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.9], geboren op donderdag 28 januari 1836 in Ginneken en Bavel. Jacoba is overleden op donderdag 7 juni 1860 in Ginneken en Bavel, 24 jaar oud. Jacoba bleef ongehuwd.
10 Hendrikus (Hendrik) Meeren, geboren op zondag 1 oktober 1837 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.10.
11 Helena Meeren, geboren op woensdag 19 juni 1839 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.
12 Cornelis Meeren, geboren op woensdag 30 juni 1841 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.
13 Antonie Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.13], geboren op zaterdag 6 mei 1843 in Ginneken en Bavel. Antonie is overleden op zaterdag 4 oktober 1851 in Ginneken en Bavel, 8 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.10 Hendrikus (Hendrik) Meeren is geboren op zondag 1 oktober 1837 in Ginneken en Bavel, zoon van Antonius Hendrik Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6) en Maria Bogers. Hendrik is overleden op donderdag 8 december 1910 in Ginneken en Bavel, 73 jaar oud. Hendrik bleef kinderloos. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op maandag 21 september 1868 in Ginneken en Bavel met Anna Maria Verdonk, 25 jaar oud. Anna is geboren op maandag 1 mei 1843 in Ginneken en Bavel.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11 Helena Meeren is geboren op woensdag 19 juni 1839 in Ginneken en Bavel, dochter van Antonius Hendrik Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6) en Maria Bogers. Helena is overleden op dinsdag 24 maart 1908 in Ginneken en Bavel, 68 jaar oud. Helena trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 18 december 1869 in Ginneken en Bavel met Lambertus/Bartholomeus van Gils, 41 jaar oud. Lambertus/Bartholomeus is geboren op woensdag 19 december 1827 in Oosterhout. Lambertus/Bartholomeus is overleden op dinsdag 24 maart 1908 in Ginneken en Bavel, 80 jaar oud.
Kinderen van Helena en Lambertus/Bartholomeus:
1 Gerardus van Gils [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.1], geboren op woensdag 15 maart 1871 in Ginneken en Bavel.
2 Maria van Gils [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.2], geboren op woensdag 5 maart 1873 in Ginneken en Bavel.
Adres:
vanaf 30-01-1901     Laeken, België
3 Maria Cornelia van Gils [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.3], geboren op vrijdag 23 oktober 1874 in Ginneken en Bavel.
Adres:
vanaf 08-05-1896     Breda
4 Antonie van Gils [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.4], geboren op zaterdag 10 juni 1876 in Ginneken en Bavel.
5 Adrianus van Gils [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.5], geboren op dinsdag 24 september 1878 in Ginneken en Bavel.
6 Anna Maria van Gils [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.11.6], geboren op zondag 3 januari 1886 in Ginneken en Bavel.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12 Cornelis Meeren is geboren op woensdag 30 juni 1841 in Ginneken en Bavel, zoon van Antonius Hendrik Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6) en Maria Bogers. Cornelis is overleden op zondag 29 april 1906 in Ginneken en Bavel, 64 jaar oud.
Adres:
Geersbroek
Beroepen:
Arbeider
Landbouwer in Geersbroek
Militie:
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op maandag 20 december 1869 in Ginneken en Bavel met Helena Koenraads, 29 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 21 augustus 1840 in Ginneken en Bavel.
Adres:
vanaf 12-09-1824     Chaam
Beroepen:
Akkerbouwermeid
Arbeidster
Landbouwster
Kinderen van Cornelis en Helena:
1 Maria Barbarina Meeren, geboren op vrijdag 13 oktober 1871 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.1.
2 Antonius Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.2], geboren op dinsdag 28 juli 1874 in Ginneken en Bavel. Antonius is overleden op woensdag 15 januari 1902 in Ginneken en Bavel, 27 jaar oud.
3 Hendrikus Franciscus Meeren, geboren op zondag 14 mei 1876 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.
4 Adrianus Meeren, geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.
5 Petronella Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.5], geboren op zaterdag 10 april 1880 in Ginneken en Bavel. Petronella is overleden op woensdag 9 juni 1909 in Ginneken en Bavel, 29 jaar oud.
6 Johannes Franciscus Meeren, geboren op maandag 20 april 1885 in Ulvenhout. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.1 Maria Barbarina Meeren is geboren op vrijdag 13 oktober 1871 in Ginneken en Bavel, dochter van Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12) en Helena Koenraads. Maria trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 april 1898 in Chaam [bron: BS Chaam Huwelijk Inventaris 1534 nr 4] met Johannes Paulus Oomen, ongeveer 30 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1868 in Chaam, zoon van Cornelis Oomen en Adriana Maria Hoefmans.
meeren_hendrikus_franciscus__overleden_op_6_november_1963_in_nieuw-ginneken.jpg
136 Meeren Hendrikus Franciscus, overleden op 6 november 1963 in Nieuw-Ginneken
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3 Hendrikus Franciscus Meeren (afb. 136) is geboren op zondag 14 mei 1876 in Ginneken en Bavel, zoon van Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12) en Helena Koenraads. Hendrikus is overleden op woensdag 6 november 1963 in Nieuw-Ginneken, 87 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1916     Landbouwer in Geersbroek
Hendrikus trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 23 augustus 1911 in Ginneken en Bavel met Anna Cornelia Rombouts, 27 jaar oud. Anna is geboren op zondag 14 oktober 1883 in Zundert. Anna is overleden op dinsdag 3 april 1973 in Breda, 89 jaar oud.
Adressen:
Breda
vanaf 1911     Ginneken
Kinderen van Hendrikus en Anna:
1 Joanna Meeren, geboren op maandag 16 september 1912 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.1.
2 Cornelius Johannes Meeren, geboren op vrijdag 26 februari 1915 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.2.
3 Jacobus J. (Sjaak) Meeren, geboren op vrijdag 1 juni 1917 in Galder. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.3.
4 Antonius Jacobus Meeren, geboren op donderdag 19 februari 1920 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.4.
5 Helena Maria Meeren, geboren op dinsdag 22 augustus 1922 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.5.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.1 Joanna Meeren is geboren op maandag 16 september 1912 in Ginneken en Bavel, dochter van Hendrikus Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3) en Anna Cornelia Rombouts. Joanna is overleden op woensdag 21 oktober 2009 in Ulvenhout, 97 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 24 oktober 2009 in Breda.
Adres:
tot 21-10-2009     Huize de Donk, Slotlaan 15, Ulvenhout
Joanna trouwde met Antonius Kox.
meeren_cornelius_johannes__bidprentje_-_overleden_op_31_oktober_1986__71_jaar_-_beeldbank_hk_op_de_prinsenbeek.jpg
137 Meeren Cornelius Johannes, bidprentje - overleden op 31 oktober 1986, 71 jaar - Beeldbank HK op de Prinsenbeek
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.2 Cornelius Johannes Meeren (afb. 137) is geboren op vrijdag 26 februari 1915 in Ginneken en Bavel, zoon van Hendrikus Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3) en Anna Cornelia Rombouts. Cornelius is overleden op vrijdag 31 oktober 1986, 71 jaar oud [bron: Database Paulus van Daesdonck en Beeldbank HK op de Beek]. Hij is gecremeerd op woensdag 5 november 1986 in Breda [bron: Bidprentje].
Notitie bij overlijden van Cornelius: Uivaartdienst in de Sint Jan de Doper in Breda.
Beroep:
Brouwer
Cornelius:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 23 april 1939 in Nieuw-Ginneken met Carolina Jansen, 21 jaar oud. Carolina is geboren op woensdag 13 juni 1917 in Ginneken en Bavel. Carolina is overleden op zondag 13 februari 1955 in Breda, 37 jaar oud.
Adres:
Breda
(2) trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1956 met Antonia Petronella Antonetta (Tonna) Mathijssen, minstens 44 jaar oud. Tonna is geboren op donderdag 3 oktober 1912 in Princenhage. Tonna is overleden op zaterdag 7 augustus 2004 in Breda, 91 jaar oud. Tonna bleef kinderloos.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.3 Jacobus J. (Sjaak) Meeren is geboren op vrijdag 1 juni 1917 in Galder, zoon van Hendrikus Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3) en Anna Cornelia Rombouts. Sjaak is overleden op donderdag 13 augustus 1998 in Oosterhout, 81 jaar oud.
Adres:
Ulvenhout
Beroep:
Bouwvakker
Kind van Sjaak uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.3.1], geboren op zondag 17 december 1950 in Breda. Elisabeth is overleden op maandag 23 april 1979 in Den Bosch, 28 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.4 Antonius Jacobus Meeren is geboren op donderdag 19 februari 1920 in Ginneken en Bavel, zoon van Hendrikus Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3) en Anna Cornelia Rombouts. Antonius is overleden op zaterdag 30 oktober 1993 in Breda, 73 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1941     Emmeren
vanaf 1942     Rijsbergen
vanaf 1943     Breda
vanaf ca. 1950     Nieuw-Ginneken
vanaf ca. 1957     Breda
vanaf 1964     Nieuw-Ginneken
Beroep:
Bouwvakker
Antonius trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1941 in Princenhage met Anna Catharina van de Velden, 22 jaar oud. Anna is geboren op maandag 24 maart 1919 in Princenhage. Anna is overleden op vrijdag 15 oktober 1982 in Ginneken, 63 jaar oud.
zundert_johannes_lambertus_van__en_helena_maria_meeren_trouwen_in_nieuw-ginneken_op_1_juli_1942.jpg
138 Zundert Johannes Lambertus van, en Helena Maria Meeren trouwen in Nieuw-Ginneken op 1 juli 1942
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3.5 Helena Maria Meeren is geboren op dinsdag 22 augustus 1922 in Ginneken en Bavel, dochter van Hendrikus Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.3) en Anna Cornelia Rombouts. Helena trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 1 juli 1942 in Nieuw-Ginneken [bron: Huwelijksregister 1942, aktenummer 13] met Johannes Lambertus Zundert (afb. 138).
meeren_adrianus_en_maria_vermetten_met_gezin_in_chaam_vanaf_14_oktober_1905_tot_vertrek_naar_gilze_op_25_juni_1920.jpg
139 Meeren Adrianus en Maria Vermetten met gezin in Chaam vanaf 14 oktober 1905 tot vertrek naar Gilze op 25 juni 1920
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4 Adrianus Meeren (afb. 139) is geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Ginneken en Bavel, zoon van Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12) en Helena Koenraads. Adrianus is overleden op zondag 6 september 1964 om 18:00 in Gilze, 86 jaar oud.
Adressen:
vanaf 31-08-1893     Princenhage
vanaf 14-10-1905     Dassemus B89, Chaam   [bron: Bevolkingsregister Chaam p.83 1900-1923]
vanaf 25-06-1920     Gilze   [bron: Bevolkingsregister Chaam]
Beroep:
Bosbouw
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 mei 1905 in Chaam [bron: BS Chaam Huwelijk Inventaris 600 nr 13] met Maria Vermetten, 25 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 22 oktober 1879 in Chaam, dochter van Peter Vermetten en Hendrika Reijntjens. Maria is overleden op woensdag 1 december 1954 om 00:05 in Gilze, 75 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Cornelis Antonius (Kees) Meeren, geboren op woensdag 21 februari 1906 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1.
2 Hendrika Helena Meeren, geboren op maandag 1 april 1907 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.2.
3 Petrus Johannes Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.3], geboren op zaterdag 23 mei 1908 in Chaam. Petrus is overleden op maandag 12 juli 1909 in Chaam, 1 jaar oud.
4 Petrus Johannes Meeren, geboren op zondag 20 februari 1910 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.4.
5 NN Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.5], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 20 juli 1911 in Chaam.
6 Johannes Cornelis (Jan) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.6], geboren op woensdag 6 november 1912 in Chaam. Jan is overleden op zondag 16 december 2007 in Tilburg, 95 jaar oud. Jan bleef kinderloos.
Beroepen:
Leerlooier
Textielarbeider
7 Antonius Wilhelmus Meeren, geboren op zondag 10 mei 1914 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.7.
8 Wilhelmus Johannes Meeren, geboren op zondag 6 juni 1915 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.8.
9 Helena Maria Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.9], geboren op maandag 8 november 1920 in Gilze.
meeren_cornelis_antonius__trouwt_met_johanna_adriana_peijs_op_1_september_1934_in_gilze_en_rijen.jpg meeren_cornelis_a__trouwt_met_johanna_peijs_-_vermelding_in_de_nieuwe_tilburgsche_courant_van_19_september_1934.jpg
140 Meeren Cornelis Antonius, trouwt met Johanna Adriana Peijs op 1 september 1934 in Gilze en Rijen
141 Meeren Cornelis A, trouwt met Johanna Peijs - Vermelding in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 19 september 1934
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1 Cornelis Antonius (Kees) Meeren (afb. 140 en 141) is geboren op woensdag 21 februari 1906 in Chaam, zoon van Adrianus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4) en Maria Vermetten. Kees is overleden op zondag 1 januari 1984 in Tilburg, 77 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 4 januari 1984 in Gilze [bron: Tilburg / bidprentjes - obituary cards inv 0410].
Adressen:
vanaf 1935     Rijen
vanaf 1936     Gilze
Beroep:
Leerlooier
Kees trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 1 september 1934 in Gilze en Rijen met Johanna Adriana (Janske) Peijs, 31 jaar oud. Janske is geboren op zaterdag 25 juli 1903 in Gilze, dochter van Cornelis Peijs en Johanna Maria van Gils. Janske is overleden op maandag 28 januari 1980 in Gilze en Rijen, 76 jaar oud.
Kinderen van Kees en Janske:
1 Maria Cornelia (Riet) Meeren, geboren op donderdag 11 november 1937 in Gilze. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1.1.
2 Cornelia (Corrie) Meeren, geboren op maandag 17 maart 1941 in Gilze. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1.2.
3 Cornelis Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1.3], geboren op woensdag 8 september 1943 in Gilze. Cornelis is overleden op vrijdag 1 juli 1955 in Leiden, 11 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1.1 Maria Cornelia (Riet) Meeren is geboren op donderdag 11 november 1937 in Gilze, dochter van Cornelis Antonius (Kees) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1) en Johanna Adriana (Janske) Peijs. Riet is overleden op donderdag 5 januari 2012 in Den Bosch, 74 jaar oud.
Adres:
Den Bosch
Riet trouwde, 26 jaar oud, op maandag 11 november 1963 in Gilze en Rijen met Christianus Martinus (Christ) de Vet, 29 jaar oud. Christ is geboren op donderdag 1 maart 1934 in Gilze. Christ is overleden op woensdag 20 februari 2013 in Den Bosch, 78 jaar oud.
Adres:
Den Bosch
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1.2 Cornelia (Corrie) Meeren is geboren op maandag 17 maart 1941 in Gilze, dochter van Cornelis Antonius (Kees) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.1) en Johanna Adriana (Janske) Peijs. Corrie is overleden op donderdag 14 september 2000 in Gilze, 59 jaar oud.
Adres:
Gilze
Corrie trouwde met Jos A. (Sjef) van Gils. Sjef is geboren op donderdag 23 april 1942 in Nieuw-Ginneken. Sjef is overleden op woensdag 21 februari 2018, 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 26 februari 2018 in Gilze.
meeren_hendrika_helena__trouwt_met_cornelis_p._van_oosterhout_in_juli_1938_in_gilze-rijen_-_in_nieuwe_tilburgse_courant_van_4_augustus_1938.jpg
142 Meeren Hendrika Helena, trouwt met Cornelis P. van Oosterhout in juli 1938 in Gilze-Rijen - In Nieuwe Tilburgse Courant van 4 augustus 1938
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.2 Hendrika Helena Meeren (afb. 142) is geboren op maandag 1 april 1907 in Chaam, dochter van Adrianus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4) en Maria Vermetten. Hendrika is overleden op zaterdag 24 januari 2009 in Loon op Zand, 101 jaar oud. Hendrika trouwde, 31 jaar oud, in juli 1938 in Gilze-Rijen met Cornelis P. van der Oosterhout, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1911. Cornelis is overleden.
meeren_petrus_j__en_wilhelmina_loonen_-_trouwaangifte_in_de_nieuwe_tilburgsche_courant_van_16_september_1935.jpg meeren_petrus_j__verhuist_van_gilze_naar_oosterhout_keiweg_197-_in_nieuwe_tilbursche_courant_van_17_oktober_1935.jpg
143 Meeren Petrus J, en Wilhelmina Loonen - trouwaangifte in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 16 september 1935
144 Meeren Petrus J, verhuist van Gilze naar Oosterhout Keiweg 197- in Nieuwe Tilbursche Courant van 17 oktober 1935
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.4 Petrus Johannes Meeren (afb. 143 en 144) is geboren op zondag 20 februari 1910 in Chaam, zoon van Adrianus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4) en Maria Vermetten. Petrus is overleden op donderdag 21 februari 1985 in Vlissingen, 75 jaar oud.
Adressen:
vanaf ca. 1935     Oosterhout
vanaf na 1967     Bergen op Zoom
Beroepen:
Havenarbeider
Leerlooier
Petrus trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1935 met Wilhelmina Loonen, 31 of 32 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zaterdag 20 juni 1903 in Oosterhout. Wilhelmina is overleden op donderdag 24 augustus 1967 in Oosterhout, 64 jaar oud.
Kind van Petrus en Wilhelmina:
1 Marinus Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.4.1], geboren op zaterdag 26 oktober 1935 in Oosterhout. Marinus is overleden op zaterdag 15 juli 1944 in Oosterhout, 8 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.7 Antonius Wilhelmus Meeren is geboren op zondag 10 mei 1914 in Chaam, zoon van Adrianus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4) en Maria Vermetten. Antonius is overleden op zaterdag 3 maart 1945 in Den Haag, 30 jaar oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 2 september 1942 in Den Haag met Johanna van Tiggelen, 39 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 15 juni 1903 in Sprang-Capelle. Johanna is overleden op zaterdag 9 oktober 1982 in Den Haag, 79 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4.8 Wilhelmus Johannes Meeren is geboren op zondag 6 juni 1915 in Chaam, zoon van Adrianus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.4) en Maria Vermetten. Wilhelmus is overleden op woensdag 16 februari 1983 in Tilburg, 67 jaar oud. Wilhelmus trouwde met B. C. van Helvoirt. B. is geboren op dinsdag 16 november 1915 in Tilburg. B. is overleden op zondag 7 juni 1987 in Tilburg, 71 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6 Johannes Franciscus Meeren is geboren op maandag 20 april 1885 in Ulvenhout, zoon van Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12) en Helena Koenraads. Johannes is overleden op maandag 16 september 1957 in Breda, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: In de database van Paulus van Daesdonck staat bij de bidprentjes Ulvenhout als plaats van overlijden
Beroep:
vanaf 1911     Landbouwer op de Hondsdonk
Johannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 juni 1909 in Ginneken en Bavel met Maria van Kuijck, 21 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 24 april 1888 in Ginneken en Bavel. Maria is overleden op dinsdag 8 februari 1927 in Ginneken, 38 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 36 jaar oud, na 1921 met Catharina van Kuijck, minstens 26 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 18 december 1895 in Ginneken. Catharina is overleden op maandag 30 juli 1973 in Nieuw-Ginneken, 77 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Cornelis Petrus Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.1], geboren op dinsdag 21 september 1909 in Ginneken en Bavel. Cornelis is overleden op vrijdag 7 juli 1916, 6 jaar oud.
2 Petrus Hendrikus Meeren, geboren op dinsdag 21 november 1911 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.2.
3 Cornelia Adriana Meeren, geboren op dinsdag 7 oktober 1913 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.3.
4 Antonius A. Meeren, geboren op donderdag 18 november 1915 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.4.
5 N.N. Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.5], levenloos geboren dochter, geboren op zondag 23 februari 1919.
6 Cornelis Johannes (Kees) Meeren, geboren op vrijdag 31 december 1920 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.6.
Kinderen van Johannes en Catharina:
7 Maria Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.7], geboren na 1921.
8 Helena Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.8], geboren na 1922.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.2 Petrus Hendrikus Meeren is geboren op dinsdag 21 november 1911 in Ginneken en Bavel, zoon van Johannes Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6) en Maria van Kuijck. Petrus is overleden op donderdag 28 september 1967 in Oosterhout, 55 jaar oud.
Adres:
vanaf 1942     Breda
Beroep:
Trampost
Petrus trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 29 december 1942 in Etten-Leur met Cornelia Anna Maria Vincenten, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 24 juli 1918 in Teteringen, dochter van Petrus Cornelis Vincenten en Anna Maria Bartels.
Adressen:
vanaf voor 1960     Breda
vanaf na 1960     Etten-Leur
Kinderen van Petrus en Cornelia:
1 Johanna P. H. (Josina) Meeren, geboren op woensdag 17 november 1948 in Breda. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.2.1.
2 Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.2.2], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 27 september 1960 in Breda.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.2.1 Johanna P. H. (Josina) Meeren is geboren op woensdag 17 november 1948 in Breda, dochter van Petrus Hendrikus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.2) en Cornelia Anna Maria Vincenten. Josina is overleden op vrijdag 9 maart 2007 in Breda, 58 jaar oud [bron: BN de Stem van 15 maart 2007]. Josina trouwde met Jan Willem Maters. Jan Willem is overleden vóór 2007.
kerstens_cornelius_antonius__trouwt_met_cornelia_adriana_meeren_in_nieuw-ginneken_op_5_mei_1943.jpg
145 Kerstens Cornelius Antonius, trouwt met Cornelia Adriana Meeren in Nieuw-Ginneken op 5 mei 1943
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.3 Cornelia Adriana Meeren is geboren op dinsdag 7 oktober 1913 in Ginneken, dochter van Johannes Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6) en Maria van Kuijck. Cornelia is overleden op zondag 19 maart 1950 in Breda, 36 jaar oud. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 5 mei 1943 in Nieuw-Ginneken [bron: Huwelijksregister 1943, aktenummer 16] met Cornelius Antonius Kerstens (afb. 145).
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.4 Antonius A. Meeren is geboren op donderdag 18 november 1915 in Ginneken, zoon van Johannes Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6) en Maria van Kuijck. Antonius is overleden op donderdag 3 mei 1956 in Ginneken, 40 jaar oud. Antonius trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 9 oktober 1946 met Anna Christina Bogaerts, 31 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 12 maart 1915 in Ginneken.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.6 Cornelis Johannes (Kees) Meeren is geboren op vrijdag 31 december 1920 in Ginneken, zoon van Johannes Franciscus Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6) en Maria van Kuijck. Kees is overleden op woensdag 9 mei 2007 in Ulvenhout, 86 jaar oud. Hij is begraven op maandag 14 mei 2007 in Bavel.
Notitie bij overlijden van Kees: Begraafplaats De Lichtenberg, Bavel.
Adres:
Kraaijenbergsestraat 25, 4851 RG Ulvenhout
Beroep:
Tuinder
Kees trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 17 mei 1951 in Nieuw-Ginneken met Johanna Maria (Jo) Martens, 30 jaar oud. Jo is geboren op maandag 7 juni 1920 in Ginneken. Jo is overleden op zondag 25 oktober 2009 in Ulvenhout, 89 jaar oud [bron: De Stem, dinsdag 27 oktober 2009]. Zij is begraven op donderdag 29 oktober 2009 in Bavel.
Adres:
Kraaijenbergsestraat 25, 4851 RG Ulvenhout
Kind van Kees en Jo:
1 Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.6.12.6.6.1], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 20 maart 1957 in Nieuw-Ginneken.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7 Adrianus Hendrik Meeren, zoon van Henricus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2) en Jacoba Arnoldi van Galder. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Joannes Adrianus Kanters (geb. 1750) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op donderdag 21 april 1791 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 39 r].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Tweeling
Adrianus is overleden op maandag 14 februari 1870 in Ginneken, 78 jaar oud.
Beroep:
ca. 1821     Bouwman
Militie:
van ca. 1809 tot ca. 1814    
Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 3 mei 1821 in Ginneken met Johanna (Anna) Wagemakers [Wagenmakers], 25 jaar oud. Anna is een dochter van Wilhelmus Wagemakers en Barbara Nicolaus van Miert. Zij is gedoopt op woensdag 2 maart 1796 in Ginneken. Anna is overleden op maandag 18 maart 1878 in Teteringen, 82 jaar oud.
Adres:
vanaf 24-01-1877     Teteringen (Haar kinderen Adriaan en Elisabeth verhuizen naar een boerderij in Teteringen in 1875. Later, in 1877, komen ook moeder en de andere 4 kinderen vanuit Ginneken naar Teteringen. Vader is in 1870 overleden en zij hebben waarschijnlijk in Ginneken een boerderij gehad. In 1880 staat in het BR dat daar nog wonen Adriaan (42 jaar), Elisabeth (48 jaar), Hendrik (57 jaar), Willem (56 jaar), Jacoba (52 jaar) en Cornelus (stierf in 1887, maar niet in BR vermeld). Gezien de leeftijden verwacht ik niet dat zij nog zullen trouwen, Hierdoor loopt deze tak van de familie niet verder door.)   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Beroep:
vanaf ca. 1821     Akkerbouwer
Kinderen van Adrianus en Anna:
1 Henricus (Hendrik) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.1], geboren op zaterdag 15 juni 1822 in Ginneken. Hendrik is overleden na 1887, minstens 65 jaar oud.
Adressen:
vanaf 19-04-1856     Breda
vanaf 09-06-1856     Ginneken
vanaf 24-01-1877     Teteringen   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Beroep:
Akkerbouwer   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Cornelis Meeren (1835-1887) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.10]    [broer]
2 Willem (Willem) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.2], geboren op woensdag 23 juli 1823 in Ginneken. Willem is overleden op zaterdag 8 juli 1899 in Teteringen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1899 [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 171, kantoor: Breda, memorienummer: 131].
Notitie bij overlijden van Willem: In Teteringen BR 1870-1880 nog opgenomen; Wilhelmus Meeren overleden te Teteringen.
Adres:
vanaf 24-01-1877     Teteringen   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Beroep:
Akkerbouwer
3 Elisabeth Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.3], geboren op zaterdag 19 maart 1825 in Ginneken. Elisabeth is overleden op dinsdag 10 mei 1825 in Ginneken, 1 maand oud.
4 Elisabeth Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.4], geboren op zaterdag 20 mei 1826 in Ginneken. Elisabeth is overleden op zaterdag 8 juli 1826 in Ginneken, 1 maand oud.
5 Jacoba (Jacoba) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.5], geboren op dinsdag 29 mei 1827 in Ginneken. Jacoba is overleden na 1880, minstens 53 jaar oud.
Adres:
vanaf 24-01-1877     Teteringen   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Beroep:
Akkerbouwer
6 Cornelis Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.6], geboren op zondag 15 juni 1828 in Ginneken. Cornelis is overleden op woensdag 16 mei 1832 in Ginneken, 3 jaar oud.
7 Johannes Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.7], geboren op zaterdag 31 juli 1830 in Ginneken. Johannes is overleden op zaterdag 19 maart 1831 in Ginneken, 7 maanden oud.
8 Elisabeth (Elisabeth) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.8], geboren op maandag 5 september 1831 in Ginneken. Elisabeth is overleden na 1880, minstens 49 jaar oud.
Adres:
vanaf 20-12-1875     Teteringen
Beroep:
Akkerbouwer
9 Adriana Barbara Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.9], geboren op zaterdag 10 mei 1834 in Ginneken. Adriana is overleden op zondag 13 juli 1834 in Ginneken, 2 maanden oud.
10 Cornelis (Cornelis) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.10], geboren op maandag 13 juli 1835 in Ginneken. Cornelis is overleden op dinsdag 22 februari 1887 in Teteringen, 51 jaar oud [bron: Teteringen BS en Teteringen Memories van successie (Overledene) Inventaris 127 memorienr 71 - GA Breda]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Meeren (1822-na 1887) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.1] [broer].
Adres:
vanaf 24-01-1877     Teteringen   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Beroep:
Akkerbouwer
meeren_adriaen_-_anna_wagemakers_br_rechts_1870-1880.jpg
146 Meeren Adriaen - Anna Wagemakers BR rechts 1870-1880
11 Adriaan (Adriaan) Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7.11] (afb. 146), geboren op vrijdag 11 augustus 1837 in Ginneken. Adriaan is overleden op zaterdag 28 mei 1910 in Breda, 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1910, Teteringen op 7 juni 1910].
Notitie bij overlijden van Adriaan: In het overlijdensregister staat een extract van de gemeente Breda, en dat vermeldt dat hij daar overleden is.
Adres:
vanaf 20-12-1875     Teteringen (Adriaan en zijn zus nemen hun intrek in de boerderij, die een maand eerder verlaten is door de familie Kerremans. De vader Christiaen is overleden op 1 maart van dat jaar. Op 20 november gaan moeder Anna Catharina Janssens en haar drie kinderen naar Ginneken. Haar zwager, Antonie Kerremans woonde ook bij hun, maar gaat nu naar Breda)   [bron: Teteringen BR 1870-1880]
Beroep:
Akkerbouwer
meiren_adrianus_cornelii_hendrici_doopakte_detail_ginneken_rk_1752.jpg meiren_adrianus_cornelii_hendrici_doopakte_ginneken_rk_1752.jpg
147 Meiren Adrianus Cornelii Hendrici doopakte detail Ginneken RK 1752
148 Meiren Adrianus Cornelii Hendrici doopakte Ginneken RK 1752
1.1.1.1.5.2.5.1.4.3 Adrianus Cornelii Meeren (afb. 147 en 148), zoon van Cornelius Henrici (Corneel) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4) en Petronella Henrici van Dijck. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Adriaentje Meiren (1712-1803) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.2] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op vrijdag 25 februari 1752 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 93 r].
Adres:
Ginneken   [bron: Bij overlijden van dochter Elisabeth]
Beroep:
tot ca. 1834     Bouwman (Bij vermelding van het overlijden van Elisabeth was hij 82 jaar.)
Getuige bij:
01-01-1786     doop Elisabeth Hendrik Meeren (1786-1813) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.5]    [oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 15 r]
14-08-1791     doop [misschien] Antonia Abraham Meeren (geb. 1791) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11.6]    [neef van vader]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 40 r]
07-04-1799     doop Antonia Joannes Kanters (geb. 1799) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.8]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811 ; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 8 r]
Adrianus trouwde, 38 jaar oud, op zondag 23 januari 1791 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 126 en 134 en N-G 40 nr.1, folio: 072 en 069 r] met Jacoba Nicolai Oomen, 23 jaar oud, nadat zij op donderdag 5 januari 1797 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 126 en 134 en N-G 40 nr.1, folio: 072 en 069 r]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 23 januari 1791 in Ginneken [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 126 en 134 en N-G 40 nr.1, folio: 072 en 069 r]. Bij het kerkelijk huwelijk van Adrianus en Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Janssens en Cornelius Kerremans. Jacoba is een dochter van Nicolaus Oomen en Anna Maria Jacobi Molemans. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Molemans en Antonia Oomen (geb. 1734). Zij is gedoopt op dinsdag 2 juni 1767 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:171 r].
Getuige bij:
21-04-1791     doop Petrus Hendrik Meeren (geb. 1791) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.8]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 39 r]
04-03-1796     doop Petronella Joannes Kanters (geb. 1796) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.5]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 143 r]
07-04-1799     doop Antonia Joannes Kanters (geb. 1799) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.8]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811 ; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 8 r]
Kinderen van Adrianus en Jacoba:
1 Cornelius Adriani Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.1]. Hij is gedoopt op donderdag 12 januari 1792 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 135 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Jacobi Molemans [grootmoeder moederszijde] en Cornelius Cornelii Meeren (geb. 1754) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4] [oom vaderszijde].
2 Anna Maria Adriani Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.2]. Zij is gedoopt op woensdag 27 januari 1796 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 142 r]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Hendrik van Dijck en Anna Maria Jacobi Molemans [grootmoeder moederszijde].
3 Petronilla Adriani Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.3]. Zij is gedoopt op maandag 7 april 1800 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB IV-20 nr 4, fol 11r]. Bij de doop van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Oomen en Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1748) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [tante vaderszijde].
4 Elisabeth Adriani Meeren, gedoopt op zondag 28 augustus 1803 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.4.
5 Cornelia Adriani Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.5]. Zij is gedoopt op zaterdag 22 november 1806 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:196 r].
6 Antonia Adriani Meeren [1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.6]. Zij is gedoopt op donderdag 7 juli 1808 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:210 r].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Waarschijnlijk is hier de zus Joanna Maria bij de doop aanwezig geweest.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.4 Elisabeth Adriani Meeren, dochter van Adrianus Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3) en Jacoba Nicolai Oomen. Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1803 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol:171 r]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Meeren en Adrianus Molemans. Elisabeth is overleden op donderdag 20 februari 1834 in Oosterhout, 30 jaar oud. Elisabeth trouwde in Oosterhout met Gijsbertus van Leijsen. Gijsbertus is geboren omstreeks 1801.
Beroep:
tot ca. 1834     Bouwman   [bron: Overlijdensakte van zijn vrouw]
Kind van Elisabeth en Gijsbertus:
1 Adrianus Hubertus van Leijsen, gedoopt omstreeks 1833 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.4.1.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.4.1 Adrianus Hubertus van Leijsen, zoon van Gijsbertus van Leijsen en Elisabeth Adriani Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.4). Hij is gedoopt omstreeks 1833 in Oosterhout. Adrianus trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op donderdag 24 september 1868 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout - huwelijken 1811-1920; akte 47] met Catharina van Leijsen, ongeveer 28 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1840 in Oosterhout.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.4 Cornelius Cornelii Meeren, zoon van Cornelius Henrici (Corneel) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4) en Petronella Henrici van Dijck. Hij is gedoopt op zaterdag 14 september 1754 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 112 r].
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Petronilla Hendrik Meeren (geb. 1779) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.2]    [oom vaderszijde]
25-01-1781     doop Maria Cornelius Meeren (1781-1854) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1]    [vader]   [bron: Doopboek Teteringen 1771 - 1810; Bron: 4/107]
13-08-1782     doop Cornelius Henricus van Dijck (geb. 1782)    [aangetrouwde oom moederszijde]
15-09-1788     doop Adriana Joannes Kanters (geb. 1788) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.1]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 130 r]
12-01-1792     doop Cornelius Adriani Meeren (geb. 1792) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3.1]    [oom vaderszijde]   [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796 ; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 135 r]
Cornelius trouwde, 25 jaar oud, op zondag 16 januari 1780 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en N-G 40 nr.1, folio: 054 en 062 v] met Catharina Christiaan van Miert, 24 jaar oud, nadat zij op donderdag 30 december 1779 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en N-G 40 nr.1, folio: 054 en 062 v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 16 januari 1780 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 126 en N-G 40 nr.1, folio: 054 en 062 v].
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Catharina: Anna Catharina in het RK trouwboek genoemd
Catharina is een dochter van Christiaan Anthonis van Miert en Adriana Adriaan Boomaars. Zij is gedoopt op zaterdag 19 juli 1755 in Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Anna Catharina gedoopt
Catharina is overleden op zaterdag 30 januari 1841 in Teteringen, 85 jaar oud.
Kinderen van Cornelius en Catharina:
1 Maria Cornelius Meeren, gedoopt op donderdag 25 januari 1781 in Teteringen. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1.
2 Petronilla Cornelius (Pitronella) Meeren, gedoopt op vrijdag 20 december 1782 in Teteringen. Volgt 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.2.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1 Maria Cornelius Meeren, dochter van Cornelius Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4) en Catharina Christiaan van Miert. Zij is gedoopt op donderdag 25 januari 1781 in Teteringen [bron: Doopboek Teteringen 1771 - 1810; Bron: 4/107]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Boomaers en Cornelius Cornelii Meeren (geb. 1754) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4] [vader]. Maria is overleden op zaterdag 28 oktober 1854 in Ginneken, 73 jaar oud. Zij is begraven [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 62, kantoor: Breda, memorienummer: 253].
Beroep:
Landbouwster
Getuige bij:
20-06-1798     doop Nicolaus Wilhelmus Oomen (geb. 1798)   [bron: Ginneken rk open 1626-1810; DTB 111, folio 129 r]
Maria trouwde met Jacobus Oomen. Hij is gedoopt in Ginneken.
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 Nicolaus Jacobus Oomen [1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1.1]. Hij is gedoopt op woensdag 20 juni 1798 in Ginneken [bron: Ginneken rk open 1626-1810; DTB 111, folio 129 r].
Kinderen van Maria en Jacobus:
2 Nicolaus Jacobus Oomen [1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 13 maart 1804 in Ginneken [bron: Ginneken rk open 1626-1810; DTB 111, folio 175 r]. Bij de doop van Nicolaus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Miert, Anna Maria Jacobi Molemans en Wilhelmus Oomen (geb. 1758).
3 Adriana Jacobus Oomen [1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 3 november 1807 in Ginneken [bron: Ginneken rk open 1626-1810; DTB 111, folio 204 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana van Miert en Adrianus Molemans.
4 Anna Maria Jacobus Oomen [1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1.4]. Zij is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1809 in Ginneken [bron: Ginneken rk open 1626-1810; DTB 111, folio 222 r]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van Miert, Joanna van Miert en Pitronella Meeren (1782-1814) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.2] [tante moederszijde].
meeren_pitronella_cornelia__huisvrouw_van_antonius_oomen__bidprentje__overleden_met_31_jaar_op_24_januari_1814_in_breda_-_online-familieberichten.jpg
149 Meeren Pitronella Cornelia, huisvrouw van Antonius Oomen, bidprentje, overleden met 31 jaar op 24 januari 1814 in Breda - Online-familieberichten
1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.2 Petronilla Cornelius (Pitronella) Meeren (afb. 149), dochter van Cornelius Cornelii Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4) en Catharina Christiaan van Miert. Zij is gedoopt op vrijdag 20 december 1782 in Teteringen [bron: Doopboek Teteringen 1771 - 1810; Bron: 4/116]. Bij de doop van Pitronella waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Dijck en Petronilla van Dijck. Pitronella is overleden op maandag 24 januari 1814 in Breda, 31 jaar oud.
Getuige bij:
14-10-1809     doop Anna Maria Jacobus Oomen (geb. 1809) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4.1.4]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken rk open 1626-1810; DTB 111, folio 222 r]
Pitronella trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 3 juli 1811 in Breda [bron: Trouwen rk Nieuwstraat 1693-1812; DTB-nr: III-105 nr98., folio: 157] met Antonius Bartholomeus Oomen, 31 jaar oud. Hij is gedoopt op dinsdag 5 oktober 1779 in Teteringen. Antonius is overleden op woensdag 27 december 1848 in Breda, 69 jaar oud.
1.1.1.1.5.2.5.1.4.6 Adriana Cornelii Meeren, dochter van [waarschijnlijk] Cornelius Henrici (Corneel) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4) en Petronella Henrici van Dijck. Zij is gedoopt na 1757. Adriana trouwde met Joannes Adrianus Kanters. Joannes is een zoon van Adrianus Cornelii Kanters en Petronilla Cornelii van der Stigh [Steeght]. Hij is gedoopt op zaterdag 10 oktober 1750 in Bavel. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Christophorus Verdaesdonk en Maria Joannes Vlamincx.
Getuige bij:
geboorteaangifte Adrianus Hendrik Meeren (1791-1870) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2.7]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Adriana en Joannes:
1 Adriana Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.1]. Zij is gedoopt op maandag 15 september 1788 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 130 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Petronilla Cornelii van der Stigh [Steeght] [grootmoeder vaderszijde] en Cornelius Cornelii Meeren (geb. 1754) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.4] [oom moederszijde].
2 Adrianus Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.2]. Hij is gedoopt op donderdag 3 juni 1790 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 132 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Kanters en Petronella Christiani [Christiaensen] van Dijck (1744-1785) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.1.11] [nicht van moeder].
3 Cornelius Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.3]. Hij is gedoopt op maandag 7 november 1791 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 134 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Dijck en Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1748) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [tante moederszijde]. Cornelius is overleden op woensdag 3 mei 1809 in Bavel, 17 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 mei 1809 in Bavel [bron: Begraafboeken Ginneken en Bavel ; DTB-nr: 6b].
4 Petronilla Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 14 december 1792 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 136 r]. Bij de doop van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kanters en Jacoba Arnoldi van Galder (1742-1827) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [aangetrouwde tante moederszijde]. Petronilla is overleden vóór 1796, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Petronella Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.5]. Zij is gedoopt op vrijdag 4 maart 1796 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 143 r]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kanters, Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1748) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [tante moederszijde] en Jacoba Nicolai Oomen (geb. 1767) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3] [aangetrouwde tante moederszijde].
6 Anna Maria Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.6]. Zij is gedoopt op vrijdag 4 maart 1796 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 143 r]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Leenaers [Lenaerts] [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1] [aangetrouwde oom moederszijde] en Anna Vinken.
Notitie bij de geboorte van Anna: Tweeling
7 Antonia Jannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.7]. Zij is gedoopt op zondag 3 september 1797 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 3 r]. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Arnoldi van Galder (1742-1827) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [aangetrouwde tante moederszijde], Henricus Cornelii Meeren (1750-1812) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [oom moederszijde] en Adriana Petrus Leenaers (geb. 1777) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.1] [nicht moederszijde]. Antonia is overleden op zondag 3 september 1797 in Bavel, geen dag oud.
8 Antonia Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.8]. Zij is gedoopt op zondag 7 april 1799 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 8 r]. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Dingmans, Adrianus Cornelii Meeren (geb. 1752) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3] [oom moederszijde] en Jacoba Nicolai Oomen (geb. 1767) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.3] [aangetrouwde tante moederszijde].
9 Jacobus Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.9]. Hij is gedoopt op donderdag 22 april 1802 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 12 r]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina van Miert en Peeter Leenaers (geb. 1781) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.1.2] [neef moederszijde]. Jacobus is overleden op donderdag 22 april 1802 in Bavel, geen dag oud.
10 Elisabeth Joannes Kanters [1.1.1.1.5.2.5.1.4.6.10]. Zij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1802 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1797-1811; DTB-nr: IV-20 nr. 4, fol: 19 r]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina van Miert en [waarschijnlijk] Henricus Cornelii Meeren (1750-1812) [zie 1.1.1.1.5.2.5.1.4.2] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Genoemd is Henricus Meeren
Elisabeth is overleden op zaterdag 21 augustus 1802 in Bavel, geen dag oud.
meeren_anthonia_henrici__rk_gedoopt_op_16_november_1652_in_ginneken.jpg meeren_antonia_henrici__trouwt_voor_de_rk_kerk_met_cornelius_joannis_van_hoijdonck_op_3_oktober_1673_in_ulvenhout.jpg meeren_teuntjen_henrick__trouwt_met_cornelis_janssen_van_hoijdonck_op_15_oktober_1673_in_ginneken_en_bavel.jpg
150 Meeren Anthonia Henrici, rk gedoopt op 16 november 1652 in Ginneken
151 Meeren Antonia Henrici, trouwt voor de rk kerk met Cornelius Joannis van Hoijdonck op 3 oktober 1673 in Ulvenhout
152 Meeren Teuntjen Henrick, trouwt met Cornelis Janssen van Hoijdonck op 15 oktober 1673 in Ginneken en Bavel
1.1.1.1.5.2.6 Anthonia Henrici (Teuntjen) Meeren (afb. 150 t/m 152), dochter van Henricus Cornelis Henrick Peeter (Henrick) Meeren (zie 1.1.1.1.5.2) en Adriana Anthonii Petri (Adriaentke) Monden. Zij is gedoopt op zaterdag 16 november 1652 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 32 r]. Bij de doop van Teuntjen waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Adriani Meiren en Adrianus Stephani.
Notitie bij Teuntjen: 03-10-1673: Antonia Henrici (als zij trouwt met Cornelis voor de rk kerk)
15-10-1673: Teuntje Henrick Meeren (als zij trouwt met Cornelis voor de nh gemeente)
07-04-1674: Antonetta (bij de doop van dochter Maria)
20-05-1675: Antonetta (bij de doop van dochter Adriana)
25-04-1677: Antonina (bij de doop van zoon Henricus)
05-10-1679: Antonina (bij de doop van dochter Maria)
14-11-1681: Antonia (bij de doop van dochter Catharina)
Teuntjen trouwde, 20 jaar oud, op zondag 15 oktober 1673 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel; DTB-nr 116 folio 48r] met Cornelis Janssen van Hoijdonck (afb. 101 en 102). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 3 oktober 1673 in Ulvenhout [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 20v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Teuntjen en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Nicolaa Lamberti. Hij is gedoopt in Ginneken.
Notitie bij Cornelis: 05-10-1679: Cornelius Joannis van Hoijdonq
Adres:
20-10-1690     Notsel (Ginneken) (Cornelis Jan is huurder van een stede, gelegen onder Notsel; zwager Cornelis is getuige en tante Geertruit van den Avoirt komt als geldverschafster in de akte voor)   [bron: J. Brackman, Allerhande acten (Minuten), 1687 - 1690, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0441, blad 266]
Kinderen van Teuntjen en Cornelis:
hoijdonck_maria_cornelis_van__rk_gedoopt_op_7_april_1674_in_ginneken.jpg
153 Hoijdonck Maria Cornelis van, rk gedoopt op 7 april 1674 in Ginneken
1 Maria Cornelii van Hoijdonck [1.1.1.1.5.2.6.1] (afb. 153). Zij is gedoopt op zaterdag 7 april 1674 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 116]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Joannis en Cornelia Laurentii.
hoijdonck_adriana_cornelis_van__rk_gedoopt_op_20_mei_1675_in_ginneken.jpg
154 Hoijdonck Adriana Cornelis van, rk gedoopt op 20 mei 1675 in Ginneken
2 Adriana Cornelii van Hoijdonck [1.1.1.1.5.2.6.2] (afb. 154). Zij is gedoopt op maandag 20 mei 1675 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 121]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Laurentii en [waarschijnlijk] Geertruijt Adriaense Michielsen van der Avoirt (1635-1707) [nicht van moeder].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Als meter is vermeld Gertrudis van der Avoirt. Waarschijnlijk is zij de begijn, de tante van Teuntjen. Op 20 januari 1690 komen Cornelis Jan en Geerruijt samen voorin 1 akte voor notaris Brackman in Breda.
hoijdonck_henricus_cornelis_van__rk_gedoopt_op_25_april_1677_in_ginneken.jpg
155 Hoijdonck Henricus Cornelis van, rk gedoopt op 25 april 1677 in Ginneken
3 Henricus Cornelii van Hoijdonck [1.1.1.1.5.2.6.3] (afb. 155). Hij is gedoopt op zondag 25 april 1677 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 128]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Neeltjen Meeren (1635-na 1689) [zie 1.1.1.1.5.2.2] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Als meter is vermeld Cornelia Henrici. Dit is waarschijnlijk de zus van Teuntjen.
hoijdonck_maria_cornelis_van__rk_gedoopt_op_5_oktober_1679_in_ginneken.jpg
156 Hoijdonck Maria Cornelis van, rk gedoopt op 5 oktober 1679 in Ginneken
4 Maria Cornelii van Hoijdonck [1.1.1.1.5.2.6.4] (afb. 156). Zij is gedoopt op donderdag 5 oktober 1679 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 141]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Lijsbeth Meeren (1643-vóór 1708) [zie 1.1.1.1.5.2.4] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Als meter is Elisabetha Henrici Mieren genoemd. Dit is waarschijnlijk de zus van Teuntjen.
Er zijn nog 2 andere Elisabetha Henrici Meeren’s:
* Elisabeth Henrici Antonii Meeren, gedoopt op 1 mei 1644, trouwt met Jan Peeter Stout op 29 april 1674
* Elisabeth Henrici Antonii Meeren, gedoopt op 10 december1659, trouwt met Niclaes Cornelis van Alphen in 17 november 1691, halfzus van de vorige Elisabeth
Notitie bij Maria: Bij de doop als Van Hoijdoncq
hoijdonck_catharina_cornelis__rk_gedoopt_op_19_november_1681_in_ginneken.jpg
157 Hoijdonck Catharina Cornelis, rk gedoopt op 19 november 1681 in Ginneken
5 Catharina Cornelius van Hoijdonck [1.1.1.1.5.2.6.5] (afb. 157). Zij is gedoopt op vrijdag 14 november 1681 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 152]. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Gertruy [Geertruyt] Meeren (geb. 1659) [zie 1.1.1.1.5.1.9] [nicht van moeder].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Als meter is Gertrudis Jacob Meeren genoemd. De enige die voorkomt is Gertrudis Jacob Cornelii Meeren, gedoopt op 28 januari 1659. Mogelijk een nicht van Teuntjen.
In 1658 is een Catharina Jacob Meeren de meter van Henricus Jan Coremans, de zoon van Sijken Hernick Cornelii Meeren. De Catharina Jacob Cornelii Meeren is pas in 1653 gedoopt, dus te jong.
meeren_valerius_cornelii__gaat_in_rk_ondertrouw_in_ginneken_met_cornelia_antonii_op_15_januari_1640.jpg meeren_valerius_cornelii__trouwt_rk_in_ginneken_met_cornelia_antonii_op_27_januari_1640.jpg meiren_henrick_cornelis__en_broer_jacob_hebben_bevest_hun_broer_wouter_in_een_stede_aan_de_rechterstraat_onder_ghinneken__2_percelen_zaailand__en_een_heiveld_op_21_febr._1645-_schepenbank_inv693_f219v.jpg meiren_henrick_cornelis__en_broer_jacob_hebben_bevest_hun_broer_wouter_in_een_stede_aan_de_rechterstraat_onder_ghinneken__2_percelen_zaailand__en_een_heiveld_op_21_febr._1645-_schepenbank_inv693_f220r.jpg ulvenhout__strijbeekseweg_11_-_opname_google_maps_street_view_september_2021.jpg ulvenhout__strijbeekseweg_11_-_opname_google_maps_satellite_view__ongeveer_september_2021_-_jm_opname_18-02-2022.jpg
158 Meeren Valerius Cornelii, gaat in rk ondertrouw in Ginneken met Cornelia Antonii op 15 januari 1640
159 Meeren Valerius Cornelii, trouwt rk in Ginneken met Cornelia Antonii op 27 januari 1640
160 Meiren Henrick Cornelis, en broer Jacob hebben bevest hun broer Wouter in een stede aan de Rechterstraat onder Ghinneken, 2 percelen zaailand, en een heiveld op 21 febr. 1645- Schepenbank Inv693 f219v
161 Meiren Henrick Cornelis, en broer Jacob hebben bevest hun broer Wouter in een stede aan de Rechterstraat onder Ghinneken, 2 percelen zaailand, en een heiveld op 21 febr. 1645- Schepenbank Inv693 f220r
162 Ulvenhout, Strijbeekseweg 11 - Opname Google Maps Street View september 2021
163 Ulvenhout, Strijbeekseweg 11 - Opname Google Maps Satellite View, ongeveer september 2021 - JM opname 18-02-2022
ulvenhout__kadaster_1811-1832_ginneken_en_bavel_-_sectie_e_blad_01_fragment_-_percelen_45_en_204_-_op_18_febr._2022_strijbeekseweg_6_en_11.jpg ulvenhout__kadaster_1811-1832_ginneken_en_bavel_-_sectie_e_blad_01_oat_percelen_202-203-204_-middeltiend_-_eigendom_hendrik_kuijpers_-_op_18_febr._2022_strijbeekseweg_11.jpg
164 Ulvenhout, Kadaster 1811-1832 Ginneken en Bavel - Sectie E Blad 01 fragment - percelen 45 en 204 - Op 18 febr. 2022 Strijbeekseweg 6 en 11
165 Ulvenhout, Kadaster 1811-1832 Ginneken en Bavel - Sectie E blad 01 OAT Percelen 202-203-204 -Middeltiend - Eigendom Hendrik Kuijpers - op 18 febr. 2022 Strijbeekseweg 11
1.1.1.1.5.3 Walterus Cornelis Henrick Peeter (Wouter) Meeren (afb. 158 t/m 165), zoon van Cornelis Henrick Peeter Meiren (zie 1.1.1.1.5). Wouter is overleden op vrijdag 31 mei 1658 in Ginneken en Bavel.
Notitie bij Wouter: 27-01-1640: Valerius Cornely Meeren (bij zijn kerkelijk huwelijk met Cornelia)
25-10-1640: Gualterius Cornelii (bij de rk doop van hun eerste kind Cornelius, waarschijnlijk vernoemd naar zijn vader)
05-08-1643: Walterus Cornelii (bij de rk doop van dochter Petronilla)
24-03-1649: Walterus Cornelii Meiren (bij de rk doop van zoon Henricus)
17-04-1650: Walterus Cornelii Meiren (bij de rk doop van zijn nichtje Catharina Jacob Cornelis Meeren)
23-07-1653: Walterus Cornelii Meeren (bij de rk doop van dochter Maria)
18-12-1657: Walterus Cornelii Meeren (bij de rk doop van zoon Henricus)
Adres:
21-02-1645     Strijbeekseweg 11, Ulvenhout (In het artikel Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143) is de hoeve, die op 21 februari door Wouter gekocht is voor de helft, gelegen aan de Strijbeekse weg 11.

Via het kadaster van 1811-1832 is dit te herleiden. Eigenaar is dan Hendrik Kuijpers. (Ginneken en Bavel, Sectie E 01 - OAT 202-203-204). Ze staan vermeld onder de plaatselijke benaming Middel Tiend. (Bestaat nog als naam bij Notsel)


Het is waarschijnlijk dat hij daar gewoond heeft, en het tot zijn eigendom wilde maken.

In de akte staat dat hij woont aan de Rechterstraet, aan de zuikant ligt land van Peeter Cornelis Meiren en omgaans de heerstraten.
Precies in de wig gevormd door Strijbeekseweg en Chaamseweg.
Op de kadasterkaart zijn dat de wegen van Breda naar Notsel, Baarle en Chaam.
De Rechterstraet ofwel de Regtestraat lijkt de benaming van de weg naar Notsel, nu de Strijbeekseweg. De boerderij ligt daar het dichtst tegenaan.)
  [bron: Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143)]
Vestbrief:
21-02-1645     Samenvatting:

Wouter koopt de helft van de boerderij, en de andere percelen, van zijn 2 broers, hun rechtmatig deel van de erfenis.
Ze zijn met zijn vieren. De zus bezit ook 1/4 deel, net als Wouter.

Wouter en zijn zus moeten de boerderij en de percelen gemeen en onverdeeld beschouwen.

Henrick is in 1633 getrouwd en Jacob ook voor 1642 (Cornelia is gedoopt in 1642). Zij zullen niet meer in het ouderlijk huis gewoond hebben.
Zijn zus Maeyken is in 1644 getrouwd.

Wouter zal er zeker gewoond hebben.

Op 15 augustus 1655 koopt Wouter ook het 1/4 deel van zijn zus Maeyken.

In het artikel Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143) is deze hoeve gelegen aan de Strijbeekse weg 11.
Via het kadaster van 1811-1832 is dit te herleiden. Misschien iets voor later.
Er staat ook in dat Maeyken woont in Strijbeekseweg 6. Van wanneer dat is, staat niet in het artikel.

In de akte is vernoemd Peter Cornelis Meeren. In het artikel staat dat dit Peter Cornelis Denijs Meeren uit Ginneken is. Ik heb dat nog niet ergens terug kunnen vinden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transcriptie:

Quamen Henrick ende Jacob, gebroederen, Cornelis Meiren sonen, hebben bevest Wouter Cornelis Meiren, hennen broeder, de gerechtige helft henlieden competerende in ende van

- ene stede, huysinge, schuere hovinge ende erfenisse ende van alle haere toebehoorte, groot in t geheel ontrent drye bunderen, gestaen ende gelegen onder Ghinneken in de Rechterstraete, zuydwaert aen Peeter Cornelis Meiren ende voorts omgaens aen ’s Heerenstraete

- item noch van een stuck saeylants, genaemt de Heyninge, groot in t geheel ontrent een halft buynder, gelegen daer ontrent, oistwaert aen d’erfgenaemen Michiel Janssen van der Avoirt, zuydwaert aan Gosuinus van Bernagien, ende andere beyden erve, westwaert aan Laureijs Joosten van den Couwelaer, ende noortwaert aen Adriaen Michielsen van den Avoirt

- item noch van een stuck saeylants, groot in t geheel ontrent een buynder, gelegen op de Grootacker, oistwaert aan Cornelis Peeter Vlamincx, zuydtwaert aan Cornelis Cornelis Claessen, westwaert aen de weduwe Mr. Peeter van de Plas, ende noortwaert aen de Armen tot Ghinneken

- item noch in ende van een stuck heijvelts, groot in t geheel ontrent twee buynderen, gelegen in t Geersbroek, oistwaert aen ’s Heerenstraete, zuydtwaert aen de weduwe Pauwels Tijsen, westwaert aen de beke ende noortwaert aen Peeter Jan Stouts,

alsoo groot ende cleijn onbegrepen der maeten als de stede ende parcheelen van erven voorschreven, ter plaetsen voorschreven, gemeijn ende ongedeelt, gestaen ende gelegen sijn metten cooper ende sijne suster, te vrijen ende met alsulcken commer, alsdaer met recht schuldich is, uyt te gaen, die den cooper tot sijnen last is nemende, midts desen.

Gevest ende Actum annot 1645, eenentwintich dagen in februari

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [bron: Schepenbank Ginneken en Bavel Inv. 693 f220r]
Getuige bij:
17-04-1650     doop Catharina Jacobus Meiren (1650-vóór 1653) [zie 1.1.1.1.5.1.5]    [oom vaderszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 16]
Wouter trouwde op vrijdag 27 januari 1640 in Ginneken [bron: Trouwen rk Ginneken 1626, 1631 - 1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 115, blad 21r] met Cornelia Anthonii Schrawen, nadat zij op zondag 15 januari 1640 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen rk Ginneken 1626, 1631 - 1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 115, blad 20v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Wouter en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Geevaerts en [waarschijnlijk] Henrick Meeren [zie 1.1.1.1.5.2] [broer bruidegom]. Bij de ondertrouw van Wouter en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius Cornelii en Jacobus Josephy.
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Cornelia: Henricus Corneli Meeren is waarschijnlijk zijn broer
Notitie bij Cornelia: 27-01-1640: Cornelia Antony
25-10-1640: Cornelia Antonii
05-08-1643: Cornelia Antonii
24-03-1649: Cornelia Anthonii Schrawen
23-07-1653: Cornelia Anthonii
18-12-1657: Cornelia Anthonii
Kinderen van Wouter en Cornelia:
1 [waarschijnlijk] Antonius Wolteri Cornelis Meeren, gedoopt in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.
meeren_cornelius_walterus_cornelii__rk_gedoopt_op_25_oktober_1640_in_ginneken.jpg
166 Meeren Cornelius Walterus Cornelii, rk gedoopt op 25 oktober 1640 in Ginneken
2 Cornelius Walterus Meeren [1.1.1.1.5.3.1] (afb. 166). Hij is gedoopt op donderdag 25 oktober 1640 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 112, blad 148]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Hendricx en Anthonius Meeren. Cornelius is overleden na 1691, minstens 51 jaar oud.
Adres:
1691     Notsel   [bron: Obligatie]
meeren_petronilla_walterii_cornelii__rk_gedoopt_op_5_augustus_1643_in_ginneken.jpg
167 Meeren Petronilla Walterii Cornelii, rk gedoopt op 5 augustus 1643 in Ginneken
3 Petronilla Walterus Meeren [1.1.1.1.5.3.2] (afb. 167). Zij is gedoopt op woensdag 5 augustus 1643 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 112, blad 226]. Bij de doop van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Adriani, Joachim Cornelii, Thomas Geevaerts en Maria Walteri.
Getuige bij:
28-03-1686     doop Wolterus Antonii Meeren (geb. 1686) [zie 1.1.1.1.5.3.4.4]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 164 r]
meeren_henricus_walterus_cornelii__rk_gedoopt_op_24_maart_1649_in_ginneken.jpg
168 Meeren Henricus Walterus Cornelii, rk gedoopt op 24 maart 1649 in Ginneken
4 Henricus Walterus Meiren [1.1.1.1.5.3.3] (afb. 168). Hij is gedoopt op woensdag 24 maart 1649 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 11]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Maria Adriani. Henricus is overleden vóór dinsdag 18 december 1657, ten hoogste 8 jaar oud.
meeren_maria_walteri_cornelii__rk_gedoopt_op_23_juli_1653_in_ginneken.jpg
169 Meeren Maria Walteri Cornelii, rk gedoopt op 23 juli 1653 in Ginneken
5 Maria Walterus Meeren [1.1.1.1.5.3.5] (afb. 169). Zij is gedoopt op woensdag 23 juli 1653 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 35]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martina Anthonii en Catharina Petri.
meeren_henricus_walteri_cornelii__rk_gedoopt_op_18_december_1657_in_ginneken.jpg
170 Meeren Henricus Walteri Cornelii, rk gedoopt op 18 december 1657 in Ginneken
6 Henricus Walterus Meeren [1.1.1.1.5.3.6] (afb. 170). Hij is gedoopt op dinsdag 18 december 1657 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 60]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Petri.
meeren_anthonis_wouter_cornelis_trouwt_op_21_februari_1677_in_ginneken_en_bavel_voor_de_schepenbank_met_lijsbeth_jan_cornelis_van_hoijdoncq.jpg
171 Meeren Anthonis Wouter Cornelis trouwt op 21 februari 1677 in Ginneken en Bavel voor de schepenbank met Lijsbeth Jan Cornelis van Hoijdoncq
1.1.1.1.5.3.4 Antonius Wolteri Cornelis Meeren (afb. 171), zoon van [waarschijnlijk] Walterus Cornelis Henrick Peeter (Wouter) Meeren (zie 1.1.1.1.5.3) en [waarschijnlijk] Cornelia Anthonii Schrawen. Hij is gedoopt in Ginneken. Antonius is overleden na 1686.
Notitie bij Antonius: [Anthonius] [Anthonie]
[Wauteren] [Wouter]
Adressen:
1677     Ginneken (Vermeld bij zijn trouwen)   [bron: DTB-nr: 124 en 128 en N-G 40 nr.1, folio: 289 en 034 en 024 r]
1683     Notsel   [bron: Obligaties]
1686     Notsel   [bron: Obligaties]
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna Brocks (geb. 1699)
Antonius trouwde op zondag 21 februari 1677 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1670-1679 bijlagen, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 128, blad 34] met Elisabeth Joannis Cornelis (Lijsbeth) van Hooijdonk, nadat zij op zaterdag 6 februari 1677 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen schepenbank Ginneken en Bavel 1670-1679 bijlagen, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 128, blad 34]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 21 februari 1677 in Ginneken [bron: DTB-nr: 124 en 128 en N-G 40 nr.1, folio: 289 en 034 en 024 r]. Bij het kerkelijk huwelijk van Antonius en Lijsbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Joannis Matthia.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Lijsbeth: Voor de schepenbank wordt hij Anthonis Wouter Cornelis Meeren genoemd, voor de RK kerk Antonius Walteri
Voor de schepenbank wordt zij Lijsbeth Jan Cornelis van Hoijdoncq genoemd, voor de RK kerk Elisabetha Joannis.
Zij is gedoopt in Ginneken.
Notitie bij Lijsbeth: [Jan] [Janssen]
Adres:
vanaf 1677     Ginneken   [bron: DTB-nr: 124 en 128 en N-G 40 nr.1, folio: 289 en 034 en 024 r]
Kinderen van Antonius en Lijsbeth:
1 Cornelius Antoni Mieren [1.1.1.1.5.3.4.1]. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1679 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 138 r]. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Maria Petri. Cornelius is overleden vóór dinsdag 14 maart 1684, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: Op die datum dopen zij een tweede Cornelius.
2 Henricus Antonii Meiren, gedoopt op vrijdag 25 juli 1681 in Notsel. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.
3 Cornelius Antoni Meeren [1.1.1.1.5.3.4.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 14 maart 1684 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 159 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Antonii en Petronella Henrici.
4 Wolterus Antonii Meeren, gedoopt op donderdag 28 maart 1686 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.4.
5 Maria Antonii Wouter Meeren, gedoopt op dinsdag 24 augustus 1688 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.5.
1.1.1.1.5.3.4.2 Henricus Antonii Meiren, zoon van Antonius Wolteri Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4) en Elisabeth Joannis Cornelis (Lijsbeth) van Hooijdonk. Hij is gedoopt op vrijdag 25 juli 1681 in Notsel [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 150 r]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Gertruy [Geertruyt] Meeren (geb. 1659) [zie 1.1.1.1.5.1.9] [nicht van vader].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Vermeld is Gertrudis Mieren. Als zij zijn nicht Gertrudis Jacob Cornelis Meeren is, dan was zij 22 jaar oud
Henricus trouwde, 28 jaar oud, op zondag 25 mei 1710 in Ginneken en Bavel met Johanna Paulus (Jenneke) Schellekens, 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 10 mei 1710 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Jenneke: Hendrick Anthony Meeren
Jenneke is een dochter van Paulus Lenaert Schellekens en Maria Cornelis Brockx. Zij is gedoopt op dinsdag 27 januari 1682 in Ulvenhout.
Notitie bij Jenneke: [Pauli] [Pauwels]
Kinderen van Henricus en Jenneke:
1 Antonius Henrici Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.1]. Hij is gedoopt op zaterdag 21 maart 1711 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 258 r]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Antonii Meiren en Paulus Schellekens. Antonius is overleden op zaterdag 21 maart 1711 in Ginneken, geen dag oud.
2 Antonius Henrici Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 7 juni 1712 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 265 r]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Elisabeth Antonii Meiren en Paulus Schellekens.
Notitie bij de geboorte van Antonius: Genoemd is Elisabeth Meiren. Waarschijnlijk is zij Elisabeth, de vrouw van Antoni Meiren
Antonius is overleden vóór 1716 in Ginneken, ten hoogste 4 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Joanna Cornelii Meeren (geb. 1753) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.5.1]    [oom vaderszijde]
3 Joannes Henrici (Jan) Meiren, gedoopt op maandag 26 juni 1713 in Heusdenhout. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.
4 Antonius Hendrick Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.4]. Hij is gedoopt op zaterdag 18 april 1716 in Ginneken.
Getuige bij:
geboorteaangifte Waltherus Joannis Meiren (geb. 1741) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.2]    [oom vaderszijde]
5 [waarschijnlijk] Cornelis Hendrik Meeren, gedoopt omstreeks 1720 in Chaam. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.5.
6 Paulus Henrici Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.6]. Bij de geboorteaangifte van Paulus was de volgende getuige aanwezig: Cornelius Matthiae van Hoydonck. Hij is gedoopt op dinsdag 14 januari 1721 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 304 r]. Paulus is overleden vóór donderdag 31 mei 1725, ten hoogste 4 jaar oud.
7 Paulus Henrici Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.7]. Hij is gedoopt op donderdag 31 mei 1725 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 320 r]. Bij de doop van Paulus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Matthiae van Hoydonck en Maria Antonii Wouter Meeren (geb. 1688) [zie 1.1.1.1.5.3.4.5] [tante vaderszijde].
1.1.1.1.5.3.4.2.3 Joannes Henrici (Jan) Meiren, zoon van Henricus Antonii Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2) en Johanna Paulus (Jenneke) Schellekens. Hij is gedoopt op maandag 26 juni 1713 in Heusdenhout [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 721 r]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Wolterus Antonii Meeren (geb. 1686) [zie 1.1.1.1.5.3.4.4] [oom vaderszijde] en Catharina Pauli Schellekens (geb. 1690). Jan is overleden, ten hoogste 83 jaar oud. Hij is begraven vóór 1796.
Notitie bij Jan: [Meere]
Adres:
1738     Heusdenhout
Jan trouwde, 24 jaar oud, op zondag 18 mei 1738 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen,rk,nh,schepenen Ginneken-Bavel,1614-1810;DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 033 en 035 r en r] met Elisabeth Adriani Lodders, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 april 1738 in Ginneken-Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 18 mei 1738 in Ginneken [bron: Trouwen,rk,nh,schepenen Ginneken-Bavel,1614-1810]. Elisabeth is geboren in 1712 in Heusdenhout. Zij is gedoopt in 1712 in Bavel. Elisabeth is overleden in 1796, 83 of 84 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 29 december 1796 in Ginneken [bron: Begraven rk Ginneken 1777-1810;DTB-nr: 111b folio 259].
Adres:
1738     Heusdenhout
Getuige bij:
geboorteaangifte Joanna van Heijninghe (geb. 1770) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.1]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Cornelius Cornelii Meeren (geb. 1759) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.5.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Elisabeth Cornelii Meeren (geb. 1754) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.5.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Joanna Joannis Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 10 februari 1739 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782; DTB-nr: 114, fol: 3 r]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Wouters Lodders en Catharina Pauli Schellekens (geb. 1690).
Getuige bij:
20-12-1786     doop Cornelius Joannis Meeren (geb. 1786) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.5]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 20 r]
2 Waltherus Joannis Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.2], geboren [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 16r]. Bij de geboorteaangifte van Waltherus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Adriani Lodders en Antonius Hendrick Meiren (geb. 1716) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.4] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1741 in Ginneken.
Notitie bij Waltherus: [Valerius]
Getuige bij:
24-02-1750     doop [waarschijnlijk] Petronilla Joannis Meiren (1750-1783) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.6]    [broer]   [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 78r]
3 Adriana Joannis Meiren, geboren in 1742 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.
4 Henricus Joannis Meiren, gedoopt op zaterdag 10 juli 1745 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.
5 Joannes Joannis Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.5]. Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1748 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 72r]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Qiulielmus van Gils en Catharina Walteri Lodders.
6 Petronilla Joannis Meiren, gedoopt op dinsdag 24 februari 1750 in Ginneken (Heusdenhout). Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.6.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.3 Adriana Joannis Meiren is geboren in 1742 in Ginneken, dochter van Joannes Henrici (Jan) Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3) en Elisabeth Adriani Lodders. Zij is gedoopt op dinsdag 3 april 1742 in Heusdenhout [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 23r]. Bij de doop van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Petronella Adriani Lodders. Adriana trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 27 mei 1770 in Ginneken en Bavel met Joannes van Heijninghe [Heijningen], nadat zij op zaterdag 12 mei 1770 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in Rijswijk.
Kinderen van Adriana en Joannes:
1 Joanna van Heijninghe [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.1]. Bij de geboorteaangifte van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Adriani Lodders (1712-1796) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op donderdag 6 september 1770 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782;dtb114 fol 216 r].
2 Cornelia van Heijningen, gedoopt op zondag 15 december 1771 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.
3 Joannes van Heijningen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.3]. Hij is gedoopt op donderdag 26 mei 1774 in Breda [bron: Dopen RK Brugstraat 1758-178]. Joannes is overleden op donderdag 26 mei 1774 in Breda, geen dag oud.
4 Joannes van Heijningen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.4]. Hij is gedoopt op maandag 30 oktober 1775 in Breda [bron: Dopen RK Brugstraat 1758-178].
5 Petronella van Heijningen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.5]. Zij is gedoopt op woensdag 22 april 1778 in Breda [bron: Dopen RK Brugstraat 1758-178].
6 Cornelius Joannes van Heijningen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.6]. Hij is gedoopt op donderdag 15 februari 1781 in Breda [bron: Dopen RK Brugstraat 1758-1781].
koolen_hendrikus__met_gezin_in_breda_bij_volkstelling_van_1824.jpg
172 Koolen Hendrikus, met gezin in Breda bij volkstelling van 1824
1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2 Cornelia van Heijningen, dochter van Joannes van Heijninghe [Heijningen] en Adriana Joannis Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3). Zij is gedoopt op zondag 15 december 1771 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1810;]. Cornelia is overleden op woensdag 3 december 1834 in Breda, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Cornelia van Hijningen: bij doop van Philippus en Johanna
Notitie bij Cornelia: Cornelia van Hijningen: bij haar trouwen
Cornelia trouwde, 34 jaar oud, op zondag 3 augustus 1806 in Breda met Henricus (Hendrik) Kolen (afb. 172), ongeveer 34 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 juli 1806 in Breda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 3 augustus 1806 in Breda [bron: RK Waterstraat Breda].
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Hendrik: Hendrikus Kolen voor de schepenen, henricus Kolen voor de kerk
Hendrik is geboren omstreeks 1772 in Tilburg, zoon van Hendrik Koolen en Johanna Hillissen. Hendrik is overleden op donderdag 27 augustus 1840 in Breda, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Henricus Koolen: bij doop van Philippus
Adressen:
tot 16-07-1806     Tilburg   [bron: Borgbrief Breda]
vanaf 16-07-1806     Breda   [bron: Borgbrief]
27-08-1840     Haagdijk, Breda   [bron: Overlijdensakte ]
Beroepen:
van 19-04-1815 tot 19-01-1815     Droogscheerder
1824     Lakenwever   [bron: Volkstelling Breda 1824]
1840     Zeefmaker   [bron: Volkstelling Breda 1840]
Kinderen van Cornelia en Hendrik:
1 Philippus Koolen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.1], geboren op donderdag 2 juni 1808 in Breda.
2 Petronella Maria Kolen, geboren op zondag 10 juni 1810 in Breda. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.2.
3 Hendrik Koolen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.3], geboren omstreeks 1813 in Breda. Hendrik is overleden op woensdag 19 april 1815 in Breda, ongeveer 2 jaar oud.
4 Antonius Koolen [1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.4], geboren op donderdag 12 oktober 1815 in Breda. Antonius is overleden op zaterdag 27 januari 1816 in Breda, 3 maanden oud.
5 Johanna Koolen, geboren op vrijdag 20 maart 1818 in Breda. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.5.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.2 Petronella Maria Kolen is geboren op zondag 10 juni 1810 in Breda, dochter van Henricus (Hendrik) Kolen en Cornelia van Heijningen (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2). Petronella is overleden op woensdag 2 januari 1884 in Breda, 73 jaar oud.
Beroep:
1834     Naaister
Petronella trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 juli 1834 in Breda met Jacobus Johannes Stomp.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2.5 Johanna Koolen is geboren op vrijdag 20 maart 1818 in Breda, dochter van Henricus (Hendrik) Kolen en Cornelia van Heijningen (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.3.2). Johanna is overleden op dinsdag 8 mei 1888 in Breda, 70 jaar oud.
Adres:
Sint Janstraat A500, Breda
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25 november 1841 in Breda met Koenraad van Thoor.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.4 Henricus Joannis Meiren, zoon van Joannes Henrici (Jan) Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3) en Elisabeth Adriani Lodders. Hij is gedoopt op zaterdag 10 juli 1745 in Ginneken [bron: Dopen RK Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 48r]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Hendrik Meeren (geb. ±1720) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.5] [oom vaderszijde]. Henricus trouwde met Wilhelmina Adriani Versteghen. Zij is gedoopt in Waspik.
Kinderen van Henricus en Wilhelmina:
1 Joanna Joannis Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 16 november 1773 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 232 r].
2 Catharina Joannis Meiren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.2]. Zij is gedoopt op zaterdag 26 oktober 1776 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 243 r].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Petronella Meiren is genoemd. Misschien is het de tante geweest vandaar Cornelii. Misschien heeft hij ook een zus gehad die zo heete.
3 Joannes Joannis Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.3]. Hij is gedoopt op maandag 18 oktober 1779 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 259 r].
4 Maria Joannis Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.4]. Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1783 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 01 r].
5 Cornelius Joannis Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.3.4.5]. Hij is gedoopt op woensdag 20 december 1786 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 20 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Joannes Cornelii (Jan) Meeren (ovl. 1788) en Joanna Joannis Meiren (geb. 1739) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.1] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Alleen Joannes Meeren als peter genoemd. Waarschijnlijk opa dus.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.6 Petronilla Joannis Meiren, dochter van Joannes Henrici (Jan) Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3) en Elisabeth Adriani Lodders. Zij is gedoopt op dinsdag 24 februari 1750 in Ginneken (Heusdenhout) [bron: Dopen rk Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 78r]. Bij de doop van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Hoeijdonck en [waarschijnlijk] Waltherus Joannis Meiren (geb. 1741) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.2] [broer].
Notitie bij de geboorte van Petronilla: Valerius Meiren is getuige. Als dat haar broer is, dan is hij 9 jaar. Wel erg jong. Een anderemogelijkheid is zijn oom Walterus Antonii, maar die zou dan al wel 74 jaar zijn. Wel erg oud.
Petronilla is overleden op zondag 4 mei 1783 in Dorst, 33 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 mei 1783 in Oosterhout. Petronilla trouwde, 27 jaar oud, op zondag 18 mei 1777 in Ginneken en Bavel met Joannes Willem van Gils, nadat zij op zaterdag 3 mei 1777 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Petronilla en Joannes: Petronella Jan Meeren
Hij is gedoopt in Rijen. Joannes is overleden op dinsdag 1 februari 1814 in Oosterhout.
Kinderen van Petronilla en Joannes:
1 Willem [Guillaume] Janse van Gils, gedoopt omstreeks 1779 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.6.1.
2 Johannes Janse van Gils, gedoopt omstreeks 1780. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.3.6.2.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.6.1 Willem [Guillaume] Janse van Gils, zoon van Joannes Willem van Gils en Petronilla Joannis Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.6). Hij is gedoopt omstreeks 1779 in Oosterhout. Willem trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 23 januari 1810 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout inv 5856 akte 4] met Digne Petri van Gils, ongeveer 30 jaar oud. Digne is een dochter van Petrus [Pierre] van Gils en Jeanne Loone. Zij is gedoopt omstreeks 1780.
1.1.1.1.5.3.4.2.3.6.2 Johannes Janse van Gils, zoon van Joannes Willem van Gils en Petronilla Joannis Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.6). Hij is gedoopt omstreeks 1780. Johannes trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op zondag 30 oktober 1814 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout inv 5889 akte 46] met Elisabeth Pieter Biekens, ongeveer 17 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Pieter Biekens en Adriana de Jong. Zij is gedoopt omstreeks 1797.
1.1.1.1.5.3.4.2.5 Cornelis Hendrik Meeren, zoon van [waarschijnlijk] Henricus Antonii Meiren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2) en Johanna Paulus (Jenneke) Schellekens. Hij is gedoopt omstreeks 1720 in Chaam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Waarschijnlijk: gezien meerdere keren de vermelding van Elisabeth Adriani Lodders, zijn schoonzus
Adres:
1752     Heusdenhout
Getuige bij:
10-07-1745     doop Henricus Joannis Meiren (geb. 1745) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3.4]    [oom vaderszijde]   [bron: Dopen RK Ginneken 1738-1782; dtb 114 fol 48r]
Cornelis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zondag 30 april 1752 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken ; DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 059 en 045 r en v] met Cornelia van Giesbergen (Gilsberghen] [Gieberghen], nadat zij op zaterdag 15 april 1752 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken ; DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 059 en 045 r en v]. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia van Alphen en Cornelia Beenackers. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 30 april 1752 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken ; DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 059 en 045 r en v]. Zij is gedoopt in Alphen.
Adres:
1752     Ginneken
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Joanna Cornelii Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.1]. Bij de geboorteaangifte van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Giesbergen en Antonius Henrici Meiren (1712-vóór 1716) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.2] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 8 mei 1753 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1738-178; dtb 114 fol 103r].
2 Elisabeth Cornelii Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.2]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Adriani Lodders (1712-1796) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op zaterdag 30 november 1754 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1738-178; dtb 114 fol 114r].
3 Cornelia Cornelii Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.3]. Zij is gedoopt op woensdag 12 januari 1757 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1738-178; dtb 114 fol 127r].
4 Cornelius Cornelii Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.4]. Bij de geboorteaangifte van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Adriani Lodders (1712-1796) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op donderdag 8 maart 1759 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1748-1810; DTB-nr: 22, fol: 96].
5 Joannes Cornelii (Jan) Meeren, gedoopt op dinsdag 31 mei 1768 in Breda. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.2.5.5.
meeren_jan_cornelis__request_ginneken_en_bavel_8_maart_1785.jpg meeren_jan_cornelis__ginneken_en_bavel_8_maart_1785_linksboven.jpg meeren_jan_cornelis__ginneken_en_bavel_8_maart_1785.jpg meeren_jan_cornelis__ginneken_en_bavel_8_maart_onderaan_1785.jpg
173 Meeren Jan Cornelis, Request Ginneken en Bavel 8 maart 1785
174 Meeren Jan Cornelis, Ginneken en Bavel 8 maart 1785 linksboven
175 Meeren Jan Cornelis, Ginneken en Bavel 8 maart 1785
176 Meeren Jan Cornelis, Ginneken en Bavel 8 maart onderaan 1785
1.1.1.1.5.3.4.2.5.5 Joannes Cornelii (Jan) Meeren (afb. 173 t/m 176), zoon van Cornelis Hendrik Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4.2.5) en Cornelia van Giesbergen (Gilsberghen] [Gieberghen]. Hij is gedoopt op dinsdag 31 mei 1768 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1748-1810; DTB-nr: 22, fol: 165]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Giesbergen en Maria Tax.
Beroep:
Journalier
Rekest:
08-03-1787     Jan Cornelis Meeren verhuurt een Steede met huijsinge, stalschure, bakhuijs, hof en boogaerd onder Rakens en de nodige perceelen aan Jan Hendrik Bogers.
Op 10 oktober 1787 verkoopt hij dit aan hem.
Jan trouwde met Maria Tax [Takx]. Zij is gedoopt in Princenhage.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Maria Joannes Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.5.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 25 september 1801 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1748-1810; DTB-nr: 22, fol: 369]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Giesbergen en Adrianus Takx.
2 Maria Joannes Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.5.2]. Zij is gedoopt op donderdag 20 oktober 1803 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1748-1810; DTB-nr: 22, fol: 392]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus van Gorp en Elisabeth Vermeeren.
3 Joannes Joannes Meeren [1.1.1.1.5.3.4.2.5.5.3]. Hij is gedoopt op zaterdag 12 oktober 1805 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1748-1810; DTB-nr: 22, fol: 411]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Maria Giesbergen.
meeren_wouter_antoni__trouwt_op_13_februari_1735_met_maria_jan_govers_van_campen_in_ginneken.jpg meeren_walterus_antonii__trouwt_voor_de_rk_kerk_in_ulvenhout_met_maria_jan_goverts_op_13_februari_1735.jpg
177 Meeren Wouter Antoni, trouwt op 13 februari 1735 met Maria Jan Govers van Campen in Ginneken
178 Meeren Walterus Antonii, trouwt voor de rk kerk in Ulvenhout met Maria Jan Goverts op 13 februari 1735
1.1.1.1.5.3.4.4 Wolterus Antonii Meeren (afb. 177 en 178), zoon van Antonius Wolteri Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4) en Elisabeth Joannis Cornelis (Lijsbeth) van Hooijdonk. Hij is gedoopt op donderdag 28 maart 1686 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 164 r]. Bij de doop van Wolterus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Henrici en Petronilla Walterus Meeren (geb. 1643) [zie 1.1.1.1.5.3.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij Wolterus: [Walterus]
Adressen:
13-02-1735     Notsel (onder Ginneken) (Noortsel is er geschreven)
05-09-1754     Herbergje Steenweg, Notsel (Naam: Maria Jan Goverts, analfabete Relatie: gehuwd met Wouter Antonij Meeren)   [bron: Schepenbank Ginneken-Bavel Nr. R. 76, folio: 10 v; RA Ginneken-Bavel (Afd.III-54b) 74-78/ 1728-1807.]
Getuige bij:
26-06-1713     doop Jan Meiren (1713-vóór 1796) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 721 r]
17-01-1723     doop Joannes Verschueren (geb. 1723) [zie 1.1.1.1.5.3.4.5.2]    [oom moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 312 r]
17-07-1743     doop Stephanus Verschueren (geb. 1743)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 114, fol: 031 r]
Wolterus trouwde, 48 jaar oud, op zondag 13 februari 1735 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 026 en 033 v en v] met Maria Jan [Joannis] Govers van Campen, nadat zij op zaterdag 29 januari 1735 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 026 en 033 v en v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 13 februari 1735 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, archiefnummer PL, Parochie Laurentius Ulvenhout, inventarisnummer 1, blad 33v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Wolterus en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia van Alphen en Maria Beckers.
Notitie bij het huwelijk van Wolterus en Maria: Maria is weduwe van Lawreijs Reijnierse. De getuigen komen bij meerdere huwelijken voor.
Maria is een dochter van Jan Govers van Campen en Anneke Melsen Ariaanse. Zij is gedoopt in Teteringen. Maria trouwde voorheen op zondag 1 december 1715 in Breda [bron: Trouwen nh Grote Kerk 1711-1731;DTB-nr: 42, folio: 67] met Laurens Hendrik Reijniersze.
Notitie bij Maria: 01-12-1715: Marij Jan Goverts van Campen
13-02-1735: Maria Jan Goovers van Campen
Adres:
13-02-1735     Noortsel (onder Ginneken)   [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 119 en N-G 40 nr.1, folio: 026 en 033 v en v]
Kind van Wolterus en Maria:
1 Elisabeth Walteri Meeren, gedoopt op donderdag 14 juli 1740 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.4.1.
1.1.1.1.5.3.4.4.1 Elisabeth Walteri Meeren, dochter van Wolterus Antonii Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4.4) en Maria Jan [Joannis] Govers van Campen. Zij is gedoopt op donderdag 14 juli 1740 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 114, fol: 12 r]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Cornelii Verschuren en Maria Antonii Wouter Meeren (geb. 1688) [zie 1.1.1.1.5.3.4.5] [tante vaderszijde]. Elisabeth is overleden op dinsdag 8 februari 1785 in Breda, 44 jaar oud. Elisabeth trouwde, 33 jaar oud, op zondag 13 februari 1774 in Ginneken en Bavel met Christianus van Alphen, 30 jaar oud. Christianus is een zoon van Antonius Jansse van Alphen en Angelika Peeter Wircke. Hij is gedoopt op dinsdag 26 maart 1743 in Ginneken en Bavel. Christianus is overleden op vrijdag 1 maart 1799 in Bavel, 55 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Christianus:
1 Antonia van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.1]. Zij is gedoopt op donderdag 16 februari 1775 in Ginneken en Bavel.
2 Wouter van Alphen, gedoopt op donderdag 2 mei 1776 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.4.1.2.
3 Antonius van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.3]. Hij is gedoopt op woensdag 2 februari 1780 in Ginneken en Bavel. Antonius is overleden op donderdag 15 juli 1784 in Bavel, 4 jaar oud.
1.1.1.1.5.3.4.4.1.2 Wouter van Alphen, zoon van Christianus van Alphen en Elisabeth Walteri Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4.4.1). Hij is gedoopt op donderdag 2 mei 1776 in Ginneken en Bavel. Wouter is overleden op donderdag 17 december 1829 in Bavel, 53 jaar oud. Wouter trouwde met Johanna Hoppenbrouwers. Johanna is een dochter van Adrianus Hoppenbrouwers en Maria Catharina Horren. Zij is gedoopt op vrijdag 17 mei 1776 in Alphen en Riel. Johanna is overleden op vrijdag 2 december 1853 in Dongen, 77 jaar oud.
Kinderen van Wouter en Johanna:
1 Maria Catharina van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.2.1]. Zij is gedoopt op woensdag 8 juli 1801 in Ginneken en Bavel. Maria is overleden op woensdag 5 maart 1884 in Breda, 82 jaar oud.
2 Elisabeth van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.2.2]. Zij is gedoopt op woensdag 3 augustus 1803.
3 Adriana van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.2.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 5 maart 1805.
4 Christianus van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.2.4]. Hij is gedoopt op donderdag 13 maart 1806 in Ginneken.
5 Cornelia van Alphen [1.1.1.1.5.3.4.4.1.2.5]. Zij is gedoopt op donderdag 3 augustus 1809.
meere_maria_antony_hertrouwt_op__9_november_1726_in_ginneken_met_cornelis_cornelisse_antonische.jpg
179 Meere Maria Antony hertrouwt op 9 november 1726 in Ginneken met Cornelis Cornelisse Antonische
1.1.1.1.5.3.4.5 Maria Antonii Wouter Meeren (afb. 179), dochter van Antonius Wolteri Cornelis Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4) en Elisabeth Joannis Cornelis (Lijsbeth) van Hooijdonk. Zij is gedoopt op dinsdag 24 augustus 1688 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 171 r]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria Cornelissen.
Notitie bij de geboorte van Maria: De naam van de vader is aangeduid met Anthonius Wauteren
Adressen:
tot 1714     Notsel
vanaf 1714     Ginneken
Staat en inventaris:
08-11-1726       [bron: Schepenbank Ginneken en Bavel 1626-1810 Register 21 no 29]
Getuige bij:
31-05-1725     doop Paulus Henrici Meiren (geb. 1725) [zie 1.1.1.1.5.3.4.2.7]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 320 r]
14-07-1740     doop Elisabeth Walteri Meeren (1740-1785) [zie 1.1.1.1.5.3.4.4.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 114, fol: 12 r]
02-11-1745     doop Joannes Verschueren (geb. 1745)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 114, fol: 051 r]
17-02-1746     doop [waarschijnlijk] Joanna Jacobs (geb. 1746) [zie 1.1.1.1.5.3.4.5.1.1]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 114, fol: 55 r]
Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 6 mei 1714 in Ginneken en Bavel met Joannes [Jan] Jansse [Jansen] (Jan) Verschueren [Verschuren], nadat zij op zaterdag 21 april 1714 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in Meer (B).
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 24 november 1726 in Ginneken en Bavel met Cornelis Cornelisse Antonisse (afb. 179), nadat zij op zondag 24 november 1726 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Cornelis: Maria Antony Meere genoemd
Hij is gedoopt in Meel.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Catharina Joannis Verschueren (Verschuren), gedoopt op donderdag 7 februari 1715 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.1.5.3.4.5.1.
2 Joannes Verschueren [1.1.1.1.5.3.4.5.2]. Hij is gedoopt op zondag 17 januari 1723 in Ginneken en Bavel [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 312 r]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Lindert Jansse Verschueren en Wolterus Antonii Meeren (geb. 1686) [zie 1.1.1.1.5.3.4.4] [oom moederszijde].
1.1.1.1.5.3.4.5.1 Catharina Joannis Verschueren (Verschuren), dochter van Joannes [Jan] Jansse [Jansen] (Jan) Verschueren [Verschuren] en Maria Antonii Wouter Meeren (zie 1.1.1.1.5.3.4.5). Zij is gedoopt op donderdag 7 februari 1715 in Ginneken en Bavel [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 113, fol: 279 r]. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Antonii Meiren. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1745 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen NH Ginneken en Bavel] met Thomas Jacobi Jacobs, nadat zij op zaterdag 1 mei 1745 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 15 mei 1745 in Ginneken [bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793]. Hij is gedoopt in Ginneken. Thomas is overleden op donderdag 6 september 1781 in Ginneken [bron: Begraven nh Ginneken 1748-1795].
Kinderen van Catharina en Thomas:
1 Joanna Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.1]. Zij is gedoopt op donderdag 17 februari 1746 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda; DTB-nr: 114, fol: 55 r]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Petri Jacobs en [waarschijnlijk] Maria Antonii Wouter Meeren (geb. 1688) [zie 1.1.1.1.5.3.4.5] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joanna: Maria Meeren genoemd als meter. Maria Antonii is getrouwd met Joannes Jansse Verschueren. Waarschijnlijk is Maria hier bij de doop aanwezig als moeder van Catharina, als oma in dit geval.
2 Joannes Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.2]. Hij is gedoopt op zaterdag 4 februari 1747 in Ginneken. Joannes is overleden op dinsdag 1 februari 1814 in Ginneken en Bavel, 66 jaar oud.
3 Johanna Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 18 november 1749 in Ginneken.
4 Maria Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1751 in Ginneken [bron: Rooms-Katholiek doopboek 1738-1782]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Paulijn van Boxel en Wauter Antonii Meiren.
5 Anthonia Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1754 in Ginneken.
6 Anthonius Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.6]. Hij is gedoopt op zondag 8 juni 1755 in Ginneken.
7 Petrus Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.7]. Hij is gedoopt op dinsdag 19 juli 1757 in Ginneken. Petrus is overleden op woensdag 3 februari 1841 in Ginneken en Bavel, 83 jaar oud.
8 Walterus Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.8]. Hij is gedoopt op zaterdag 16 februari 1760 in Ginneken. Walterus is overleden op donderdag 1 november 1832 in Ginneken en Bavel, 72 jaar oud.
9 Adriana Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.9]. Zij is gedoopt op zondag 14 november 1762 in Ginneken. Adriana is overleden op dinsdag 18 augustus 1835 in Ginneken en Bavel, 72 jaar oud.
10 Jacobus Jacobs [1.1.1.1.5.3.4.5.1.10]. Hij is gedoopt op donderdag 13 maart 1766 in Ginneken. Jacobus is overleden op woensdag 23 februari 1853 in Ginneken en Bavel, 86 jaar oud.
meeren_maria_cornelii__doet_ondertrouw_voor_de_rk_kerk_van_ginneken_met_petrus_joannis_op_20_november_1644.jpg meeren_maria_cornelii__trouwt_voor_de_rk_kerk_van_ginneken_met_petrus_joannis_op_6_december_1644.jpg ulvenhout__strijbeekseweg_6_-_opname_google_maps_satellite_view__ongeveer_september_2021_-_jm_opname_18-02-2022.jpg ulvenhout__strijbeekseweg_6_-_opname_google_maps_street_view_september_2021.jpg ulvenhout__kad._1811-1832_ginneken_en_bavel_-_sectie_e_blad_01_fragment_-_percelen_45_en_204_-_op_18_febr._2022_strijbeekseweg_6_en_11.jpg ulvenhout__kad._1811-1832_ginneken_en_bavel_-_sectie_e_blad_01_oat_-_koekelbergse_tiend_-_percelen_43-44-45__eigendom_peeter_princen_-_op_18_febr._2022_strijbeekseweg_6_-_perc._46_adriaan_corn._meeren.jpg
180 Meeren Maria Cornelii, doet ondertrouw voor de rk kerk van Ginneken met Petrus Joannis op 20 november 1644
181 Meeren Maria Cornelii, trouwt voor de rk kerk van Ginneken met Petrus Joannis op 6 december 1644
182 Ulvenhout, Strijbeekseweg 6 - Opname Google Maps Satellite View, ongeveer september 2021 - JM opname 18-02-2022
183 Ulvenhout, Strijbeekseweg 6 - Opname Google Maps Street View september 2021
184 Ulvenhout, Kad. 1811-1832 Ginneken en Bavel - Sectie E Blad 01 fragment - percelen 45 en 204 - Op 18 febr. 2022 Strijbeekseweg 6 en 11
185 Ulvenhout, Kad. 1811-1832 Ginneken en Bavel - Sectie E blad 01 OAT - Koekelbergse Tiend - Percelen 43-44-45 Eigendom Peeter Princen - op 18 febr. 2022 Strijbeekseweg 6 - perc. 46 Adriaan Corn. Meeren
1.1.1.1.5.4 Maria Cornelis Henrick Peeter Meeren (afb. 180, 181, 182, 183, 164, 184 en 185), dochter van Cornelis Henrick Peeter Meiren (zie 1.1.1.1.5).
Notitie bij Maria: 06-12-1644: Maria Cornely Meeren
04-09-1648: Maria Cornelii
05-06-1650: Maria Cornelii
03-08-1654: Maria Cornelii
19-12-1657: Maria Cornelii
02-09-1665: Maria Cornelii
Adres:
21-02-1645     Srijbeekseweg 6, Ulvenhout (In het artikel Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143) staat dat Maeyken woont in Strijbeekseweg 6.

Via het kadaster van 1811-1832 is dit te herleiden. Eigenaar is dan Peeter Princen. (Ginneken en Bavel, Sectie E 01 - OAT 44-45-46. Merk op dat op perceel 47, bouwland, Adriaan Corn. Meeren de eigenaar is. Ze staan vermeld onder de plaatselijke benaming Koekelbergse Tiend.

Van wanneer ze daar is gaan wonen, staat niet in het artikel.

In de akte van 21 februari 1645 bezit zij nog 1/4 van de boerderij en percelen aan de Strijbeekseweg 11. Dat deel verkoopt ze 15 juni 1655 (Schepenbank Ginneken en Bavel 695 f.28v-30r).

Broer en zus woonden tegenover elkaar.)
  [bron: Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143), schema pag. 128]
Vestbrief:
21-02-1645     Samenvatting:

Wouter koopt de helft van de boerderij, en de andere percelen, van zijn 2 broers, hun rechtmatig deel van de erfenis.
Ze zijn met zijn vieren. De zus bezit ook 1/4 deel, net als Wouter.

Wouter en zijn zus moeten de boerderij en de percelen gemeen en onverdeeld beschouwen.

Henrick is in 1633 getrouwd en Jacob ook voor 1642 (Cornelia is gedoopt in 1642). Zij zullen niet meer in het ouderlijk huis gewoond hebben.
Zijn zus Maeyken is in 1644 getrouwd.

Wouter zal er zeker gewoond hebben.

Op 15 augustus 1655 koopt Wouter ook het 1/4 deel van zijn zus Maeyken.

In het artikel Ad Jansen in Brieven van Paulus, Historiche huizen in de Beeckhoek te Ulvenhout (nr 138, pag. 123-143) is deze hoeve gelegen aan de Strijbeekse weg 11.
Via het kadaster van 1811-1832 is dit te herleiden. Misschien iets voor later.
Er staat ook in dat Maeyken woont in Strijbeekseweg 6. Van wanneer dat is, staat niet in het artikel.

In de akte is vernoemd Peter Cornelis Meeren. In het artikel staat dat dit Peter Cornelis Denijs Meeren uit Ginneken is. Ik heb dat nog niet ergens terug kunnen vinden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transcriptie:

Quamen Henrick ende Jacob, gebroederen, Cornelis Meiren sonen, hebben bevest Wouter Cornelis Meiren, hennen broeder, de gerechtige helft henlieden competerende in ende van

- ene stede, huysinge, schuere hovinge ende erfenisse ende van alle haere toebehoorte, groot in t geheel ontrent drye bunderen, gestaen ende gelegen onder Ghinneken in de Rechterstraete, zuydwaert aen Peeter Cornelis Meiren ende voorts omgaens aen ’s Heerenstraete

- item noch van een stuck saeylants, genaemt de Heyninge, groot in t geheel ontrent een halft buynder, gelegen daer ontrent, oistwaert aen d’erfgenaemen Michiel Janssen van der Avoirt, zuydwaert aan Gosuinus van Bernagien, ende andere beyden erve, westwaert aan Laureijs Joosten van den Couwelaer, ende noortwaert aen Adriaen Michielsen van den Avoirt

- item noch van een stuck saeylants, groot in t geheel ontrent een buynder, gelegen op de Grootacker, oistwaert aan Cornelis Peeter Vlamincx, zuydtwaert aan Cornelis Cornelis Claessen, westwaert aen de weduwe Mr. Peeter van de Plas, ende noortwaert aen de Armen tot Ghinneken

- item noch in ende van een stuck heijvelts, groot in t geheel ontrent twee buynderen, gelegen in t Geersbroek, oistwaert aen ’s Heerenstraete, zuydtwaert aen de weduwe Pauwels Tijsen, westwaert aen de beke ende noortwaert aen Peeter Jan Stouts,

alsoo groot ende cleijn onbegrepen der maeten als de stede ende parcheelen van erven voorschreven, ter plaetsen voorschreven, gemeijn ende ongedeelt, gestaen ende gelegen sijn metten cooper ende sijne suster, te vrijen ende met alsulcken commer, alsdaer met recht schuldich is, uyt te gaen, die den cooper tot sijnen last is nemende, midts desen.

Gevest ende Actum annot 1645, eenentwintich dagen in februari

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [bron: Schepenbank Ginneken en Bavel Inv. 693 f220r]
Maria trouwde op dinsdag 6 december 1644 in Ginneken [bron: Trouwen rk Ginneken 1626, 1631 - 1645, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 115, blad 29v] met Petrus Joannis Stoops, nadat zij op zondag 20 november 1644 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel; DTBnr 115, folio 029 en 030 v en r.]. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Geevaerts en Henricus Marini. Bij de ondertrouw van Maria en Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Marini en [waarschijnlijk] Martina Anthonis Henrick Peeter Meeren [zie 1.1.1.1.7.1] [nicht moederszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Petrus: Martina is getuige bij de ondertrouw, Henricus bij ondertrouw en trouw, en Mr Thomas Gervaerts bij het huwelijk.
Kinderen van Maria en Petrus:
stoops_joannis_en_cornelius__tweeling_rk_gedoopt_in_ginneken_op_4_september_1648.jpg
186 Stoops Joannis en Cornelius, tweeling rk gedoopt in Ginneken op 4 september 1648
1 Cornelius Petrus Stoops [1.1.1.1.5.4.1] (afb. 186). Hij is gedoopt op vrijdag 4 september 1648 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 17 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Joannis Stouts en Catharina Huberti (ovl. vóór 1649) [zie 1.1.1.1.5.1] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Tweeling
Cornelius is overleden vóór zondag 5 juni 1650, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Joannes Petrus Stoops [1.1.1.1.5.4.2]. Hij is gedoopt op vrijdag 4 september 1648 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 9 r]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Joanna Joannis.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Tweeling
3 Cornelius Petrus Stoops, gedoopt op zondag 5 juni 1650 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.5.4.3.
stoops_catharina__rk_gedoopt_in_ginneken_op_3_augustus_1654.jpg
187 Stoops Catharina, rk gedoopt in Ginneken op 3 augustus 1654
4 Catharina Petrus Stoops [1.1.1.1.5.4.4] (afb. 187). Zij is gedoopt op maandag 3 augustus 1654 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 41 r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Jacobi en [waarschijnlijk] Kathelijn Roovers (geb. 1609) [zie 1.1.1.1.7.6] [aangetrouwde nicht van moeder].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Catharina Roovers vermeld
stoops_anthonia__rk_gedoopt_in_ginneken_op_19_december_1657.jpg
188 Stoops Anthonia, rk gedoopt in Ginneken op 19 december 1657
5 Anthonia Petrus Stoops [1.1.1.1.5.4.5] (afb. 188). Zij is gedoopt op woensdag 19 december 1657 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 60]. Bij de doop van Anthonia was de volgende getuige aanwezig: Catharina Jacobi Meeren.
stoops_cornelius__rk_gedoopt_in_ginneken_op_5_juni_1650.jpg
189 Stoops Cornelius, rk gedoopt in Ginneken op 5 juni 1650
1.1.1.1.5.4.3 Cornelius Petrus Stoops (afb. 189), zoon van Petrus Joannis Stoops en Maria Cornelis Henrick Peeter Meeren (zie 1.1.1.1.5.4). Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1650 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 17 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Christophori en [waarschijnlijk] Martina Anthonis Henrick Peeter Meeren [zie 1.1.1.1.7.1] [nicht van moeder].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Als meter is Martina Anthony vermeld. Bij hun ondertrouw was Martina Anthony Meeren aanwezig. Verwacht dat de meter nu dezelfde is.
Cornelius trouwde met Hillegundis Matthie.
Kind van Cornelius en Hillegundis:
1 Abraham Cornelius Stoops [1.1.1.1.5.4.3.1]. Hij is gedoopt op donderdag 10 augustus 1684 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 160]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Eisabeth Henrici Meeren.
meiren_merchelis_henrick__en_zijn_vrouw_lijsken_mathijs_peeters_zijn_200_gulden_schuldig_aan_claes_harman_claes_voor_een_huis_in_de_santbergen_bij_de_watermolen_-_schepenbank_breda_inv_511_bl_151v.jpg meiren_merchelis_henrick__en_zijn_vrouw_lijsken_mathijs_peeters_zijn_200_gulden_schuldig_aan_claes_harman_claes_voor_een_huis_in_de_santbergen_bij_de_watermolen_-_schepenbank_breda_inv_511_bl_151r.jpg meiren_merchelis_henrick__verkoopt_een_beemd_in_de_vught_in_teteringen_aan_zijn_broer_anthonis_op_18_december_1635_-_schepenbank_breda_inv_529_blad_172v.jpg
190 Meiren Merchelis Henrick, en zijn vrouw Lijsken Mathijs Peeters zijn 200 gulden schuldig aan Claes Harman Claes voor een huis in de Santbergen bij de Watermolen - Schepenbank Breda Inv 511 bl 151v
191 Meiren Merchelis Henrick, en zijn vrouw Lijsken Mathijs Peeters zijn 200 gulden schuldig aan Claes Harman Claes voor een huis in de Santbergen bij de Watermolen - Schepenbank Breda Inv 511 bl 151r
192 Meiren Merchelis Henrick, verkoopt een beemd in de Vught in Teteringen aan zijn broer Anthonis op 18 december 1635 - Schepenbank Breda inv 529 blad 172v
1.1.1.1.6 Merchelis Henrick Peeter Meiren (afb. 190 t/m 192), dochter van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx. Merchelis is overleden op dinsdag 18 december 1635.
Notitie bij overlijden van Merchelis: Op 18 december 1635 verkoop Merchelis nog een beemd.
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
van 18-12-1635 tot 18-?-1635     Merchelis verkoopt de beemd, die hij in 1614 gekocht heeft als meest biedende van de kinderen, aan zijn broer Anthonis.   [bron: Vestbrieven 1634 - 1635, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 529, blad 172v]
Merchelis trouwde [bron: Schepenbank Breda inv 529 blad 172v] met Lijsken Mathijs Peeters.
meiren_anthonis_henrick__ong._68_jaar__woont_in_ginneken__t_dorp__verklaart_op_21_okt._1638__dat__vanuit_6_hoeves_nooit_koren_geleverd_is_aan_de_vorsters_van_ginneken_-_breda_not._inv._93_f31v_handtk..jpg meiren_anthonis_henrick_peeter__schepen_in_ghinneken_koopt_een_beemd__van_1_gemet_van_de_erfgenamen_van_peeter_cornelis_peeter_meiren_op_18_febr._1631_-_breda_inv_527_f_74v.jpg meiren_anthonis_henrick_peeter__schepen_in_ghinneken_koopt_een_beemd__van_1_gemet_van_de_erfgenamen_van_peeter_cornelis_peeter_meiren_op_18_febr._1631_-_breda_inv_527_f_75r.jpg meeren_anthonis_henrick__en_jacob_cornelis_meeren_staan_borg_voor_henrick_cornelis_meeren_die_een_hoeve_wil_pachten_in_ulvenhout_van_rentmeester_verelst_op_15_maart_1642_-_1.jpg meeren_anthonis_henrick__en_jacob_cornelis_meeren_staan_borg_voor_henrick_cornelis_meeren_die_een_hoeve_wil_pachten_in_ulvenhout_van_rentmeester_verelst_op_15_maart_1642_-_2.jpg meeren_anthonis_hendrick__en_zijn_hendrick__anthonis_meeren__boswachter_-_chijns_op_gemeente_te_keessel_en_beemd_met_bos_te_vlaerhoudt_-_bhic_chijnsboek_1635-1698_inv_91-118-150_scan_162.jpg
193 Meiren Anthonis Henrick, ong. 68 jaar, woont in Ginneken ’t dorp, verklaart op 21 okt. 1638, dat vanuit 6 hoeves nooit koren geleverd is aan de vorsters van Ginneken - Breda Not. inv. 93 f31v handtk.
194 Meiren Anthonis Henrick Peeter, schepen in Ghinneken koopt een beemd, van 1 gemet van de erfgenamen van Peeter Cornelis Peeter Meiren op 18 febr. 1631 - Breda inv 527 f 74v
195 Meiren Anthonis Henrick Peeter, schepen in Ghinneken koopt een beemd, van 1 gemet van de erfgenamen van Peeter Cornelis Peeter Meiren op 18 febr. 1631 - Breda inv 527 f 75r
196 Meeren Anthonis Henrick, en Jacob Cornelis Meeren staan borg voor Henrick Cornelis Meeren die een hoeve wil pachten in Ulvenhout van rentmeester Verelst op 15 maart 1642 - 1
197 Meeren Anthonis Henrick, en Jacob Cornelis Meeren staan borg voor Henrick Cornelis Meeren die een hoeve wil pachten in Ulvenhout van rentmeester Verelst op 15 maart 1642 - 2
198 Meeren Anthonis Hendrick, en zijn Hendrick Anthonis Meeren, boswachter - Chijns op gemeente te Keessel en beemd met bos te Vlaerhoudt - BHIC Chijnsboek 1635-1698 inv 91-118-150 scan 162
meiren_anthonis_henrick__ong._68_jaar__woont_in_ginneken__t_dorp__verklaart_op_21_okt._1638__dat__vanuit_6_hoeves_nooit_koren_geleverd_is_aan_de_vorsters_van_ginneken_-_breda_not._inv._93_f31v_scan_60.jpg hoeve_nieuwenhuijs_2011__foto_kees_wittenbois.jpg
199 Meiren Anthonis Henrick, ong. 68 jaar, woont in Ginneken ’t dorp, verklaart op 21 okt. 1638, dat vanuit 6 hoeves nooit koren geleverd is aan de vorsters van Ginneken - Breda Not. inv. 93 f31v scan 60
200 Hoeve Nieuwenhuijs 2011, foto Kees Wittenbois
1.1.1.1.7 Anthonis Henrick Peeter (Tuenis) Meiren (afb. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 15, 199, 200, 55 en 19) is geboren omstreeks 1570, zoon van Hendrik Peeters Cornelis Peter Meren (zie 1.1.1.1) en Cornelia Huych Mercelis Conincx.
Notitie bij de geboorte van Tuenis: Maar: Vernoemd in getuigenverklaring van zijn zoon Waltherus in 1667. In de akte van 1638 staat beschreven dat hij 68 jaar is. Dan zal hij rond 1570 geboren zijn. (Gem archief Ginneken nr 107)
Tuenis is overleden na 1635, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Tuenis: -
18-02-1631: Anthonis Henrick Peeter Meiren
01-03-1635: Antonius Henrici Meeren
22-10-1638: Anthonis Henrick Meiren (ondertekent met Tuenis Henrick Meren )
24-07-1640: Antonius Henrici Meeren
08-04-1642: Antonius Henrici Meeren
Adressen:
van 1605 tot 1624     Hoeve Nieuwenhuijse, Ginneken (In de verklaring zegt Anthonis op de hoeve gewoond te hebben in deze jaren.)   [bron: Breda Not. inv 93 f. 31v van 22 oktober 1638]
1609     Hoeve Nieuwenhuijse byt Mastbosch, Ginneken (Zijn zoon is daar geboren, dan zal hij als vader daar ook gewoond hebben.)   [bron: 1667 Getuigenverklaring van zijn zoon Walterus]
1636     Hoeve Boeverije (Bouvigne), Ginneken (Anthonis verklaart van 1636 tot 1636 in deze hoeve gewoond te hebben.)   [bron: Breda Not. inv 93 f. 31v van 22 oktober 1638]
22-10-1638     In t dorp, Ginneken (Anthonis woont bij het afleggen van de verklaring te Ginneken in t dorp.)   [bron: Breda Not. inv 93 f. 31v]
Functie:
18-02-1631     Schepen (van Ghinneken)   [bron: Breda Vestbrieven 527 f 74v en 75r scan 149-150]
Akte van verkoop:
28-02-1614     Huijbrecht Bogers,

Quam Peeter, Anthonis, Cornelis ende Laureijs, gebroederen wijlen Henrick Peeter Meiren zonen, voor hen selven.

De voorgenoemde Peeter Henrick Meiren zone noch als voight in den naeme van de kynderen wijlen Jan Henrick Peeter Meirensoons, sijns broeders:
Jan out omtrent 22 Jaeren, Henrick out omtrent 19 Jaeren, gebroederen.

Joachim Jan Claes zoons Van de Kieboom sonen, ende Maeyken desselfs Joachims dochter out omtrent 23 Jaeren, alle geassisteert met Peeter Jan Claessen, honnen oom ende voight, ende den voorgenoemde Peeter Henrick Meiren sone honnen oom ende toesiender.

Ende voorts deselve Peeter Janssen ende Peeter Henrickx noch als voight ende toesiender van Anneken, wijlen Joachim Jan Claes soons Van de Kieboom dochter van welcke kinderen Joachims, moeder was Elisabeth Henrick Peeter Meiren dochter.

Kenden ende lijden dat nae sij tot 3 verscheijden reijsen openbaerlijck ’s Heeren gebode geseten hebben om t stuck beemden naebeschreven ten hoogsten ende meest daer voor biedende te vercoopen,
sij wettelijck vercoft hebben om een somme van gelde die hen vol en al betaelt is,
Merchelisen, des voorschreven wijlen Henrick Peeter Meiren soons sone, honnen broeder ende der voorschreven kynderen oom,
als hoochste cooper ende meest daer voor biedende,

de zes zevende deelen in en van een stuck beemden, groot in t geheel omtrent 3 vierendeel buynders, daer af van der sevenste deel, den voornoemde Mechelisen cooper, van te vooren toebehoort,
ende competeert als hen tesaemen van honnen ouders toegecomen ende aenbestorven sijnde, soo wij verstonden.

Al soo groot ende cleijn ombegrepen der maeten alst gemeijn ende ongedeelt, gelegen ter Teteringe In de Vught tussen de dijken,
Oostwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn),
Suytwaert aen Jan Michiel Rombout Lips soons erve,
Westwaert aen . . . (leeggelaten, zal onbekend zijn), ende
Noortwaert aen Sr. Godevaert Montens erve.

Te vrijen commerloos ten waere Heeren chijns.

Gevest Actum anno 1614, 28 Dage in februari

---------------------------------------------------------------------------------------------

De 7 kinderen van overleden Henrick Peeter Meiren en Cornelia Huich (of Hugo) Mercelis Coonincx regelen de verkoop van een beemd in de Hoge Vught in Teteringen, gelegen tussen de dijken.

Zoon Merchelis heeft het meest geboden, en wordt de eigenaar. Hij heeft de anderen betaald.

Dat zijn Peeter, Anthonis, Cornelis en Laureijs
Zoon Jan en dochter Elisabeth zijn al overleden, en voor hun zijn de kleinkinderen de erfgenamen.
Van Jan zijn dat Jan en Henrick, en van Elisabeth zijn dat Maeyken en Anneken. Van Elisabeth is de man van Elisabeth er ook bij: Joachim Jan Claes van de Kieboom.
Zijn broer Peter Jan Claes van de Kieboom is voogd over de 2 kinderen, en Peeter Henrick Peeter Meiren is toeziend voogd.
Over de kinderen van Jan is Peeter de voogd.
  [bron: Vestbrieven 1614, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 513, blad 32r, 28 Februari 1614]
18-02-1631     Samenvatting:

Anthonis Henrick Peeter Meiren, schepen tot Ginneken, koopt een stuk beemden van de erfgenamen van Peeter Cornelis Peeter Meiren.
De kinderen genoemd zijn: Elisabeth, Jan, Dingne, Anthonis, Lenaert en Nelleke.
In de vestbrief staat niet of Anthonis familie is van de erfgenamen.

Dan zelf gekeken of dat mogelijk is:

De opa van Anthonis is ook een Peeter Cornelis Meiren, maar met de kinderen Mathijs, Jan, Henrick, Peter, Anthonis en Mechteld. Qua namen komen er maar 2 overeen: Jan en Anthonis.
Die 2 geven geen aanknopingspunt: van Anthonis is in deze schepenbrief verder niets genoemd, van Jan wel 2 kinderen genoemd, maar bij de "andere" Jan zijn geen kinderen bij mij bekend.
Er is ook sprake van Schoten bij Antwerpen, waar Anthonis woont, en van Loenhoudt, waar een gemachtigde vandaan komt en een notaris woont.
Allemaal wat buiten het "gebruikelijke" gebied.
Tot nu toe van deze familie verder niets gevonden, misschien daarvoor is Schoten een plek om te zoeken, of Loenhout.

In de stambomen zijn er 2 waar deze familie bij zou passen:

1. Peeter als broer van Andries en Denis Cornelis Peter Cornelis Jan Jan "de oude"
Andries en Denis betalen voor de kinderen van wijlen hun broer Peeter erfchijns en lossen die af. Er waren in ieder geval kinderen (inv. 683 f.192 bjjschrift van 1610).
2. Peeter als zoon van Cornelis Peter Anthonis Peeter Cornelis en Cornelie Eemont Mathijsen

De schepenbrief van 19 december 1587 heb ik in Breda niet gevonden, misschien in Ginneken.

Ik heb daarom deze familie apart opgenomen in de stamboom.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Quamen

Peeter Jan Oomen soone, daer moeder af was Elisabeth Peeter Meiren dochter, soo voor hem selven, soo als gemechtich ende in den name van Mathijs ende Adriaenken, wijlen des voorschreven Jans Oomen sone ende dochter, sijnen broeder ende zuster, geassisteert de voorschreven Adriaenken met Geertit Peeter van den Cloote, heuren man ende voight.

Vincent van den Sande als man ende voight van Cathelijn Jan Peeter Meiren dochter, sijn huijsvrouw.

Francyntken Jan Peeter Meiren dochter, met Jan Jacop Willemsen, heuren man ende voight voor hen selven.

Joos, Peeter, Henrick, Cornelis ende Lijntken, wijlen Peeter Henrick Vlamincx zonen ende dochteren, daer moeder af was Dingne Peeter Meiren dochter.
De voorschreven Lijntken geassisteert met Jan Anthonis Jaspars zone, heuren man ende voight, voor hen selven, ende
de voorschreven Henrick noch voor de een helft van een 4e paert ende
de voirschreven Sr. Daniel Buycx, Schouteth ende Casteleijn tot Loenhoudt, voor de andere helft in t selve vierendeel der goeden naebeschreven, bij calengeringe vercregen hebbende van Anthonis Peeter Meiren zone, woonende tot Schooten bij Antwerpen, voor hen selven,

ende de voirschreven Daniel Buycx noch als gemechtich ende in den name van Lenaert ende Nelleken, wijlen Peeter Meiren zone ende dochter.

Mitsgaders noch als gemechtich en in den name van Jacop Krock, als momboir van de weeskinderen wijlen Adriaen de Haen, daer grootmoeder af was Elisabeth Peeter Meiren dochter.

Alle, erfgenamen van Peeter Cornelis Peeter Meiren zoons.

Bij alle de welcke de voirschreven gemechtichde wittelick geconstitueert ende gemechtich gemaect sijn om elck specialick te doen t gene nabeschreven volcht naer uytweijsen van de procuraties daer af.
Te weten die van den voorschreven Peeter Jan Oomen zone voor Mr. Laurens van der Buyten, als Openbaer Notaris ende getuygen tot Loenhoudt op ten 13e januari dese jaers 1631.
Ende die van den voorschreven Sr. Daniel Buycx bij 2 distincte procuratien.
Te weten de ene voor Schouteth ende Schepenen op ten 14e deser maent february anno 1631 respective gepasseert sijnde, dye sij thoonden.

Ende lijden de comparanten voorgenoemt elck in den name ende qualiteijt, als voor.

Ende de gemechtichden uyt crachte van de procuratien voorgenoemt, wittelick om een somme van gelde, die hen vol ende al betaelt is, vercoft, getransporteert, opgedragen ende overgegeven te hebben, transporteren ende mits desen Anthonis Henrick Peeter Meiren sone, schepen tot Ghinneken,
t stuck beemden, groot omtrent 1 gemeth stijf, in desen voorsteken schepenen brieve,
begrepen tot alsulcke stadt gelegen met alsulcken commer ende waernisse ende voorts ut in littra transsicxa wesende van date anno 1587, 19 dage in decembri

Gevest ende Actum anno 1631, 18 dage in februarie.
  [bron: Breda Vestbrieven inv 527 f 74v en 75r scan 149-150]
18-12-1635     Merchelis verkoopt de beemd, die hij in 1614 gekocht heeft als meest biedende van de kinderen, aan zijn broer Anthonis.   [bron: Vestbrieven 1634 - 1635, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 529, blad 172v]
Borgbrief:
15-03-1642     Anthonis Henrick Meiren en Jacob Cornelis Meiren staan borg voor Henrick Cornelis Meiren. Henrick wil in Ulvenhout een hoeve pachten van rentmeester Verelst (van de domeinen van de prins van Oranje) voor de periode van maart 1642 tot maart 1648.   [bron: Vestbrieven 1640 - 1642, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 532, blad 253v]
Chijns:
van 1634 tot 1681     Chijns betaald voor

gemeente te Keessel, geheten De Weecke Breecke of De Neringe, gelegen neven Den Baleman (= te Galder, staat op t volgende blad).

Chijns betaald door, vanaf de oudse eigenaar:

Eerder: Wouter Cornelis Wagemaeckers f 18
Anthonis Henrick Meeren,
Wouter Anthonis Henrick Meeren (zijn zoon)

Ook voor een bunder beemden land en bos, gelegen tot Vlaerhoudt, genaamd Den ouden Hof, de Mark ten westen, Godert Montens erfgenamen oost, Jan Michielssen van den Anvort of de beecke noort, Pauwels Nijs Pauwels zuid.

Eerder: Wijlen Jan Jansen van Velthoven f198
Anthonis Henrick Meeren,
Wouter Anthonis Henrick Meeren (zijn zoon)
  [bron: BHIC Chijnsboek 1635-1698 inv 91-118-150 scan 162]
van 1634 tot 1698     Chijns betalend voor

een halve bunder beemden tot Ulvenhout, west en noord de Mark
Vanaf de oudste eigenaar:

Cornelis Laureijs Meren - oud register f 29
Hendricxken, de weduwe van Wouter Goris Tymmersmans
Cornelis Hendrick Meeren
Anthonis Henrick Meeren
Hendrik Anthonis Meeren, boschwachter
Jan Peters Stoops
  [bron: BHIC Chijnsboek 1635-1698 inv 91-118-103 scan 115]
Getuigenverklaring:
22-10-1638     Samenvattting:

Ter stede van Daniel Danielssen, pachter van de hoeve Schoondonck.

Anthonis Henrick Meiren is ongeveer 68 jaar, en komt uit Ginneken in ’t dorp. Jan Laureijs Jan Jacops is ongeveer 80 jaar, en woont in Galder.

Beide verklaren, dat er nooit vers koren geleverd is aan de vorsters (boswachters) van Ginneken vanuit de hoeven:

1. Schoondonck
2. Daesdonck
3. De Blauwe Camer
4. Nieuwenhuyse
5. De Groote Bouverije (Bouvigne)
6. De Cleyne Hoerftie van Bouverije (Bouvigne)

Behalve in 1618, dat was achteraf een vergissing.

Jan Laureijs Jan Jacops heeft 42 jaar vast gewoond op Daesdoncq en eerder als knecht op Schoondoncq en De Boeverije, en er is nooit koren geleverd.

Anthonis Henrick Meiren woonde op hoeve Nieuwenhuyse van 1605 tot 1624 en op Boeverije van 1636 tot 1636, en er is nooit koren geleverd.


---------------------------------------------------------------------------------------------
  [bron: Breda Not. inv 93 f. 31v]
Getuige bij:
01-03-1635     doop Dympna Adriani Beens (geb. 1635) [zie 1.1.1.1.7.3.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 79 r]
24-07-1640     doop Simon Henrici Meeren (geb. 1640) [zie 1.1.1.1.7.2.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 142 r]
08-04-1642     doop Anna [Anneken] Henrici Meeren (geb. 1642) [zie 1.1.1.1.7.2.2]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 187 r]
Kinderen van Tuenis uit onbekende relatie:
1 [misschien] Martina Anthonis Henrick Peeter Meeren [1.1.1.1.7.1].
Notitie bij Martina: 10-12-1659: Martina Meeren

Martina Antony Meeren is misschien Martina, de vrouw van Antonius. Echter ook in 1659 is nog sprake van een Martina Meeren, en in 1677 van een Martina van Mieren.
Adres:
05-04-1631     Ginneken (Vermelding bij de doop van haar nichtje Anna: Martina Anthonii uit Ginneken)
Getuige bij:
05-04-1631     doop Anna Adrianus Schrauwen (geb. 1631)   [bron: Dopen rk Bavel 1614-1632; DTB-nr: IV-20 nr. 1a, fol: 23 r]
20-11-1644     ondertrouw Petrus Joannis Stoops en [waarschijnlijk] Maria Cornelis Henrick Peeter Meeren [zie 1.1.1.1.5.4]    [nicht moederszijde bruid]   [bron: Trouwen Ginneken en Bavel; DTBnr 115, folio 029 en 030 v en r.]
29-05-1648     doop Elisabeth Jacobi Meeren (geb. 1648) [zie 1.1.1.1.5.1.4]    [nicht van vader]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 113, blad 6]
05-06-1650     doop [waarschijnlijk] Cornelius Petrus Stoops (geb. 1650) [zie 1.1.1.1.5.4.3]    [nicht van moeder]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 17 r]
22-04-1655     doop Adriana Henrici Meeren (geb. 1655) [zie 1.1.1.1.7.2.6]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 46 r]
10-12-1659     doop Elisabeth Henrici Meeren [Mieren] (geb. 1659) [zie 1.1.1.1.7.2.8]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 68 r]
2 Henricus Anthonis Henrick Peeter (Henrick) Meeren. Volgt 1.1.1.1.7.2.
3 Maria Anthonis Henrick Peeter (Marij) Meeren. Volgt 1.1.1.1.7.3.
4 Leijsken Anthonis Henrick Peeter Meeren. Volgt 1.1.1.1.7.4.
5 [misschien] Martinus Anthonis Henrick Peeter Meeren [1.1.1.1.7.5].
Getuige bij:
04-06-1640     doop Laurentius Mathias Laurentij (geb. 1640)   [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTBnr 112, fol 140r]
6 Waltherus Anthonis Henrick Peeter (Wouter) Meeren, gedoopt omstreeks 1619. Volgt 1.1.1.1.7.6.
meeren_henrick_anthonis__boschwachter_in_het_ulvenschot__request_van_lijsken_jan_janszoon_dochter_om_als_jonkwijf_en_dienstmaect_nog_5_gulden_van_hem_te_krijgen_op_16_juni_1658_-_1.jpg meeren_henrick_anthonis__boschwachter_in_het_ulvenschot__request_van_lijsken_jan_janszoon_dochter_om_als_jonkwijf_en_dienstmaect_nog_5_gulden_van_hem_te_krijgen_op_16_juni_1658_-_2.jpg meeren_henrick_anthonis__boschwachter_in_het_ulvenschot__request_van_lijsken_jan_janszoon_dochter_om_als_jonkwijf_en_dienstmaect_nog_5_gulden_van_hem_te_krijgen_op_16_juni_1658_-_3.jpg meeren_henrick_anthonis__boschwachter_in_het_ulvenschot__request_van_lijsken_jan_janszoon_dochter_om_als_jonkwijf_en_dienstmaect_nog_5_gulden_van_hem_te_krijgen_op_16_juni_1658_-_4.jpg